0

Giáo án Âm nhạc Lớp 3 - Tuần 11, Tiết 11: Ôn tập bài hát: Lớp chúng ta đoàn kết - Năm học 2008-2009

2 6 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2021, 19:44

MT:HS hát thuộc lời ca, hát đúng giai điệu, tiết tấu; theå hieän saéc thaùi, tình caûm cuûa baøi haùt.HS bieát haùt kết hợp gõ đệm và vận động nhịp nhàng theo bài haùt.. -Cho HS nghe gia[r] (1)Tuaàn 11 Tieát 11 Ngày soạn:28/10/08 Ngayø daïy :29/10/08 Ôn tập bài hát : Lớp chúng ta đoàn kết I MUÏC TIEÂU - Kiến thức;HS hát thuộc lời ca, hát đúng giai điệu, tiết tấu; thể sắc thái, tình cảm bài haùt - Kỹ năng;HS biết hát kết hợp gõ đệm và vận động nhịp nhàng theo bài hát - Thái độ:Nhắc nhở HS ý thức đoàn kết, thương yêu và giúp đỡ cùng tiến II CHUAÅN BÒ * Giaùo vieân : - Maùy nghe, baêng nhaïc - Nhạc cụ quen dùng, nhạc cụ gõ đệm * Hoïc sinh : - Nhạc cụ gõ đệm III HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Ổn định lớp – Nhắc HS tư ngồi học ngắn Kieåm tra baøi cuõ : tieán haønh quaù trình oân taäp baøi haùt Bài : Hoạt động GV Hoạt động : Ôn tập bài hát : Lớp chúng ta đoàn keát MT:HS hát thuộc lời ca, hát đúng giai điệu, tiết tấu; theå hieän saéc thaùi, tình caûm cuûa baøi haùt.HS bieát haùt kết hợp gõ đệm và vận động nhịp nhàng theo bài haùt -Cho HS nghe giai ñieäu baøi haùt, hoûi HS teân baøi haùt, taùc giaû ? - Cho HS nghe lại băng bài hát Lớp chúng ta đoàn kết ,hướng dẫn HS ôn hát , thể sắc thaùi vui töôi soâi noåi - Hướng dẫn HS ôn hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp và tiết tấu lời ca - Trong quá trình ôn hát , GV kết hợp đánh giá nhận xét cá nhân hát và gõ đệm đúng yêu cầu Lop3.net Hoạt động HS - HS lắng nghe và trả lời câu hỏi - HS nghe baøi haùtvaø oân taäp laïi baøi haùt theo - Hát kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp và tiết tấu lời ca (2) - Nhaän xeùt Noäi dung : Taäp bieåu dieãn baøi haùt Mt: Hs mạnh dạn lên biểu diễn trước lớp - Hướng dẫn HS đứng hát kết hợp vỗ tay, nhún chaân nhòp nhaøng theo nhòp sang traùi sang phaûi - Mời nhóm – dãy cá nhân lên biểu diễn trước lớp GV kết hợp nhận xét, đánh giá HS - - HS theo doõi vaø taäp luyeän Từng nhóm, dãy, cá nhân lên biểu dieãn **Cuûng coá – Daën doø : - HS nhắc lại tên bài hát vừa học, tác giả ; lớp - Thực theo yêu cầu hát đồng lại bài hát Lớp chúng ta đoàn kết theo hướng dẫn GV - Nghe nhaän xeùt - GV nhaän xeùt tieát hoïc - Ghi nhớ, ghi bài - Dặn HS học thuộc bài hát : Lớp chúng ta đoàn kết Lop3.net (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc Lớp 3 - Tuần 11, Tiết 11: Ôn tập bài hát: Lớp chúng ta đoàn kết - Năm học 2008-2009,