0

Bài giảng GA lớp 1 tuần 12 - Song

28 413 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 08:11

Trường Tiểu học Chu Điện 2 GV: Trần Thị Song Tuần 12 Thứ hai; ngày tháng 11 năm 2010 Sáng Chào cờ Học vần Bài 46 : ôn - ơn I .Mục tiêu bài học : Giúp HS - Đọc và viết được : ôn, ơn, con chồn, sơn ca . - Đọc được đúng các từ ngữ ứng dụng có chứa vần ôn, ơn và câu ứng dụng trong bài. - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : “Mai sau khôn lớn” II. Đồ dùng dạy học GV : Bộ chữ vi tính, tranh con chồn, sơn ca . HS : Bộ thực hành TV . III.Các hoạt động dạy học Tiết 1 1. Kiểm tra bài cũ ( 5’) : - 2 HS yếu đọc : ăn, ân, bạn thân, gần gũi, khăn rằn, dặn dò . - 2 HS khá, giỏi đọc câu ứng dụng trong bài . GV nhận xét, ghi điểm . 2. Dạy học bài mới : GVgiới thiệu bài . * Hoạt động 1 (15’) : Dạy vần ôn, ơn - GV đính 2 vần mới, cho HS nhận biết, nêu cấu tạo vần . - HS hoạt động nhóm đôi, đọc cho nhau nghe 2 vần ôn, ơn . - Một số HS đọc cá nhân, rèn HS yếu đọc kết hợp phân tích vần. - Lớp đọc đồng thanh . - HS so sánh 2 vần ôn, ơn .Lớp thực hành ghép 2 vần ôn, ơn . - HS ghép thêm phụ âm kết hợp với vần, và dấu ghi thanh để tạo tiếng mới, GV uốn nắn giúp đỡ HS yếu . - HS đọc một số tiếng vừa ghép ( cá nhân + đồng thanh ). - GV đính tiếng mới trên bảng : “ chồn, sơn” cho HS đọc ( cá nhân, đồng thanh ) kết hợp phân tích cấu tạo tiếng, rèn HS đọc yếu . - HS tìm nói từ có tiếng vừa học “ chồn, sơn ca”.GV đính từ , HS đọc . - GV đính tranh kết hợp giảng từ . +Củng cố cách đọc : HS đọc cả bài ( cá nhân + đồng thanh ). * Giải lao (5’) * Hoạt động 2 (15’): HS luyện đọc từ ứng dụng. - HS thi tìm nói từ mở rộng có chứa vần ôn, ơn . GV ghi bảng cho HS luyện đọc ( cá nhân + đồng thanh ). Giáo án lớp 1 Trường Tiểu học Chu Điện 2 GV: Trần Thị Song Tiết 2 3. Luyện tập. * Hoạt động 1 (5’): Luyện viết bảng con - GV đọc cho HS viết : ôn, ơn, con chồn, sơn ca, rèn HS viết yếu . *Hoạt động 2 (15’): Luyện đọc - Đọc bảng tiết 1: GV chỉ bất kì, thứ tự cho HS đọc. Rèn HS đọc yếu kết hợp phân tích cấu tạo vần, tiếng vừa học. - Đọc câu ứng dụng: Cho HS đọc thầm, nhận biết tiếng mới, HS đọc tiếng mới, đọc từ, đọc câu (cá nhân, đồng thanh) - Luyện đọc SGK: HS đọc thầm, đọc nhóm, Luyện đọc (cá nhân + đồng thanh ). Rèn HS đọc yếu . - Thi đua các nhóm. * Giải lao (5’) * Hoạt động 2 (5’): HS luyện nói - HS hoạt động nhóm đôi, nói theo chủ đề “ Mai sau khôn lớn”. - Một số HS nói trước lớp, GV nhận xét, rèn kĩ năng luyện nói. * Hoạt động 3 (7’): Luyện viết vở tập viết. - GV hướng dẫn quy trình viết, tư thế viết. - HS viết bài, GV chấm, nhận xét kết quả. 4. Củng cố dặn dò (3’): HS đọc lại bài, GV chốt lại. - Dặn dò: HS đọc viết bài ở nhà, tìm tiếp tiếng, từ mở rộng có chứa vần ôn, ơn . Giáo án lớp 1 Trường Tiểu học Chu Điện 2 GV: Trần Thị Song Toán Luyện tập chung I. Mục tiêu bài học : Giúp HS củng cố về - Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi các số đến 5 . - Phép cộng, phép trừ một số với 0 . - Viết phép tính thích hợp theo tình huống . II . Đồ dùng dạy học: GV : bảng phụ, bảng nam châm, tranh minh họa tình huống . HS : Bảng con, SGK, vở toán . III. Các hoạt động dạy học 1. Luyện tập * Hoạt động 1 ( 7’) : Sử dụng bảng con - Lớp làm bảng con - 2 HS yếu làm bảng lớp +Bài tập : Đặt tính rồi tính 4 – 3 5 + 0 2 + 2 3 – 0 5 --1 4 - 0 - HS nhận xét, ( GV củng cố về năng đặt tính và tính ) * Hoạt động 2 ( 10’) : Sử dụng SGK - HS yếu, trung bình ( làm bài tập 1– trang 64) : GV chấm. - HS khá, giỏi (làm bài tập 1, 2 –trang 64 ) : GV chấm bài 2 . - 2 HS chữa bài trên bảng phụ . ( GV củng cố về bảng cộng, và trừ trong phạm vi các số đến 5) . * Giải lao ( 5’) * Hoạt động 3 ( 5’) : Sử dụng vở toán - GV đính tranh minh họa tình huống . - HS quan sát tranh, thảo luận nhóm đôi, tập nêu bài toán, lập phép tính . - 1 HS chữa bài trên BNC, HS nhận xét ( GV củng cố kĩ năng lập phép tính ) * Hoạt động 4 ( 5’) : Sử dụng BNC + Trò chơi : Thi viết số nhanh ( bài tập 3 – trang 64 ) -GV nêu luật chơi, 3 nhóm thi đua chơi . HS nhận xét . GV tổng kết . 2 . Củng cố dặn dò ( 3’) : GV hệ thống lại bài, nhận xét giờ học . - Dặn dò HS : nhớ, thuộc bảng cộng và bảng trừ trong PV các số đã học . Giáo án lớp 1 Trường Tiểu học Chu Điện 2 GV: Trần Thị Song Sáng Thứ ba, ngày 9 tháng 11 năm 2010 Toán Phép cộng trong phạm vi 6 I. Mục tiêu bài học: Giúp học sinh - Tiếp tục củng cố khái niệm về phép cộng . - Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 6 . - Biết làm tính cộng trong phạm vi 6 . II. Đồ dùng dạy học GV: 6 que tính, 6 bông hoa, bảng phụ, bảng nam châm,Tranh minh họa tình huống . HS: Bộ thực hành toán, SGK. III. Các hoạt động dạy học. 1. Kiểm tra bài cũ ( 5’):2 HS yếu đọc lại bảng cộng trong phạm vi 5 . 2. Dạy học bài mới * Hoạt động 1 ( 8’) : Giới thiệu phép cộng, bảng cộng trong phạm vi 6 - HS sử dụng bộ thực hành toán : Lấy ra một nhóm đồ vật có số lượng là 5 rồi lấy thêm 1 đồ vật tương tự ,cho HS tự nêu bài toán, lập phép tính . - GV đính mẫu vật trên bảng, HS nêu bài toán và tự lập phép tính trên bảng cài .GV kết luận ghi bảng cộng trong phạm vi 6 - HS đọc ghi nhớ ( cá nhân, đồng thanh ). * Hoạt động 2 ( 5’) : Sử dụng bảng con - Lớp làm bảng con ( bài tập 1 – trang 65 ). 2 HS yếu làm bảng lớp - HS nhận xét, (GV củng cố về kĩ năng đặt tính và tính ) . * Giải lao (5’) * Hoạt động 3 ( 8’): Sử dụng SGK - HS yếu, TB ( làm bài tập 2 –trang65 ) , 1HS chữa trên BNC, GV chấm bài, nhận xét ( Củng cố về bảng cộng trong phạm vi 6 ) - HS khá, giỏi ( làm bài tập 2,3 - trang 65 ). GV chấm bài 3 * Hoạt động 4 ( 5’): Sử dụng vở toán - GV đính tranh minh họa tình huống cho HS thảo luận, nêu bài toán, thi đua viết phép tính . 3. Củng cố dặn dò ( 3’) : HS đọc lại bảng cộng trong PV 6 .GV chốt lại bài, dặn dò HS ghi nhớ bảng cộng trong PV 6. Học vần Giáo án lớp 1 Trường Tiểu học Chu Điện 2 GV: Trần Thị Song Bài 47 : en - ên I .Mục tiêu bài học : giúp HS -Đọc, viết đúng : en, ên, lá sen, con nhện . - Đọc đúng các từ ngữ có chứa vần en, ên và câu ứng dụng trong bài . - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Bên phải, bên trái, bên trên, bên dưới”. II. Đồ dùng dạy học GV : Bảng ôn, tranh minh họa lá sen, con nhện . HS : Bộ thực hành TV . III. Các hoạt động dạy học Tiết 1 1. Kiểm tra bài cũ ( 5’) : 2 HS yếu đọc : ôn, ơn, con chồn, sơn ca, cơn mưa, khôn lớn, ôn bài, mơn mởn . - Lớp viết bảng con : tổ 1 : ôn, ơn tổ 2 : con chồn tổ 3 : mơn mởn. - 2 HS khá đọc câu ứng dụng SGK . 2. Dạy học bài mớí * Hoạt động 1 ( 13’) : Dạy vần en, ên - GV đính 2 vần en, ên . HS nhận biết vần mới, đọc vần, nêu cấu tạo vần . - HS so sánh 2 vần . - HS tìm ghép vần en, ên, ghép tiếng mới, HS đọc tiếng ( cá nhân + đồng thanh ) .GV đính tiếng sen, nhện cho HS đọc, phân tích cấu tạo tiếng . - HS tìm nói từ có chứa tiếng sen, nhện, GV đính từ khóa cho HS đọc kết hợp quan sát tranh, GV giảng từ . - Củng cố : HS đọc lại cả bài ( cá nhân + đồng thanh ) * Giải lao ( 5’) * Hoạt động 2 ( 10’): Luyện đọc từ ứng dụng -HS ghép từ mở rộng có chứa vần en, ên .GV giúp đỡ HS yếu . - GV đính các từ, cho HS đọc ( cá nhân + đồng thanh ) - GV kết hợp giảng từ . * Hoạt động 3 ( 7’): Luyện viết bảng con - GV đọc cho HS viết : en, ên, lá sen, con nhện . GV uốn nắn, rèn HS viết yếu . Giáo án lớp 1 Trường Tiểu học Chu Điện 2 GV: Trần Thị Song Tiết 2 3. Luyện tập * Hoạt động 1 ( 20’) : HS luyện đọc + Luyện đọc bảng lớp : GV chỉ bảng theo thứ tự, bất kì cho HS đọc cá nhân, rèn HS đọc yếu . Lớp đọc đồng thanh . + Luyện đọc câu ứng dụng : HS đọc thầm , nhận biết tiếng mới . - HS đọc tiếng, đọc từ, ( cá nhân + đồng thanh) - GV chỉnh sửa phát âm, khuyến khích HS đọc trơn . GV kết hợp giảng từ . + Luyện đọc SGK : GV đọc mẫu, cho HS đọc thầm . - Rèn cá nhân nhiều em