0

Bài soạn hieu ung pp

40 297 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 23:11

T A t i Z ừ ớ T A t i Z ừ ớ Hi vọng mang đến cho bạn Hi vọng mang đến cho bạn sự ngạc nhiên và thích thú sự ngạc nhiên và thích thú Phan Viễn Phương Phan Viễn Phương pvphuong2003@yahoo.com pvphuong2003@yahoo.com http://kinhhoa.violet.vn  Slide trình diễn các hiệu ứng từ A – Z Slide trình diễn các hiệu ứng từ A – Z  Đây là tham khảo tốt nhất trong việc tạo và Đây là tham khảo tốt nhất trong việc tạo và sử dụng các hiệu ứng sử dụng các hiệu ứng  Công cụ duy nhất được dùng đến là Công cụ duy nhất được dùng đến là PowerPoint, hoàn toàn không dùng PowerPoint, hoàn toàn không dùng animated gifs, video hoặc các file flash animated gifs, video hoặc các file flash Hãy mở loa và nhấn phím Enter để bắt đầu… Thành Thành phần phần - Slide gồm 9 WordArt “Advancing” xếp chồng lên nhau - Với mỗi WordArt, chọn Format, WordArt và chọn độ dày nét vẽ tăng dần Hiệu Hiệu ứng ứng - Sau đó, chọn cả 9 đối tượng này → Custom Animation → Add Effect → Entrance, Appear → Chọn Start With Previous hoặc Start After Previous và Delay thích hợp Thành Thành phần phần - Textbox : Animating, màu trắng - 9 Textbox của 9 kí tự A, n, i,… với 9 màu khác nhau Khéo léo chồng khít lên Textbox màu trắng bên dưới Hiệu Hiệu ứng ứng - Chọn 9 Textbox của 9 kí tự → Custom Animation → Add Effect → Emphasis → Wave. Chọn Speed và Delay tùy ý. Vẫn chọn 9 Textbox này → Draw, Order, Send to Back Animating Animating Attending Attending Thành Thành phần phần - Textbox : Attending, màu trắng - 9 Textbox của 9 kí tự A, t, t,… màu xanh nhạt Khéo léo chồng khít lên Textbox màu trắng bên dưới Hiệu Hiệu ứng ứng - Với mỗi Textbox của 9 kí tự → Custom Animation → Add Effect : * Entrance, Appear * Motion, Path vẽ đường chạy thích hợp - Vẫn chọn 9 Textbox này → Draw, Order, Send to Back Tất cả các hiệu ứng chọn Start with Previous Thành Thành phần phần - Dòng chữ Autoshapino được thiết kế bằng cách ghép các đối tượng trong menu Insert, AutoShapes Hiệu Hiệu ứng ứng - - Chọn tất cả đối tượng → Custom Animation → Add Effect : * Entrance, Appear * Xen kẻ giữa Start After Previous và Start With Previous - Chú ý phối hợp thứ tự xuất hiện của các đối tượng tùy ý sao cho đẹp mắt Thành Thành phần phần - 9 Textbox B, o, u, … được thiết kế từ bên ngoài Slide Hiệu Hiệu ứng ứng - Chọn 9 Textbox này → Custom Animation → Add Effect → Motion Paths → More Motion Paths → Bounce Right - Điều chỉnh và bóp dẹp đường chạy của mỗi đối tượng. - Chọn Textbox “g” → Custom Animation → Add Effect → Emphasis → Spin (Amount Quarter Spin Clockwise). Sau đó Add Effect lần nữa → Motion Path để nó di chuyển xuống sát vạch màu đỏ B B U U I I L L D D I I N N G G B B U U I I L L D D I I N N G G B B U U I I L L D D I I N N G G Thành Thành phần phần Sử dụng Toolbar Drawing, AutoShapes và 3D Style như hình vẽ để thiết kế 24 Rounded Rectangle với nội dung màu sắc như mẫu Hiệu Hiệu ứng ứng - Chọn tất cả 24 đt → Custom Animation → Add Effect → Entrance → Flip - 3 Rounded Rectangle “B” chọn Start After Previous, phần còn lại chọn Start With Previous Thành Thành phần phần Các chữ số được lắp ghép bằng 7 nhiều nét vẽ sẵn d-top, d-bot, d-mid, d-l-top, d-r-top, d-l-bot, d-r-bot, nhiều lớp Hiệu Hiệu ứng ứng Kết hợp các hiệu ứng Emphasis, Kết hợp các hiệu ứng Emphasis, Tranparency – Entrance, Face – Tranparency – Entrance, Face – Exit, Face nhiều lần Exit, Face nhiều lần d-top d-mid d-bot d-l-top d-l-bot d-r-top d-r-bot iD stributing iD stributing Distributing Distributing Thành phần - Textbox “Distributing” - 12 Textbox D, i, s,… màu đỏ + 12 Textbox D, i, s,… màu xanh Hiệu ứng Kết hợp hiệu ứng Motion, Path cho các đối tượng [...]... Entrance, Zoom (very slow) và Motion Path (With Previous) Thành phần - 5 WordArt “FLIPPING”, 2 trong số đó chọn Drawing, Rotate or Flip, Flip Vertical Hiệu ứng WordArt ở giữa dùng hiệu ứng Entrance, Split, Horizontal out 4 WordArt còn lại dùng Entrance, Wipe, xen kẻ From Bottom và From Top Thành phần - 4 WordArt “Gripping” có màu khác nhau Hiệu ứng - Cả 4 có hiệu ứng : Emphasis, Grow/Shrink, Size 40%... Moving màu trắng (Shape 3) phần - 2 textbox Moving màu đen (Shape 2, 1) Hiệu ứng - Shape 3, 2 có hiệu ứng Emphasis, Shimmer, Fast, Effect Options, Animate Text By Letter, 45% delay - Shape 1 : Entrance, Appear và Emphasis giống Shape 3, 2 như trên Cả 2 hiệu ứng này chọn Start After Previous Thành - Dùng các công cụ vẽ slide như mẫu phần - 10 WordArt NAVIGATING - Block Arrows Hiệu ứng - Tạo hiệu ứng Motion... riêng số 0 dùng thêm Emphasis, Spin ran gig in Oz Organizing Thành phần - 4 Textbox “ran”, “gig”, “in”, “Oz” - 10 Textbox O,r,g,a,n,i,z,i,n,g Hiệu ứng - Sử dụng hiệu ứng Motion Paths kết hợp với Entrace, Appear cho từng kí tự - 4 Textbox “ran”, “gig”, “in”, “Oz” sử dụng hiệu ứng Exit Pack ‘n’ Going Thành phần - 3 Textbox “Pack”, “n”, “Going” - Hình chiếc vali và các đường kẻ Hiệu ứng - 3 Textbox phối hợp... Faded Zoom, Medium Thành - Nhiều AutoShapes, Stars and Banner, 4 Point Star chồng phần lên nhau để tạo các “lóe sao” - WordArt “Sparkling” Hiệu ứng - Các 4 Point Star có các hiệu ứng Entrance, Fade (Appear) và Exit, Fade liên tiếp T Thành phần - Các AutoShapes, Callouts và hình đầu người - Textbox “T”, “alk”, “ing” (khuất ngoài Slide) Hiệu ứng - Các Textbox có hiệu ứng Motion Paths Thành phần - 3 Textbox . Sau đó, chọn cả 9 đối tượng này → Custom Animation → Add Effect → Entrance, Appear → Chọn Start With Previous hoặc Start After Previous và Delay thích hợp. Với mỗi Textbox của 9 kí tự → Custom Animation → Add Effect : * Entrance, Appear * Motion, Path vẽ đường chạy thích hợp - Vẫn chọn 9 Textbox này → Draw,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn hieu ung pp, Bài soạn hieu ung pp,

Hình ảnh liên quan

phần Sử dụng Toolbar Drawing, AutoShapes và 3D Style như hình vẽ để thiết kế 24 Rounded Rectangle với nội dung màu sắc như mẫu Hiệu  - Bài soạn hieu ung pp

ph.

ần Sử dụng Toolbar Drawing, AutoShapes và 3D Style như hình vẽ để thiết kế 24 Rounded Rectangle với nội dung màu sắc như mẫu Hiệu Xem tại trang 8 của tài liệu.
phần - WordArt “Exploring” trên nền xanh - Mặt nạ đen từ các hình ghép chồng lên Hiệu  - Bài soạn hieu ung pp

ph.

ần - WordArt “Exploring” trên nền xanh - Mặt nạ đen từ các hình ghép chồng lên Hiệu Xem tại trang 14 của tài liệu.
phần - Textbox “Hyperlinking”, hình mũi tên, đường kẻ xanh dương, các đường kẻ freeform, 10 textbox “Hyperlinking” nhỏ - Bài soạn hieu ung pp

ph.

ần - Textbox “Hyperlinking”, hình mũi tên, đường kẻ xanh dương, các đường kẻ freeform, 10 textbox “Hyperlinking” nhỏ Xem tại trang 17 của tài liệu.
phần -2 Textbox “LINKING” -1 hình vẽ đươi chữ “G” Hiệu  - Bài soạn hieu ung pp

ph.

ần -2 Textbox “LINKING” -1 hình vẽ đươi chữ “G” Hiệu Xem tại trang 21 của tài liệu.
phần -3 Textbox “Pack”, “n”, “Going” - Hình chiếc vali và các đường kẻ Hiệu ứng - Bài soạn hieu ung pp

ph.

ần -3 Textbox “Pack”, “n”, “Going” - Hình chiếc vali và các đường kẻ Hiệu ứng Xem tại trang 27 của tài liệu.
phần -5 hình vẽ động tác chạy – AutoShapes, Rectangle (đường chạy) – Line, Dash Type (vạch phân tuyến) - Textbox “Running”  - Bài soạn hieu ung pp

ph.

ần -5 hình vẽ động tác chạy – AutoShapes, Rectangle (đường chạy) – Line, Dash Type (vạch phân tuyến) - Textbox “Running” Xem tại trang 30 của tài liệu.
Thành phần - Các AutoShapes, Callouts và hình đầu người Các AutoShapes, Callouts và hình đầu người -   Textbox “T”, “alk”, “ing” (khuất ngoài Slide) Textbox “T”, “alk”, “ing” (khuất ngoài Slide)  Hiệu ứng - Bài soạn hieu ung pp

h.

ành phần - Các AutoShapes, Callouts và hình đầu người Các AutoShapes, Callouts và hình đầu người - Textbox “T”, “alk”, “ing” (khuất ngoài Slide) Textbox “T”, “alk”, “ing” (khuất ngoài Slide) Hiệu ứng Xem tại trang 33 của tài liệu.