0

Gián án NOI DUNG HOP PHU HUYNH

2 3,718 9

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 01:11

Ngày 15/01/2011 nhà tr   ng ã t  ch c h p ph đ huynh toàn tr   ng, phiên h p  u h c kì II nmđ ă h c 2010-2011. Ni dung cuc hp c th nh sau: 1. GVCN thông báo tình hình chung ca lp trong hc kì I, c th v ý thc rèn luyn và hc tp ca hc sinh trong lp, kt qu tng môn hc, xp loi hc lc và hnh kim ca tng hc sinh trong hc kì I( bng phiu thông báo). 2. GVCN cùng trng ban i din hi chi hi ph huynh ca lp bàn bc cùng các bcđ ph huynh các bin pháp  nâng cao cht lng giáo dc trong hc kì II n m hcđ ă 2010- 2011 vi phng châm: KT HP CHT CH GIA NHÀ TRNG, GIA ÌNH VÀĐ XÃ HI  giáo dc hc sinh.đ V phía gia ình: GVCN  ngh các bc ph huynh phi hp,  ng viên, qunđ đ đ lý, nhc nh con em mình nhiu hn  t ng c ng ý thc hc tp ca hcđ ă sinh. T ng c  ng dành thi gian cho các em hc tp  nhà. To mi i  u kină đ tt nht  con em mình hc tp tt hn.  ngh gia ình th  ng xuyên liên lcđ Đ đ vi GVCN  bit tình hình hc tp ca con em mình, t ó có bin pháp nhcđ đ nh kp thi. V phía GVCN: Xin ha vi các bc ph huynh- Th  ng xuyên quan tâm  ngđ viên các em hc tp. Nm bt tình hình hc tp ca tng em  có bin phápđ i  u chnh phù hpđ V phía nhà tr  ng: ã có k hoch t ng c  ng mt s bui ngoi khóa Đ ă đ thúc  y ý thc hc tp cho hc sinh. T ng c   ng d gi th m lp, t ng c  ngđ ă ă ă sinh hot chuyên   các t chuyên môn mc ích nâng cao cht l  ng gingđ đ dy. Thng nht cùng các bc ph huynh t ng c  ng qun lý tt công tác ph  o kin thcă đ trong hc kì II. 3. Trin khai k hoch ph  o kin thc cho 100% hc sinh khi 6,7,8 và lp 9đ Quan i  m ca nhà tr  ng là coi ôn tp ph  o là mt trong nhng gii phápđ đ nhm nâng cao cht lng giáo dc C th các khi 6,7,8 hc các môn: Toán, Lý, Anh v n, Ng v nă ă Khi 9 hc các môn: Toán, V n, Lý, Hóa, AV  c bit là yêu cu tt c các emă đ hc hai môn: V n và Toán vì có liên quan  n xét tt nghip cui n mă đ ă Hc phí thu theo quy nh hin hành: 20 000/1 môn/1 tháng(ph huynh np trcđ tip cho giáo viên không  HS np)đ 4. GVCN thông báo tình hình thu chi kinh phí trong hc kì I ca lp. 5. Ly ý kin t các bc ph huynh. 6. Thông qua biên bn hp: i din phĐ huynh; GVCN; Th kí bui hp kí vào biên bn. Kt qu: Ngay sau bui hp ph huynh 3 lp ã bt  u b  c vào vic ôn tpđ đ ph  o b sung kin thc trong s quan tâm,  u t, qun lý cht ch cađ đ BGH nhà tr  ng và ca các thy cô giáo . Nhà tr  ng tin t  ng rng cùng vi s quan tâm ch  o sát sao ca ngành. S c gng ca các thy cô giáo. Sđ kt hp cht ch t phía gia ình hc sinh. S n lc hc tpđ t chính các em hc sinh . Tt c s giúp nhà tr  ng v  t mi khó kh n  hoàn thành xut scă đ nhim v n m hc 2010-2011.ă . các môn: Toán, Lý, Anh v n, Ng v nă ă Khi 9 hc các môn: Toán, V n, Lý, Hóa, AV  c bit là yêu cu tt c các emă đ hc hai môn: V n và Toán vì có liên. t các bc ph huynh. 6. Thông qua biên bn hp: i din phĐ huynh; GVCN; Th kí bui hp kí vào biên bn. Kt qu: Ngay sau bui hp ph huynh 3 lp ã
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án NOI DUNG HOP PHU HUYNH, Gián án NOI DUNG HOP PHU HUYNH,

Hình ảnh liên quan

LPT6V$VTthôngTbáoTtìnhThìnhTchungTc a T lp TtrongTh c TkìT3RTc Tth Tv TýTth c TrènTluy n - Gián án NOI DUNG HOP PHU HUYNH

6.

V$VTthôngTbáoTtìnhThìnhTchungTc a T lp TtrongTh c TkìT3RTc Tth Tv TýTth c TrènTluy n Xem tại trang 1 của tài liệu.