0

Giáo án Tự chọn Ngữ văn Lớp 6 - Chủ đề 1: Từ và cấu tạo của từ Tiếng Việt. Từ mượn, từ có tính biểu cảm - Năm học 2006-2007 - Đặng Thị Thu

8 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2021, 21:12

Nghĩa của từ là những sự vật, hiện tượng mà từ biểu thị; là I/ Nghĩa của từ những hiểu biết của con người về các sự vật hiện tượng mà từ diễn đạt là những tình cảm, thái độ của người sử [r] (1)§Æng ThÞ Thu Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n Tù chän Trường THCS Ngô Gia Tự Ngµy so¹n: th¸ng n¨m 2007 N¨m häc 2006-2007 Ngµy d¹y: th¸ng n¨m 2007 Chủ đề 1: Từ và cấu tạo từ tiếng việt Từ mượn – từ có tính biểu cảm Chủ đề bám sát - Thời gian tiết TiÕt 1,2: Tõ – CÊu t¹o tõ tiÕng viÖt A/ Mục tiêu cần đạt - Giúp học sinh nắm từ là gì ? Từ có cấu tạo nào? Phân biệt từ đơn, từ phức, từ ghép, từ láy - Sù chuyÓn lo¹i cña tõ B/ Các bước lên lớp ổn định tổ chức: KiÓm tra bµi cò: Bµi míi : Hoạt động thầy Hoạt động trò Em hiểu nào là từ Từ đơn : từ gồm tiếng là từ đơn đơn? Tõ phøc: Tõ gåm hoÆc nhiÒu tiÕng lµ tõ phøc Gi¸o viªn nªu chó ý Ghi b¶ng I/ Tõ 1.Từ đơn 2.Tõ phøc Chó ý: C¸ch ph©n lo¹i nh­ trªn còng cã nh÷ng ngo¹i lÖ C¸c Chó ý: trường hợp ngoại lệ có thể kể đến sau: - Có từ đơn có cấu tạo tiếng VÝ dô : Bå hãng Ho¹ mi Da tr¾ng Bå c©u Ra ®i « M·ng cÇu ¤ t« Ti vi Những từ trên là từ đơn đa âm tiết - Cã nh÷ng tõ gåm tiÕng trë nªn cã quan hÖ vÒ ©m (h×nh thøc cña tõ l¸y) nh­ : Ba ba Đu đủ Cµo cµo Ch«m ch«m Ch©u chÊu Nghĩa từ trên giống từ đơn Tõ phøc chia lµm mÊy lo¹i ? Nªu kh¸i niÖm tõ Nh÷ng tõ phøc ®­îc t¹o b»ng c¸ch ghÐp c¸c tiÕng cã quan Tõ ghÐp ghÐp ? hÖ víi vÒ nghÜa VÝ dô: S¸ch vë Ých g× cho buæi Êy ¸o xiªm, nghÜ l¹i thiÖn víi th©n giµ NguyÔn khuyÕn Em hiÓu thÕ nµo lµ tõ Nh÷ng tõ phøc cã quan hÖ l¸y ©m gi÷a c¸c tiÕng ®­îc gäi lµ Tõ l¸y l¸y ? tõ l¸y VÝ dô: - L¸y tiÕng , l¸y phô ©m ®Çu (( Xanh xanh b·i mÝa bê d©u Ng« khoai biªng biÕc Lop6.net (2) §Æng ThÞ Thu Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n Tù chän Trường THCS Ngô Gia Tự N¨m häc 2006-2007 §øng bªn nµy s«ng nhí tiÕc Sao xãt xa nh­ rông bµn tay )) Hoµng CÇm Em hiÒu thÕ nµo lµ sù chuyÓn lo¹i cña tõ ? - L¸y vÇn : Lom khom núi tiều vài chú Lác đác bên sông chợ nhà Bµ HuyÖn Thanh Quan II/ Sù chuyÓn lo¹i cña tõ - Có từ có khả đảm nhiệm vai trò ngữ pháp Sự chuyển hai , ba từ loại đó là chuyển loại từ lo¹i cña tõ - Sù chuyÓn lo¹i cña tõ lµm cho tiÕng nãi cña d©n téc trë nªn T¸c dông giµu cã Lóc nãi vµ lóc viÕt, nÕu biÕt vËn dông s¸ng t¹o sù chuyÓn lo¹i cña tõ sÏ t¹o nªn sù phong phó, uyÓn chuyÓn vµ s¾c th¸i biÓu c¶m ng«n ng÷ Ví dụ : Từ (( đẹp )) - Cái