0

Tài liệu TICH HOP HCM

28 306 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 01:12

Người ngồi đó với cây chì đỏ Vạch đường đi từng bước từng giờ A. GIỚI THIỆU CHUNG • Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và sự cần thiết tích hợp tư tưởng Hồ Chí Minh trong dạy học lịch sử 1. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, một nội dung quan trọng được đặc biệt quan tâm là tư tưởng về đạo đức; bởi vì, đạo đức là nền tảng của cách mạng: “cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi đến mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức cách mạng, song có tiếp nhận truyền thống dân tộc và tinh hoa đạo đức nhân loại, được hình thành và phát triển trong những điều kiện lịch sử nhất định, có tác dụng và ý nghĩa trong ngày mai và mãi mãi sau này. Đảng ta xác định: “Tư tưởng của Người đã và đang soi sáng cho nhân dân ta giành thắng lợi, trở thành những giá trị bền vững của dân tộc Việt Nam và lan toả ra thế giới”. 2. Sự cần thiết tích hợp tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học lịch sử a. Trong giai đoạn cách mạng mới hiện nay, trước những âm mưu, thủ đoạn mới của kẻ thù trong việc thực hiện chiến lược “diễn biến hoà bình”, “bạo loạn lật đổ”, những luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật của kẻ thù về Bác Hồ, Đảng Cộng sản Việt Nam; phá hoại chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của nhà nước. Vì vậy, cần chú trọng việc bồi dưỡng, giáo dục đạo đức cách mạng, đặc biệt là tư tưởng Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ. b. Xây dựng lòng tin của thế hệ trẻ đối với sự lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa trước những biến động của tình hình thế giới và những mặt trái của cơ chế thị trường tác động vào đời sống kinh tế nước ta. c. Trong thời gian qua, khi giảng dạy bộ môn Lịch sử ở nhà trường phổ thông, các thầy cô giáo đã có sự liên hệ từng sự kiện, hiện tượng, biến cố lịch sử gắn liền với tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh giúp học sinh hiểu rõ hơn, thì bây giờ trên cơ sở sự liên hệ đó chúng ta khắc sâu cho học sinh -> từ chổ liên hệ đi đến khắc sâu – “Bình mới rượu cũ”. e. Bộ môn Lịch sử có nhiều ưu thế trong việc giáo dục đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ, vì môn Lịch sử ở nhà trường chúng ta dạy học theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đảm bảo cung cấp những kiến thức thực sự khách quan và khoa học để tiến hành giáo dục tốt tư tưởng, đạo đức cách mạng. d. Trong thời gian qua, hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các cuộc thi viết về Bác, hát về Bác, kể chuyện về Bác được sự hưởng ứng đông đảo của các tầng lớp nhân dân. Nhưng nay, Đảng xác định cần đưa tư tưởng đó vào thực tế trong cuộc sống để giáo dục thế hệ trẻ. Vì vậy, nhiệm vụ này được đặt lên vai ngành giáo dục, đặc biệt là một số môn: Ngữ Văn, Lịch sử, Giáo dục công dân, Âm nhạc, Mĩ thuật. ⇒ Từ năm học 2010 – 2011 trở đi, tích hợp nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học bộ môn Lịch sử ở nhà trường phổ thông là bắt buộc. 2. Những nguyên tắc và yêu cầu của việc tích hợp tư tưởng Hồ Chí Minh trong học tập lịch sử để giáo dục đạo đức cách mạng cho học sinh Thứ nhất, cần xác định rõ, đây là dạy học bộ môn Lịch sử chứ không phải dạy về tiểu sử Hồ Chí Minh cũng như không dạy môn tư tưởng Hồ Chí Minh. Thứ hai, việc giáo dục tư tưởng nói chung, giáo dục tư tưởng về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nói riêng phải dựa trên cơ sở sự kiện lịch sử cơ bản, chính xác, điển hình. Phải dựa theo “chuẩn kiến thức, kĩ năng và hướng thái độ” mà bộ Giáo dục – Đào tạo ban hành. Thứ ba, phải biết trình bày, khai thác nội dung sự kiện; nêu kết luận khái quát sự kiện; vận dụng sự kiện đó để tiếp nhận kiến thức mới. Thứ tư, bồi dưỡng kĩ năng và phát huy tính tích cực của học sinh khi học tập tìm hiểu về Người. Thứ năm, đảm bảo nguyên tắc “Học đi đôi với hành”, ‘nói và làm”, “nêu gương” phải cụ thể. Thứ sáu, chuẩn bị đầy đủ về thiết bị, đổi mới phương pháp giảng dạy…để nâng cao hiệu quả giáo dục. III. Nội dung tích hợp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong môn lịch sử ở chương trình THCS Lớp Tên bài Chủ đề tích hợp Mức độ tích hợp Nội dung tích hợp 8 Bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918 Giáo dục lòng yêu nước, quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước giải phóng dân tộc Việt Nam của Hồ Chí Minh Từng phần: Những hoạt động của Nguyễn Tất Thành từ năm 1911 đến năm 1917 Hoạt động của Nguyễn Tất