0

Reading for IELTS (collins)

145 5,975 136
  • Reading for IELTS (collins)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2013, 01:25

Nếu bạn muốn điểm số của mình trong khoảng 5.0 đến 5.5 trong phần đọc kỳ thi IELTS, Reading for IELTS (collins) là chìa khóa của bạn. Với nhiều bài tập mang tính chọn lọc, sát với đề thi IELTS của những năm trước, bạn sẽ luyện tập được một cách tốt nhất kỹ năng đọc của mình.
- Xem thêm -

Xem thêm: Reading for IELTS (collins),