0

Gián án hoc toan với toolkit math

18 1,111 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 11:11

Tiết 49+50: Học toán Tiết 49+50: Học toán với Toolkit Math với Toolkit Math 2. Khởi động phần mềm: Nháy đúp chuột vào biểu tượng trên màn hình nền để khởi động phần mềm Nháy chuột ở nút lệnh Công cụ Đại số (Algebra Tools) để bắt đầu 1. Giới thiệu phần mềm: Toolkit Math (Tên đầy đủ Toolkit for Interactive Mathematics (TIM) - công cụ tương tác học toán) là một phần mềm học toán đơn giản, được thiết kế như một công cụ hỗ trợ giải bài tập, tính toán và vẽ đồ thị 3. Màn hình là việc của phần mềm: Thanh bảng chọn Cửa sổ làm việc chính Cửa sổ vẽ đồ thị Cửa sổ dòng lệnh a. Tính toán các biểu thức đơn giản: Ví dụ 1 : Thực hiện phép toán Nhập vào cửa sổ dòng lệnh: 1 3 5 4 + simplify 1/5+3/4 Em có thể dùng lệnh : simplify < biểu thức số > 4. Các lệnh tính toán đơn giản: Nhấn phím Enter : kết quả thể hiện ở cửa sổ làm việc chính là: Thực hiện tính toán từ cửa sổ dòng lệnh: Thực hiện tính toán từ thanh bảng chọn: Ví dụ 2 : Thực hiện phép toán: 4.8+3.4+0.7 Bước 1: Nháy chuột tại bảng chọn Algebra chọn Simplify  xuất hiện hộp thoại: Bước 2:Gõ biểu thức cần tính vào ô Expression to simplify Bước 3: Nháy OK để thực hiện Lệnh Simplify còn được dùng để tính toán với những biểu thức đại số phức tạp: Ví dụ 3 : Tính giá trị biểu thức: Nhập vào cửa sổ dòng lệnh: Simplify (3/2+4/5)/(2/3-1/5)+17/20 Nhấn phím Enter, kết quả là: 20 17 5 1 3 2 5 4 2 3 + − + b) Vẽ đồ thị đơn giản: Ví dụ 1: : Vẽ đồ thị hàm số y = 3x + 1 plot y = 3*x + 1 Em có thể dùng lệnh : plot <hàm số> Nhập vào cửa sổ dòng lệnh: Nhấn phím Enter. Đồ thị hàm số sẽ xuất hiện ở cửa sổ vẽ đồ thị : Thực hiện vẽ đồ thị từ thanh bảng chọn: Bước 1: Nháy chuột tại bảng chọn Plots chọn Graph Function  xuất hiện hộp thoại: Bước 2:Gõ biểu thức chứa x vào Bước 3: Nháy OK để thực hiện a. Tính toán với đa thức: Ví dụ 1 : Rút gọn đơn thức : Nhập vào cửa sổ dòng lệnh: Em có thể dùng lệnh : expand <biểu thức số> 5. Các lệnh tính toán nâng cao: Nhấn phím Enter : kết quả thể hiện ở cửa sổ làm việc chính là: expand (2*x^2*y)*(9*x^3*y^2) 232 9.2 yxyx Ví dụ 2 : Thực hiện cộng, trừ đa thức : expand (3*x^2+x-1)+(4*x^2-4*x+5) Kết quả sẽ là: Ví dụ 3 : Thực hiện nhân đa thức : expand (x+1)*(x-1) Kết quả sẽ là: [...]... các thao tác thực hiện các câu lệnh -Sưu tầm 1 số đề toán cho 2 tiết thực hành sau  Thanh bảng chọn  Cửa sổ dòng lệnh :  Cửa sổ làm việc chính  Cửa sổ vẽ đồ thị hàm số c Định nghĩa đa thức và đồ thị hàm số: Định nghĩa đa thức là dùng ký hiệu( tên hàm) để gián cho 1 đa thức bất kỳ Sau đó, chúng ta có thể dùng tên hàm này vào công việc tính toán hay vẽ đồ thị mà không cần gõ lại đa thức ban đầu : . Tiết 49+50: Học toán Tiết 49+50: Học toán với Toolkit Math với Toolkit Math 2. Khởi động phần mềm: Nháy đúp chuột vào biểu. thiệu phần mềm: Toolkit Math (Tên đầy đủ Toolkit for Interactive Mathematics (TIM) - công cụ tương tác học toán) là một phần mềm học toán đơn giản, được
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án hoc toan với toolkit math, Gián án hoc toan với toolkit math,

Hình ảnh liên quan

Nháy đúp chuột vào biểu tượng trên màn hình nền để khởi động phần mềm  - Gián án hoc toan với toolkit math

h.

áy đúp chuột vào biểu tượng trên màn hình nền để khởi động phần mềm Xem tại trang 2 của tài liệu.
3. Màn hình là việc của phần mềm: - Gián án hoc toan với toolkit math

3..

Màn hình là việc của phần mềm: Xem tại trang 3 của tài liệu.
Thực hiện tính toán từ thanh bảng chọn: - Gián án hoc toan với toolkit math

h.

ực hiện tính toán từ thanh bảng chọn: Xem tại trang 5 của tài liệu.
Thực hiện vẽ đồ thị từ thanh bảng chọn: - Gián án hoc toan với toolkit math

h.

ực hiện vẽ đồ thị từ thanh bảng chọn: Xem tại trang 8 của tài liệu.
Thực hiện lệnh Expand từ thanh bảng chọn: - Gián án hoc toan với toolkit math

h.

ực hiện lệnh Expand từ thanh bảng chọn: Xem tại trang 11 của tài liệu.
 Thanh bảng chọn   Cửa sổ dòng lệnh : - Gián án hoc toan với toolkit math

hanh.

bảng chọn  Cửa sổ dòng lệnh : Xem tại trang 15 của tài liệu.
(Tham khảo bảng màu trang 118) - Gián án hoc toan với toolkit math

ham.

khảo bảng màu trang 118) Xem tại trang 18 của tài liệu.