0

Bài giảng lich su lop 4

28 853 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 05:12

GV: T ngă Thị Bình 1 3 2 T¹i sao nãi vua cã uy quyÒn tuyÖt ®èi ? Bé luËt Hång Đøc cã nh ng néi dungữ c¬ b¶n nµo ? Nhµ HËu Lª tæ chøc qu¶n lý ®Êt n­íc nh­ thÕ nµo ảnh chụp di tích lịch sử nào, di tích có từ bao giờ ? Văn Miếu, xây dựng bắt đầu từ thời Lý Thứ sỏu ngày 29 tháng 1 năm 2010 Lịch sử Trường học thời Hậu Lê (49) 1.Tổ chức giáo dục thời Hậu Lê - Đọc sách giáo khoa từ đầu đến . nho giáo để trả lời vào phiếu học tập sau Hãy thảo luận theo nhóm và điền vào bảng sau : Câu hỏi Trả lời 1.Nhà Hậu Lê đã tổ chức trư ờng học như thế nào, những ai được vào học ở Quốc Tử Giám. 2. Nội dung học tập và nền nếp thi cử được quy định ra sao ? Hãy thảo luận theo nhóm và điền vào bảng sau : Câu hỏi Trả lời 1.Nhà Hậu Lê đã tổ chức trư ờng học như thế nào, những ai được vào học ở Quốc Tử Giám. - Dựng lại Quốc Tử Giám,xây dựng nhà Thái học.Mở trường công - -Con cháu vua quan và con em thường dân giỏi cũng được vào học 2. Nội dung học tập và nền nếp thi cử được quy định ra sao ? - Giáo lí đạo Nho (Khổng Tử) - 3 nm có mt kỳ thi Hư ơng,thi Hội,thi ỡnh [...]... chính của bài học hôm nay? Thứ sỏu ngày 29 tháng 1 năm 2010 Lịch sử Trường học thời Hậu Lê 1.Tổ chức giáo (49 ) Hậu Lê dục thời 2.Những biện pháp khuyến khích học tập của nhà Hậu Lê * Giáo dục thời Hậu Lê đã có nền nếp và quy củ Trường học thời Hậu Lê nhằm đào tạo những người trung thành với chế độ phong kiến và nhân tài cho đất nước Hướng dẫn học ở nhà Hoàn thành các bài tập trong vở bài tập Học bài cũ... tổ 1 4 2 3 HOME 1.Nhà Hậu Lê đã tổ chức trường học như thế nào ? Chưa quy củ Có nhiều học sinh Đã có nền nếp và quy củ Đáp án : C 2.Dưới thời Lê , những ai được vào học trong Quốc Tử Giám ? Con cháu vua quan và con dân thường nếu học giỏi Tất cả mọi người có tiền Chỉ con cháu vua,quan mới được học Đáp án : A 3 Có mấy kì thi lớn được tổ chức để chọn nhân tài? 3 kỳ thi 4 kỳ thi 5 Kỳ thi Đáp án : C 4 Nhà...Dựng nhà Thái học Dựng lại Quốc Tử Giám + Nội dung học tập: - Chủ yếu là Nho giáo Khổng Tử Thứ sỏu ngày 29 tháng 1 năm 2010 Lịch sử Trường học thời Hậu Lê (49 ) 1.Tổ chức giáo dục thời Hậu Lê 2.Những biện pháp khuyến khích học tập của nhà Hậu Lê - đọc thầm sách giáo khoa và trả lời: ? Nhà Hậu Lê đã làm gi để khuyến khích việc học tập Tổ chức lễ xướng danh... Trường học thời Hậu Lê nhằm đào tạo những người trung thành với chế độ phong kiến và nhân tài cho đất nước Hướng dẫn học ở nhà Hoàn thành các bài tập trong vở bài tập Học bài cũ và đọc trước nội dung bài 19 Sưu tầm truyện về các danh nhân tranh ảnh về các danh nhân thời Lê Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo và toàn thể các em . từ thời Lý Thứ sỏu ngày 29 tháng 1 năm 2010 Lịch sử Trường học thời Hậu Lê (49 ) 1.Tổ chức giáo dục thời Hậu Lê - Đọc sách giáo khoa từ đầu đến . nho giáo. Khæng Tö Thứ sỏu ngày 29 tháng 1 năm 2010 Lịch sử Trường học thời Hậu Lê (49 ) 1.Tổ chức giáo dục thời Hậu Lê 2.Những biện pháp khuyến khích học tập của
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng lich su lop 4, Bài giảng lich su lop 4,

Hình ảnh liên quan

Hãy thảo luận theo nhóm và điền vào bảng sau : - Bài giảng lich su lop 4

y.

thảo luận theo nhóm và điền vào bảng sau : Xem tại trang 9 của tài liệu.
Hãy thảo luận theo nhóm và điền vào bảng sau : - Bài giảng lich su lop 4

y.

thảo luận theo nhóm và điền vào bảng sau : Xem tại trang 10 của tài liệu.