đọc, HS nhận xét, GV nhắc nhở, động viên . Lớp đọc đồng thanh, thi đua các nhóm . * Giải lao ( 5’) * Hoạt động 2 ( 5’): Luyện nói theo chủ đề “Bên phải, bên trái, bên trên, bên dưới” - HS nói theo nhóm đôi , GV hướng dẫn các nhóm . - Một số HS nói trên lớp, HS nhận xét . - GV tổng kết, đánh giá . * Hoạt động 3 (7’): Luyện viết vở tập viết . - GV hướng dẫn quy trình viết, tư thế viết, HS viết bài . - GV uốn nắn, chấm bài nhận xét 4. Củng cố dặn dò (3’): HS đọc lại bài, GV chốt lại bài . - Dặn dò HS : về đọc kĩ bài và tìm các tiếng, từ mở rộng có chứa vần en, ên. Giáo án lớp 1 Trường Tiểu học Chu Điện 2 GV: Trần Thị Song Chiều : Ôn Tiếng Việt Bài 47: en - ên I.Mục tiêu bài học : Giúp HS - Củng cố về đọc các vần, tiếng, từ, câu ứng dụng trong bài . - Nối đúng các từ để tạo câu có nghĩa . - Điền đúng vần en hoặc ên để được từ thích hợp . II. Đồ dùngdạy học GV : Bảng ôn, bài tập viết bảng phụ, BNC HS : Bảng con, SGK, vở BTTN Tiếng Việt . III.Các hoạt động dạy học * Hoạt động 1 ( 12’): Luyện đọc - GV đính bảng ôn, cho HS đọc thầm - Rèn cá nhân nhiều em đọc, GV chỉnh sửa, động viên . - Lớp đọc đồng thanh, thi đua các nhóm . - HS luyện đọc câu ứng dụng SGK . * Hoạt động 2 ( 15’): HS làm vở bài tập + Bài tập 1, 2 ( trang ) : HS làm việc cá nhân , đọc thầm các tiếng, nhận biết tiếng có vần en, ên . Một số HS chữa bài, nêu kết quả, nhận xét . - HS đọc bài ( GV rèn kĩ năng đọc tiếng .) + Bài tập 3 ( trang ): HS hoạt động cá nhân, đọc thầm các từ rồi nối từ - 1 HS chữa bài, nối các từ trên bảng phụ . - GV chấm bài, nhận xét . HS đọc câu mới nối . (GV rèn kĩ năng đọc câu) * Hoạt động 3 ( 5’): HS làm bảng con ( bài tập 4 ), 1HS chữa trên BNC . - 2 HS yếu làm bảng lớp : Điền vần en hay ên ch … nhau áo l…. con s… mũi t…. IV. Củng cố dặn dò ( 3’): HS đọc lại bài, GV chốt lại . - Dặn dò HS : về đọc bài . Chiều Thứ ba, ngày 9 tháng 11 năm 2010 Ôn tiếng việt Bài 47: en - ên I.Mục tiêu bài học : Giúp HS - Củng cố về đọc các vần, tiếng, từ, câu ứng dụng trong bài . - Nối đúng các từ để tạo câu có nghĩa . Giáo án lớp 1 Trường Tiểu học Chu Điện 2 GV: Trần Thị Song - Điền đúng vần en hoặc ên để được từ thích hợp . II. Đồ dùngdạy học: GV : Bảng ôn, bài tập viết bảng phụ, BNC HS : Bảng con, SGK, vở BTTN Tiếng Việt . III.Các hoạt động dạy học: * Hoạt động 1 ( 12’): Luyện đọc - GV đính bảng ôn, cho HS đọc thầm - Rèn cá nhân nhiều em đọc, GV chỉnh sửa, động viên . - Lớp đọc đồng thanh, thi đua các nhóm . - HS luyện đọc câu ứng dụng SGK . * Hoạt động 2 ( 15’): HS làm vở bài tập + Bài tập 1, 2 ( trang ) : HS làm việc cá nhân , đọc thầm các tiếng, nhận biết tiếng có vần en, ên . Một số HS chữa bài, nêu kết quả, nhận xét . - HS đọc bài ( GV rèn kĩ năng đọc tiếng .) + Bài tập 3 ( trang ): HS hoạt động cá nhân, đọc thầm các từ rồi nối từ - 1 HS chữa bài, nối các từ trên bảng phụ . - GV chấm bài, nhận xét . HS đọc câu mới nối . (GV rèn kĩ năng đọc câu) * Hoạt động 3 ( 5’): HS làm bảng con ( bài tập 4 ), 1HS chữa trên BNC . - 2 HS yếu làm bảng lớp : Điền vần en hay ên ch … nhau áo l…. con s… mũi t…. IV. Củng cố dặn dò ( 3’): HS đọc lại bài, GV chốt lại . - Dặn dò HS : về đọc bài . -------------------------------------------- Ôn toán Phép cộng trong phạm vi 6 Giáo án lớp 1 Trường Tiểu học Chu Điện 2 GV: Trần Thị Song I. Mục tiêu bài học: Giúp học sinh - Tiếp tục củng cố bảng cộng trong phạm vi 6 . - Biết làm tính cộng trong phạm vi 6 . II. Đồ dùng dạy học: GV: bảng phụ, bảng nam châm, HS: Bộ thực hành toán, SGK. III. Các hoạt động dạy học: 1. Kiểm tra bài cũ ( 5’) 2 HS yếu đọc lại bảng cộng trong phạm vi 6 . 2. Dạy học bài mới(27’) * Hoạt động 1 ( 8’) - HS đọc ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 6 * Hoạt động 2 ( 6’) : Sử dụng bảng con - Lớp làm bảng con ( bài tập 1 – trang 65 ). 2 HS yếu làm bảng lớp - HS nhận xét, (GV củng cố về kĩ năng đặt tính và tính ) . * Giải lao (5’) * Hoạt động 3 ( 8’): Sử dụng SGK - HS yếu, TB ( làm bài tập 2 –trang65 ) , 1HS chữa trên BNC, GV chấm bài, nhận xét ( Củng cố về bảng cộng trong phạm vi 6 ) - HS khá, giỏi ( làm bài tập 2,3 - trang 65 ). GV chấm bài 3 * Hoạt động 4 ( 5’): Sử dụng vở toán - GV đính tranh minh họa tình huống cho HS thảo luận, nêu bài toán, thi đua viết phép tính . 3. Củng cố dặn dò ( 3’) : HS đọc lại bảng cộng trong PV 6 .GV chốt lại bài, dặn dò HS ghi nhớ bảng cộng trong PV 6. ------------------------------------------- Tự học: ¤n TiÕng ViÖt Giáo án lớp 1 Trường Tiểu học Chu Điện 2 GV: Trần Thị Song Bài 47: en, ên I.Mục tiêu bài học : Giúp HS - Củng cố về đọc các vần, tiếng, từ, đoạn thơ ứng dụng trong bài . - Rèn viết đúng, đẹp : iu, êu, lưỡi rìu, cái phễu II. Đồ dùngdạy học: GV : Bảng ôn, bài tập viết bảng phụ, BNC HS : Bảng con, SGK, vở BTTN Tiếng Việt . III.Các hoạt động dạy học: * Hoạt động 1 ( 12’): Luyện đọc - GV đính bảng ôn, cho HS đọc thầm - Rèn cá nhân nhiều em đọc, GV chỉnh sửa, động viên . - Lớp đọc đồng thanh, thi đua các nhóm . - HS luyện đọc đoạn thơ ứng dụng SGK . * Hoạt động 2 ( 15’) Luyện viết - GV hướng dẫn quy trình viết, HS viết vở , HS TB – yếu viết 3 dòng, hS khá – giỏi viết 5 dòng . - GV uốn nắn, chấm bài nhận xét IV. Củng cố dặn dò ( 3’): HS đọc lại bài, GV chốt lại . - Dặn dò HS : về đọc kĩ bài Thể dục Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản – Trò chơi I. Mục tiêu bài học : Giúp HS - Ôn một số động tác Thể dục RLTTCB. Yêu cầu HS thực hiện được động tác chính xác . - Học động tác đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng Yêu cầu HS thực hiện ở mức cơ bản đúng. Giáo án lớp 1 [...]... đọc - Lớp đọc đồng thanh - Thi đua các nhóm đọc * Hoạt động 2 ( 15 ’): Luyện vở bài tập Giáo án lớp 1 Trường Tiểu học Chu Điện 2 GV: Trần Thị Song + Bài 1, 2 ( trang 41 ) : HS đọc thầm nội dung BT, nhận biết và khoanh tròn tiếng có vần n, ươn ( GV chấm bài HS yếu, TB ) - Một số HS chữa bài, nêu kết quả (Rèn HS yếu kĩ năng đọc tiếng) +Bài tập 3 ( trang 41) : 1 HS nêu u cầu của bài, nêu cách làm - HS... bài tập 2 HS: Vở bài tập đạo đức Giáo án lớp 1 Trường Tiểu học Chu Điện 2 GV: Trần Thị Song III Các hoạt động dạy 1 Kiểm tra bài cũ ( 3’) - Là anh, chị, em trong gia đình em cần phải làm gì ? 2 Dạy học bài mới + Khởi động ( 2’): Lớp hát bài “ Lá cờ Việt Nam” GV giới thiệu bài, ghi đầu bài * Hoạt động 1 (8’): HS hoạt động cả lớp ( GV đính lá cờ Tổ quốc ) - HS quan sát lá cờ và đàm thoại : - Hàng tuần. .. 6 – 3 = 4 6 -1 = 5 6–2>4 4+2=6 Giáo án lớp 1 Trường Tiểu học Chu Điện 2 GV: Trần Thị Song * Hoạt động 2 (8’) Sử dụng bảng con + Bài tập 1: Đặt tính rồi tính 6 1= 6–4 = 4+2= 3+3= 4+2 = 0+6= 6–0= - HS nêu cách làm, lớp làm cột 1, 2 HS yếu làm bảng lớp cột 2, 3 GV uốn nắn - HS nhận xét ( GV củng cố về kĩ năng đặt tính và tính ) * Hoạt động 3 ( 12 ’): Sử dụng vở tốn + Bài tập 2: Tính 4+2= 4 +1+ 1= 2+4= 2+4–4... học * Hoạt động 1 ( 10 ’): HS luyện đọc - GV đính bảng ơn, cho HS đọc thầm, rèn đọc cá nhân nhiều em đọc Giáo án lớp 1 Trường Tiểu học Chu Điện 2 GV: Trần Thị Song - Lớp đọc đồng thanh - Thi đua các nhóm đọc * Hoạt động 2 ( 15 ’): Luyện vở bài tập + Bài 1, 2 ( trang 42 ) : HS đọc thầm nội dung BT, nhận biết và khoanh tròn tiếng có vần n, ươn ( GV chấm bài HS yếu, TB ) - Một số HS chữa bài, nêu kết quả... quả 4 Củng cố dặn dò ( 3’): HS đọc lại bài, GV hệ thống lại bài, nhận xét giờ học - Dặn dò HS về nhà đọc kĩ bài, xem trước bài sau Sáng 2 010 Thứ năm, ngày 11 tháng 11 năm Học vần Bài 49: iên - n I Mục tiêu bài học : giúp HS - ọc, viết đúng : iên, n, đèn điện, con yến - Đọc đúng các từ ngữ có chứa vần iên, n và câu ứng dụng trong bài - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : Biển cả II Đồ dùng... nhân, đọc thầm các từ và nối từ - 1 HS chữa bài trên bảng phụ - GV chấm bài HS khá, giỏi (Rèn cho