0

Giáo án môn Ngữ văn 6 - Tiết 37, 38: Viết bài tập làm văn số 2 văn kể chuyện (làm tại lớp)

1 19 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2021, 20:09

A Môc tiªu 1 KiÕn thøc : Củng cố lại những kiến thức lí thuyết đã học qua bài viết.. Hoạt động của thầy và trò Néi dung kiÕn thøc GV: Ra đề, dặn dò, yêu cầu HS làm bài I.[r] (1)Gi¸o ¸n ng÷ v¨n TuÇn 10 Trương Thị Thủy TiÕt 37 - 38 ViÕt bµi tËp lµm v¨n sè V¨n kÓ chuyÖn( Lµm t¹i líp) Ngµy so¹n: 25/10/07 A Môc tiªu KiÕn thøc : Củng cố lại kiến thức lí thuyết đã học qua bài viết Thái độ : Nghiªm tóc lµm bµi Kü n¨ng : KÓ chuyÖn rµnh rät B ChuÈn bÞ : Gi¸o viªn: Ra đề Häc sinh: Vë viÕt v¨n C TiÕn tr×nh lªn líp : I ổn định tổ chức : 6A vắng : 6B v¾ng : III Bµi míi : 6C v¾ng : Hoạt động thầy và trò Néi dung kiÕn thøc GV: Ra đề, dặn dò, yêu cầu HS làm bài I Ra đề: nghiªm tóc KÓ vÒ mét kØ niÖm thêi Êu th¬ lµm em nhí m·i II §¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm: Më bµi: C©u chuyÖn g× lµm em nhí m·i? (1,5®) Th©n bµi: - Kỉ niệm đó nào? (1,5) - Vì em lại nhớ câu chuyện đó? (2đ) - Kỉ niệm đó đến bây em nµo?(2®) - Nó có liên quan gì đến sống em b©y giê kh«ng? (1,5 ®) KÕt bµi: KØ niÖm Êy t¹o cho em c¶m gi¸c nh­ thÕ nµo? (1,5 ®) GV: HÕt giê, thu bµi IV Cñng cè - DÆn dß: Về nhà soạn bài: ếch ngồi đáy giếng, Thầy bói xem voi Lop6.net (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án môn Ngữ văn 6 - Tiết 37, 38: Viết bài tập làm văn số 2 văn kể chuyện (làm tại lớp),