Bài soạn may tinh 500

8 249 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 03:11

GIỚI THIỆU MÁY TÍNH THƯƠNG HIỆU VIỆT Tìm số ngẫu nhiên trong khoảng (0,1) Shift: Sử dụng kết hợp với các phím có chữ màu nâu Mode: Comp: Tính toán thông thường SD: Thống kê REG: Hồi quy EQN: Giải phương trình + UnKnowns: Giải hệ phương trình +Degree: Giải phương trình Deg: Tính với đơn vị đo là độ Rad: Tính với đơn vị đo là Radian Gra: Tính với đơn vị đo Grad Fix: Ấn định số chữ số lẽ Sci: Ấn định số chữ số lẽ hiển thị trên màn hình Norm: Viết số dạng bình thường. Alpha: Sử dụng kết hợp với các phím có chữ màu đỏ Các chức năng mới: Mod: Tìm số dư của phép chia GCD: Tìm ước sốchung lớn nhất LCM: Tìm bội số chung nhỏ nhất nPr: Chỉnh hợp nCr: Tổ hợp A, B, C, D, E, F, X, Y, M: Các biến nhớ On: Khởi động máy Off: Tắt máy AC: Xóa số liệu trên màn hình, số liệu trong các biến nhớ không bị xóa đi Del: Xóa số INS: Chèn số Trước khi tính toán, bạn phải chọn đúng Mode theo bảng dưới đây: PHÉP TÍNH ÁN VÀO MODE Tính thông thường COMP Giải phương trình EQN Chú ý: Để trở lại cài đặt ban đầu, ta ấn Khi ấy: Tính toán: COMP Đơn vị đo góc: Deg Dạng a +10 n : Norm 1 Dạng phân số: a b/c Dấu cách phần lẽ: chấm (Dot) 1. Tìm ước chung lơn nhất của hai số nguyên dương Muốn tìm ƯCLN(a, b) trong đó a và b là hai số nguyên dương, ta cần ấn phím như sau: Ví dụ 1. Tìm ƯCLN (135, 650) 135 650 Kết quả: ƯCLN (135, 650) = 5 Chức năng mới chỉ có thể tìm thấy ở máy tính Vinacal 500MS 2. Tìm ƯCLN của 3 số nguyên dương Muốn tìm ƯCLN(a, b, c), trong đó a, b, c là ba số nguyên dương, ta cần ấn phím như sau: Ví dụ: ƯCLN( 128, 788, 9624) 128 788 9624 Kết quả: ƯCLN( 128, 788, 9624) = 4 Chức năng mới chỉ có thể tìm thấy ở máy tính Vinacal 500MS 3. Tìm bội chung nhỏ nhất của hai số nguyên dương Muốn tìm BCNN(a, b), trong đó a và b là 2 số nguyên dương, ta cần ấn phím như sau: Ví dụ: Tìm BCNN(43, 508) 43 508 Kết quả: BCNN(43, 508) = 21844. Chức năng mới chỉ có thể tìm thấy ở máy tính Vinacal 500MS 4. Tìm bội chung nhỏ nhất của 3 số nguyên dương SHIFT GCD , ) = SHIFT GCD , , ) = SHIFT LCM , ) = Mode 1 Mode Mode 1 SHIFT CLR 2 = Muốn tìm BCNN(a, b, c), trong đó a, b, c là 3 số nguyên dương, ta cần ấn phím như sau: Ví dụ 1. BCNN(2008, 97,365) 2008 97 365 Kết quả: BCNN(2008, 97,365) = 71093240 Chức năng mới chỉ có thể tìm thấy ở máy tính Vinacal 500MS 5. Giai Thừa: Tính X! (X ≥ 0) Ví dụ: Tính 12! Nhập 12 Ấn Kết quả: 479’001’600. 6. Căn bậc hai, căn bậc ba: Ví dụ: 3 12549 + Ta ghi vào mà hình hệt như đề và ấn “=” 49 125 Kết quả: 12. 7. Logarit thập – Logarit tự nhiên: Máy kí hiệu: Log: Logarit thập Ln: logarit Nepe Ví dụ: Tính log 10 100, Ln e 4/7 Ấn 100 Kết quả: 2 Ấn 4 7 Kết quả: 4/7 8. Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn Tìm nghiệm hệ phương trình bậc nhất hai ẩn    =+ =+ 222 111 cybxa cybxa Ví dụ: SHIFT X! SHIFT X! = √ + 3√ = SHIFT log = Ln ALPHA e ^ ( a b/c ) = a b/c SHIFT LCM , , ) =    =−− −=− 1035 24512 yx yx Ta vào chương trinh giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng cách sau: Ấn phím 2 lần bấm 1 để vào chức năng EQN máy hỏi UnKnowns? bấm 2 để thực hiện giải hệphương trình bậc nhất 2 ẩn Máy hỏi a 1 ấn 12 Máy hỏi b 1 ấn -5 Máy hỏi c 1 ấn -24 Máy hỏi a 2 ấn -5 Máy hỏi b 2 ấn -3 Máy hỏi c 2 ấn 10 Kết quả: X = -2, Ấn cho kết quả Y = 0. 9. Hệ phương trình bậc nhất ba ẩn Tìm nghiệm hệ phương trình bậc nhất ba ẩn      =++ =++ =++ 3333 2222 1111 dzcybxa dzcybxa dzcybxa Ví dụ:      −=+− −=−+ −=+− 962 7352 954 zy zyx zyx Ta vào chương trinh giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng cách sau: Ấn phím 2 lần bấm 1 để vào chức năng EQN máy hỏi UnKnowns? bấm 3 để thực hiện giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn Máy hỏi a 1 ấn 1 Máy hỏi b 1 ấn -4 Máy hỏi c 1 ấn 5 Máy hỏi d 1 ấn 9 Máy hỏi a 2 ấn 2 = = = = = = MODE = = = = = = = MODE Máy hỏi b 2 ấn 5 Máy hỏi c 2 ấn -3 Máy hỏi d 2 ấn -7 Máy hỏi a 3 ấn 0 Máy hỏi b 3 ấn -2 Máy hỏi c 3 ấn 6 Máy hỏi d 3 ấn -9 Kết quả: X = 4.5192, Ấn cho kết quả Y = -5.1346. Ấn cho kết quả Z = -3.2115. 10. Hệ phương trình bậc nhất bốn ẩn Muốn tìm nghiệm của hệ phương trình        =+++ =+++ =+++ =+++ 44444 33333 22222 11111 etdzcybxa etdzcybxa etdzcybxa etdzcybxa Ví dụ 1. Giải hệ phương trình        =−+− =+−− =−+−+ =++− 5472372 80384 34825 30024 tzyx tzyx tzyx tzyx Ta vào chương trinh giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng cách sau: Ấn phím 2 lần bấm 1 để vào chức năng EQN máy hỏi UnKnowns? bấm 4 để thực hiện giải phương trình bậc nhất 4 ẩn Nhập vào các hệ số của hệ phương trình: 1 4 1 2 300 1 5 2 1 348 4 8 1 3 80 2 7 3 2 547 = = = = = = = = MODE = (-) = = = = (-) = = (-) = (-) = (-) = = = (-) = (-) = = = = = = = Kết quả: x = 77, ấn y = 20, ấn z = 209, ấn t = 47 Chức năng mới chỉ có thể tìm thấy ở máy tính Vinacal 500MS 11. Phương trình bậc hai một ẩn Tìm nghiệm của phương trình bậc hai ax 2 + bx + c = 0 Ví dụ: Giải phương trình x 2 + 9x + 8 = 0 Ta vào chương trinh giải hệ phương trình bậc hai một ẩn bằng cách sau: Ấn phím 2 lần bấm 1 để vào chức năng EQN máy hiện UnKnowns? bấm màn hình xuất hiện Degree? bấm 2 để thực hiện giải phương trình bậc hai Nhập vào các hệ số của phương trình trên: 1 9 8 Kết quả: x 1 = -1 ấn x 2 = -8. 12. Phương trình bậc ba một ẩn Tìm nghiệm của phương trình bậc hai ax 3 + bx 2 + cx + d = 0 Ví dụ: Giải phương trình 2x 3 + x 2 – 8x - 4 = 0 Ta vào chương trinh giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng cách sau: Ấn phím 2 lần bấm 1 để vào chức năng EQN máy hiện UnKnowns? bấm màn hình xuất hiện Degree? bấm 3 để thực hiện giải phương trình bậc ba Nhập vào các hệ số của phương trình trên: 2 1 8 4 Kết quả: x 1 = 2 ấn x 2 = -2 ấn x 3 = -0.5 13. FIX, SCI, RND ( Chọn số chữ số lẽ, dạng chuẩn a+10 n , tính tròn) Ấn Mode 4 lần để vào các chức năng F IX, SCI, NORM a) Fix:ấn định chữ số lẽ Ví dụ 1. Tính 200 : 7 = 28.57142857142857 = = MODE ► = = = = MODE ► = = (-) = = (-) = = Để màn hình chỉ hiển thị 3 số sau dấu phẩy thập phân ta làm như sau Ấn Mode 4 lần chọn 1 vào chế độ Fix màn hình xuất hiện Fix 0~9 ta nhập số 3 vào Kết quả: 200 : 7 = 28.571 b) Sci: ấn định số chữ số của a Ví dụ 1. Tính 200 : 7 = 28.57142857142857 Để màn hình chỉ hiển thị k ết quả với 5 số ta làm như sau Ấn Mode 4 lần chọn 2 vào chế độ Sci màn hình xuất hiện Sci 0~9 ta nhập số 5 vào Kết quả: 200 : 7 = 28.571 c) Norm Ấn Mode 4 lần chọn 3 vào chế độ Norm màn hình xuất hiện Norm 1~2 Để xóa cài đặt Fix và Sci ta chọn Norm 1 hoặc Norm 1 . quả: ƯCLN (135, 650) = 5 Chức năng mới chỉ có thể tìm thấy ở máy tính Vinacal 500MS 2. Tìm ƯCLN của 3 số nguyên dương Muốn tìm ƯCLN(a, b, c), trong đó a,. ƯCLN( 128, 788, 9624) = 4 Chức năng mới chỉ có thể tìm thấy ở máy tính Vinacal 500MS 3. Tìm bội chung nhỏ nhất của hai số nguyên dương Muốn tìm BCNN(a, b),

Hình ảnh liên quan

Sci: Ấn định số chữ số lẽ hiển thị trên màn hình Norm: Viết số dạng bình thường. - Bài soạn may tinh 500

ci.

Ấn định số chữ số lẽ hiển thị trên màn hình Norm: Viết số dạng bình thường Xem tại trang 2 của tài liệu.
Trước khi tính toán, bạn phải chọn đúng Mode theo bảng dưới đây: - Bài soạn may tinh 500

r.

ước khi tính toán, bạn phải chọn đúng Mode theo bảng dưới đây: Xem tại trang 3 của tài liệu.
Ta ghi vào mà hình hệt như đề và ấn “=” - Bài soạn may tinh 500

a.

ghi vào mà hình hệt như đề và ấn “=” Xem tại trang 4 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan