0

Bài soạn Toán luyện tập

18 366 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 05:11

xin kính chúc quý thày cô Người thực hiện: Bùi Hải Yến Trường tiểu học Vĩnh khê Thứ ba ngày tháng 2 năm 2009 Toán Bài cũ: Hình nào đã khoanh vào số con vịt 5 1 1 Thø ba ngµy th¸ng 2 n¨m 2009 To¸n 2 LuyÖn tËp Thø ba ngµy th¸ng 2 n¨m 2009 To¸n 3 LuyÖn tËp Bµi 1: TÝnh nhÈm. 5 : 5 = 20 : 5 = 4o : 5 = 45 : 5 = 10 : 5 = 25 : 5 = 50 : 5 = 30 : 5 = 15 : 5 = 1 9 4 2 3 5 8 1 0 6 Thø ba ngµy th¸ng 2 n¨m 2009 To¸n 4 LuyÖn tËp Bµi 2: Sè? 3 x 2 = 6 : 3 = 6 : 2 = 5 x 3 = 15 : 5 = 15 : 3 = 5 x 2 = 10 : 5 = 10 : 2 = Thø ba ngµy th¸ng 2 n¨m 2009 To¸n 4 LuyÖn tËp Bµi 2: Sè? 3 x 2 = 6 6 : 3 = 2 6 : 2 = 3 5 x 3 = 15 15 : 5 = 3 15 : 3 = 5 5 x 2 = 10 10 : 5 = 2 10 : 2 = 5 Thø ba ngµy th¸ng 2 n¨m 2009 To¸n 4 LuyÖn tËp Bµi 2: Sè? 3 x 2 = 6 6 : 3 = 2 6 : 3 = 3 5 x 3 = 15 15 : 5 = 3 15 : 3 = 5 PhÐp chia lµ phÐp tÝnh ng­îc l¹i cña phÐp nh©n. Thứ ba ngày tháng 2 năm 2009 Toán Luyện tập Bài tập số 3: Tồng 20 cây dừa thành các hàng, mỗi hàng có 5 cây dừa. Hỏi có mấy hàng cây dừa được trồng? 11 Thứ ba ngày tháng 2 năm 2009 Toán Luyện tập Bài tập số 3: Trồng 20 cây dừa thành các hàng, mỗi hàng có 5 cây dừa. Hỏi có mấy hàng cây dừa được trồng? 11 5 cây dừa: 1 hàng 20 cây dừa: . hàng? Tóm tắt: Thứ ba ngày tháng 2 năm 2009 Toán Luyện tập Bài tập số 3: 12 Tóm tắt: 5 cây dừa : 1 hàng 20 cây dừa : hàng? Bài giải Số hàng cây dừa được trồng là: 20 : 5 = 4 ( hàng ) Đáp số: 4 hàng cây dừa [...]... Đi tìm số hàng cây Bài tập số 4: Bài giải Mỗi hàng có số cây chuối là: 20 : 5 = 4 ( cây ) Đáp số: 4 cây chuối Đi tìm số cây ở một hàng Thứ ba ngày Bài tập số 1: tháng 2 năm 2009 Toán Luyện tập Củng cố về bảng chia 5 Bài tập số 2: Phép chia là phép tính ngược lại của phép nhân Bài tập số 3: Bài giải Số hàng cây dừa được trồng là: 20 : 5 = 4(hàng) Đáp số:4 hàng c dừa Bài tập số 4: Bài giải Mỗi hàng có...Thứ ba ngày Bài 4: tháng 2 năm 2009 Toán Luyên tập Tóm tắt: 5 hàng : 20 câychuối 1 hàng : cây chuối ? Bài giải 8 Thứ ba ngày Bài tập số 4: tháng 2 năm 2009 Toán Luyện tập Tóm tắt: 5 hàng : 20 cây chuối 1 hàng : cây chuối ? Bài giải Mỗi hàng có số cây chuối là: 20 : 5 = 4 ( cây ) Đáp số: 4 cây chuối 9 Bài tập số 3: Bài giải Số hàng cây dừa được trồng là: 20 : 5 = . năm 2009 Toán Củng cố về bảng chia 5. Bài tập số 2: Luyện tập Bài tập số 1: Phép chia là phép tính ngược lại của phép nhân. Bài tập số 3: 10 Bài giải Số. năm 2009 Toán Luyên tập Bài 4: 8 5 hàng : 20 câychuối 1 hàng : cây chuối ? Tóm tắt: Bài giải Thứ ba ngày tháng 2 năm 2009 Toán Luyện tập Bài tập số
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Toán luyện tập, Bài soạn Toán luyện tập,

Hình ảnh liên quan

Hình nào đã khoanh vào số con vịt - Bài soạn Toán luyện tập

Hình n.

ào đã khoanh vào số con vịt Xem tại trang 2 của tài liệu.
Củng cố về bảng chia 5. - Bài soạn Toán luyện tập

ng.

cố về bảng chia 5 Xem tại trang 14 của tài liệu.
Hình nào đã tô màu số ? - Bài soạn Toán luyện tập

Hình n.

ào đã tô màu số ? Xem tại trang 18 của tài liệu.