0

Bài giảng Phép cộng: 14 +3. GA Hội giảng

23 1,743 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 02:13

PHÒNG GIÁO DỤC NÚI THÀNH Môn: Toán Lớp : 1 Bài: Phép cộng 14+3 BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ DỰ THI BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ DỰ THI 1/ ổn định tổ chưc: Hãy cùng lắng nghe bài hát: “Năm ngón tay ngoan” 2/ Bài cũ 2/ Bài cũ : : 1. Viết các số từ 10 đến 20 ? 1. Viết các số từ 10 đến 20 ? KL: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 2. Đọc: 2. Đọc: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 3/ Bài mới: 3/ Bài mới: Phép cộng dạng: 14+3 Hoạt động 1: Hoạt động 1: Giới thiệu cách làm Giới thiệu cách làm tính cộng 14+3 tính cộng 14+3 14 + 3 = …. Chục Chục Đơn Đơn vị vị 1 4 3 1 7 14 + 3 17 * 4 cộng 3 bằng 7 viết 7 * Hạ 1 viết 1 Que tính + Hoạt động 2: Luyện tập Bảng con Bài 1: Thực hiện theo tổ 14 + 2 15 + 3 13 + 5 [...].. .14 + 15 + 13 + 2 3 5 16 18 18 12 + + + 7 15 17 2 1 + + + 15 17 12 7 2 1 19 19 16 Vở Bài 2: Tính 12+3= 13+6= 12+1= 14+ 4= 12+2= 16+2= 13+0= 10+5= 15+0= 12+3= 15 14+ 4= 18 13+0= 13 13+6= 19 12+2= 14 10+5= 15 12+1=13 16+2=18 15+0=15 * Các con có nhận xét gì về phép tính: 13+0=13 , 15+0=15 ? Kl: Một số cộng với 0 bằng chính số đó Bài 3: Điền số thích hợp vào ô trống ( Theo mẫu ) ( Thảo luận nhóm 4) 1 14. .. 4) 1 14 15 2 3 4 5 16 17 18 19 6 13 5 4 3 2 1 18 17 16 15 14 19 Trò chơi: “ Ai nhanh –ai đúng Đúng ghi Đ sai ghi S vào ô trống 11+6= 17 Đ 16+1= 17 Đ 11+ 5=16 Đ 14+ 4= 8 S Chúc mừng bạn đã chiến thắng! 4/ Dặn dò:   Về làm bài 1,2,3,4 ở VBT Chuẩn bị bài: Luyện tập GV thực hiện: Lê Thị Lan Dạy lớp: 1B Trường Tiểu học Ngô Mây BÀI HỌC KẾT THÚC BÀI HỌC KẾT THÚC . : 1 Bài: Phép cộng 14+ 3 BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ DỰ THI BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ DỰ THI 1/ ổn định tổ chưc: Hãy cùng lắng nghe bài hát: “Năm ngón tay ngoan” 2/ Bài. 10,11,12,13 ,14, 15,16,17,18,19,20 3/ Bài mới: 3/ Bài mới: Phép cộng dạng: 14+ 3 Hoạt động 1: Hoạt động 1: Giới thiệu cách làm Giới thiệu cách làm tính cộng 14+ 3
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Phép cộng: 14 +3. GA Hội giảng, Bài giảng Phép cộng: 14 +3. GA Hội giảng,

Hình ảnh liên quan

Bảng con Bài 1: Thực hiện theo tổ   14 +     2  15+    3  13+    5 - Bài giảng Phép cộng: 14 +3. GA Hội giảng

Bảng con.

Bài 1: Thực hiện theo tổ 14 + 2 15+ 3 13+ 5 Xem tại trang 10 của tài liệu.