nết đánh chết cái đẹp ( danh từ ghép ) - Một mùa xuân đẹp đã ( tính từ ) Tõ (( anh hïng )) - Chóng ta ph¶i ghi nhí c«ng lao cña c¸c vÞ anh hïng (1) d©n téc v× c¸c vÞ Êy lµ tiªu biÓu cña mét d©n téc anh hïng (2) Hå ChÝ Minh + VÞ anh hïng (danh tõ ) + Dân tộc anh hùng ((( anh hùng )) làm định ngữ cho dân tộc) Tõ (( häc tËp )) - Học tập là việc làm suốt đời ( danh từ ) - Chúng ta phải học tập tốt để trở thành ngoan , trò giỏi (động từ) Tõ (( khiªm tèn )) - Khiêm tốn là đức tính quý báu - ChÞ Êy th«ng minh vµ khiªm tèn ®­îc b¹n bÌ quý mÕn - Anh Êy khiªm tèn nghiªn cøu khoa häc III/ LuyÖn tËp * ViÕt ®o¹n v¨n néi dung tù chän cã dung tõ ghÐp , tõ l¸y Bµi tËp (dµi tõ 5-7 c©u) * Viết đoạn văn có dùng từ ((lao động)) là danh từ, ((lao Bài tập động)) là động từ Củng cố: Vẽ sơ đồ cấu tạo từ Hướng dẫn nhà: - Học từ mượn - Xem lại các phần đã học tiết 1,2 Lop6.net (3) §Æng ThÞ Thu Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n Tù chän Trường THCS Ngô Gia Tự Ngµy so¹n: th¸ng n¨m 2007 N¨m häc 2006-2007 Ngµy d¹y: th¸ng n¨m 2007 TiÕt 3: Từ mượn A/ Mục tiêu cần đạt - Giúp học sinh hiểu khái niệm từ việt, từ mượn - Xác định các loại từ mượn - Tìm từ mượn các đoạn văn, thơ B/ Các bước lên lớp ổn định tổ chức: KiÓm tra bµi cò: - Em hiểu nào là từ đơn, từ phức ? - Sù chuyÓn lo¹i cña tõ cã t¸c dông g× ? Bµi míi : Hoạt động thầy ? Em hiÓu thÕ nµo lµ tõ thuÇn ViÖt ? ? Từ mượn là gì ? Hoạt động trò Tõ thuÇn ViÖt lµ nh÷ng tõ nh©n d©n ta tù s¸ng t¹o Từ mượn là từ ngôn ngữ khác nhập vào Tiếng Việt đó có tiếng Pháp, tiếng Hán, tiếng Anh, tiếng Nga, VÝ dô : §éc lËp, tù do, h¹nh phóc(gèc H¸n) Ti vi, mÝt tinh (gèc Anh) Ghi đông, Pê-đan (gèc Ph¸p) X« viÕt (gèc Nga) Ghi b¶ng I/ Tõ thuÇn ViÖt II/ Từ mượn ? Sử dụng từ mượn * Việc đặt tên người, tên địa danh, nhiều khái niệm lịch sử trường hợp các từ Hán việt coi trọng * Trong c¸c v¨n b¶n nghÖ thuËt, v¨n b¶n chÝnh luËn, tõ nµo ? H¸n ViÖt cã thÓ t¹o nªn s¾c th¸i vµ phong c¸ch cæ ®iÓn, trang nghiªm, trang träng, tao nh·, hïng biÖn, VD: ? LÊy vÝ dô vÒ nh÷ng a/ “Nªn phó hËu, bËc tµi danh Th¬ Văn chương nết đất, thông minh tính trời ®o¹n th¬ cã sö dông tõ mượn ? Phong t­ tµi m¹o tèt vêi, Vµo phong nh·, ngoµi hµo hoa.” (TruyÖn KiÒu) “Ch¹nh niÒm nhí c¶nh giang hå Mét mµu quan t¸i, m©y lïa giã tr¨ng” b/ “Tạo hóa gây chi hí trường Đến thấm tinh sương DÊu x­a xe ngùa hån thu th¶o Nền cũ lâu đài bóng tịch dương” (Bµ HuyÖn Quan) ? T×m c¸c ®o¹n v¨n cã V¨n có dùng nhều từ mượn? a/ Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị Dân ta đánh đổ cái xiềng xích thực dân gần 100 năm để xây dựng nên nước Việt Nam