0

Bài giảng Giáo án lớp 4 - Tuần 24

25 592 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 23:11

GIÁO ÁN LỚP 4Giáo viên : Lê Thị Ngọc Én TUẦN 24 Thứ hai ngày 01 tháng 3 năm 2010 TẬP ĐỌC VẼ VỀ CUỘC SỐNG AN TOÀN I. Mục tiêu : - Biết đọc đúng bản tin với giọng hơi nhanh, phù hợp nội dung thông báo tin vui . -Hiểu nội dung : Cuộc thi vẽ Em muốn sống an toàn được thiếu nhi cả nước hưởng ứng. bằng những bức tranh thể hiện nhận thức đúng về an toàn, đặc biệt là an toàn giao thông . II.ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC -Tranh minh họa bài học trong SGK III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU Hoạt động dạy Hoạt động học 2.DẠY - HỌC BÀI MỚI 2.1.Giới thiệu bài a)Luyện đọc -Viết bảng: UNICEF, 50 000 -Yêu cầu 5 HS đọc tiếp nối từng đoạn của bài: (2 lượt HS đọc), GV chú ý sửa lỗi phát âm, ngắt giọng cho từng HS (nếu có) - Gọi HS đọc phần chú giải trong SGK. -Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp. -Gọi HS đọc toàn bài. -GV đọc mẫu -Lắng nghe. -HS đọc bài theo thứ tự: +HS 1: 50000 bức tranh… đáng khích lệ. +HS 2: UNICEF Việt Nam ,,, sống an toàn +HS 3: Được phát động từ …Kiên Giang +HS 4: Chỉ cần điểm qua giải ba +HS 5: 60 bức tranh đến bất ngờ -1 HS đọc phần Chú giải thành tiếng -2 HS ngồi cùng bàn tiếp nối nhau đọc từng đoạn. -2 HS đọc toàn bài thành tiếng. -Theo dõi GV đọc mẫu. b)Tìm hiểu bài +Chủ đề của cuộc thi vẽ là gì ? +Tên của chủ điểm gợi cho em điều gì ? +Cuộc thi vẽ tranh về chủ điểm Em muốn sống an toàn nhằm mục đích gì ? +Thiếu nhi hưởng ứng cuộc thi như thế nào ? +Điều gì cho thấy các em nhận thức đúng về chủ đề cuộc thi ? +Những nhận xét nào thể hiện sự đánh giá cao khả năng thẩm mĩ của các em ? +Những dòng in đậm ở đầu bản tin có tác dụng gì ? +Bài đọc có nội dung chính là gì ? -GV ghi ý chính của bài lên bảng. c)Hướng dẫn đọc diễn cảm 3.CỦNG CỐ +Chủ đề của cuộc thi vẽ là Em muốn sống an toàn. +Tên của chủ điểm muốn nói đến ước mơ, khát vọng của thiếu nhi về một cuộc sống an toàn không có tai nạn giao thông, người chết hay bị thương. +Cuộc thi vẽ tranh Em muốn sống an toàn nhằm nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn cho trẻ em. +Chỉ trong vòng 4 tháng đã có 50000 bức tranh của thiếu nhi từ khắp mọi miền đất nước gửi về Ban tổ chức +60 bức tranh .đến bất ngờ +Những dòng in đậm ở đầu bản tin tóm tắt cho người đọc nắm được những thông tin và số liệu nhanh. -2 HS nhắc lại ý chính của bài. 1 GIÁO ÁN LỚP 4Giáo viên : Lê Thị Ngọc Én TOẠN : LUÛN TÁÛP A. MT - Thực hiện được phép cộng hai phân số , cộng một số tự nhiên với phân số, cộng một phân số với số tự nhiên - Bài tập : bài 1, bài 3. B. CẠC HOẢT ÂÄÜNG DẢY - HC CH ÚU: Hoảt âäüng dạy Hoảt âäüng học I. Kiãøm tra bi c: II. Dảy - Hc bi måïi: 1. Giåïi thiãûu bi måïi: - 2. Hỉåïng dáùn luûn táûp Bi 1: - GV viãút bi máùu lãn bng, u cáưu HS viãút 3 thnh phán säú cọ máùu säú l 1 sau âọ thỉûc hiãûn quy âäưng v cäüng cạc phán säú. - GV ging: Ta nháûn tháúy máùu säú ca phán säú thỉï 2 trong phẹp cäüng l 5, nháøm 3 = 15 : 5, váûy 3 = 5 15 nãn cọ thãø viãút gn bi toạn nhỉ sau: 5 19 5 4 5 15 5 4 3 =+=+ - GV u cáưu HS lm tiãúp cạc pháưn cn lải ca bi . Bi 2: ( Dành cho HSKG ) - GV u cáưu HS nhàõc lải vãư tênh cháút kãút håüp ca phẹp cäüng cạc säú tỉû nhiãn. - u cầu HS áp dụng như với các số tự nhiên để tự làm bài Bi 3: - GV gi 1HS âc âãư bi trỉåïc låïp, sau âọ u cáưu HS tỉû lm bi. - Nghe GV giåïi thiãûu bi - HS lm bi 5 19 5 4 5 15 5 4 1 3 5 4 3 =+=+=+ - HS nghe ging - 3HS lãn bng lm bi, HS c låïp lm bi vo våí bi táûp. - HS tự lm bi: 4 3 8 6 ) 8 1 8 2 ( 8 3 ; 4 3 8 6 8 1 8 2 8 3 ==++==+       + - HS đọc đề , đặt câu hỏi để tìm hiểu bài và làm bài vào vở Tọm tàõt Chiãưu räüng : 10 3 m Chiãưu di: 3 2 m Nỉía chu vi: m? Bi gii: Nỉía chu vi ca hçnh chỉỵ nháût l: 3 2 + 10 3 = 30 29 (m) Đáp số : 30 29 m. - GV nháûn xẹt bi lm ca HS. 3. Cng cäú, dàûn d: 2 GIÁO ÁN LỚP 4Giáo viên : Lê Thị Ngọc Én CHÍNH TẢ HỌA SĨ TƠ NGỌC VÂN I.MT - Nghe viết đúng bài CT, trình bày đúng bài chính tả văn xi . - Làm đúng bài tập chính tả phương ngữ (2)a/b II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU Hoạt động dạy Hoạt động học 1.KIỂM TRA BÀI CŨ 2.DẠY - HỌC BÀI MỚI 2.2.Hướng dẫn viết chính tả a)Tìm hiểu nội dung bài viết -Gọi 1 HS đọc bài văn Họa sĩ Tơ Ngọc Vân và 1 HS đọc phần chú giải. - Hỏi : +Họa sĩ Tơ Ngọc Vân nổi danh với những bức tranh nào ? + Đoạn văn nói về điều gì ? b)Hướng dẫn viết từ khó -u cầu HS tìm các từ khó, dễ lẫn khi viết chính tả -Nhắc HS cần viết hoa các tên riêng c)Viết chính tả - Đọc cho HS viết bài theo đúng quy định d) Sốt lỗi, chấm bài. 2.3.Hướng dẫn làm tập chính tả -Gọi HS đọc u cầu bài tập. u cầu HS trao đổi, làm bài. -Gọi HS nhận xét, chữa bài của bạn trên bảng. -Nhận xét, kết luận lời giải đúng +Họa sĩ Tơ Ngọc Vân nổi danh với những bức tranh: Ánh mặt trời, Thiếu nữ bên hoa huệ, Thiếu nữ bên hoa sen, +Đoạn văn ca ngợi Tơ Ngọc Vân là một nghệ sĩ tài hoa, tham gia cơng tác cách mạng bằng tài năng hội họa của mình và đã ngã xuống trong kháng chiến. -Đọc và viết các từ ngữ: nghệ sĩ tài hoa, hội họa, hỏa tuyến, … -1 HS đọc thành tiếng trước lớp, HS cả lớp đọc thầm trong SGK. -2 HS làm bài trên bảng lớp, HS dưới lớp viết bằng bút chì vào SGK. -Nhận xét, chữa bài 3.CỦNG CỐ, DẶN DỊ -Nhận xét tiết học, chữ viết của HS. Thứ ba ngày 02 tháng 3 năm 2010 LUYỆN TỪ - CÂU CÁU KÃØ AI L GÇ? I. MỦC TIÃU - Hiãøu cáúu tảo v tạc dủng ca cáu kãø Ai l gç?( ND Ghi nhåï) - Nháûn biãút âỉåüc cáu kãø Ai l gç ? trong âoản vàn ( BT1, mủc III) ; biãút âàût cáu kãø theo máùu â hc âãø giåïi thiãûu vãư người bản, ngỉåìi thán trong gia âçnh ( BT2, mủc III ) II. ÂÄƯ DNG DẢY - HC: - Bng låïp chẹp sàơn âoản vàn åí BT1 pháưn Nháûn xẹt. Dng pháún mu gảch chán dỉåïi cạc cáu in nghiãng. - Giáúy khäø to ghi tỉìng pháưn a, b, c, åí BT1 pháưn Luûn táûp - HS chøn bë nh ca gia âçnh mçnh. 3 GIÁO ÁN LỚP 4Giáo viên : Lê Thị Ngọc Én Hoảt âäüng dạy Hoảt âäüng học 1. KTBC 2. DẢY - HC BI MÅÏI 2.1. Giåïi thiãûu bi 2.2. Tçm hiãøu vê dủ -u cáưu 4 HS tiãúp näúi nhau âc tỉìng pháưn ca pháưn Nháûn xẹt Bi 1,2 -Gi HS âc 3 cáu âỉåüc gảch chán trong âoản vàn -u cáưu HS trao âäøi, tho lûn, tiãúp näúi nhau tr låìi cáu hi. +Cáu no dng âãø giåïi thiãûu, cáu no nãu nháûn âënh vãư bản Diãûu Chi? -GV nháûn xẹt cáu tr låìi ca HS Bi 3 -Gi HS âc u cáưu bi táûp -Hỉåïng dáùn: Âãø tçm bäü pháûn tr låìi cho cáu hi Ai? Cạc em hy gảch 1 gảch dỉåïi nọ, âãø tçm bäü pháûn tr låìi cáu hi l gç? Cạc em hy gảch 2 gảch dỉåïi nọ. Sau âọ cng âàût cạc cáu hi. -u cáưu HS trao âäøi, tho lûn v lm bi Nháûn xẹt, kãút lûn låìi gii âụng -GV nãu: - Cạc cáu giåïi thiãûu v nháûn âënh vãư bản Diãûu Chi l kiãøu cáu kãø Ai l gç? -Hi: + Bäü pháûn CN v VN trong cáu kãø Ai l gç? Tr låìi cho nhỉỵng cáu hi no? Bi 4 -GV nãu u cáưu: Cạc em hy phán biãût 3 kiãøu cáu â hc Ai lm gç? Ai thãú no? Ai l gç? Âãø tháúy chụng giäúng v khạc nhau åí âiãøm no? Nháûn xẹt, kãút lûn låìi gii âụng 2.3. Ghi nhåï -u cáưu HS âc pháưn ghi nhåï trang 57/SGK -u cáưu Hs âàût cáu kãø Ai l gç? Nọi r CN v VN ca cáu âãø minh hoả cho ghi nhåï. 2.4. Luûn táûp B 1 -Làõng nghe -4 HS näúi tiãúp nhau âc trỉåïc låïp. -1 HS âc thnh tiãúng trỉåïc låïp -2 HS ngäưi cng bn trao âäøi, tho lûn v tçm cáu tr låìi: +Cáu giåïi thiãûu vãư bản Diãûu Chi: Âáy l Diãûu Chi, bản måïi ca låïp ta. Bản Diãûu Chi l hc sinh c ca trỉåìng Tiãøu hc Thnh Cäng. +Cáu nháûn âënh vãư bản Diãûu Chi: Bản áúy l mäüt hoả sé nh âáúy. -1HS âc thnh tiãúng trỉåïc låïp -Làõng nghe hỉåïng dáùn ca GV -2 HS tiãúp näúi nhau âàût cáu trãn bng . HS dỉåïi låïp lm bàòng bụt chç vo SGK +Bäü pháûn CN tr låìi cho cáu hi Ai? Bäü pháûn VN tr låìi cho cáu hi L gç - Suy nghé, trao âäøi v tr låìi cáu hi- - HS phạt biãøu kiãún -2 HS âc thnh tiãúng trỉåïc 4 GIÁO ÁN LỚP 4Giáo viên : Lê Thị Ngọc Én -Gi HS âc u cáưu v näüi dung bi táûp -u cáưu HS tỉû lm bi * Chỉỵa bi: -Gi 3 HS â lm bi vo giáúy khäø to dạn bi lãn bng. C låïp cng nháûn xẹt, chỉỵa bi. -Nháûn xẹt, kãút lûn låìi gii âụng låïp -3 âãún 5 HS tiãúp näúi âc cáu ca mçnh trỉåïc låïp. Vê dủ: +Bäú em // l bạc sé -1 HS âc thnh tiãúng trỉåïc låïp -3 HS lm vo giáúy khäø to, HS dỉåïi låïp lm bàòng bụt chç vo SGK. -Gi HS âc u cáưu bi táûp -u cáưu HS hoảt âäüng theo càûp -Gi HS nọi låìi giåïi thiãûu. 3. CNG CÄÚ - DÀÛN D - Nháûn xẹt tiãút hc. -1 HS âc thnh tiãúng trỉåïc låïp, HS c låïp âc tháưm trong SGK -2 HS ngäưi cng bn trao âäøi -5 âãún 7 HS tiãúp näúi nhau giåïi thiãûu vãư bản hồûc gia âçnh mçnh trỉåïc låïp. TOẠN PHẸP TRỈÌ PHÁN SÄÚ A. MT - Biãút trỉì hai phán säú cng máùu säú. - Bài tập 1,2(a,b) B. ÂÄƯ DNG DẢY - HC: - HS chøn bë 2 bàng giáúy hçnh chỉỵ nháût kêch thỉåïc 4cm x 12cm. Kẹo - GV chøn bë 2 bàng giáúy hçnh chỉỵ nháût kêch thỉåïc 1dm x 6dm. C. CẠC HOẢT ÂÄÜNG DẢY - HC CH ÚU: Hoảt âäüng dạy Hoảt âäüng học I. Kiãøm tra bi c: II. Dảy - Hc bi måïi: 1. Giåïi thiãûu bi måïi: -Cạc em â biãút cạch thỉûc hiãûn phẹp cäüng cạc phán säú, bi hc häm nay s giụp cạc em biãút cạch thỉûc hiãûn phẹp trỉì cạc phán säú. 2. Hỉåïng dáùn hoảt âäüng våïi âäư dng trỉûc quan -GV nãu váún âãư: Tỉì 6 5 bàng giáúy mu, láúy 6 3 âãø càõt chỉỵ. Hi cn lải bao nhiãu pháưn ca bàng giáúy? -GV: Mún biãút cn lải bao nhiãu pháưn ca bàng giáúy chụng ta cng hoảt âäüng. -GV hỉåïng dáùn HS hoảt âäüng våïi -HS nghe v nãu lải váún âãư -HS hoảt âäüng theo hỉåïng dáùn +Hai bàng giáúy nhỉ nhau. +HS càõt láúy 5 pháưn bàòng nhau ca 1 bàng giáúy. 