HS kĩ năng đọc câu) * Hoạt động 3 (7’): Luyện viết bảng con - GV đính nội dung BT, hướng dẫn HS điền vần iên, n để được từ thích hợp, GV giảng từ IV Củng cố dặn dò ( 3’): GV hệ thống lại bài, nhận xét giờ học - Dặn dò HS về đọc bài Sáng Thứ sáu, ngày 12 tháng 11 năm 2 010 Ơn Thể dục Thể dục rền luyện... học: Tiết 1 Giáo án lớp 1 Trường Tiểu học Chu Điện 2 GV: Trần Thị Song 2 Kiểm tra bài cũ ( 5’) 2 HS yếu đọc: nhà in, xin lỗi, mưa phùn, vun xới - Lớp viết bảng con : tổ 1 : nhà in ; 2 : xin lỗi, tổ 3 : vun xới - 2 HS khá đọc câu ứng dụng SGK 2 Dạy học bài mớí(30’) * Hoạt động 1 ( 13 ’) : Dạy vần iên, n - GV đính 2 vần iên, n HS nhận biết vần mới, đọc vần, nêu cấu tạo vần - HS so sánh 2 vần - HS tìm... có sản phẩm đẹp - Dặn dò Hs chuẩn bị bài sau Giáo án lớp 1 Trường Tiểu học Chu Điện 2 Chiều 2 010 GV: Trần Thị Song Thứ năm, ngày 4 tháng 11 năm Đạo đức( Tiết 1) Bài 6 : Nghiêm trang khi chào cờ I Mục tiêu bài học: Giúp HS hiểu - Trẻ em có quyền có quốc tịch Quốc kì Việt Nam là lá cờ đỏ, ở giữa có ngơi sao vàng năm cánh - Quốc kì tượng trưng cho đất nước, cần phải trân trọng, giữ gìn - HS biết đứng... chuẩn bị bài của Hs 2.Nội dung ơn tập(28’) - GV hỏi: Từ đầu năm học đến nay các em đã được học xé, dán những hình nào? - Hs trả lời: - GV ghi bảng - GV: Các em chọn 1 hình đã học mà các em thích làm bài kiểm tra - Hs thực hành làm bài. (GV quan sát và nhắc nhở nội qui…) 3.Nhận xét- đánh giá(5’) - GV hướng dẫn Hs cách nhận xét – đánh giá - Hs nhận xét.GV chấm bài GV nhận xét , đánh giá tiết học - Tun dương... nhớ bài học Hoạt động tập thể Sinh hoạt lớp I Mục tiêu bài học: Giúp HS - Biết tự kiểm điểm để nhận thấy ưu khuyết điểm của mình trong tuần - Nắm được phương hướng nhiệm vụ tuần sau - Giáo dục HS có ý thức phấn đấu vươn lên để học tốt II Các hoạt động tập thể GV: nội dung sinh hoạt III Các hoạt động Giáo án lớp 1 Trường Tiểu học Chu Điện 2 GV: Trần Thị Song * Hoạt động 1 (3’): Ổn định tổ chức - Lớp . hiện tốt nội dung bài học. - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- Ôn tiếng việt Ôn bài 49: iên - yên I. Mục tiêu bài học: Giúp HS - Củng cố về đọc,. bài và tìm các tiếng, từ mở rộng có chứa vần -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- Tự nhiên xã hội Bài 12 : Nhà ở I. Mục tiêu: Giúp HS hiểu: KT: -
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng GA lớp 1 tuần 12 - Song, Bài giảng GA lớp 1 tuần 12 - Song,

Hình ảnh liên quan

*Hoạt động 2 (8’) Sử dụng bảng con - Bài giảng GA lớp 1 tuần 12 - Song

o.

ạt động 2 (8’) Sử dụng bảng con Xem tại trang 27 của tài liệu.