0

Giáo án Ngữ văn lớp 8 Tiết 1 + 2 văn bản: Tôi đi học - Thanh Tịnh

6 9 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2021, 22:10

Hoạt động 3 – Hớng dẫn Đọc và tìm hiểu chi tiết Mục tiêu: HS nắm đợc giá trị nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa của văn bản Phơng pháp: Vấn đáp, trực quan, nêu và giải quyết vấn đề, so sánh, [r] (1)Ngµy d¹y: 17 th¸ng n¨m 2011 V¨n b¶n: TiÕt + T«i ®i häc Thanh TÞnh A Mục tiêu cần đạt Gióp häc sinh 1.Về kiến thức: Giúp HS hiểu và cảm nhận đợc: - Kû niÖm s©u s¾c vÒ ngµy ®Çu tiªn ®i häc thêi th¬ Êu - NghÖ thuËt miªu t¶ t©m tr¹ng kÕt hîp víi ng«n ng÷ giµu chÊt tr÷ t×nh 2.Về kỹ năng: HS rèn kỹ đọc diễn cảm văn bản, phân tích tâm trạng nhân vật trữ t×nh, c¶m nhËn chÊt th¬ cña truyÖn ng¾n Thanh TÞnh B Ph¬ng ph¸p - Vấn đáp, thuyết trình, nêu vấn đề, đọc sáng tạo, thảo luận theo nhóm nhỏ Sử dụng kĩ thuật động não c ChuÈn bÞ Gi¸o viªn - SGK – SGV, các tài liệu tham khảo liên quan đến bài học - TÝch hîp víi phÇn tËp lµm v¨n ë: Miªu t¶, biÓu c¶m v¨n tù sù Häc sinh - §äc kü v¨n b¶n vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái SGK ViÕt bµi v¨n ng¾n nãi lªn c¶m nghÜ cña m×nh vÒ ngµy ®Çu tiªn c¾p s¸ch tíi trêng - Su tầm số bài hát nói ngày đầu tiên đợc học d các hoạt động dạy và học C1 ổn định tổ chức lớp - GV kiÓm tra sÜ sè, nªu yªu cÇu cña giê häc C2 KiÓm tra Phót - GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh C3 bµi míi Hoạt động Giới thiệu bài Mục tiêu: Tạo tâm cho học sinh, định ?ớng chú ý học sinh vào bài học Ph¬ng ph¸p: ThuyÕt tr×nh Thêi gian: phót - Cho c¶ líp h¸t bµi h¸t: Ngµy ®Çu tiªn ®i häc - Mçi c¸ nh©n chung ta còng cã nh÷ng kØ niÖm riªng cña buæi tùu trêng ®Çu tiªn Một kỉ niệm đó đợc nhà văn Thanh Tịnh ghi chép lại truyện ngắn Tôi ®i häc Hoạt động thầy Hoạt động trò Nội dung cần đạt Hoạt động Hớng dẫn đọc và tìm hiểu chung Mục tiêu: HS nắm đợc nét chính tác giả, tác phẩm, cấu trúc chung văn Phơng pháp: Vấn đáp, tái hiện, thuyết trình Thêi gian: 15 phót I §äc, t×m hiÓu chung 1.Vµi nÐt vÒ t¸c gi¶ vµ t¸c phÈm - Gọi em đọc phần chú thích - em đọc chú thích a, T¸c gi¶ - Tr×nh bµy theo hiÓu biÕt - Quª ë ngo¹i « thµnh phè SGK HuÕ ¤ng ®i lµm, d¹y häc ? H·y nªu nh÷ng hiÓu biÕt cña em cña b¶n th©n - c¸c em kh¸c nhËn xÐt, viÕt v¨n, lµm th¬ tõ n¨m vÒ t¸c gi¶ Thanh TÞnh? Lop8.net (2) Hoạt động thầy ?Nh÷ng t¸c phÈm cña Thanh TÞnh bật lên đặc điểm gì? - GV hớng dẫn học sinh đọc văn b¶n Hoạt động trò bæ Sung Nội dung cần đạt 1913 b, T¸c phÈm - Dựa vào chú thích để - Toát lên vẻ đẹp đằm thắm, tr¶ lêi t×nh c¶m trÎo, ªm dÞu - Nghe