0

Gián án Tiết 43.Môi trường và các nhân tố sinh thá

28 462 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 06:11

Giáo viên soạn dạy: Vũ Thị Hà-Thanh Lương-Văn Chấn-Yên Bái PhÇn II: Sinh vËt vµ m«i tr­êng Ch­¬ng I: Sinh vËt vµ m«i tr­êng TiÕt 43: M«i tr­êng vµ c¸c nh©n tè sinh th¸i Giáo viên soạn dạy: Vũ Thị Hà-Thanh Lương-Văn Chấn-Yên Bái Em hãy quan sát bức tranh kết hợp với hiểu biết của mình cho biết Hươu sống trong rừng chịu ảnh hưởng của các y u tố nào dưới đây: Cây cỏ, Thú dữ, Giun đất, nh sáng, Sâu ăn lá, Con cá, Sán lá gan. Nhiệt độ Mưa Con người Cây cỏ Giun đất Ánh sáng Thú dữ HƯƠU RỪNG Sâu ăn lá Sán lá gan Cháy rừngĐất Không khí ? Môi trường sống của sinh vật là gì? Giáo viên soạn dạy: Vũ Thị Hà-Thanh Lương-Văn Chấn-Yên Bái 4 4 4 4 2 3 Quan sát chú thích H 41.1 (Điền các môi trường chủ yếu vào bức tranh trên) 4 1 Môi trường nước Môi trường trên mặt đất – Không khí Môi trường trong đất Môi trường sinh vật VI SINH VẬT KÍ SINH TRÊN QUẢ BƯỞI BẠCH TUỘC GIUN ĐẤT TRÂU, BÒ QUAN SÁT CÁC BỨC TRANH SAU Điền nội dung thích hợp vào bảng 41.1 sau khi quan sát các bức tranh kết hợp với quan sát trong tự nhiên? Stt Tên sinh vật Môi trường sống 1 Trâu, bò Đất – không khí Giun đất Trong đất 2 4 3 Vi sinh vật Sinh vật Bạch tuộc Nước Bảng 41.1. Môi trường sống của sinh vật Giáo viên soạn dạy: Vũ Thị Hà-Thanh Lương-Văn Chấn-Yên Bái Nghiên cứu mục II SGK/119 cho biết: Nhân tố sinh thái là gì? Nhân tố sinh thái được chia thành mấy loại là những loại nào? 1 2 ? ? 3 ? Tại sao con người được tách thành một nhóm nhân tố sinh thái riêng? Em hãy quan sát một số hoạt động của con người tác động đến môi trường Rác thải sinh hoạt Tràn dầu [...]... cho sinh vt p p ngn l, to nng lng sch Trng cõy gõy rng Chỏy rng Con ngi Giun t Cõy c HU RNG nh sỏng Thỳ d Ma Sõu n lỏ Sỏn lỏ gan Ch ra nhõn t sinh thỏi vụ sinh, nhõn t sinh thỏi hu sinh trong s trờn? Bi tp : Cho cỏc nhõn t sinh thỏi sau: Cỏ su Khụng khớ Trng lỳa Bóo NH SNG Trựng bin hỡnh Sn bt cỏ Rờu Phỏ rng Nc ngt Nỳi ỏ vụi Nc chy Hóy la chn v sp xp cỏc nhõn t sinh thỏi theo tng nhúm Nhõn t hu sinh. .. nht trong cỏc cõu sau: Cõu 1: Mụi trng sng ca sinh vt l: A L ni sinh sng ca sinh vt B L tt c nhng gỡ bao quanh sinh vt C L ni sinh sng ca sinh vt, bao gm tt c nhng gỡ bao quanh sinh vt SAI SAI NG Giỏo viờn son dy: V Th H-Thanh Lng-Vn Chn-Yờn Bỏi Bi tp trc nghim Hóy chn cõu tr li ỳng nht trong cỏc cõu sau: Cõu 2: Dóy cỏc nhõn t no sau õy l cỏc nhõn t hu sinh? SAI A Rn h mang, ỏp sut khụng khớ, cõy g,... chn cõu tr li ỳng nht trong cỏc cõu sau: Cõu 3: Gii hn sinh thỏi l: A CHA NG L gii hn chu ng ca c th sinh vt i vi nhõn t sinh thỏi nht nh B L gii hn chu ng ca c th sinh vt