0

Gián án Kiem tra dai so 7 Chuong 2

2 364 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 10:12

BÀI KIỂM TRA 45’ ĐẠI SỐ 7 tiết 36 (năm học 2010-2011) A / TRẮC NGHIỆM :(3điểm) Khoanh tròn vào câu mà em cho là đúng 1/ Những điểm nào trong các điểm sau thuộc đồ thị hàm số y = 6 x + 1 A (1;7) ; B (-1;-1) ; C (2; 4) ; D (3;-4) 2/ Trong các câu sau câu nào sai? Trong hệ tọa độ thì: a/ Các điểm nằm trên trục tung đều có hoành độ bằng 0. b/ Các điểm nằm trên trục hoành đều có tung độ bằng 0. c/ Trục tung là trục nằm ngang. d/ Điểm gốc tọa độ có hoành độ và tung độ bằng nhau B / TỰ LUẬN : ( 7 điểm ) 1/(2 điểm) : Cho hàm số y = f(x) = 2x – 1 Hãy điền các giá trị thích hợp vào ô trống: x -2 0 2 5 y 2 / (3 điểm) Cho hệ trục toạ độ như hình vẽ Viết toạ độ các điểm A, B, C, D, E , F 3/(2 điểm) : Biết rằng y tỷ lệ nghịch với x theo hệ số tỷ lệ là 2 và z tỷ lệ nghịch với y theo hệ số tỷ lệ là 3. Hỏi z và x tỷ lệ thuận hay tỷ lệ nghịch và hệ số tỷ lệ là bao nhiêu? Series 1 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 x f(x) A B C D E O F ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM I/ TRẮC NGHIỆM: (3đ) Mỗi ý đúng (1 điểm): 1A ; 1C ; 2C ; II/ TỰ LUẬN: (7đ) Bài 1: (2đ) x -2 0 2 5 y -5 -1 3 9 Bài 2:(3 đ) A(-4;3) ; B(0;2) ; C(2;0) D(-1;3) ; E(3;-2) ; F(3;2) Bài 3: (2đ) Y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ là 2 => y = 2 x (1) Z tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ là 3 => z = 3 y (2) Thay (1) vào(2) ta có z = 2 3 x = 2 3 x = 2 3 x Vậy z tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ 2 3 . 1: (2 ) x -2 0 2 5 y -5 -1 3 9 Bài 2: (3 đ) A(-4;3) ; B(0 ;2) ; C (2; 0) D(-1;3) ; E(3; -2) ; F(3 ;2) Bài 3: (2 ) Y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ là 2 =>. -3 -2 -1 1 2 3 4 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 x f(x) A B C D E O F ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM I/ TRẮC NGHIỆM: (3đ) Mỗi ý đúng (1 điểm): 1A ; 1C ; 2C ; II/ TỰ LUẬN: (7 )
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án Kiem tra dai so 7 Chuong 2, Gián án Kiem tra dai so 7 Chuong 2,

Hình ảnh liên quan

2/ (3điểm) Cho hệ trục toạ độ như hình vẽ   Viết toạ độ các điểm A, B, C, D, E , F - Gián án Kiem tra dai so 7 Chuong 2

2.

(3điểm) Cho hệ trục toạ độ như hình vẽ Viết toạ độ các điểm A, B, C, D, E , F Xem tại trang 1 của tài liệu.