0

kt 1 tiet chuong 1

1 221 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 15:11

hình 1 ( ) B A y x BÀI KIỂM TRA MÔN: HÌNH HỌC Thời gian: 45’ Họ và tên HS: …………………………………………………. Lớp: …………. Ngày kiểm tra: ……………… Ngày trả bài: ……………………. Điểm bằng số Điểm bằng chữ Lời phê của thầy giáo I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3đ) Khoanh tròn vào chữ cái đầu tiên của câu trả lời mà em cho là đúng nhất Câu 1: Ở hình 1, khẳng định nào dưới đây là sai: A. Tia Ay và tia AB là hai tia trùng nhau B. Tia Bx và tia By là hai tia đối nhau C. Tia Ax và tia Ay là hai tia đối nhau D. Tia Ax và tia By là hai tia đối nhau Câu 2: Để đặt tên cho một đoạn thẳng người ta thường dùng : A. Hai chữ cái viết thường B. Hai chữ cái viết hoa C. Cả ba cách đều sai. D. Một chữ cái viết hoa và một chữ cái viết thường Câu 3: Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì : A. MB + BA = MA B. MA+ AB = MB C. AM + MB = AB D. AM + MB > AB Câu 4: Cho ba điểm A,B,C không thẳng hàng. Kẻ được mấy đường thẳng tất cả đi qua các cặp điểm? A. 2 B. 4 C. 3 D. 1 Câu 5: Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng MN khi: A. IM = IN = B. MI - IN = MN và IM = IN C. IM = IN D. IM + IN = MN Câu 6: Cho M là một điểm của đoạn thẳng EF, biết EM= 4cm, E F = 6cm. Tính MF = ? A. 2 B. 12 C. 10 D. 8 II. PHẦN TỰ LUẬN (7đ) Câu 7: Hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O. Lấy điểm M thuộc tia Ox, điểm N thuộc tia Ox’ sao cho OM = 3cm; ON = 4cm. Trên tia Oy lấy các điểm Avà B sao cho OA=3cm, OB=6cm. 1. Vẽ hình theo đề bài đã cho. 2. Hãy ghi tên hai cặp tia đối nhau gốc O? 3. Tính độ dài đoạn thẳng MN? 4. a. Điểm A nằm giữa những điểm nào? Vì sao? b. So sánh OA và AB c. Điểm A có phải là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao? BÀI LÀM ( Dành cho phần tự luận) ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… MÃ ĐỀ 135 2 MN . Khoanh tròn vào chữ cái đầu tiên của câu trả lời mà em cho là đúng nhất Câu 1: Ở hình 1, khẳng định nào dưới đây là sai: A. Tia Ay và tia AB là hai tia trùng. một điểm của đoạn thẳng EF, biết EM= 4cm, E F = 6cm. Tính MF = ? A. 2 B. 12 C. 10 D. 8 II. PHẦN TỰ LUẬN (7đ) Câu 7: Hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau
- Xem thêm -

Xem thêm: kt 1 tiet chuong 1, kt 1 tiet chuong 1,

Hình ảnh liên quan

hình 1 ( ) - kt 1 tiet chuong 1

hình 1.

( ) Xem tại trang 1 của tài liệu.