i NG vi 1 nhõn t sinh thỏi nht nh C L gii hn chu ng ca c th sinh vt i vi cỏc nhõn t sinh thỏi nht nh KHễNG NG Hng dn v nh : - Hc thuc bi - c trc bi nh hng ca ỏnh sỏng lờn i sng sinh vt - Lm bi tp : 1, 2 , 3, 4 (Tr 121 Sgk ) Giỏo viờn... t hu sinh Nhõn t vụ sinh Nhõn t con ngi Nhõn t cỏc sinh vt khỏc Bi tp : Cho cỏc nhõn t sinh thỏi sau: Cỏ su Khụng khớ Trng lỳa Bóo NH SNG Trựng bin hỡnh Sn bt cỏ Rờu Phỏ rng Nc ngt Nỳi ỏ vụi Nc chy Hóy la chn v sp xp cỏc nhõn t sinh thỏi theo tng nhúm Nhõn t hu sinh Nhõn t vụ sinh Nhõn t con ngi nh sỏng Khụng khớ Trng lỳa Nc ngt Sn bt cỏ Nỳi ỏ vụi Bóo Nc chy Phỏ rng Nhõn t cỏc sinh vt khỏc Cỏ su Trựng... gây chết Điểm cực thuận Giới hạn chịu đựng Giới hạn trên 0C Điểm gây chết t0C Điểm gây chết Mức độ sinh trưởng Giới hạn dưới 90 C 0 Sơ đồ sinh thái của loài vi khuẩn suối nước nóng 0 32 C 0 56 C Điểm cực thuận Giới hạn chịu đựng 0 Điểm gây chết t0C Sơ đồ sinh thái của loài xương rồng sa mạc Kính Chúc các thầy cô giáo Sức khoẻ- hạnh phúc Giỏo viờn son dy: V Th H-Thanh Lng-Vn Chn-Yờn Bỏi ... hạn sinh thái của: - Loài vi khuẩn suối nước nóng có giới hạn nhiệt độ từ 00C đến + 900C, trong đó điểm cực thuận là +550C - Loài xương rồng sa mạc có giới hạn nhiệt độ từ 00C đến +560C, trong đó điểm cực thuận là +320C Yêu cầu: Hoạt động nhóm thời gian 4 phút - Nhóm 1, nhóm 2: vẽ sơ đồ giới hạn của loài vi khuẩn suối nước nóng - Nhóm 3, nhóm 4: vẽ sơ đồ giới hạn của loài xương rồng sa mạc Mức độ sinh. .. i ca cỏc nhõn t sinh thỏi trờn? Khong thun li Gii hn trờn Gii hn di t0 C 30 C 0 im cc thun 50 C Gii hn chu ng im gõy cht 420 C im gõy cht Hỡnh 41.2 Gii hn nhit ca cỏ rụ phi Vit Nam Quan sỏt hỡnh v v cho bit : - Cỏ rụ phi Vit Nam sng v phỏt trin nhit no ? - Nhit no cỏ rụ phi sinh trng v phỏt trin thun li nht ? - Ti sao di 5oC v trờn 42oC thỡ cỏ rụ phi s cht ? Cây mắm biển sống phát triển trong . chọn và sắp xếp các nhân tố sinh thái theo từng nhóm Bài tập : Cho các nhân tố sinh thái sau: Nhân tố vô sinh Nhân tố hữu sinh Nhân tố con người Nhân tố các. : Cho các nhân tố sinh thái sau: Nhân tố vô sinh Nhân tố hữu sinh Nhân tố con người Nhân tố các sinh vật khác Cá sấu Không khí Trồng lúa Bão ÁNH SÁNG Trùng
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án Tiết 43.Môi trường và các nhân tố sinh thá, Gián án Tiết 43.Môi trường và các nhân tố sinh thá,

Hình ảnh liên quan

Điền nội dung thớch hợp vào bảng 41.1 sau khi quan sỏt cỏc bức tranh kết hợp với quan sỏt trong tự nhiờn? - Gián án Tiết 43.Môi trường và các nhân tố sinh thá

i.

ền nội dung thớch hợp vào bảng 41.1 sau khi quan sỏt cỏc bức tranh kết hợp với quan sỏt trong tự nhiờn? Xem tại trang 7 của tài liệu.

Từ khóa liên quan