GV híng dÉn §äc v¨n b¶n đọc - em lần lợt đọc toàn v¨n b¶n c¸c em kh¸c nghe, nhËn xÐt vµ bæ sung - V¨n b¶n NhËt dông - Suy nghÜ vµ tr¶ lêi - PTB§: biÓu c¶m - Đọc mẫu đoạn sau đó yêu cầu học sinh đọc toàn văn ? Cã thÓ xÕp v¨n b¶n nµy vµo kiÓu lo¹i v¨n b¶n nµo? Sö dông ph¬ng thức biểu đạt nào là chủ yếu? Vì sao? -> V¨n b¶n biÓu c¶m v×: Toµn truyÖn lµ c¶m xóc t©m tr¹ng cña nh©n vËt buæi tùu trêng - GV cho em Đọc - Hỏi để tìm 3, T×m hiÓu tõ khã - HS t×m hiÓu tõ khã hiÓu c¸c chó thÝch SGK - Trao đổi, thảo luận và 4, Chủ đề văn ? Hãy xác định chủ đềcủa văn bản? trả lời, nhận xét, bổ Sung - Những kỷ niệm sáng cña tuæi häc trß 5, Bè côc cña v¨n b¶n - Có bố cục theo dòng hồi t? Em nhận thấy văn đợc kết - Trả lời, bổ Sung ëng cña nh©n vËt “T«i” cÊu theo bè côc nh thÕ nµo? - §o¹n 1: Tõ ®Çu -> rén r·: kh¬i nguån nçi nhí - Đoạn 2: Tiếp -> trên núi: Tâm trạng và cảm giác “tôi” cùng mẹ đến trờng - §o¹n 3: TiÕp -> nghØ c¶ ngµy n÷a: C¶m nhËn cña “t«i” lóc ë s©n trêng - §o¹n 4: Cßn l¹i: C¶m nhËn cña “t«i” líp häc Hoạt động – Hớng dẫn Đọc và tìm hiểu chi tiết Mục tiêu: HS nắm đợc giá trị nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa văn Phơng pháp: Vấn đáp, trực quan, nêu và giải vấn đề, so sánh, đối chiếu Thêi gian: 20 phót II §äc – T×m hiÓu chi tiÕt - Gv gọi hs đọc đoạn văn a Kh¬i nguån kØ niÖm: ? Nçi nhí buæi tùu trêng cña t¸c gi¶ ®- - T×m kiÕm, suy - Thêi ®iÓm: cuèi thu îc kh¬i nguån tõ thêi ®iÓm nµo? V× nghÜ vµ tr¶ lêi sao? - N¸o nøc, m¬n man, tng bõng, ? T×m nh÷ng tõ miªu t¶ t©m tr¹ng cña - T×m kiÕm vµ tr¶ rén r· nh©n vËt “t«i” nhí l¹i nh÷ng kØ lêi niÖm cò? -> Tõ l¸y ? Những từ đó thuộc từ loại nào? => C¶m gi¸c s¸ng n¶y në ? Ph©n tÝch gi¸ trÞ biÓu c¶m cña tõ - Liªn hÖ vµ tr¶ lêi lßng - Th¶o luËn Suy l¸y t¶ c¶m xóc Êy? ? Nh÷ng c¶m xóc Êy cã tr¸i ngîc, m©u nghÜ, tr¶ lêi - Trao đổi, trả lời thuÉn kh«ng? V× sao? -> Kh«ng mµ gÇn gòi bæ sung - Chú ý câu đối thoại mẹ b T©m tr¹ng vµ c¶m gi¸c cña “t«i” cïng mÑ tíi trêng Lop8.net (3) Hoạt động thầy Hoạt động trò Nội dung cần đạt - Tác giả viết: “Con đờng này tôi học” tâm trạng đó thay đổi cụ thể ntn? ? Nh÷ng chi tiÕt nµo cö chØ, hành động và lời nói nhân vật “t«i” khiÕn em chó ý? V× sao? ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch dïng tõ ë ®©y vµ t¸c dông cña nã? - Theo dõi và trả - Thấy trang trọng, đứng đắn lêi - Tìm kiếm trả lời - Thèm đợc tự nhiên, cầm hai quyÓn vë mµ thÊy nÆng, ph¶i bÆm tay, gh× chÆt, xãc lªn, n¾m - Liªn hÖ c¸c tõ l¹i, muèn cÇm bót thíc n÷a -> Nhiều động từ lo¹i vµ tr¶ lêi, => Ngé nghÜnh, ng©y th¬, trang ? Câu “ý nghĩ trên núi” tác - Trao đổi và trả trọng -> Miªu t¶, so s¸nh => Giµu gi¶ sö dông nghÖ thuËt g×? T¸c dông? lêi chÊt th¬ Hoạt động – Hớng dẫn luyện tập - Môc tiªu: RÌn kÜ n¨ng c¶m thô t¸c phÈm - Phơng pháp: Vấn đáp, tái thông qua tri giác ngôn ngữ - Thêi gian: phót - Đọc diễn cảm đoạn “Buổi mai hôm - HS đọc điễn cảm -> Mang đậm màu sắc kí và Êy-> trªn ngän nói” ®o¹n v¨n mang tÝnh chÊt tù truyÖn Toµn - NhËn xÐt vÒ bè côc truyÖn ng¾n “T«i - Nªu lªn nhËn xÐt bé t¸c phÈm lµ “nh÷ng kØ niÖm ®i häc” m¬n man cña buæi tùu trêng” qua dßng håi tëng cña nh©n vËt “t«i” KÕt hîp hµi hoµ gi÷a tù sù vµ tr÷ t×nh Hoạt động – Hớng dẫn học nhà - Tãm t¾t tr×nh tù, diÔn biÕn t©m tr¹ng cña nh©n vËt “t«i” t¸c phÈm - So¹n tiÕp v¨n b¶n: “T«i ®i häc” Ngµy d¹y: 17 th¸ng n¨m 2011 TiÕt + V¨n b¶n: T«i ®i häc Thanh TÞnh A Mục tiêu cần đạt Gióp häc sinh Kiến thức: Hs cảm nhận đợc tâm trạng hồi hộp, cảm giác bỡ ngỡ nhân vật tôi buổi tựu trờng đầu tiên đời Kĩ năng: Nhận biết đợc ngòi bút văn xuôi giầu chất thơ, gợi d vị trữ tình, man mác Thanh TÞnh B Ph¬ng ph¸p - Vấn đáp, thuyết trình, nêu vấn đề, đọc sáng tạo, thảo luận theo nhóm nhỏ Sử dụng kĩ thuật động não c ChuÈn bÞ Gi¸o viªn - SGK – SGV, các tài liệu tham khảo liên quan đến bài học - TÝch hîp víi phÇn tËp lµm v¨n ë: Miªu t¶, biÓu c¶m v¨n tù sù Häc sinh - §äc kü v¨n b¶n vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái SGK ViÕt bµi v¨n ng¾n nãi lªn c¶m nghÜ cña m×nh vÒ ngµy ®Çu tiªn c¾p s¸ch tíi trêng d các hoạt động dạy và học Lop8.net (4) C1 ổn định tổ chức lớp - GV kiÓm tra sÜ sè, nªu yªu cÇu cña giê häc C2 KiÓm tra (5phót) ? Tâm trạng và cảm giác “tôi” trên đờng đến trờng đợc miêu tả nh nào? Trong đoạn đó hình ảnh so sánh nào đợc dùng mà em cho là hay nhất, hãy phân tích? C3 bµi míi Hoạt động 1: Giới thiệu bài mới: - Mục tiêu: Tạo tâm thế, định hớng chú ý cho học sinh - Ph¬ng ph¸p: ThuyÕt tr×nh - Thêi gian: phót Trong tiết học trớc các em đã đợc tìm hiểu tâm trnjg nhân vật Tôi cùng mÑ ®i tíi trêng VËy T«i ë trêng cã t©m tr¹ng nh thÕ nµo? tiÕt häc ?«m thÇy còng c¸c em t×m hiÓu Hoạt động thầy H§ cña trß Nội dung cần đạt Hoạt động 2: Hớng dẫn tìm hiểu chi tiết văn - Mục tiêu: HS nắm đợc giá trị nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa văn - Phơng pháp: Vấn đáp, trực quan, nêu và giải vấn đề, so sánh, đối chiếu - Thêi gian: 32 phót II §äc – T×m hiÓu chi tiÕt - Quan sát phần văn cho - đọc thầm văn c C¶m nhËn cña “t«i” lóc ë biÕt: b¶n s©n trêng ? Cảnh sân trờng làng Mỹ Lý lu lại - Tìm kiếm và - Trờng: đông ngời, ngời nào tâm trạng tác giả có đặc điểm gì