0

Tài liệu Kim loại kiềm (12CB)

27 321 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 01:11

 Thiết kế: Huỳnh Văn Trọng- Giáo viên Hoá học - Trường THPT Châu Thành- Tổ Hoá Hãy cho biết kim loại có tính chất hoá học Hãy cho biết kim loại có tính chất hoá học chung gì? chung gì? Tính chất hoá học chung của kim loại là tính Tính chất hoá học chung của kim loại là tính khử. khử. M – ne M – ne → → M M n+ n+ Cho biết vị trí của kim loại điển hình trong bảng Cho biết vị trí của kim loại điển hình trong bảng hệ thống tuần hoàn? hệ thống tuần hoàn? Những kim loại điển hình ở nhóm IA, IIA, một Những kim loại điển hình ở nhóm IA, IIA, một số nguyên tố nhóm IIIA. số nguyên tố nhóm IIIA. Tại sao lại gọi kim loại phân nhóm chính nhóm I Tại sao lại gọi kim loại phân nhóm chính nhóm I là kim loại kiềm? là kim loại kiềm? Để trả lời kim loại kiềm là gì ta tiến hành nghiên Để trả lời kim loại kiềm là gì ta tiến hành nghiên cứu chúng. cứu chúng. KIM LOẠI KIỀM VỊ TRÍ CỦA KIM LOẠI KIỀM TRONG HTTH TÍNH CHẤT VẬT LÍ TÍNH CHẤT HOÁ HỌC ỨNG DỤNG ĐIỀU CHẾ CẤU TRÚC NỘI DUNG Hãy cho biết vị trí của kim loại kiềm trong hệ Hãy cho biết vị trí của kim loại kiềm trong hệ thống tuần hoàn? thống tuần hoàn? I/- I/- Vị trí của kim loại kiềm trong hệ Vị trí của kim loại kiềm trong hệ thống tuần hoàn thống tuần hoàn : : - Kim loại kiềm là những nguyên tố hoá học thuộc - Kim loại kiềm là những nguyên tố hoá học thuộc phân nhóm chính nhóm I trong bảng hệ thống phân nhóm chính nhóm I trong bảng hệ thống tuần hoàn. tuần hoàn. - Gồm các nguyên tố: Li, Na, K, Rb, Cs và Fr. - Gồm các nguyên tố: Li, Na, K, Rb, Cs và Fr. - Các nguyên tố này đứng đầu mỗi chu kỳ. - Các nguyên tố này đứng đầu mỗi chu kỳ. Để khảo sát tính chất vật lí của kim loại nói Để khảo sát tính chất vật lí của kim loại nói chung ta cần khảo sát những tính chất nào? chung ta cần khảo sát những tính chất nào? Để khảo sát tính chất vật lí của kim loại nói Để khảo sát tính chất vật lí của kim loại nói chung ta cần khảo sát: chung ta cần khảo sát: - Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi. - Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi. - Khối lượng riêng. - Khối lượng riêng. - Độ cứng. - Độ cứng. Hãy cho biết tính chất vật lí của kim loại kiềm? Hãy cho biết tính chất vật lí của kim loại kiềm? II/- II/- Tính chất vật lí của kim loại kiềm Tính chất vật lí của kim loại kiềm : : 1. 1. Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi thấp ( giảm Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi thấp ( giảm từ Li từ Li → → Cs) do tinh thể kim loại kiềm có kiểu Cs) do tinh thể kim loại kiềm có kiểu lập phương tâm khối và liên kết kim loại kém lập phương tâm khối và liên kết kim loại kém bền. bền. 2. Khối lượng riêng nhỏ ( tăng từ Li 2. Khối lượng riêng nhỏ ( tăng từ Li → → Cs) do Cs) do kim loại kiềm có mạng tinh thể rỗng và có bán kim loại kiềm có mạng tinh thể rỗng và có bán kính nguyên tử lớn hơn so với các kim loại kính nguyên tử lớn hơn so với các kim loại khác trong cùng một chu kỳ. khác trong cùng một chu kỳ. 3. Độ cứng thấp do lực liên kết giữa các 3. Độ cứng thấp do lực liên kết giữa các nguyên tử kim loại yếu nguyên tử kim loại yếu → → có thể cắt kim loại có thể cắt kim loại kiềm bằng dao. kiềm bằng dao. Hãy cho biết nguyên tử kim loại kiềm có bao Hãy cho biết nguyên tử kim loại kiềm có bao nhiêu electron ở lớp ngoài cùng ? Trong phản nhiêu electron ở lớp ngoài cùng ? Trong phản ứng hoá học chúng có khuynh hướng như thế ứng hoá học chúng có khuynh hướng như thế nào ? nào ? Kim loại kiềm đều có một electron ở lớp ngoài Kim loại kiềm đều có một electron ở lớp ngoài cùng. Trong phản ứng hoá học, chúng có cùng. Trong phản ứng hoá học, chúng có khuynh hướng nhường 1 electron để trở thành khuynh hướng nhường 1 electron để trở thành ion dương. ion dương. [...]...M M1+ Kim loại có tính khử mạnhloại kim loại kiềm biết Dựa vào cấu tạo của kim do kiềm hãy cho có 1 electron ở lớp ngoài chất hoá kim loại kiềm có tính cùng học gì? Tại sao ? Nhường hay nhận → M1+ Viết quá trình đó M -1e electron? Hãy cho biết kim loại kiềm có thể tác dụng với những chất nào? Viết phương trình phản ứng xảy ra III/- Tính chất hoá học của kim loại kiềm: M → Mn+ ⇒ Kim loại kiềm có... ý: Để thu được kim loại kiềm nguyên Hãyngười biết để thu được kim loại kiềm cho ta thường dùng thùng điện phân có chất nguyên xốp ta phải làm cách nào ? vách ngănchất ngăn không cho kim loại kiềm sinh ra bị oxi hoá Câu hỏi củng cố Câu 1: Hãy cho biết trong phản ứng hoá học kim loại kiềm thể hiện tính chất gì? Trong phản ứng hoá học kim loại kiềm thể hiện tính khử mạnh Câu 2: Kim loại kiềm có thể tham... những phản ứng hoá học nào? Kim loại kiềm có thể tác dụng với: + Với phi kim + Với axit +Với nước Câu 3: Phương pháp điều chế kim loại kiềm là ? A Điện phân dung dịch muối halogennua của chúng B Điện phân nóng chảy muối halogennua hoặc hiđroxit của kim loại kiềm C Khử oxit của kim loại kiềm bằng khí CO D Tất cả đều đúng Câu 4: Điện phân nóng chảy muối clorua của kim loại kiềm Sau phản ứng thu được... loại Na và K dùng làm chất trao đổi nhiệt trong các lò phản ứng hạt nhân - Kim loại Cs dùng chế tạo tế bào quang điện - Dùng điều chế một số kim loại hiếm bằng phương pháp nhiệt kim loại - Dùng làm chất xúc tác trong nhiều phản ứng hữu cơ, chất chống nổ cho xăng,… V/- Điều chế: 1 Nguyên tắc: Khử các ion kim loại kiềm thành kim loại tư do M+ + 1e → M 2 Điều chế: Điện phân nóng chảy muối halogennua hoặc... phi kim: Ví dụ: 0 0 +1 -2 4Na + O2 → 2Na2O 0 0 +1 -1 2Na + Cl2 → 2NaCl ⇒ Na có tính khử 2 Tác dụng với axit: Ví dụ: 2Na + 2HCl → 2NaCl + H2↑ 2Na + H2SO4(loãng) → Na2SO4 + H2↑ Tổng quát: 2M + 2H+ → 2M+ + H2↑ 3 Tác dụng với nước: Khử nước dễ dàng giải phóng khí H2 Ví dụ: Na + H2O → 2NaOH + H2↑ Tổng quát: 2M + 2H2O → 2MOH + H2↑ IV/- Ứng dụng: - Dùng chế tạo hợp kim có nhiệt độ nóng chảy thấp - Các kim loại. .. hiđroxit của kim loại kiềm C Khử oxit của kim loại kiềm bằng khí CO D Tất cả đều đúng Câu 4: Điện phân nóng chảy muối clorua của kim loại kiềm Sau phản ứng thu được 5,376 lít khí (đktc) ở anot và 3,36 gam kim loại ở catot Xác định muối clorua đã dùng A LiCl B NaCl C KCl D CsCl . nguyên tử kim loại yếu nguyên tử kim loại yếu → → có thể cắt kim loại có thể cắt kim loại kiềm bằng dao. kiềm bằng dao. Hãy cho biết nguyên tử kim loại kiềm. lí của kim loại kiềm? Hãy cho biết tính chất vật lí của kim loại kiềm? II/- II/- Tính chất vật lí của kim loại kiềm Tính chất vật lí của kim loại kiềm :
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Kim loại kiềm (12CB), Tài liệu Kim loại kiềm (12CB),

Hình ảnh liên quan

Cho biết vị trí củakim loại điển hình trong bảng - Tài liệu Kim loại kiềm (12CB)

ho.

biết vị trí củakim loại điển hình trong bảng Xem tại trang 4 của tài liệu.
phân nhĩm chính nhĩm I trong bảng hệ thống - Tài liệu Kim loại kiềm (12CB)

ph.

ân nhĩm chính nhĩm I trong bảng hệ thống Xem tại trang 7 của tài liệu.
phân nhĩm chính nhĩm I trong bảng hệ thống - Tài liệu Kim loại kiềm (12CB)

ph.

ân nhĩm chính nhĩm I trong bảng hệ thống Xem tại trang 7 của tài liệu.