0

Tiet 31 Chuan KTKN

3 179 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 15:11

§inh v¨n h»ng- gi¸o viªn trêng THCS H¶i xu©n gi¸o ¸n ho¸ 8 Ngày soạn:05/12/2010 Ngày giảng:08/12/2010 Tiết 31 BÀI 21. TÍNH THEO CÔNG THỨC HÓA HỌC ( Tiết 2 ) I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Học sinh củng cố các kiến thức liên quan đến công thức chuyển đổi giữa khối lượng và lượng chất cũng như thể tích. 2.Kỹ năng: - Luyện tập thành thạo các bài toán tính toán theo CTHH 3.Thái độ: - Giáo dục lòng yêu môn học, ý thức sử dụng hợp lý, tiết kiệm, cẩn thận trong thực hành và học tập hóa học. II. CHUẨN BỊ - Bảng phụ, giấy hoạt động nhóm. III. ĐỊNH HƯỚNG PHƯƠNG PHÁP: - Hoạt động nhóm, quan sát, hoạt động cá nhân. IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 1. Ổn định Kiểm tra sĩ số các lớp Lớp Hs Vắng Có LD K LD Ngày giảng 8A 8B 8C 2.Kiểm tra bài cũ: ?. Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi nguyên tố trong hợp chất FeS 2 ?. Hợp chất A có khối lượng mol là 94 có thành phần các nguyên tố là 82,98% K, còn lại là oxi. Hãy xác định CTHH của hợp chất. 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG 1 Luyện tập các bài toán có liên quan đến tỷ khối : Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh GV: Đưa bài tập số 1. Bài tập 1: Một hợp chất khí A có % theo khối lượng là 82,35% N, 17,65% H. Em hãy cho biết: a. CTHH của hợp chất biết tỷ khối của A so với H là 8,5 b. Tính số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong 11,2 l khí A (ĐKTC) GV: Gợi ý - Tính M A - Tính n N , n H HS đọc đề bài HS lên bảng làm bài Hs: Thực hiện theo hướng dẫn của Gv Giải: N¨m häc 2010- 2011 1 §inh v¨n h»ng- gi¸o viªn trêng THCS H¶i xu©n gi¸o ¸n ho¸ 8 GV: Sửa sai nếu có a. M A = d A/ H 2 . MH 2 = 8,5 . 2 = 17 82,35 . 17 m N = = 14g 100 17,65 . 17 m H = = 3g 100 14 n N = = 1 mol 14 3 n H = = 3 mol 1 Vậy CTHH của A là NH 3 b. nNH 3 = V:22,4 = 1,12 : 22,4 = 0,05mol - Số mol nhuyên tử N trong 0,05 mol NH 3 là: 0,05 mol. Số mol nguyên tử H trong 0,05 mol NH 3 là 0,15 mol. - Số hạt nguyên tử N = 0,05. 6. 10 23 = 0,3 . 10 23 - Số hạt nguyên tử N = 0,15. 6.10 23 = 0,9. 10 23 HOẠT ĐỘNG 2 Luyện tập các bài tập tímh khối lượng của nguyên tố trong hợp chất : Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh GV: Đưa bài tập Bài tập 2: Tính khối lượng của mỗi nguyên tố có trong 30,6g Al 2 O 3 GV: Đưa các bước giải bài tập - Tính M Al 2 O 3 - Xác định % các nguyên tố trong hợp chất - tính m mỗi nguyên tố trong 30,6g Gọi HS lên bảng làm bài tập GV: Có thể nêu cách làm khác Hs: Quan sát và ghi bài Hs: Quan sát hướng dẫn của GV 1Hs lên bảng thực hiện Giải: MAl 2 O 3 = 102 54. 100 % Al = = 52,94% 102 48 . 100 % O = = 47,06% N¨m häc 2010- 2011 2 §inh v¨n h»ng- gi¸o viªn trêng THCS H¶i xu©n gi¸o ¸n ho¸ 8 Gv treo bảng phụ bài tập 3: Bài tập 3: Tính khối lượng hợp chất Na 2 SO 4 có chứa 2,3 g Na. ? Bài tập này có khác bài tập trước ở điểm nào? Gv yêu cầu hs lên thực hiện. 102 52,94 . 30,6 m Al = = 16,2g 100 47,06 . 30,6 m O = = 14,4g 100 Hs: ghi bài tập vào vở Hs: nêu điểm khác nhau 1 Hs lên bảng thực hiện. Giải: M Na 2 SO 4 = 23. 2 + 16. 4 + 32 = 142g Trong 142 g Na 2 SO 4 có chứa 46g Na Vậy xg 2,3g Na 2,3 . 142 x = = 7,1g 46 4. Củng cố - luyện tập: -. Ôn lại phần lập PTHH 5. Hướng dẫn về nhà BTVN: 21.3 ; 21.5 sách bài tập - Ôn lại kiến thức trong các bài luyện tập để ôn tập học kỳ. V. RÚT KINH NGHIỆM ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… N¨m häc 2010- 2011 3 . THCS H¶i xu©n gi¸o ¸n ho¸ 8 Ngày soạn:05/12/2010 Ngày giảng:08/12/2010 Tiết 31 BÀI 21. TÍNH THEO CÔNG THỨC HÓA HỌC ( Tiết 2 ) I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức:
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiet 31 Chuan KTKN, Tiet 31 Chuan KTKN,

Hình ảnh liên quan

- Bảng phụ, giấy hoạt động nhóm. - Tiet 31  Chuan KTKN

Bảng ph.

ụ, giấy hoạt động nhóm Xem tại trang 1 của tài liệu.
Gọi HS lên bảng làm bài tập GV: Có thể nêu cách làm khác  - Tiet 31  Chuan KTKN

i.

HS lên bảng làm bài tập GV: Có thể nêu cách làm khác Xem tại trang 2 của tài liệu.