Reading for IELTS (collins)

145 6K 141

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2013, 01:25

Nếu bạn muốn điểm số của mình trong khoảng 5.0 đến 5.5 trong phần đọc kỳ thi IELTS, Reading for IELTS (collins) là chìa khóa của bạn. Với nhiều bài tập mang tính chọn lọc, sát với đề thi IELTS của những năm trước, bạn sẽ luyện tập được một cách tốt nhất kỹ năng đọc của mình.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan