0

Bài soạn kiem tra chuong 3

4 246 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 10:11

Họ tên: Lớp: 7/. . . . BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT Môn: Toán 7 (Đại số) Đề 1 Điểm: Lời phê: CâuI: Điều tra năng suất lúa Xuân năm 1990 của 31 tỉnh thành ( tính theo tạ/ha) Người điều tra lập được bảng "tần số" sau: Năng suất(x) 20 25 30 35 40 45 50 N=31 Tần số (n) 1 3 7 9 6 4 1 Quan sát bảng “ tần số” hãy chọn câu trả lời đúng bằng cách khoanh tròn chữ cái trước mỗi câu: ( 3,5 đ) 1/ Năng suất đًạt thấp nhất là (tạ/ha): a 50 b 1 c 3 d 20 2/ Số các giá trị của dấu hiệu là: a 31 b 20 c 35 d 50 3/ Năng suất đạt cao nhất là (tạ/ha): a 7 b 9 c 35 d 50 4/ Các tỉnh đạt năng suất t[ 40 tạ/ha trở lên chiếm tỉ lệ là: a 6 31 b 7 31 c 10 31 d 11 31 5/ Số tỉnh thành đạt năng suất 40 tạ/ ha là: a 1 b 6 c 4 d 9 6/ Các giá trị khác nhau của dấu hiệu là: a 7 b 6 c 3 d 4 7/ Giá trị coَ tần số lớn nhất là: a 7 b 9 c 35 d 50 Câu II: (6,5điểm) Số cân nặng của 20 bạn nữ( tinh tròn đến kg) trong một lớp được ghi lại như sau: 32 32 36 30 32 36 28 30 28 31 32 31 30 32 31 45 28 31 32 31 1/ Dấu hiệu cần tìm ở đây là gì ?Số các giá trị là bao nhiệu ? ( 1đ ) 2/ Lập bảng tần số . ( 1,5đ ً) 3/ Vẽ biểu đًồđoạn thẳng. ( 2,0đ) 4/ Tìm số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu (2,0đ) Họ tên: Lớp: 7/. . . . BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT Môn: Toán 7 (Đại số) Đề 3 Điểm: Lời phê: CâuI: Điều tra năng suất lúa Xuân năm 1990 của 31 tỉnh thành ( tính theo tạ/ha) Người điều tra lập được bảng "tần số" sau: Năng suất(x) 20 25 30 35 40 45 50 N=31 Tần số (n) 1 3 7 9 6 4 1 Quan sát bảng “ tần số” hãy chọn câu trả lời đúng bằng cách khoanh tròn chữ cái trước mỗi câu: ( 3,5 đ): 1/ Số tỉnh thành đạt năng suất 40 tạ/ ha là: a 9 b 1 c 4 d 6 2/ Số các giá trị của dấu hiệu là: a 20 b 31 c 35 d 50 3/ Các tỉnh đạt năng suất t[ 40 tạ/ha trở lên chiếm tỉ lệ là: a 10 31 b 11 31 c 7 31 d 6 31 4/ Các giá trị khác nhau của dấu hiệu là a 6 b 3 c 4 d 7 5/ Giá trị coَ tần số lớn nhất là: a 7 b 50 c 35 d 9 6/ Năng suất đạt thấp nhất là (tạ/ha): a 50 b 3 c 1 d 20 7/ Năng suất đạt cao nhất là (tạ/ha): a 9 b 7 c 50 d 35 Câu II: (6,5ً) Số cân nặng của 20 bạn nữ( tính tròn đến kg) trong một lớp được ghi lại như sau: 32 32 36 30 32 36 28 30 28 31 32 31 30 32 31 45 28 31 32 31 1/ Dấu hiệu cần tìm ở đây là gì ?Số các giá trị là bao nhiệu ? ( 1đ ) 2/ Lập bảng tần số . ( 1,5đ ً) 3/ Vẽ biểu đًồđoạn thẳng. ( 2,0đ) 4/ Tìm số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu (2,0đ) Họ tên: Lớp: 7/. . . . BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT Môn: Toán 7 (Đại số) Đề 2 Điểm: Lời phê: CâuI: Điều tra năng suất lúa Xuân năm 1990 của 31 tỉnh thành ( tính theo tạ/ha) Người điều tra lập được bảng "tần số" sau: Năng suất(x) 20 25 30 35 40 45 50 N=31 Tần số (n) 1 3 7 9 6 4 1 Quan sát bảng “ tần số” hãy chọn câu trả lời đúng bằng cách khoanh tròn chữ cái trước mỗi câu: ( 3,5 đ): 1/ Số tỉnh thành đạt nمng suất 40 tạ/ ha là: a 6 b 4 c 1 d 9 2/ Năng suất đạt cao nhất là (tạ/ha): a 9 b 7 c 35 d 50 3/ Giá trị có tần số lớn nhất là: a 9 b 7 c 35 d 50 4/ Số các giá trị của dấu hiệu là: a 31 b 20 c 35 d 50 5/ Cلc tỉnh đạt năng suất t[ 40 tạ/ha trở lên chiếm tỉ lệ là: a 10 31 b 11 31 c 6 31 d 7 31 2/ Năng suất đạt thấp nhất là (tạ/ha): a 3 b 20 c 50 d 1 3/ Các giá trị khác nhau của dấu hiệu là: a 7 b 3 c 6 d 4 Câu II: (6,5 đً) Điểm kiểm tra Toán của 20 học sinh nam lớp 6A đًược ghi lại như sau: 3 6 6 7 7 6 5 6 8 5 5 5 3 8 8 8 5 9 5 7 1/ Dấu hiệu cần tìm ở đây là gì ?Số các giá trị là bao nhiệu ? ( 1đ ) 2/ Lập bảng tần số . ( 1,5đ ً) 3/ Vẽ biểu đًồđoạn thẳng. ( 2,0đ) 4/ Tìm số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu (2,0đ) Họ tên: Lớp: 7/. . . . BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT Môn: Toán 7 (Đại số) Đề 4 Điểm: Lời phê: CâuI: Điều tra năng suất lúa Xuân năm 1990 của 31 tỉnh thành ( tính theo tạ/ha) Người điều tra lập được bảng "tần số" sau: Năng suất(x) 20 25 30 35 40 45 50 N=31 Tần số (n) 1 3 7 9 6 4 1 Quan sát bảng “ tần số” hãy chọn câu trả lời đúng bằng cách khoanh tròn chữ cái trước mỗi câu: ( 3,5 đ): 1/ Năng suất đạt thấp nhất là (tạ/ha): a 20 b 1 c 3 d 50 2/ Số các giá trị của dấu hiệu là: a 35 b 50 c 31 d 20 3/ Các tỉnh đạt năng suất t[ 40 tạ/ha trở lên chiếm tỉ lệ là: a 11 31 b 6 31 c 7 31 d 10 31 4/ Năng suất đạt cao nhất là (tạ/ha): a 35 b 7 c 9 d 50 5/ Các giá trị khác nhau của dấu hiệu là: a 7 b 6 c 4 d 3 6/ Giá trị coَ tần số lớn nhất là: a 50 b 7 c 9 d 35 3/ Số tỉnh thành đạt năng suất 40 tạ/ ha là: a 1 b 9 c 6 d 4 Câu II: (6,5ً) Điểm kiểm tra Toán của 20 học sinh nam lớp 6A đuợc ghi lại nh ư sau: 3 6 6 7 7 6 5 6 8 5 5 5 3 8 8 8 5 9 5 7 1/ Dấu hiệu cần tìm ở đây là gì ?Số các giá trị là bao nhiệu ? ( 1đ ) 2/ Lập bảng tần số . ( 1,5đ ً) 3/ Vẽ biểu đًồđoạn thẳng. ( 2,0đ) 4/ Tìm số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu (2,0đ) . tròn đến kg) trong một lớp được ghi lại như sau: 32 32 36 30 32 36 28 30 28 31 32 31 30 32 31 45 28 31 32 31 1/ Dấu hiệu cần tìm ở đây là gì ?Số các giá. 35 Câu II: (6,5ً) Số cân nặng của 20 bạn nữ( tính tròn đến kg) trong một lớp được ghi lại như sau: 32 32 36 30 32 36 28 30 28 31 32 31 30 32 31 45 28 31
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn kiem tra chuong 3, Bài soạn kiem tra chuong 3,

Hình ảnh liên quan

Năng suất(x) 20 25 30 35 40 45 50 N=31 - Bài soạn kiem tra chuong 3

ng.

suất(x) 20 25 30 35 40 45 50 N=31 Xem tại trang 1 của tài liệu.
Quan sát bảng “ tần số” hãy chọn câu trả lời đúng bằng cách khoanh tròn chữ cái trước mỗi câu: ( 3,5 đ) - Bài soạn kiem tra chuong 3

uan.

sát bảng “ tần số” hãy chọn câu trả lời đúng bằng cách khoanh tròn chữ cái trước mỗi câu: ( 3,5 đ) Xem tại trang 1 của tài liệu.
Năng suất(x) 20 25 30 35 40 45 50 N=31 - Bài soạn kiem tra chuong 3

ng.

suất(x) 20 25 30 35 40 45 50 N=31 Xem tại trang 2 của tài liệu.
Quan sát bảng “ tần số” hãy chọn câu trả lời đúng bằng cách khoanh tròn chữ cái trước mỗi câu: ( 3,5 đ): - Bài soạn kiem tra chuong 3

uan.

sát bảng “ tần số” hãy chọn câu trả lời đúng bằng cách khoanh tròn chữ cái trước mỗi câu: ( 3,5 đ): Xem tại trang 2 của tài liệu.
Năng suất(x) 20 25 30 35 40 45 50 N=31 - Bài soạn kiem tra chuong 3

ng.

suất(x) 20 25 30 35 40 45 50 N=31 Xem tại trang 3 của tài liệu.
Quan sát bảng “ tần số” hãy chọn câu trả lời đúng bằng cách khoanh tròn chữ cái trước mỗi câu: ( 3,5 đ): - Bài soạn kiem tra chuong 3

uan.

sát bảng “ tần số” hãy chọn câu trả lời đúng bằng cách khoanh tròn chữ cái trước mỗi câu: ( 3,5 đ): Xem tại trang 3 của tài liệu.
Năng suất(x) 20 25 30 35 40 45 50 N=31 - Bài soạn kiem tra chuong 3

ng.

suất(x) 20 25 30 35 40 45 50 N=31 Xem tại trang 4 của tài liệu.
Quan sát bảng “ tần số” hãy chọn câu trả lời đúng bằng cách khoanh tròn chữ cái trước mỗi câu: ( 3,5 đ): - Bài soạn kiem tra chuong 3

uan.

sát bảng “ tần số” hãy chọn câu trả lời đúng bằng cách khoanh tròn chữ cái trước mỗi câu: ( 3,5 đ): Xem tại trang 4 của tài liệu.