0

Bài soạn T59-Quy tac chuyen ve.ppt

12 412 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 06:12

Kiểm tra bài cũ Phát biểu quy tắc bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu + , bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu - ? Bài tập: Tính hợp lý a) ( 35 + 67) + ( 234 - 67 35) b) (2007 - 15 + 88) - ( - 15 + 88) Giải a) ( 35 + 67 ) + ( 234 - 67 35) = 35 + 67 + 234 67 35 = 35 35 + 67 67 + 234 = 0 + 0 + 234 = 234 b) (- 2007 - 15 + 88) - ( - 15 + 88) = - 2007 15 + 88 + 15 88 = 15 - 15 + 88 - 88 - 2007 = 0 + 0 - 2007 = - 2007 TiÕt 59 § 9. Quy t¾c chuyÓn vÕ 1. TÝnh chÊt cña ®¼ng thøc: ?1 Tõ h×nh 50 d­íi ®©y ta cã thÓ rót ra nhËn xÐt g× ? NÕu a = b th× a + c = b + c NÕu a + c = b + c th× a = b NÕu a = b th× b = a 2. VÝ dô: T×m sè nguyªn x, biÕt: x - 2 = - 3 Gi¶i x – 2 = - 3 x – 2 = - 3 x = - 3 + 2 x = - 1 ?2 T×m sè nguyªn x, biÕt: x + 4 = - 2 Gi¶i x + 4 = - 2 x + 4 + (- 4) = - 2 + (- 4) x = - 2 + (- 4) x = - 6 TiÕt 59 § 9. Quy t¾c chuyÓn vÕ 1. TÝnh chÊt cña ®¼ng thøc: + 2 + 2 2. VÝ dô: T×m sè nguyªn x, biÕt: x - 2 = - 3 Gi¶i x – 2 = - 3 x – 2 = - 3 x = - 3 + 2 x = - 1 ?2 T×m sè nguyªn x, biÕt: x + 4 = - 2 Gi¶i x + 4 = - 2 x + 4 + (- 4) = - 2 + (- 4) x = - 2 + (- 4) x = - 6 TiÕt 59 § 9. Quy t¾c chuyÓn vÕ 1. TÝnh chÊt cña ®¼ng thøc: + 2 + 2 2. VÝ dô: 3. Quy t¾c chuyÓn vÕ: Khi chuyÓn mét sè h¹ng tõ vÕ nµy sang vÕ kia cña mét ®¼ng thøc, ta ph¶i ®æi dÊu sè h¹ng ®ã: dÊu + ®æi thµnh dÊu - vµ dÊu - “ ” “ ” “ ” ®æi thµnh dÊu +“ ” * VÝ dô: T×m sè nguyªn x, biÕt: a) x - 2 = - 6 b) x - (- 4) = 1 Gi¶i a) x - 2 = - 6 x = - 6 x = - 4 b) x - (- 4) = 1 x + 4 = 1 x = 1 x = - 3 TiÕt 59 § 9. Quy t¾c chuyÓn vÕ 1. TÝnh chÊt cña ®¼ng thøc: 2 + 4 - ?3 T×m sè nguyªn x, biÕt: x + 8 = (- 5) + 4 Gi¶i x + 8 = (- 5) + 4 x + 8 = - 1 x = - 1 - 8 x = - 9 Gọi x là hiệu của a và b. Ta có x = a - b áp dụng quy tắc chuyển vế: Ngược lại nếu có: x + b = a Vậy hiệu (a b) là một số x mà khi lấy x cộng với b sẽ được a hay phép trừ là phép toán ngược của phép cộng Theo quy tắc chuyển vế thì x = a - b x + b = a Bµi 61 ( SGK/87) T×m sè nguyªn x, biÕt: a) 7 – x = 8 – (- 7) b) x – 8 = ( - 3) - 8 Gi¶i a) 7 - x = 8 - (- 7) 7 - x = 8 + 7 - x = 8 x = - 8 b) x – 8 = ( - 3) - 8 x - 8 = - 3 - 8 x = - 3 (céng hai vÕ víi -7) (céng hai vÕ víi 8) Bµi 64 (SGK/87) Cho a ∈ Z. T×m sè nguyªn x, biÕt: a) a + x = 5 b) a – x = 2 Gi¶i a) a + x = 5 x = 5 - a b) a – x = 2 a – 2 = x x = a – 2 Bµi tËp: C¸c phÐp biÕn ®æi sau ®óng hay sai, gi¶i thÝch STT C©u §óng §óng Sai Sai 1 x - 45 = - 12 x = - 12 + 45 2 2 x -12 = 9 - 7 x -12 = 9 - 7 x = 9 - 7 -12 x = 9 - 7 -12 3 3 2 - x = 17 - 5 2 - x = 17 - 5 - x = 17 - 5 - 2 - x = 17 - 5 - 2 4 4 5 – x = - 8 5 – x = - 8 x = - 8 - 5 x = - 8 - 5 x x x x [...].. .Bài tập: Các phép biến đổi sau đúng hay sai, giải thích STT Câu 1 x - 45 = - 12 x = - 12 + 45 2 x -12 = 9 - 7 x = 9 - 7 -12 3 2 - x = 17 - 5 - x = 17 - 5 - 2 4 5x=-8 x=-8-5 Đúng Sai x x x x Hướng dẫn về nhà Học thuộc tính chất đẳng thức, quy tắc chuyển vế Làm bài tập số 62, 63, 65, 66 (SGK/87) . Kiểm tra bài cũ Phát biểu quy tắc bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu + , bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu - ? Bài tập: Tính hợp lý a) ( 35
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn T59-Quy tac chuyen ve.ppt, Bài soạn T59-Quy tac chuyen ve.ppt,

Hình ảnh liên quan

?1 Từ hình 50 dưới đây ta có thể rút ra nhận xét gì ? - Bài soạn T59-Quy tac chuyen ve.ppt

1.

Từ hình 50 dưới đây ta có thể rút ra nhận xét gì ? Xem tại trang 3 của tài liệu.