Gián án Vật lý 8 kì II

16 326 1
Gián án Vật lý 8 kì II

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

KÍNH CHÀO CÁC KÍNH CHÀO CÁC THẦY, CÔ THẦY, CÔ GIÁO,CHÀO TẤT CẢ GIÁO,CHÀO TẤT CẢ CÁC EM CÁC EM Bài củ: Bài củ: Câu 1: Câu 1: Phát biểu các nguyên truyền nhiệt và viết Phát biểu các nguyên truyền nhiệt và viết công thức phương trình cân bằng nhiệt. công thức phương trình cân bằng nhiệt. Câu 2. Bài tập 25.5: Người ta thả miếng đồng kim loại 600g ở nhiệt độ 100 0 C vào 2,5kg nước . Nhiệt độ khi có sự cân bằng nhiệt là 30 0 C. Hỏi nước nóng lên thêm bao nhiêu độ, nếu bỏ qua sự trao đổi nhiệt với bình đựng nước và môi trường bên ngoài.Cho nhiệt dung riêng của đồng và sắt lần lượt là: C 1 = 380 J/kg.k và C 2 = 4200J/kg.k. Đáp án: - Các nguyên truyền nhiệt: + Nhiệt truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn. + Sự truyền nhiệt xẩy ra cho tới khi nhiệt độ của 2 vật bằng nhau thì ngừng lại. + Nhiệt lượng do này vật toả ra bằng nhiệt lượng do vật kia thu vào. - Phương trình cân bằng nhiệt: Q toả = Q thu. Cho biết: m 1 = 600g = 0,6kg. t 1 =100 o C; m 2 =2,5kg; t = 30 o C. Bài giải. -Nhiệt lượng do đồng toả ra là: Q 1 = m 1 .c 1. ( t 1 – t 2 ) = 0,6.380. ( 100 – 30 ) = 228.70 = 15960J. - Nhiệt lượng do nước thu vào bằng nhiệt lượng do đồng toả ra: Q 1 = Q2 = 15960J mà Q 2 = m 2 .c 2 . t 2  m 2 .c 2 . t 2 = 15960 2,5.4200. t 2 = 15960 Ct 0 2 2,15 4200.5,2 15960 ==∆⇒ Tìm: t = ? Bài 26: Năng suất toả Bài 26: Năng suất toả nhiệt. nhiệt. I. Nhiên liệu. I. Nhiên liệu. - Vật chất bị đốt cháy, bị - Vật chất bị đốt cháy, bị biến đổi chất và toả năng biến đổi chất và toả năng lượng gọi là nhiên liệu. lượng gọi là nhiên liệu. II. Năng suất toả nhiệt. II. Năng suất toả nhiệt. - Đại lượng vật cho biết nhiệt - Đại lượng vật cho biết nhiệt lượng toả ra khi 1 kg nhiên liệu lượng toả ra khi 1 kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn được gọi bị đốt cháy hoàn toàn được gọi là năng suất toả nhiệt của nhiên là năng suất toả nhiệt của nhiên liệu. liệu. - Năng suất toả nhiệt của nhiên liệu được ký hiệu bằng chử q và có đơn vị là J/kg. Ví dụ Ví dụ : Năng suất toả nhiệt của dầu hoả : Năng suất toả nhiệt của dầu hoả là 44.10 là 44.10 6 6 J/kg có nghĩa là 1kg dầu hoả J/kg có nghĩa là 1kg dầu hoả bị đốt cháy hoàn toàn toả ra nhiệt lượng bị đốt cháy hoàn toàn toả ra nhiệt lượng bằng 44.10 bằng 44.10 6 6 J. J. Chất Chất Năng suất toả Năng suất toả nhiệt (J/kg) nhiệt (J/kg) Chất Chất Năng suất toả Năng suất toả nhiệt(J/kg) nhiệt(J/kg) Củi khô Củi khô 10.10 10.10 6 6 Khí đốt Khí đốt 44. 10 44. 10 6 6 Than bù Than bù 14. 10 14. 10 6 6 Dầu hoả Dầu hoả 44. 10 44. 10 6 6 Than đá Than đá 27. 10 27. 10 6 6 Xăng Xăng 46. 10 46. 10 6 6 Than gỗ Than gỗ 34. 10 34. 10 6 6 Hiđrô Hiđrô 120. 10 120. 10 6 6 Bảng 26.1 Bảng 26.1 *Nói năng suất toả nhiệt của củi khô là: 10.10 *Nói năng suất toả nhiệt của củi khô là: 10.10 6 6 J/kg con số này có ý nghĩa gì ? J/kg con số này có ý nghĩa gì ? - Con số đó có nghĩa là 1 kg củi khô bị đốt cháy - Con số đó có nghĩa là 1 kg củi khô bị đốt cháy hoàn toàn toả ra nhiệt lượng bằng 10.10 hoàn toàn toả ra nhiệt lượng bằng 10.10 6 6 J. J. *Nói năng suất toả nhiệt của than bùn là: 14.10 *Nói năng suất toả nhiệt của than bùn là: 14.10 6 6 J/kg con số này có ý nghĩa gì ? J/kg con số này có ý nghĩa gì ? - Con số đó có nghĩa là 1 kg than bùn bị đốt cháy - Con số đó có nghĩa là 1 kg than bùn bị đốt cháy hoàn toàn toả ra nhiệt lượng bằng 14.10 hoàn toàn toả ra nhiệt lượng bằng 14.10 6 6 J. J. *Nói năng suất toả nhiệt của than đá là: 27.10 *Nói năng suất toả nhiệt của than đá là: 27.10 6 6 J/kg con số này có ý nghĩa gì ? J/kg con số này có ý nghĩa gì ? - Con số đó có nghĩa là 1 kg than đá - Con số đó có nghĩa là 1 kg than đá bị đốt cháy bị đốt cháy hoàn toàn toả ra nhiệt lượng bằng 27.10 hoàn toàn toả ra nhiệt lượng bằng 27.10 6 6 J. J. III. Công thức tính nhiệt lượng do nhiên liệu bị III. Công thức tính nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy toả ra đốt cháy toả ra *Nói năng suất toả nhiệt của than gỗ là: 34.10 *Nói năng suất toả nhiệt của than gỗ là: 34.10 6 6 J/kg J/kg con số này có ý nghĩa gì ? con số này có ý nghĩa gì ? - Con số đó có nghĩa là 1 kg than gỗ bị đốt cháy - Con số đó có nghĩa là 1 kg than gỗ bị đốt cháy hoàn toàn toả ra nhiệt lượng bằng 34.10 hoàn toàn toả ra nhiệt lượng bằng 34.10 6 6 J. J. 1 kg than gỗ - toả nhiệt lượng 34.10 1 kg than gỗ - toả nhiệt lượng 34.10 6 6 J. J. 2 kg than gỗ - toả nhiệt lượng ? 2 kg than gỗ - toả nhiệt lượng ? 2.34.10 2.34.10 6 6 J. J. 3 kg than gỗ - toả nhiệt lượng ? 3 kg than gỗ - toả nhiệt lượng ? 3.34010 3.34010 6 6 J. J. m kg than gỗ - toả nhiệt m kg than gỗ - toả nhiệt lượng ? lượng ? m.34.10 m.34.10 6 6 J. J. *Hoạt động theo nhóm: Thiết lập công thức tính nhiệt *Hoạt động theo nhóm: Thiết lập công thức tính nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy toả ra.(2P) lượng do nhiên liệu bị đốt cháy toả ra.(2P) [...]... từ “ năng suất toả nhiệt “ sau đây, mệnh đề nào đúng A Năng suất toả nhiệt của động cơ nhiệt B Năng suất toả nhiệt của nguồn điện C C Năng suất toả nhiệt của nhiên liệu D Năng suất toả nhiệt của một vật Dặn dò : Các em về nhà học bài trả lời lại các câu hỏi SGK và làm các BT 26.2,26.3,26.4,26.5,26.6 . lượng gọi là nhiên liệu. II. Năng suất toả nhiệt. II. Năng suất toả nhiệt. - Đại lượng vật lý cho biết nhiệt - Đại lượng vật lý cho biết nhiệt lượng toả. lần lượt là: C 1 = 380 J/kg.k và C 2 = 4200J/kg.k. Đáp án: - Các nguyên lý truyền nhiệt: + Nhiệt truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp

Ngày đăng: 29/11/2013, 01:11

Hình ảnh liên quan

Bảng 26.1Bảng 26.1 - Gián án Vật lý 8 kì II

Bảng 26.1.

Bảng 26.1 Xem tại trang 8 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan