0

Bài giảng ĐỀ KT TIN LỚP 7

4 436 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 04:12

Họ và tên: . . .Lớp: 7 . Kiểm tra môn: Tin học Thời gian: 45phút Điểm Lời nhận xét của giáo viên Đề ra: Câu 1: (1đ) Miền làm việc chính của bảng tính là: A. Vùng giao nhau giữa cột và dòng B. Gồm các cột và các dòng C. Tập hợp các ô bảng tính theo chiều ngang D. Tập hợp các ô bảng tính theo chiều dọc Câu 2: (1đ) Kí hiệu hàng nào sau đây đúng: A. C2 B. A C. 1236 D. A1 Câu 3: (1đ) Khối ô có thể là: A. Một ô B. Một dòng C. Một cột D. Tất cả A, B, C Câu 4: (1đ) Câu nào sau đây sai. Khi nhập dữ liệu vào bảng tính thì: A. Dữ liệu kiểu số sẽ mặc nhiên căn trái trong ô B. Dữ liệu kiểu số sẽ mặc nhiên căn phải trong ô C. Dữ liệu kiểu kí tự sẽ mặc nhiên căn trái trong ô D. Câu B và C đúng. Câu 5: (1đ) Cho bảng điểm môn tin học nh hình sau: Điểm trung bình đợc tính theo công thức: (điểm Word+ddieemr Excel)/2. Vậy công thức nào sau đây đúng: A. = C1+D1/2 B. = (D1+C1)/2 C. = (C6+D6)/2 D. Cả B, C Câu 6: (1đ) Giả sử tại ô D2 có công thức = B2*C2/100. Nếu sao chép công thức đến ô G6 sẽ có công thức là: A. = E2*C2/100 B. = E6*F6/100 C. =B2*C2/100 D. =B6*C6/100 Câu 7: (1đ) Em hãy điền vào những chổ để cho câu có nghĩa: Hàm là công thức đợc định nghĩa từ trớc, hàm tính tổng có tên là , hàm AVERAGE dùng để tính , hàm xác định giá trị lớn nhất là , hàm đ ợc dùng để xác định giá trị nhỏ nhất. Câu 8: (1đ) Hãy điền vào chổ trống những từ thích hợp để đợc khái niệm hoàn chỉnh về bảng tính: Chơng trình bảng tính là .đ ợc thiết kế để giúp .và trình bày thông tin dới dạng , thực hiện các tính toán củng nh xây dựng các biểu diễn một cách trực quan các số liệu có trong bảng biểu. Câu 9: (1đ) Thông tin đợc lu dới dạng bảng biểu có u điểm gì? A. Dễ theo dõi, không thể thay đổi B. Dễ sắp xếp C. Tính toán nhanh chóng D. Cả B, C Câu 10: (1đ) Khi làm việc với bảng tính điện tử, em có thể: A. Sửa đổi B. Lu trử C. Trang trí D. Cả A, B, C Hä vµ tªn: . . .Líp: 7 .… … … … … … … … … … … … … … … … … KiÓm tra m«n: Tin häc Thêi gian: 45phót §iÓm Lêi nhËn xÐt cña gi¸o viªn §Ò ra: I/ Tr ắc nghiệm: khoanh tròn vào chữ cái đầu câu đúng nhất cho các câu sau: Câu 1: Chọn câu đúng trong các câu sau: a. Chương trình bảng tính có khả năng lưu trử và xử lý nhiều dạng dữ liệu khác nhau b. Chương trình bảng tính chỉ có khả năng lưu trử và xử lý dữ liệu số c. Chương trình bảng tính có khả năng lưu trử và xử lý dữ liệu dạng văn bản d. Tất cả sai Câu 2: Để tính tổng giá trị trong các ô C1 và C2 sau đó chia giá trị trong ô B3. Công thức nào sau đây đúng a/ =(C1-C2)/B3 b. (C1+C2)/B3 c. =(C1+C2)/B3 d. Tất cả đều sai Câu 3: Các nút lệnh nào sau đây dùng để in chữ đậm và nghiêng a. Nút lệnh B b. Nút lệnh I c. Nút lệnh U d. Nút lệnh B và I Câu 4: Thao tác nào dưới đây được dùng để sắp xếp nội dung trong trang tính a. Nháy chuột vào Data/sort b. Nháy chuột vào Data/Filter/AutoFilter c. cả 2 đều sai Câu 5: Chọn thao tác lọc dữ liệu: a. Data/Filter/AutoFilter b. Data/Filter/Show all c. File/open d. tất cả đều sai II/ Tự luận: 1/ cho bảng sau: a/ Nêu cách tính trung bình cho từng người theo địa chỉ ô và bằng các hàm đã học b/ Nêu thao tác kẻ bảng thật cho bảng trên c/ Nêu thao tác sắp xếp cột điểm trung bình theo thứ tự giảm dần d/ Nêu thao tác lọc ra những người có điểm word = 8 2/ Tính a/ 3/4-2/5+1/4 b/ 2x 2 y.9x.3y 3 ( Tính theo các lệnh đã học của phần mềm học toán Toolkit Math) 3/ Vẽ đồ thị hàm số: y =3x-3 ( Vẽ theo các lệnh đã học của phần mềm học toán Toolkit Math) Hä vµ tªn: . . .Líp: 7 .… … … … … … … … … … … … … … … … … KiÓm tra học kỳ II m«n: Tin häc Thêi gian: 45phót (lý thuyết) §iÓm Lêi nhËn xÐt cña gi¸o viªn §Ò ra: Phần I: Trắc nghiệm: Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây (5điểm): Câu 1: các nút lệnh nằm trên thanh nào ? a. Thanh tiêu đề b. Thanh thực đơn c. Thanh công cụ d. Thanh trạnh thái Câu 2: Để lưu trang tính ta phải sử dụng lệnh a. File -> New b. File -> Exit c. Fle -> Open d. File -> Save Câu 3: Để ngắt trang tính ta sử dung lệnh a. Frint PreView b. Page Break Preview c. Print d. Cả a, b, c đều sai Câu 4: Muốn đặt lề trên của trang tính thì trong hộp thoại PageSetup chọn ô a.Top b. Left c. Bottom d. Right Câu 5: Nút lệnh nào dùng để sắp xếp theo thứ tụ tăng dần ? a. b. c . d. cả a, b, c đều sai Câu 6: Để giảm chữ số thập phân ta sử dụng lệnh: a. b. c. d. cả a, b, c đều sai Câu 7: Biểu đồ cột dùng để: a.So Sánh dữ liệu và dự đoán xu thế của tăng hay giảm của dữ liệu. b.Mô tả tỉ lệ của dữ liệu so với tổng tổng thể. c.So sánh dữ liệu trong nhiều cột. d.Cả a, b, c đều sai. Câu 8: để lọc dữ liệu ta sử dụng lệnh a.Data -> Filter -> AutoFilter b.Data -> Filter -> Show All c.Data -> Sort d.Cả a, b, c đều sai Câu 9: để vẽ biểu đồ ta dùng nút lệnh: a. b. c. d. Câu 10: Để in trang tính ta sử dụng nút lệnh a. b. c. d. Phần II : Tự Luận ( 5 điểm ) Câu 1( 2 điểm). Giả Sử ô A1 có nền màu xanh và chữ màu đỏ. Ô A3 có nền màu trắng và chữ màu đen. em hãy nêu cách sao chép nội dung ô A1 vào ô A3 và thử dự đoán xem sau khi sao chép ô A3 có nền và phông chữ màu gì ? Câu 2 (2 điểm). Em hãy nêu các thao tác định dạng trang tính? Câu 3 (1điểm): Sử dụng các lệnh đã học ở phần mềm tookitmath để tính các phép toán sau: a. 14 1 7 2 2 3 −+ b. 1 3 2 −+ xy y x Hä vµ tªn: . . .Líp: 7 .… … … … … … … … … … … … … … … … … KiÓm tra học kỳ I m«n: Tin häc Thêi gian: 45phót (lý thuyết) §iÓm Lêi nhËn xÐt cña gi¸o viªn §Ò ra: Câu 1: cho bảng tính sau" a/ Hãy nêu cách điều chỉnh độ rộng cột b cho hợp lý b/ Nêu thao tác chèn them 2 hàng trước hàng 6 và 2 cột trước cột G c/ Tính trung bình theo hàm và theo địa chỉ ô đã học, sau đó nêu thao tác điều chỉnh cho phù hợp. d/ Hãy sử dụng hàm để xếp loại theo điều kiện sau: - Nếu Đ.trungbinh>=8.0 thì xếp loại "giỏi" - Nếu Đ.trungbinh>=6.5 thì xếp loại "Khá" - Nếu Đ.trungbinh>=5.0 thì xếp loại "Trung bình" - Ngược lại thì xếp loại "Kém" Câu 2 Trình bày cách chọn các đối tượng trên trang tính? Câu 3 Em hãy nêu 2 kiểu dữ liệu thường gặp trên trang tính. Ở chế độ mặc định của trang tính làm thế nào để em phân biệt được 2 kiểu dữ liệu đó? Câu 4 Em trình bày các bước để thực hiện chèn thêm, xóa cột và hàng? Câu 5. - Viết cú pháp và cho ví dụ tính tổng của một dãy số bằng hàm SUM. - Trình bày cách nhập công thức sau vào bảng tính: a. (144:6)+3x5 2 b. (32-7) 2 -(6+5) 2 . Họ và tên: . . .Lớp: 7 . Kiểm tra môn: Tin học Thời gian: 45phút Điểm Lời nhận xét của giáo viên Đề ra: Câu 1: (1đ) Miền làm. dần ? a. b. c . d. cả a, b, c đều sai Câu 6: Để giảm chữ số thập phân ta sử dụng lệnh: a. b. c. d. cả a, b, c đều sai Câu 7: Biểu đồ cột dùng để: a.So Sánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng ĐỀ KT TIN LỚP 7, Bài giảng ĐỀ KT TIN LỚP 7,

Hình ảnh liên quan

C. Tập hợp cá cô bảng tính theo chiều ngang D. Tập hợp cá cô bảng tính theo chiều dọc - Bài giảng ĐỀ KT TIN LỚP 7

p.

hợp cá cô bảng tính theo chiều ngang D. Tập hợp cá cô bảng tính theo chiều dọc Xem tại trang 1 của tài liệu.
a. Chương trỡnh bảng tớnh cú khả năng lưu trử và xử lý nhiều dạng dữ liệu khỏc nhau b - Bài giảng ĐỀ KT TIN LỚP 7

a..

Chương trỡnh bảng tớnh cú khả năng lưu trử và xử lý nhiều dạng dữ liệu khỏc nhau b Xem tại trang 2 của tài liệu.