trả lời đẹp næi bËt ? ? Cảnh tợng đợc nhớ lại có ý nghĩa gì? - Thảo luận và -> Không khí đặc biệt ngày tr¶ lêi héi trêng, tinh thÇn hiÕu häc ? Trong m¾t cña “t«i” trêng Mü Lý - T×m kiÕm vµ -> Xinh x¾n, oai nghiªm nh c¸i hiÖn nh thÕ nµo? tr¶ lêi đình làng Hoà ấp ? Em hiểu ý nghĩa hình ảnh so sánh - Trao đổi và trả -> Cảm xúc trang nghiêm tác trªn nh thÕ nµo? lêi gi¶ vÒ m¸i trêng ? Khi tả học trò nhỏ tuổi lần đầu - Tìm kiếm và -> Họ nh chim non đứng trên tiên đến trờng, tác giả dùng hình ảnh so trả lời bê tæ, nh×n qu·ng trêi réng muèn s¸nh nµo? bay, nhng cßn ngËp ngõng e sî ? Em đọc thấy ý nghĩa nào từ - Trao đổi và trả -> Miêu tả sinh động , đề cao hình ảnh so sánh đó? lêi søc hÊp dÉn cña nhµ trêng; thÓ hiÖn kh¸t väng bay bæng ? §Æc biÖt, t©m tr¹ng, c¶m gi¸c cña - T×m kiÕm vµ - T©m tr¹ng : Lo sî, vÈn v¬, võa nhân vật “tôi” đứng sân trờng đợc trả lời bì ngì võa íc ao thÇm vông, ch¬ tËp trung ë nh÷ng tõ ng÷, chi tiÕt nµo? v¬, vông vÒ, lóng tóng: toµn th©n cø run run, cø dÒnh dµng, ch©n co ch©n duçi ? Em có nhận xét gì cách dùng từ? - Trả lời cá nhân -> Các tính từ, động từ, từ láy => Diễn tả sinh động T¸c dông? - Gv: Håi trèng ®Çu n¨m còng vang lªn nh mäi n¨m, mäi lÇn nhng víi c¸c cËu häc trß míi, nã vang déi, rén r·, nhanh gÊp, giôc gi· lµm ? Lần đầu tiên đến trờng em có tâm - HS tự bộc lộ tr¹ng nh vËy kh«ng? Lop8.net (5) Hoạt động thầy H§ cña trß Nội dung cần đạt ? Khi nghe ông đốc đọc danh sách - Tìm kiếm và - Khi gọi tên tôi: “lúng túng càng míi, t©m tr¹ng cña “t«i” nh thÕ nµo? tr¶ lêi lóng tóng h¬n”, “ngêi t«i thÊy nÆng nÒ”, “dói ®Çu vµo lßng mÑ nøc në” ? Vì nhân vật “tôi” bất giác dúi đầu - Trao đổi và trả -> Cảm giác thời: Vừa lo sợ vµo lßng mÑ khãc nøc në bíc vµo lêi võa sung síng líp? ? Cã thÓ nãi chó bÐ nµy tinh thÇn yÕu - Tr¶ lêi c¸ nh©n -> B¸o hiÖu sù trëng thµnh ®uèi hay kh«ng? ? Trong ®o¹n cã miªu t¶ tiÕng khãc, em - Hs tù béc lé nghÜ g× vÒ tiÕng khãc? ? Qua nội dung đã phân tích giúp em - Trả lời cá - Tôi là cậu bé yêu trờng lớp, hiÓu g× vÒ nh©n vËt t«i ? nhân, nhận xét thầy cô, đặc biệt là cậu đã trởng vµ bæ sung thµnh nhiÒu nhËn thøc mÆc dï míi ®i häc ? H·y nhí vµ kÓ l¹i c¶m xóc cña chÝnh - Tù béc lé m×nh vµo lóc nµy, ngµy ®Çu tiªn ®i häc nh c¸c b¹n nhá ? Hình ảnh ông đốc đợc miêu tả nh - Tìm kiếm và - Hình ảnh ông đốc: khuyên trò nµo? tr¶ lêi cè g¾ng häc, cã ¸nh nh×n hiÒn tõ, cảm động, tơi cời và nhẫn n¹i ? Hình ảnh ông đốc gợi cho em liên t- - Liên tởng và - Ông đốc chính là thân cho ởng đến ? tr¶ lêi h×nh ¶nh ngêi thÇy hiÒn tõ, bao dung để học trò quý trọng, tin tởng, biết