Thành sau khi ra đi tìm đường cứu nước. Lớp Tên bài Chủ đề tích hợp Mức độ tích hợp Nội dung tích hợp 9 Bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất Giáo dục tinh thần đấu tranh, ý thức trách nhiệm đối với đất nước. Liên hệ -Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga và cách mạng thế giới đến cách mạng Việt Nam. -Phong trào yêu nước và phong trào công nhân (1919-1925) III. Nội dung tích hợp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong môn lịch sử ở chương trình THCS Lớp Tên bài Chủ đề tích hợp Mức độ tích hợp Nội dung tích hợp 9 Bài 17: Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời Ý thức trách nhiệm đối với đất nước Từng phần, mục: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời -Vai trò công lao của Nguyễn Ái Quốc đối với việc thống nhất 3 tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam. -Nguyễn Ái Quốc soạn thảo Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt đề ra đường lối cơ bản của cách mạng Việt Nam. III. Nội dung tích hợp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong môn lịch sử ở chương trình THCS Lớp Tên bài Chủ đề tích hợp Mức độ tích hợp Nội dung tích hợp 9 Bài 19: Phong trào cách mạng Việt Nam trong những năm 1930- 1935 Giáo dục tinh thần đấu tranh của giai cấp công nhân và nông dân chống đế quốc, phong kiến giành độc lập dân tộc. Liên hệ Trong những năm 1930-1931, ở Việt Nam diễn ra một phong trào đấu tranh của công- nông dưới sự lãnh đạo của Đảng. III. Nội dung tích hợp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong môn lịch sử ở chương trình THCS Lớp Tên bài Chủ đề tích hợp Mức độ tích hợp Nội dung tích hợp 9 Bài 21: Việt Nam trong những năm (1939- 1945) Liên hệ thấy được tinh thần và quyết tâm đấu tranh của Hồ Chí Minh. Liên hệ Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, quân phiệt Nhật vào Đông Dương, hàng loạt các cuộc khởi nghĩa vũ trang đã nổ ra: Khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kì và Binh biến Đô Lương. III. Nội dung tích hợp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong môn lịch sử ở chương trình THCS [...]... công Liên hệ cuộc đổi mới của Đảng và nhân dân ta V Các dạng kiểu và phương tiện tích hợp 1 Sử dụng khi vào bài mới 2 Trong từng đơn vị kiến thức trong từng bài học 3 Dùng tư liệu chữ viết 4 Tư liệu hình ảnh (kênh hình) 5 Tư liệu âm thanh, video clip 6 Âm nhạc 7 Thơ văn 8 Kiểm tra, đánh giá: miệng, 15 phút, 1 tiết 9 Ngoại khoá IV Một số giáo án tích hợp tư tưởng học tập và làm theo tấm gương đạo đức... ước (14/9/1946) hoà hoãn với Pháp nhưng vẫn giữ được độc lập dân tộc Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã tiến hành đấu tranh chống giặc đói, giặc dốt, khó khăn về tài chính và giặc ngoại xâm III Nội dung tích hợp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong môn lịch sử ở chương trình THCS Lớp Tên bài 9 Bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn... cho nhân dân Việt Nam Đồng thời, Nguyễn Ái Quốc đọc luận cương của Lê nin -Gv hỏi: Việc Nguyễn Ái Quốc đọc Luận cương của Lê nin có ý nghĩa gì? -HS thảo luận, trả lời -GV chốt lại bằng cách đọc đoạn tư liệu nói về cảm xúc của Người: “Luận cương của Lê nin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao Tôi vui mừng đến phát khóc Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to như đang nói trước . có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi đến mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Đạo đức Hồ Chí Minh là. Minh, nhân dân ta đã tiến hành đấu tranh chống giặc đói, giặc dốt, khó khăn về tài chính và giặc ngoại xâm. III. Nội dung tích hợp học tập và làm theo tấm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu TICH HOP HCM, Tài liệu TICH HOP HCM,

Hình ảnh liên quan

4. Tư liệu hình ảnh (kênh hình) 5. Tư liệu âm thanh, video clip 6. Âm nhạc - Tài liệu TICH HOP HCM

4..

Tư liệu hình ảnh (kênh hình) 5. Tư liệu âm thanh, video clip 6. Âm nhạc Xem tại trang 23 của tài liệu.
Gv khai thác bức tranh hình 45 sgk: nhân dân Nam Bộ cứu giúp đồng bào bị đói ở Bắc Bộ (10/1945) có thể đưa ra câu  hỏi: Bức tranh nói lên điều gì? Thể hiện tinh thần tương thân  tương ái của người Việt, sẵn sàng nhường cơm sẻ áo, lá lành  đùm lá rách, tin - Tài liệu TICH HOP HCM

v.

khai thác bức tranh hình 45 sgk: nhân dân Nam Bộ cứu giúp đồng bào bị đói ở Bắc Bộ (10/1945) có thể đưa ra câu hỏi: Bức tranh nói lên điều gì? Thể hiện tinh thần tương thân tương ái của người Việt, sẵn sàng nhường cơm sẻ áo, lá lành đùm lá rách, tin Xem tại trang 25 của tài liệu.