5 GIO N LP 4 Giỏo viờn : Lờ Th Ngc ẫn bng giỏỳy. +GV yóu cỏửu HS nhỏỷn xeùt vóử 2 bng giỏỳy õaợ chuỏứn bở. +GV yóu cỏửu HS duỡng thổồùc vaỡ buùt chia hai bng giỏỳy õaợ chuỏứn bở mọựi bng giỏỳy thaỡnh 6 phỏửn bũng nhau. +GV yóu cỏửu HS cừt lỏỳy 6 5 cuớa mọỹt trong hai bng giỏỳy. +GV hoới: coù 6 5 bng giỏỳy, lỏỳy õi bao nhióu õóứ cừt chổợ? +GV yóu cỏửu HS cừt lỏỳy 6 3 bng giỏỳy? +GV yóu cỏửu HS õỷt phỏửn coỡn laỷi sau khi õaợ cừt õi 6 3 bng giỏỳy +GV hoới: 6 5 bng giỏỳy, cừt õi 6 3 bng giỏỳy thỗ coỡn laỷi bao nhióu phỏửn cuớa bng giỏỳy? +Vỏỷy 6 5 - 6 3 = ? 3. Hổồùng dỏựn thổỷc hióỷn pheùp trổỡ hai phỏn sọỳ cuỡng mỏựu sọỳ: -GV nóu laỷi vỏỳn õóử ồớ phỏửn 2.2, sau õoù hoới HS: óứ bióỳt coỡn laỷi bao nhióu phỏửn cuớa bng giỏỳy chuùng ta phaới laỡm pheùp tờnh gỗ? -Theo kóỳt quaớ hoaỷt õọỹng vồùi bng giỏỳy thỗ 6 5 - 6 3 = ? -Theo em laỡm thóỳ naỡo õóứ coù 6 5 - 6 3 = 6 2 -GV nhỏỷn xeùt caùc yù kióỳn HS õổa ra sau õoù nóu: Hai phỏn sọỳ 6 5 vaỡ 6 3 laỡ hai phỏn sọỳ coù cuỡng mỏựu sọỳ. Muọỳn thổỷc hióỷn pheùp trổỡ hai phỏn sọỳ naỡy ta laỡm nhổ sau 6 5 - +Lỏỳy õi 6 3 bng giỏỳy. +HS cừt lỏỳy 3 phỏửn bũng nhau +HS thao taùc + 6 5 bng giỏỳy, cừt õi 6 3 bng giỏỳy thỗ coỡn laỷi 6 2 bng giỏỳy. +HS traớ lồỡi 6 5 - 6 3 = 6 2 -Chuùng ta laỡm pheùp tờnh trổỡ: 6 5 - 6 3 -HS nóu : 6 5 - 6 3 = 6 2 -HS cuỡng thaớo luỏỷn vaỡ õổa ra yù kióỳn: Lỏỳy 5 - 3 = 2 õổồỹc tổớ sọỳ cuớa hióỷu, mỏựu sọỳ vỏựn giổợ nguyón. -Muọỳn trổỡ hai phỏn sọỳ coù cuỡng mỏựu sọỳ, ta trổỡ tổớ sọỳ cuớa phỏn sọỳ thổù nhỏỳt cho tổớ sọỳ cuớa phỏn sọỳ thổù hai vaỡ giổợ nguyón mỏựu sọỳ . - 2HS lón baớng laỡm baỡi, HS caớ lồùp laỡm baỡi vaỡo vồớ baỡi tỏỷp. 6 GIO N LP 4 Giỏo viờn : Lờ Th Ngc ẫn 6 35 6 3 = = 6 2 -GV dổỷa vaỡo caùch thổỷc hióỷn pheùp trổỡ 6 5 - 6 3 , baỷn naỡo coù thóứ nóu caùch trổỡ hai phỏn sọỳ coù cuỡng mỏựu sọỳ? -GV yóu cỏửu HS khaùc nhừc laỷi caùch trổỡ hai phỏn sọỳ cuỡng mỏựu sọỳ. 2.4. Luyóỷn tỏỷp : Baỡi 1: -GV yóu cỏửu HS tổỷ laỡm baỡi. a) 16 8 16 715 16 7 16 15 = = b) 1 4 4 4 37 4 3 4 7 == = c) 5 6 5 39 5 3 5 9 = = d) 49 5 49 1217 49 12 49 17 = = -GV nhỏỷn xeùt vaỡ cho õióứm HS. Baỡi 2: -GV yóu cỏửu HS õoỹc õóử baỡi vaỡ laỡm baỡi. -2HS lón baớng laỡm baỡi, HS caớ lồùp laỡm baỡi vaỡo vồớ baỡi tỏỷp. -GV yóu cỏửu HS nhỏỷn xeùt baỡi laỡm trón baớng cuớa baỷn. -GV nhỏỷn xeùt baỡi laỡm cuớa HS, sau õoù cho õióứm HS Bi 3: ( Dnh cho HSKG ) -GV yóu cỏửu HS õoỹc õóử baỡi -GV yóu cỏửu HS tổỷ laỡm baỡi -HS nhỏỷn xeùt 1HS lón baớng laỡm baỡi, HS laỡm baỡi vaỡo vồớ baỡi tỏỷp. 3. Cuớng cọỳ, dỷn doỡ: Khoa hc nh sỏng cn cho s sng I. MC TIấU: + Nờu c thc vt cn ỏnh sỏng duy trỡ s sng . II. DNG DY HC: + Hỡnh trang 94, 95 SGK + Phiu hc tp. III. HOT NG DY V HC: Hot ng GV Hot ng HS I. Bi c: +HS1: Búng ti xut hin õu v khi no? Cú th lm cho búng ca 1 vt thay i bng cỏch no? II. Bi mi: Hot ng 1: Tỡm hiu v vai trũ ca ỏnh sỏng i vi s sng ca thc vt (hot ng nhúm) HS lờn bng tr li 7 GIO N LP 4 Giỏo viờn : Lờ Th Ngc ẫn Mc tiờu: HS bit vai trũ ca ỏnh sỏng i vi i sng thc vt. + Yờu cu cỏc nhúm trng iu khin cỏc bn quan sỏt hỡnh v tr li cỏc cõu hi trang 94, 95 SGK + Yờu cu mi nhúm c ra 1 th kớ v ghi li ý kin ca nhúm mỡnh. + Yờu cu cỏc nhúm trỡnh by kt qu tho lun ca nhúm mỡnh. Kt lun: Nh mc Bn cn bit trang 95 SGK Hot ng 2: Tỡm hiu nhu cu v ỏnh sỏng ca thc vt Mc tiờu: HS bit liờn h thc t v nờu vớ d chng t mi loi thc vt cú nhu cu ỏnh sỏng khỏc nhau v ng dng ca kin thc ú trong trng trt. + Nờu vn : Cõy xanh khụng th sng thiu ỏnh sỏng mt tri nhng cú phi mi loi cõy u cn mt thi gian chiu sỏng nh nhau v u cú nhu cu c chiu sỏng mnh hoc yu nh nhau khụng? + Yờu cu HS lp tho lun cỏc cõu hi: -Ti sao cú mt s loi cõy ch sng c nhng ni rng tha, cỏc cỏnh ng .c chiu sỏng nhiu? mt s loi cõy khỏc li sng c trong rng rm, trong hang ng? -Hóy k tờn mt s cõy cn nhiu ỏnh sỏng v mt s cõy cn ớt ỏnh sỏng. -Nờu mt s ng dng v nhu cu ỏnh sỏng ca cõy trong k thut trng trt. Kt lun: tỡm hiu nhu cu v ỏnh sỏng ca mi loi cõy, chỳng ta cú th thc hin nhng bin phỏp k thut trng trt cõy c chiu sỏng thớch hp s cho thu hoch cao. Hot ng ni tip: + Nhn xột tit hc. + Cng c, dn dũ: Chun b bi sau: nh sỏng cn cho s sng (tt). i din nhúm tr li cõu hi Mi nhúm c ra 1 th kớ v ghi li ý kin ca nhúm i din nhúm trỡnh by, lp nhn xột b sung HS lng nghe HS lp tho lun Kỉ CHUYN Kỉ CHUYN ặĩC CHặẽNG KIN HOC THAM GIA I. MT - Chon õổồỹc cỏu chuyóỷn noùi vóử mọỹt hoaỷt õọỹng õaợ tham gia ( hoỷc chổùng kióỳn) goùp phỏửn giổợ gỗn xoùm laỡng( õổồỡng phọỳ, trổồỡng hoỹc ) xanh, saỷch , õeỷp. 8 GIÁO ÁN LỚP 4Giáo viên : Lê Thị Ngọc Én - Biãút sàõp xãúp cạc sỉû viãûc cho håüp lê âãø kãø lải r rng; biãút trao âäøi våïi bản vãư nghéa cáu chuûn II. ÂÄƯ DNG DẢY - HC: - Tranh (nh) vãư cạc phong tro giỉỵ gçn mäi trỉåìng xanh, sảch, âẻp. - Âãư bi viãút sàơn trãn bng låïp. Dn kãø chuûn viãút sàơn vo bng phủ. III. CẠC HOẢT ÂÄÜNG DẢY - HC CH ÚU Hoảt âäüng dạy Hoảt âäüng học 1. KIÃØM TRA BI C -2. DẢY - HC BI MÅÏI 2.1. Giåïi thiãûu bi -2.2. Hỉåïng dáùn kãø chuûn a. Tçm hiãøu âãư bi -Gi HS âc âãư bi trang 58, SGK -GV phán têch âãư bi, dng pháún mu gảch chán dỉåïi cạc tỉì: em â lm gç, xanh, sảch, âẻp. -Gi HS âc pháưn gåüi 1 trong SGK Gåüi -u cáưu HS giåïi thiãûu vãư cáu chuûn mçnh âënh kãø trỉåïc låïp -u cáưu HS âc gåüi 2 trãn bng. b. Kãø trong nhọm -HS thỉûc hnh kãø trong nhọm -GV âi giụp âåỵ cạc nhọm gàûp khọ khàn -Gåüi cho HS nghe bản kãø hi cạc cáu hi: - -Làõng nghe -2 HS âc thnh tiãúng trỉåïc låïp -Làõng nghe -2 HS tiãúp näúi nhau âc tỉìng pháưn gåüi . -3 âãún 5 HS tiãúp näúi nhau giåïi thiãûu cáu chuûn kãø vãư cäng viãûc mçnh â lm. -2HS âc thnh tiãúng trỉåïc låïp -4 HS ngäưi 2 bn trãn dỉåïi tảo thnh 1 nhọm cng kãø chuûn, trao âäøi våïi nhau vãư nghéa ca viãûc lm c. Kãø trỉåïc låïp -Täø chỉïc cho HS thi kãø trỉåïc låïp -GV khuún khêch HS làõng nghe v hi lải bản nhỉỵng cáu hi nh âãø tảo khäng khê säi näøi trong giåì hc. -GV täø chỉïc cho HS nháûn xẹt, bçnh chn bản cọ cáu chuûn hay nháút, cọ nghéa. -Cho âiãøm HS kãø täút. 3. CNG CÄÚ - DÀÛN D - Nháûn xẹt tiãút hc. -5 âãún 7 HS thi kãø v trao âäøi våïi cạc bản vãư nghéa ca viãûc lm âỉåüc kãø âãún trong truûn. Đạo Đức Giữ gìn các cơng trình cơng cộng (T2) I. MỤC TIÊU: 9 GIÁO ÁN LỚP 4Giáo viên : Lê Thị Ngọc Én + Củng cố và khắc sâu kiến thức tiết 1. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: + Phiếu điều tra + Thẻ đỏ vàng (hoa) III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: Hoạt động GV Hoạt động HS I. Bài cũ: + HS1: Vì sao chúng ta cần phải giữ gìn và bảo vệ các công trình công cộng. + HS2: Em hãy nêu những việc em đã làm để giữ gìn và bảo vệ các công trình công cộng. II. Bài mới: ♦ Hoạt động 1: Báo cáo kết quả điều tra (Btập 4 SGK/36) - thảo luận nhóm 5 Mục tiêu: HS báo cáo kết quả điều tra công trình công cộng tại địa phương về hiện trạng, về thực hiện giữ gìn các công trình công cộng. Cách tiến hành: Tiết học trước cô đã dặn lớp mình về nhà điều tra ở địa phương về hiện trạng và cách giữ gìn các công trình công cộng, bây giờ cô mời đại diện các nhóm báo cáo kết quả điều tra về những công trình công cộng ở địa phương? + Gv nhận xét Kết luận: Nhà trẻ, Nhà Truyền thống K-20, Công viên, nhà Văn hóa QK-V ♦ Hoạt động 2: Bày tỏ ý kiến (Btập 3/SGK/36) Mục tiêu: HS đánh giá các hành vi Đ/S và qua đó thể hiện được việc làm đúng đắn Cách tiến hành: + GV nêu ý kiến a, b, c + Yêu cầu HS giải thích + Gv nhận xét Kết luận: Ý kiến a (Đ) Ý kiến b (S) ♦ Hoạt động 3: Trò chơi “Ô chữ kì diệu” Mục tiêu: HS đoán xem ô chữ đó là những chữ gì? Cách tiến hành: + GV phổ biến luật chơi HS trả lời Đại diện các nhóm lên báo cáo các công trình công cộng về thực trạng, cách bảo vệ và giữ gìn các công trình công cộng đó cho thích hợp. HS nhận xét bổ sung HS dùng thẻ hoa HS bày tỏ thái độ thông qua bông hoa vàng đỏ (đồng ý giơ mặt đỏ, không đồng ý giơ mặt vàng) HS giải thích HS thảo luận chung cả lớp 10 [...]... X+ 4 3 = nên khi tìm số hạng chưa biết ta lấy 5 2 tổng trừ đi số hạng đã biết -3 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập Kết quả làm bài đúng như sau: x+ 4 3 = 5 2 x- 3 11 = 2 4 25 5 −x = 3 6 20 GIÁO ÁN LỚP 4 Giáo viên : Lê Thị Ngọc Én x x 3 4 − 2 5 7 = 10 = x x 11 3 + 4 2 17 = 4 25 5 − 3 6 45 x= 6 = -GV u cầu HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng, sau đó chữa bài và cho điểm HS Bài 4( ... 9 24 45 69 + = + = 5 8 40 40 40 11 4 33 20 13 − = − = d) 5 3 15 15 20 a) b) -GV u cầu HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng, sau đó nhận xét bài làm và cho điểm HS -GV tiến hành tương tự như bài tập 1 -GV u cầu HS cả lớp làm bài -HS nhận bài bạn, sau đó tự kiểm tra bài của mình -HS cả lớp làm bài vào vở bài tập -Tìm X -HS đọc lại đề bài phần a và trả lời: Thực hiện phép trừ 3 4 − Vì X là số hạng chưa... Phần kết bài của bài văn tả cây cối ? -1 HS đọc thành tiếng trước lớp -Gọi HS trình bày ý kiến -Nhận xét, kết luận lời giải đúng Bài 2 -HS viết đoạn văn vào vở: 1 số HS viết vào -Gọi HS đọc u cầu và nội dung bài tập phiếu -u cầu HS tự viết đoạn văn -Theo dõi, quan sát để sửa bài cho bạn, cho mình -Gọi HS dưới lớp đọc bài làm của mình theo từng -2 đến 3 HS đọc từng đoạn bài làm của mình đoạn trước lớp HS... viết vào giấy khổ to HS cả lớp làm bài vào vở 2 HS đọc bài của mình Bài 2 -Gọi HS đọc u cầu bài tập -u cầu HS tự làm bài -Gọi HS đọc các câu tóm tắt cho bài báo -Nhận xét, kết luận những bản tin tóm tắt hay, đúng 3.CỦNG CỐ, DẶN DỊ -Nhận xét tiết học -1 HS đọc thành tiếng u cầu trước lớp -Tiếp nối nhau đọc bản tin tóm tắt của mình trước lớp ĐỊA LÝ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH I MT - Nêu được một số hoạt động... các đoạn 21 GIÁO ÁN LỚP 4 Giáo viên : Lê Thị Ngọc Én +Xác định sự việc chính ở mỗi đoạn + Tùy mục đích tóm tắt, có thể trình bày mỗi sự việc chính bằng một, hai câu hoặc bằng những số liệu, từ ngữ nổi bật 2.3.Ghi nhớ -u cầu HS đọc phần Ghi nhớ 2 .4. Luyện tập Bài 1 -Gọi HS đọc u cầu và nội dung bài tập -u cầu HS tự làm bài -2 HS tiếp nói nhau đọc thành tiếng trước lớp -1 HS đọc thành tiếng -2 HS viết... hai phán säú cng máùu säú -GV hi: Váûy mún thỉûc hiãûn trỉì hai phán säú khạc máùu säú chụng ta lm nhỉ thãú no? 3 Luûn táûp - Thỉûc hnh: -GV u cáưu HS tỉû lm bi a) cạch thỉûc hiãûn phẹp trỉì - 4 5 2 3 -Tr låìi: Cáưn quy âäưng máùu säú hai phán säú räưi thỉûc hiãûn phẹp trỉì -HS thỉûc hiãûn -HS: Mún trỉì hai phán säú khạc máùu säú ta quy âäưng máùu säú hai phán säú räưi trỉì hai phán säú âọ -2 HS lãn... tập Bài 1 : hỏi : Muốn thực hiện phép cộng, hay phép trừ hai phân số khác mẫu số chúng ta làm như thế nào ? -GV u cầu HS làm bài Hoạt động học -Chúng ta quy đồng mẫu số các phân số sau đó thực hiện phép cộng, trừ các phân số cùng mẫu số -2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập Kết quả làm bài đúng như sau: 2 5 8 15 23 + = + = 3 4 12 12 12 3 2 21 8 13 − = c) − = 4 7 28 28 28 3 9 24 45... đoạn bài làm của mình đoạn trước lớp HS cả lớp theo dõi và nhận xét -Nhận xét cho điểm những HS viết tốt 3.CỦNG CỐ, DẶN DỊ -Nhận xét tiết học -Dặn HS về nhà hồn thành các đoạn văn để thành một bài văn hồn chỉnh và chuẩn bị bài sau 15 GIÁO ÁN LỚP 4 Giáo viên : Lê Thị Ngọc Én Thứ năm ngày 04 tháng 3 năm 2010 Luûn tỉì v cáu VË NGỈỴ TRONG CÁU KÃØ AI L GÇ? I MT - Nắm được kiến thức cơ bản để phục vụ cho... 2: ( Dành cho HS khá giỏi) -HS thỉûc hiãûn phẹp trỉì 20 3 − -GV viãút lãn bng pháưn a) v 16 4 -Cọ thãø cọ hai cạch nhỉ sau: u cáưu HS thỉûc hiãûn phẹp trỉì 20 3 20 12 8 1 -GV u cáưu HS trçnh by cạc cạch − = − = = thỉûc hiãûn phẹp trỉì hai phán säú trãn 16 4 16 16 16 2 (quy âäưng räưi trỉì hai phán säú ) hồûc 20 3 5 3 2 1 − = − = = 16 4 4 4 4 2 (rụt gn räưi trỉì hai phán säú) -1 HS âc kãút qu trỉåïc låïp,... 3 -HS nghe v tọm tàõt lải bi toạn bao nhiãu pháưn ca táún âỉåìng? -GV hi: Âãø biãút cỉía hng cn lải bao nhiãu pháưn ca táún âỉåìng chụng ta phi lm phẹp tênh gç? 4 2 -GV u cáưu: Hy tçm cạch thỉûc hiãûn -Lm phẹp tênh trỉì phẹp trỉì 5 3 13 GIÁO ÁN LỚP 4 Giáo viên : Lê Thị Ngọc Én 4 2 =? 5 3 -HS trao âäøi våïi nhau vãư -GV u cáưu HS phạt biãøu kiãún GV u cáưu HS thỉûc hiãûn quy âäưng máùu säú hai phán . giåïi thiãûu bi -HS nghe v tọm tàõt lải bi toạn -Lm phẹp tênh trỉì 5 4 - 3 2 13 GIÁO ÁN LỚP 4 – Giáo viên : Lê Thị Ngọc Én 5 4 - 3 2 = ? -GV u cáưu HS phạt. 16 15 = = b) 1 4 4 4 37 4 3 4 7 == = c) 5 6 5 39 5 3 5 9 = = d) 49 5 49 1217 49 12 49 17 = = -GV nhỏỷn xeùt vaỡ cho õióứm HS. Baỡi 2: -GV yóu cỏửu HS
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Giáo án lớp 4 - Tuần 24, Bài giảng Giáo án lớp 4 - Tuần 24,

Hình ảnh liên quan

-GV viết bài mẫu lên bảng, yêu cầu HS viết 3 thành phân số có  mẫu số là 1 sau đó thực hiện  quy đồng và cộng các phân số - Bài giảng Giáo án lớp 4 - Tuần 24

vi.

ết bài mẫu lên bảng, yêu cầu HS viết 3 thành phân số có mẫu số là 1 sau đó thực hiện quy đồng và cộng các phân số Xem tại trang 2 của tài liệu.
-2HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.  - Bài giảng Giáo án lớp 4 - Tuần 24

2.

HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập. Xem tại trang 6 của tài liệu.
-2HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.  -GV yêu cầu HS nhận xét bài làm trên - Bài giảng Giáo án lớp 4 - Tuần 24

2.

HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập. -GV yêu cầu HS nhận xét bài làm trên Xem tại trang 7 của tài liệu.
bạn trên bảng, sau đó nhận xét và cho điểm HS. - Bài giảng Giáo án lớp 4 - Tuần 24

b.

ạn trên bảng, sau đó nhận xét và cho điểm HS Xem tại trang 18 của tài liệu.
+ Hình trang 96, 97 SGK - Bài giảng Giáo án lớp 4 - Tuần 24

Hình trang.

96, 97 SGK Xem tại trang 19 của tài liệu.
bảng, sau đó nhận xĩt băi lăm vă cho điểm HS. -GV tiến hănh tương tự như băi tập 1. - Bài giảng Giáo án lớp 4 - Tuần 24

b.

ảng, sau đó nhận xĩt băi lăm vă cho điểm HS. -GV tiến hănh tương tự như băi tập 1 Xem tại trang 20 của tài liệu.
bảng, sau đó chữa băi vă cho điểm HS. - Bài giảng Giáo án lớp 4 - Tuần 24

b.

ảng, sau đó chữa băi vă cho điểm HS Xem tại trang 21 của tài liệu.