ơn - Yêu cầu HS đọc phần cuối văn - HS đọc d C¶m nhËn cña “t«i” b¶n líp häc ? Nh÷ng c¶m gi¸c mµ nh©n vËt “t«i” - C¶m thÊy võa xa l¹ võa gÇn gòi nhận đợc bớc vào lớp học là gì? nghiªm trang ? Hãy lí giải cảm giác đó - Thảo luận và - Lạ vì lần đầu đợc vào lớp học, nh©n vËt “t«i”? tr¶ lêi mét m«i trêng s¹ch sÏ,häc tËp ng¾n - Gần gũi vì: bắt đầu ý thức đợc thứ đó gắn bó thân thiết víi m×nh ? Những cảm giác đó cho thấy tình cảm - Trả lời cá nhân => Tình cảm sáng, tha nào nhân vật “tôi” lớp học thiÕt cña m×nh? ? Đoạn cuối văn có chi tiết: “Một - Đọc; trao đổi -> Không đơn có ý nghĩa chim non bay cao” có phải đơn và trả lời thùc, mµ cßn cã dông ý nghÖ thuÇn chØ cã ý nghÜa thùc tÕ hay kh«ng? thuËt, cã ý nghÜa tîng trng: V× sao? Nh÷ng ngµy trÎ th¬ ? Dßng ch÷ kÕt thóc truyÖn: “T«i ®i - Th¶o luËn vµ - “T«i ®i häc”: Võa khÐp l¹i bµi häc” cã ý nghÜa g×? tr¶ lêi v¨n, võa më mét thÕ giíi míi, mét bÇu trêi, mét kh«ng gian, mét t©m tr¹ng míi, mét giai ®o¹n míi Lop8.net (6) Hoạt động thầy H§ cña trß Nội dung cần đạt ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch kÕt thóc - Suy nghÜ vµ tr¶ -> KÕt thóc tù nhiªn, bÊt ngê thÓ nµy? lêi chủ đề truyện ngắn ? Em thấy toàn văn nói - trao đổi và trả - Đều xoay quanh vấn đề Tôi vấn đề gì? lêi häc - Đó chính là tính thống chủ đề cña v¨n b¶n Hoạt động – Hớng dẫn tổng kết - Môc tiªu: Tæng kÕt l¹i nh÷ng néi dung chÝnh vÒ néi dung vµ nghÖ thuËt - Phơng pháp: Vấn đáp, trực quan - Thêi gian: phót ? V¨n b¶n sö dông nh÷ng ph¬ng thøc - Tr¶ lêi - Ph¬ng thøc tù sù xen miªu t¶ vµ biểu đạt nào? Phơng thức nào là chính? biểu cảm Trong đó bật là ph? Truyện ngắn “Tôi học” đã ghi lại đơng thức biểu cảm îc nh÷ng néi dung g×? - Tr¶ lêi - KØ niÖm buæi ®Çu ®i häc thËt Ên tîng, s©u s¾c, khã phai đời cậu trò nhỏ Hoạt động – Hớng dẫn luyện tập - Môc tiªu: RÌn kÜ n¨ng c¶m thô t¸c phÈm - Phơng pháp: Vấn đáp, tái thông qua tri giác ngôn ngữ - Thêi gian: phót III LuyÖn tËp: ? Em học tập đợc gì từ nghệ thuật kể - Trả lời cá nhân - Muốn kể chuyện hay cần có chuyÖn cña nhµ v¨n Thanh TÞnh kỉ niệm đẹp và giàu cảm truyÖn ng¾n nµy? xóc ? Thái độ cử ngời lớn (ông đốc, - trao đổi và trả thầy giáo, phụ huynh) đã nói lên điều lời g×? - Hãy trình bày bài văn ngắn đã viết - Trình bày bài nhà trớc lớp để các bạn nghe và sửa lại - nghe và sửa lại bµi cho b¹n Hoạt động – Hớng dẫn học nhà - VÒ nhµ häc bµi, ph©n tÝch t©m tr¹ng nh©n vËt - Chuẩn bị bài “ Cấp độ khái quát nghĩa từ ” ***** Lop8.net (7)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn lớp 8 Tiết 1 + 2 văn bản: Tôi đi học - Thanh Tịnh,