0

Tài liệu de kien tra 1 tiet lop 12

5 451 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 23:11

Ngµy d¹y ./ /2011, líp 11B1 Ngµy d¹y / ./2011, líp 11B3 Ngµy d¹y ./ /2011, líp 11B2 Ngµy d¹y / ./2011, líp 11B4 Tiết 27 KIỂM TRA MỘT TIẾT 1 Mục tiêu Học xong bài này học sinh đạt được: a Về kiến thức * Đánh giá sự vận dụng một số nội dung về dân chủ, về nhà nước XHCN, về chính sách giải quyết việc làm ở nước ta hiện nay. b Về kỹ năng * Biết lấy ví dụ, liên hệ thực tiễn với những kiến thức đã học . * Có kó năng trình bày bài. c Về thái độ * Có thái độ nghiêm túc trong kiểm tra, tích cực, chủ động làm bài. 2. Chuẩn bò của giáo viên và học sinh a. Giáo viên: Câu hỏi kiểm tra. b. Học sinh: ôn tập những kiến thức đã học. 3. Tiến trình dạy học a Kiểm tra bài cũ : b. Dạy bài mới : Phần 1: THIẾT LẬP MA TRẬN Mức độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng điểm Ghi chú TN KQ TN TL TN KQ TN TL TN KQ TN TL 1. Chủ nghóa xã hội Đề 1 Đề2 2. Nhà nước xã hội chủ nghóa Đề 1 Đề2 3. Nền dân chủ xã hội chủ nghóa Đề 1 Đề2 4. Chính sách dân số và giải quyết việc làm Đề 1 Đề2 5. Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường Đề 1 Đề2 Tổng Phần II: ĐỀ KIỂM TRA ( thời gian : 45 phút) Đề 1: Câu 1: Nêu những hình thức cơ bản của dân chủ? mối quan hệ giữa những hình thức đó? Cho ví dụ? (3 điểm) Câu 2: Nêu trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghóa việt nam? liên hệ thực tiễn? (3 điểm). Câu 3: Trình bày phương hướng cơ bản nhằm giải quyết việc làm ở nước ta hiện nay? Em suy nghó như thế nào về trách nhiệm của của mình đối với chính sách giải quyết việc làm? (4 điểm) Đề 2: Câu 1: Theo em chế độ XHCN ưu việt hơn so với các chế độ XH trước đây ở nước ta ở điểm nào? Câu 2: Theo em dân chủ và tập chung, dân chủ và tự do, dân chủ và pháp luật có mâu thuẫn với nhau không? Phân biệt DC trực tiếp và DC gián tiếp? Cho ví dụ? Câu 3: Nêu tình hình môi trường nước ta hiện nay? Nêu nhận xét và trách nhiệm của bản thân em trong việc bảo vệ tài nguyên môi trường? Phần III: ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM Đề 1 Câu Nội dung chính Biểu điểm 1 - Những hình thức cơ bản của dân chủ: * Dân chủ trực tiếp là hình thức dân chủ thông qua những quy chế, thiết chế để nhân dân thảo luận, biểu quyết, tham gia trực tiếp quyết đònh công việc của cộng đồng, của Nhà nước. - Ví dụ:…………. * Dân chủ gián tiếp là hình thức dân chủ thông qua những quy chế, thiết chế để nhân dân bầu ra những người đại diện, cơ quan đại diện thay mặt mình quyết đònh các công việc chung của cộng đồng, của Nhà nước. 2 - Ví dụ:…………… Mối quan hệ dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp Dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp có mối quan hệ mật thiết với nhau. Vì vậy, cần phải kết hợp sử dụng tốt cả hai hình thức dân chủ trên để phát huy tối đa hiệu quả của nền dân chủ xã hội chủ nghóa. Không nên tuyệt đối hoá một hình thức dân chủ vì như thế sẽ dẫn đến độc đoán, độc quyền hoặc vô tổ chức, vô chính phủ. 1 2 Trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghóa Việt Nam. 1 Gương mẫu thực hiện và tuyên truyền, vận động mọi người thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 2 Tích cực tham gia các hoạt động : xây dựng, củng cố, bảo vệ chính quyền ; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. 3 Phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật. 4 Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù đòch. - liên hệ thực tiễn………… 3 điểm 3 Phương hướng cơ bản của chính sách giải quyết việc làm * Thúc đẩy sản xuất và dòch vụ. * Khuyến khích làm giàu theo pháp luật, tự do hành nghề, khôi phục các ngành nghề truyền thống, đẩy mạnh phong trào lập nghiệp của thanh niên. * Đẩy mạnh xuất khẩu lao động. * Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn trong chương trình mục tiêu quốc gia để giải quyết việc làm. Trách nhiệm của công dân đối với chính sáchø giải quyết việc làm. - Chấp hành chính sách giải quyết việc làm và pháp luật về lao động. - Động viên người thân trong gia đình và những người khác cùng chấp hành, đồng thời đấu tranh chống những hành vi vi phạm chính sách giải quyết việc làm. - Có ý chí vươn lên nắm bắt khoa học kó thuật tiên tiến, đònh hướng nghề nghiệp đúng đắn để tích cực, chủ động tìm kiếm việc làm, tăng thu nhập cho bản thân và gia đình, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung. 2 điểm 2 điểm Đề 2 Câu Nội dung chính Biểu điểm 1 Chế độ XHCN ưu việt hơn so với các chế độ XH trước đây ở nước ta : * Là một xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh ; * Do nhân dân làm chủ ; * Có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất ; * Có nền văn hoá tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc ; * Con người được giải phóng khỏi áp bức, bất công, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, phát triển toàn diện ; * Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tương trợ và giúp nhau cùng tiến bộ ; * Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghóa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản ; * Có quan hệ hữu nghò và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới. 3 2 Dân chủ và tập chung, dân chủ và tự do, dân chủ và pháp luật chỉ là những mặt đối lập, không mâu thuẫn với nhau, nó bổ sung cho nhau tiồn tại và phát triển. Phân biệt DC trực tiếp và DC gián tiếp: * Dân chủ trực tiếp là hình thức dân chủ thông qua những quy chế, thiết chế để nhân dân thảo luận, biểu quyết, tham gia trực tiếp quyết đònh công việc của cộng đồng, của Nhà nước. Ví dụ… * Dân chủ gián tiếp là hình thức dân chủ thông qua những quy chế, thiết chế để nhân dân bầu ra những người đại diện, cơ quan đại diện thay mặt mình quyết đònh các công việc chung của cộng đồng, của Nhà nước.Ví dụ… 1 điểm 1 điểm 1 điểm 3 Tình hình môi trường nước ta hiện nay: - Ôâ nhiễm nước, không khí và đất đã xuất hiện ở nhiều nơi, nhiều vấn đề vệ sinh môi trường đã phát sinh ở cả thành thò và nông thôn. Môi trường biển bắt đầu bò ô nhiễm do khai thác dâu. Các sự cố môi trường như bão, lụt, hạn hán ngày càng tăng lên. Nhận xét: Hậu quả trên do nguyên nhân chủ quan là chính… trách nhiệm của bản thân em trong việc bảo vệ tài nguyên môi trường - Chấp hành chính sách và pháp luật về bảo vệ tài nguyên và 2điểm môi trường. - Tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ tài nguyên, môi trường ở đòa phương và ở nơi mình hoạt động. - Vận động mọi người cùng thực hiện, đồng thời đấu tranh chống những hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên và bảo vệ môi trường 2điểm c, Củng cố: - Giáo viên thu bài, nhận xét thái độ, ý thức làm bài, sự chuẩn bò của học sinh. d. Hướng dẫn học sinh tự học: Chuẩn bò bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá. . d¹y ./ /2 011 , líp 11 B1 Ngµy d¹y / ./2 011 , líp 11 B3 Ngµy d¹y ./ /2 011 , líp 11 B2 Ngµy d¹y / ./2 011 , líp 11 B4 Tiết 27 KIỂM TRA MỘT TIẾT 1. quyết việc làm Đề 1 Đề2 5. Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường Đề 1 Đề2 Tổng Phần II: ĐỀ KIỂM TRA ( thời gian : 45 phút) Đề 1: Câu 1: Nêu những hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu de kien tra 1 tiet lop 12, Tài liệu de kien tra 1 tiet lop 12,

Hình ảnh liên quan

Câu 1: Nêu những hình thức cơ bản của dân chủ? mối quan hệ giữa những hình thức đó? Cho ví dụ? (3 điểm) - Tài liệu de kien tra 1 tiet lop 12

u.

1: Nêu những hình thức cơ bản của dân chủ? mối quan hệ giữa những hình thức đó? Cho ví dụ? (3 điểm) Xem tại trang 2 của tài liệu.
* Dân chủ trực tiếp là hình thức dân chủ thông qua những quy chế, thiết chế để nhân dân thảo luận, biểu quyết, tham gia trực  tiếp quyết định công việc của cộng đồng, của Nhà nước. - Tài liệu de kien tra 1 tiet lop 12

n.

chủ trực tiếp là hình thức dân chủ thông qua những quy chế, thiết chế để nhân dân thảo luận, biểu quyết, tham gia trực tiếp quyết định công việc của cộng đồng, của Nhà nước Xem tại trang 4 của tài liệu.