0

Bài soạn Bộ đề + đáp Tiếng Việt tiết 115 văn 6

6 598 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 22:11

 KIỂM TRA TIẾNG VIỆT TRƯỜNG THCS MƯƠ ̀ NG LA ̣ N Môn: Ngữ Văn 6   !"#$$%  &' ()* !+,,+, Điểm Lời phê của giáo viên Đề bài (số 1) Câu 1-./'*01#23456782*9'6!*!3:;.!<=*>./'*?@A Câu 2B45)C?.;'5(')&:D"*.D'1!9:5'C7:'1E!* ' F.'1?@!@7G'1*>'*9'*@=A Câu 3#)*#'*D'*H'78F.'1!9:*I=:5!*.J'@*:C!"K:H'78 '.2 14'14LFM?N:=F&'('1 *34)CLFMF.'10('1F3?OA Câu 4L)C!9:F.'1?@!@!*<'1PFD0M!*.!9:*OQ=RAC!9:5S '1PFD0M!*.!9:*OQ0)1#R2 TTTTTTTATTTTTTTA ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA 1 TIẾT TIẾNG VIỆT ( Đề số 1 – bài số 4 – Tiết 115 – Học kì II) Câu 1: ( 3 điểm) -./'*0?!*:E5UVE5W!'45E5UVE5W!"*/!!@'>'1*X= YI'1?Z'1?K0)('1[!1\*#'*1\!D)!*.E7]'?;A?% ^+?%_'1)`J=.0='*YJK'*/#'* ^a----^ Câu 2: ( 3 đ) b&:!c:5?d'1*#'**[!!<=)C?.;'5(')&:DF.'1?@!@e78'1 *>'*9'*@=A Câu 3: ( 2 đ)  #'*D'*H'78F.'1!9:*I0LFMF.'1!9:*I*[+A?%  /!1D7G'1*>H'78*H)!*3?% Câu 4: ( 2 đ)L?d'1)f!9:?Y\!?  KIỂM TRA TIẾNG VIỆT TRƯỜNG THCS MƯƠ ̀ NG LA ̣ N Môn: Ngữ Văn 6   !"#$$%  &' ()* !+,,+, Điểm Lời phê của giáo viên Đề bài (số 2) Câu 1:g'7801#2h*.56782h@'*P'10.;H'78'.2 Câu 2:^)C?.;'5(''1i'F.'1?@!@e78'1!/!JW'*/:j?B * !./'*VH'78%A Câu 3:&:)k*#'*!3:;.?c4?<!<=*>./'*Ah*.5678)'* * =A TTTTTTTATTTTTTTA ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA 1 TIẾT TIẾNG VIỆT ( Đề số 2 – bài số 4 – Tiết 115 – Học kì II) Câu 1: ( 3 điểm) g'780&'1 E5UV*W'Y\'1'4Jl'1&'E5UV*W'Y\'1"*/!!@ 'YI'1?Z'15'@'*l)('1[!1\*#'*V1\!D)!*.E7]'?;A (1 điểm) Có 4 kiểu ẩn dụ:(1 điểm) mg'78*#'**[! mg'78!/!**[! mg'78*H)!*3 mg'78!*:4K'?n!D)1/!A ^1 điểm%1YMh*=)/@!J;! 0e=!*.='*'l)A Câu 2:(3 điểm) !'*5*o.!*<?pE!* 'V?D)JD.?.;'5('!@e 78'1JW'*/:j./'*5H'78AY:q!*rFs!9:5('e78'1JW' */./'*5H'78% h9:t( 4 điểm% &:)k*#'*!3:;.?c4?<!<=*>./'*?Y\!+?K) k*#'*!3:;.?c4?<!<=)C*>./'*1Z) ^a&:&'E5UVE5W!?Y\!./'*%u ^&:&'E5UVE5W!7G'1?K./'*%u j!*r*YI'17W'./'*u j!*rq./'*A 34?Y\!56785*9'6!*?Y\!?Y\!+?K)A ^_'1)`J=.0='*YJK'*/#'* ^a----^  KIỂM TRA TIẾNG VIỆT TRƯỜNG THCS MƯƠ ̀ NG LA ̣ N Môn: Ngữ Văn 6   !"#$$%  &' ()* !+,,+, Điểm Lời phê của giáo viên Đề bài (số 3) Câu 1 (2 điê ̉ m): ./'7801#2345678)'**.;2 Câu 2 (4 điê ̉ m):. v !"4 w ?.= v '5('=:5= x F= y 0I x !9:*. y  =)0= x J= v '*9''*9 z !: y =o)A()'= x .V=)!: w '10= x *. v !'*{:9 z ( z !A |)F9 z *= z '*: v !J= v '5= x Y v *Y z =5I z J= y '*9')} x '*o w *9 z '?9 z :*. v !1. y '*Y =)A& y } x '*J= v '!: y =o)5= x J= v '9 z 4)= w J& x '09:A A|)*= w 45& z F=!9:F9 x '*:9 v ?I'!. z Y x Q0= x R2 +A~= z !? v '*!*: y '1Y w V5 v '1Y w F.'1'*Y w '1!9:F9 x '*:9 v ?I'!. z Y x Q0= x R2 Câu 3 (4 điểm):^)C?.;'5(''1i'"*.D'1?'•!9:%F.'1?@ !@e78'1*>./'*2 TTTTTTTTTTTTTTTTT ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA 1 TIẾT TIẾNG VIỆT ( Đề số 3 – bài số 4 – Tiết 115 – Học kì II) h9: k v 7:'1 & y )  =%./'7801 &'E5U*W'Y\'1V"*/'W)Jl'1&'!<= )CE5UV*W'Y\'1V"*/'W)"*/!!@N:='*W1c'1€5'@ '*l)('1[!1\*#'*V1\!D)!*.E7]'?;A  !'*034?Y\!5678)'**.;?d'1 ? ? + Ah9:F9 x '*:9 v ?I'!. z Y x Q0= x R =%=)0= x J= v '*9''*9 z !: y =o)A J%()'= x .V=)!: w '10= x *. v !'*{:9 z ( z !A +Ah*: y '1Y w V5 v '1Y w F.'1!9:=VJ h9:==)•0= x J= v '*9''*9 z !: y =o)A h ^ h9:J()'= x .V=)•!: w '10= x *. v !'*{:9 z ( z !A h ^ ? ? ? ? t  !'*5?Y\!)C?.;'5('0&'"!*L!*‚5p 'C7:'15*#'**[!AF.'1?.;'5('!@e78'1*>. /'*A ? . 3:&:)k*#'*!3:;.?c4?<!<=*>./'*Ah*. 56 78)'* * =A TTTTTTTATTTTTTTA ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA 1 TIẾT TIẾNG VIỆT ( Đề số 2 – bài số 4 – Tiết 115 – Học kì II). '1PFD0M!*.!9:*OQ0)1#R2 TTTTTTTATTTTTTTA ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA 1 TIẾT TIẾNG VIỆT ( Đề số 1 – bài số 4 – Tiết 115 – Học kì II) Câu 1: ( 3 điểm) -./'*0?!*:E5UVE5W!'45E5UVE5W!"*/!!@'>'1*X=
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Bộ đề + đáp Tiếng Việt tiết 115 văn 6, Bài soạn Bộ đề + đáp Tiếng Việt tiết 115 văn 6,

Hình ảnh liên quan

nội dung và hình thức.Trong đoạn văn có sử dụng phép so sánh. - Bài soạn Bộ đề + đáp Tiếng Việt  tiết 115 văn 6

n.

ội dung và hình thức.Trong đoạn văn có sử dụng phép so sánh Xem tại trang 6 của tài liệu.