độc lập Dân ta lại đánh đổ chế độ Lop6.net (4) §Æng ThÞ Thu Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n Tù chän Trường THCS Ngô Gia Tự N¨m häc 2006-2007 quân chủ mươi kỉ mà lập nên chế độ dân chủ cộng hßa” b/ “Suèi C«n S¬n, s«ng B¹ch §»ng, cöa §¹i An, nói Yªn Tö, biÓn V©n §ån, nói Dôc Thóy tr¨m nói ngh×n s«ng mÜ lÖ vµ k× vÜ cña tæ quèc hiÖn lªn th¬ v¨n cña øc Trai” (Vâ Nguyªn Gi¸p) Cñng cè: Tìm từ mượn đoạn văn “Bấy có giặc Ân chú bé dặn” Mượn ngôn ngữ nào? Thử tìm tiếng Việt từ có thể thay cho từ mượn trên mà ý nghĩa không đổi ? Hướng dẫn nhà: - Nắm khái niệm từ việt và từ mượn - Tìm số bài văn thơ có dùng từ mượn Lop6.net (5) §Æng ThÞ Thu Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n Tù chän Trường THCS Ngô Gia Tự Ngµy so¹n: th¸ng n¨m 2007 TiÕt 4: N¨m häc 2006-2007 Ngµy d¹y: th¸ng n¨m 2007 Tõ cã tÝnh biÓu c¶m A/ Mục tiêu cần đạt Gióp häc sinh n¾m ®­îc: - ThÕ nµo lµ tõ cã tÝnh biÓu c¶m - Xác định từ có tính biểu cảm đoạn văn, thơ B/ Các bước lên lớp ổn định tổ chức: KiÓm tra bµi cò: - §äc bµi tËp vÒ nhµ cña m×nh Bµi míi : Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi b¶ng I/ TÝnh biÓu ? Em hiÓu thÕ nµo lµ - Tõ cã kh¶ n¨ng gîi c¶m gi¸c hoÆc thÓ hiÖn c¶m xóc lµ tõ c¶m cña tõ tÝnh biÓu c¶m cña tõ ? cã tÝnh biÓu c¶m Trong tiếng Việt, từ tượng hình và từ tượng không chØ cã gîi t¶ mµ cßn cã tÝnh biÓu c¶m s©u s¾c Tính biểu cảm là tính chất làm nên vẻ đẹp ngôn ngữ văn chương VÝ dô : “Than «i! Thêi oanh liÖt cßn ®©u” (“Nhí rõng”-ThÕ L÷) + “Hµng n¨m cø vµo cuèi thu, l¸ ngoµi ®­êng rông nhiÒu và trên không có đám mây bàng bạc, lòng tôi lại náo nức kỉ niệm mơn man buổi tựu trường.” (“T«i ®i häc- Thanh TÞnh”) + “§· dËy ch­a h¶ trÇu Tao h¸i vµi l¸ nhÐ Cho bµ vµ cho mÑ §õng lôi ®i, trÇu ¬i.” (“§¸nh thøc trÇu”- TrÇn §¨ng Khoa ) + “Giặc chiếm đau xương máu §au c¶ lßng s«ng, ®au cá c©y” (“Quª mÑ- Tè H÷u”) + “Nhớ nước đau lòng cuốc cuốc Thương nhà mỏi miệng cái gia gia” (“Qua §Ìo Ngang- Bµ HuyÖn Thanh Quan”) + “Ôi tiếng Việt suốt đời tôi , mắc nợ Quªn nçi m×nh, quªn ¸o mÆc c¬m ¨n Trêi xanh qu¸ m«i t«i håi hép qu¸ TiÕng viÖt ¬i tiÕng ViÖt ©n t×nh” (“TiÕng viÖt”- L­u Quang Vò) II/ Các trường hîp thÓ hiÖn tÝnh biÓu c¶m Lop6.net (6) §Æng ThÞ Thu Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n Tù chän ? TÝnh biÓu c¶m cña tõ ®­îc thÓ hiÖn ntn ? Trường THCS Ngô Gia Tự N¨m häc 2006-2007 TÝnh biÓu c¶m ®­îc thÓ hiÖn qua tõ, qua lêi vµ cßn c¶ sau lêi TÝnh biÓu c¶m cña tõ bao giê còng vËy ph¶i g¾n liÒn víi ng÷ c¶nh, v¨n c¶nh vµ c¶m xóc cña nh©n vËt tr÷ t×nh BT: Gạch các từ biểu cảm các câu sau: “Dưới gốc đa, gốc gạo xù xì bóng người đói dật dờ lại lặng lẽ bóng ma Tiếng quạ trên cây gạo ngoài bãi chợ gào lên hồi thê thảm” Cñng cè: Em hiÓu thÕ nµo lµ tÝnh biÓu c¶m cña tõ ? Hướng dẫn nhà: - Häc kÜ bµi - S­u tÇm nh÷ng ®o¹n th¬ cã tÝnh biÓu c¶m - ViÕt ®o¹n v¨n cã dïng tõ biÓu c¶m Lop6.net III/ Luyện tập (7) §Æng ThÞ Thu Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n Tù chän Trường THCS Ngô Gia Tự Ngµy so¹n: th¸ng n¨m 2007 N¨m häc 2006-2007 Ngµy d¹y: th¸ng n¨m 2007 TiÕt 5: nghÜa cña Tõ A/ Mục tiêu cần đạt Gióp häc sinh n¾m ®­îc: - NghÜa cña tõ lµ g× - Phân biệt từ đồng âm, từ trái nghĩa B/ Các bước lên lớp ổn định tổ chức: KiÓm tra bµi cò: - KÓ (tªn) mét sè tõ cã tÝnh biÓu c¶m mµ em biÕt ? Bµi míi : Hoạt động thầy ? E hiÓu nghÜa cña tõ lµ g× ? Gi¸o viªn bæ sung ? Tõ nhiÒu nghÜa dïng để làm gì ? ? Cho vÝ dô vÒ tõ nhiÒu nghÜa ? ? Em hiểu nào là từ đồng âm? ? Từ đồng nghĩa là nh÷ng tõ nh­ thÕ nµo ? ? LÊy vÝ dô vÒ nh÷ng ®o¹n th¬ cã sö dông tõ mượn ? Hoạt động trò Ghi b¶ng Nghĩa từ là vật, tượng mà từ biểu thị; là I/ Nghĩa từ hiểu biết người các vật tượng mà từ diễn đạt là tình cảm, thái độ người sử dụng ng«n ng÷ mµ tõ gîi ra: VÝ dô : - Hoa: c©y, cá sinh ra, cã mµu s¾c hoÆc cã mïi th¬m - Thầy giáo: ngừi dạy chữ, dạy nghề cho người học - Đồng hồ: vật dụng đo đếm giờ, phút, giây II/ Tõ nhiÒu * Tõ cã nghÜa gèc, nghÜa chuyÓn Từ nhiều nghĩa là từ dùng để gọi tên nhiều vật, nghĩa tượng biểu thị nhiều khái niệm tự nhiên và xã héi VÝ dô: Tõ ((l­ng )) cã c¸c nghÜa sau: ( ) Phần thể người, động vật, dọc theo xương sống(phía sau) ngực và bụng phía trước) Cô giµ l­ng cßng.(nghÜa gèc) ( ) PhÝa sau cña mét vËt: Nhµ quay l­ng hå.(nghÜa chuyÓn) III/ Từ đồng âm Lµ nh÷ng tõ gièng vÒ h×nh thøc ng÷ ©m nh­ng kh¸c vÒ nghÜa “Nước suối và mát lạnh TiÕng suèi nh­ tiÕng h¸t xa” (Hå ChÝ Minh) Từ đồng nghĩa là từ khác âm III/ Từ đồng gièng vÒ nghÜa nghÜa - ¡n qu¶ nhí kÎ trång c©y - Họ đắp đập be bờ cho người sau trồng cây hái (NguyÔn Khoa §iÒm) Từ trái nghĩa là từ có nghĩa trái ngược “B©y giê chång thÊp vî cao Như đôi đũa lệch so cho bằng” (Ca dao) Lop6.net (8) §Æng ThÞ Thu Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n Tù chän Trường THCS Ngô Gia Tự ? Em hiÓu thÕ nµo lµ nghÜa cña tõ ? N¨m häc 2006-2007 * Cñng cè: Hướng dẫn nhà: - Häc bµi - Lấy ví dụ trừ đồng âm, từ đồng nghĩa Cho ví dụ từ có nghĩa gốc, nghĩa chuyển? Lop6.net (9)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tự chọn Ngữ văn Lớp 6 - Chủ đề 1: Từ và cấu tạo của từ Tiếng Việt. Từ mượn, từ có tính biểu cảm - Năm học 2006-2007 - Đặng Thị Thu,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN