0

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ - ĐIỆN THỦY LỢI

37 137 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 14:20

Chuyên đề thực tập chuyên ngành 1 Gvhd: PGS.TS Nguyễn Năng Phúc THC TRNG HCH TON K TON CHI PH SN XUT V TNH GI THNH SN PHM TI CễNG TY C KH - IN THY LI 2.1. Thc trng hch toỏn k toỏn chi phớ sn xut ti Cụng ty C khớ - in Thu li 2.1.1. c im chi phớ sn xut ca Cụng ty Mi doanh nghip sn xut cỏc ngnh ngh khỏc nhau thỡ c im sn xut, c im sn phm cng khỏc nhau. Theo ú, chi phớ sn xut phỏt sinh mi ngnh cng cú nhng c thự riờng. Ti Cụng ty C khớ - in Thy li, chi phớ sn xut cú mt s c im sau: - Do quy trỡnh sn xut phc tp, quy mụ sn xut ln v sn xut sn phm n chic nờn chi phớ sn xut thng c tp hp theo cụng trỡnh hoc theo tng n t hng. - L doanh nghip sn xut - ch to v lp t cỏc thit b thuc v c khớ - in nờn chi phớ nguyờn vt liờ trc tip thng chim t trng ln (khong 65 - 70% giỏ tr sn phm). Vt liu chớnh thng b ngay t khi bt u sn xut, vớ d nh sn xut mt ng ng cho cụng trỡnh Qung Bỡnh nguyờn vt liu chớnh l st 900 phi xut ngay t khi bt u sn xut. - Chi phớ sn xut theo tng khon mc cho tng cụng trỡnh phn ln l da trờn nh mc do phũng k hoch vt t xõy dng sn. nh mc ny s l c s k toỏn vt t xut nguyờn vt liu. 2.1.2. Phõn loi chi phớ sn xut Nhm ỏp ng yờu cu qun lý ca Cụng ty cng nh theo quy nh ca Nh nc, chi phớ sn xut c chia theo cỏc khon mc sau: * Chi phớ nguyờn vt liu trc tip: L nhng chi phớ v vt liu chớnh (cỏc loi st, thộp, tụn ), vt liu ph (t ốn, ụxi, sn eposy ), Lớp kế toán 46B - ĐHKTQD Sv: Cao Thuỳ Dơng 1 Chuyên đề thực tập chuyên ngành 2 Gvhd: PGS.TS Nguyễn Năng Phúc nhiờn liu (gas, du diezen ) s dng vo mc ớch trc tip sn xut sn phm ca Cụng ty. * Chi phớ nhõn cụng trc tip: L nhng chi phớ v tin lng gm lng sn phm cỏ nhõn trc tip, lng sn phm tp th, lng thi gian, cỏc khon ph cp v cỏc khon trớch BHXH, BHYT, KPC ca cụng nhõn trc tip sn xut. * Chi phớ sn xut chung: Bao gm cỏc chi phớ dựng cho hot ng sn xut chung cỏc xớ nghip ngoi hai khon mc trờn. phc v cho cụng tỏc qun lý trong tng xớ nghip theo quy nh hin hnh, ng thi giỳp k toỏn thun li trong vic xỏc nh cỏc chi phớ sn xut theo yu t, ton b chi phớ sn xut chung phỏt sinh ti cỏc xớ nghip c chia thnh: - Chi phớ nhõn viờn xớ nghip: Bao gm tin lng v cỏc khon trớch theo lng m Cụng ty phi tr cho cỏc giỏm c xớ nghip, nhõn viờn xớ nghip. - Chi phớ dng c dựng: Bao gm chi phớ nh dng c bo h lao ng, dựng phc v sn xut: bỳa, kớnh hn, pam, mi khoan - Chi phớ khu hao TSC: L ton b s tin trớch khu hao TSC s dng xớ nghip nh: Mỏy tin, mỏy khoan t tớnh, mỏy hn - Chi phớ dch v mua ngoi. - Chi phớ khỏc bng tin. 2.1.3. i tng v phng phỏp hch toỏn k toỏn chi phớ sn xut ca Cụng ty Xut phỏt t c im ca Cụng ty, i tng k toỏn tp hp chi phớ c k toỏn xỏc nh l tng n t hng, tng cụng trỡnh (theo ni chu chi phớ) v tng xớ nghip, ton Cụng ty (theo ni phỏt sinh chi phớ). Cỏc chi phớ sn xut phỏt sinh trong k c k toỏn tp hp trc tip cho cỏc i tng tp hp chi phớ nu chi phớ ú cú liờn quan trc tip n tng i tng. Cỏc chi phớ cú liờn quan n nhiu i tng k toỏn thỡ k Lớp kế toán 46B - ĐHKTQD Sv: Cao Thuỳ Dơng 2 Chuyên đề thực tập chuyên ngành 3 Gvhd: PGS.TS Nguyễn Năng Phúc toỏn s dng phng phỏp phõn b giỏn tip. Tiờu chun phõn b thng c Cụng ty s dng l: tng chi phớ nguyờn vt liu trc tip, chi phớ nhõn cụng trc tip, chi phớ nguyờn vt liu trc tip nh mc Do Cụng ty cú quy mụ sn xut ln, thi gian thc tp li hn ch nờn trong chuyờn ny em ch xin chn i tng hch toỏn chi phớ v tớnh giỏ thnh l CễNG TRèNH HềA AN, mt trong nhng cụng trỡnh ó c cụng ty thc hin t ngy 2/7/2006 v ó hon thnh vo cui quý IV nm 2006. 2.1.4. Hch toỏn k toỏn chi phớ sn xut 2.1.4.1. Hch toỏn k toỏn chi phớ nguyờn vt liu trc tip Nguyờn vt liu trc tip ca Cụng ty bao gm: Nguyờn vt liu chớnh, vt liu ph, nhiờn liu Trong ú: - Nguyờn vt liu chớnh gm: Cỏc loi st trũn nh 20- 200, st 9KC- 22, st gai, st lc lng ; cỏc loi thộp nh thộp buc 11 ly, thộp INOC, thộp 30, thộp nhớp, thộp L35 *25, thộp U280 *80; cỏc loi tụn (tụn 8 ly, tụn 10 ly, ). - Vt liu ph gm: Cỏc loi que hn, ụxi, t ốn, dõy km . - Nhiờn liu gm: Xng, du diezen, gas. Cn c vo Phiu sn xut (Biu s 1) do phũng k hoch vt t chuyn sang, k toỏn vt t vit Phiu xut kho (Biu s 2) theo s lng, chng loi, quy cỏch ó nh mc trong Phiu sn xut. Sau ú, giao phiu xut kho cho b phn cn vt liu ú a xung kho. Th kho sau khi giao vt t, gi li phiu xut kho lm cn c ghi th kho. nh k 10 ngy mt ln, cỏc phiu xut - nhp kho c chuyn v cho k toỏn vt t. Ti phũng k toỏn, k toỏn vt t tin hnh hon thin chng t bng cỏch in ct n giỏ v tớnh thnh tin ca cỏc vt liu xut kho. n giỏ vt t xut kho Cụng ty C khớ - in Thu li c xỏc nh theo phng phỏp nhp trc, xut trc(FIFO). Lớp kế toán 46B - ĐHKTQD Sv: Cao Thuỳ Dơng 3 Chuyên đề thực tập chuyên ngành 4 Gvhd: PGS.TS Nguyễn Năng Phúc Biu s 01: n v: Cụng ty C khớ - in Thu li S: 162/2006/KH Phiu sn xut t: Xớ nghip lp mỏy Sn xut cho: Cụng trỡnh Ho An Chi tit: Cỏnh ca cng S lng: 01 chic Nguyờn cụng v quy cỏch: To phụi Chuyn xớ nghip c khớ doa, xớ nghip lp rỏp sn chng r. Ngy giao: 6/12/2006 Ngy hon thnh: 25/12/2006 T.P KHVT (Ký, h tờn) Phn nh mc: Theo bn v Vt t cp A. Kho thộp 1. Thộp I 250*125 =21,46 m 2. Thộp I 240*125 = 6,48 m 3. Thộp I 270*125 =14,21 m B. nh mc lao ng: 80 cụng 4/7 Ngi nh mc T.P K thut ( Ký, h tờn) ( Ký, h tờn) Kim nghim Nhp kho C. B phn KCS Th kho ( Ký, h tờn) ( Ký, h tờn) Cn c vo Phiu sn xut do phũng k hoch vt t chuyn sang, k toỏn vt t s da vo Barem khi lng ca tng quy cỏch vt t xỏc nh khi lng ca tng loi vt t. Trờn c s khi lng vt t quy i, giỏ vt Lớp kế toán 46B - ĐHKTQD Sv: Cao Thuỳ Dơng 4 Chuyên đề thực tập chuyên ngành 5 Gvhd: PGS.TS Nguyễn Năng Phúc t (tớnh theo phng phỏp nhp trc - xut trc), k toỏn vit phiu xut kho s 92 cho xớ nghip lp mỏy nh sau: Biu s 02: n v: Cụng ty C khớ - in Thy li Mu s 02-VT a ch: Km 10 - QL 1A , Ttrỡ, HN Ban hnh theo Q/1141/TC/Q/CKT ngy 1 thỏng 11 nm 1995 ca B Ti chớnh Phiu xut kho Ngy 7 thỏng 12 nm 2006 S: 92 N: 621 Cú: 152 H tờn ngi nhn hng: Anh Thnh B phn: XNLM Lý do xut: Cụng trỡnh Ho An theo PSX s 162/2006/KH Xut ti kho: Ch Mai STT Tờn, nhón hiu, quy cỏch vt t, sn phm, hng hoỏ Mó s n v tớnh S lng n giỏ Thnh tin (ng) Y.cu T. xut 1 Thộp I 250*125 Kg 631 631 6.00 0 3.786.000 2 Thộp I 240*125 Kg 169 169 6.00 0 1.014.000 3 Thộp I 270*125 Kg 450 450 6.00 0 2.700.000 Cng 7.500.000 Cng thnh tin: By triu nm trm ngn ng chn. Xut ngy 7 thỏng 2 nm 2006 Th trng n v K toỏn trng Ph trỏch cung tiờu Ngi nhn Th kho (ó ký) (ó ký) (ó ký) (ó ký) (ó ký) Lớp kế toán 46B - ĐHKTQD Sv: Cao Thuỳ Dơng 5 Chuyên đề thực tập chuyên ngành 6 Gvhd: PGS.TS Nguyễn Năng Phúc Phiu xut kho Cụng ty c lp thnh 2 liờn: 1 liờn lu, 1 liờn k toỏn vt t giao cho b phn s dng xung kho ly vt t v giao li cho th kho. nh k 10 ngy mt ln, th kho mang cỏc chng t kho giao cho k toỏn vt t lm cn c ghi s v ú l cỏc chng t gc. Sau khi hon thin chng t, k toỏn vt t tin hnh lp nh khon ngay trờn chng t: N TK 621 : 7.500.000 Cú TK 152 : 7.500.000 Cỏc phiu nhp - xut kho cũn c dựng lm cn c k toỏn vt t ghi s chi tit vt t. S chi tit vt t c m cho tng loi vt t Cụng ty. Trong thỏng khi nhn c phiu nhp - xut kho vt t k toỏn tin hnh ghi s chi tit vt t theo lng thc nhp - xut. n giỏ nhp l tr giỏ thc t ca vt t nhp kho. n giỏ xut l giỏ thc t theo phng phỏp nhp trc, xut trc. Sau mụi ln nhp - xut vt t, k toỏn vt t phi tớnh lng vt t tn kho ghi vo ct tn trờn s. Hng quý, k toỏn mi cng s phỏt sinh quý v tớnh ra s d cui k. S liu t s chi tit c ly s cng ghi vo bng tng hp chi tit cui k. Sau õy, em xin trớch s liu th kho (Biu s 3)v s chi tit ca vt liu l thộp 25 - quý IV nm 2005 (xem biu s 04). Biu s 03: n v: Cụng ty C Khớ- in Thy Li Mu s:06- VT Q s186/TC/CKT Ngy 20/3/2006 ca BTC Th kho Thỏng 12 nm 2006 Tờn nhón hiu, quy cỏch vt t: Thộp 25 Lớp kế toán 46B - ĐHKTQD Sv: Cao Thuỳ Dơng 6 Chuyên đề thực tập chuyên ngành 7 Gvhd: PGS.TS Nguyễn Năng Phúc n v tớnh: Kg Chng t Ni dung S lng hang xut Xỏc nhn ca KT S Ngy Nhp Xut Tn Tn u 21.883 284 126 27/2 19/2 Thộp Thỏi Nguyờn Xớ nghip c khớ 20.000 3.530 . Cng phỏt sinh 20.000 8462.6 Tn cui k 33.420,6 Cui thỏng tin hnh cng cỏc s chi tit vt liu i chiu vi th kho lm cn c lp bng tng hp nhp xut tn. Biu s 04: S chi tit vt liu M s thỏng 12 nm 2006 Tờn vt liu chớnh: Thộp 25 n v : ng Chng t Din gii n giỏ Nhp Xut Tn S Ngy SL TT SL TT SL TT 284 126 27/12 19/12 Tn u k Thộp Thỏi Nguyờn Xớ nghip c khớ 6.267 6.091 6.183 . 20.000 121.820.000 . 3.530 21.825.990 . 21.883 137.140.761 Cng 20.000 121.820.000 8.462 47.861.656 33.420 193.217.185 Cn c vo phiu xut kho, k toỏn tin hnh phõn loi v tng hp phiu xut kho theo tng cụng trỡnh, theo bng kờ chi tit vt t xut dựng sau (xem biu s 05). Biu s 05: Lớp kế toán 46B - ĐHKTQD Sv: Cao Thuỳ Dơng 7 Chuyên đề thực tập chuyên ngành 8 Gvhd: PGS.TS Nguyễn Năng Phúc Bng kờ chi tit vt t xut dựng Thỏng 12 nm 2006 (n v tớnh: ng) TT Din gii SCT TK N TK Cú 621 152 . I. Cụng trỡnh Ho An 1. Anh Thnh LM cỏnh ca cng 92 7.500.000 7.500.000 2. Anh Hon XNCK - doa 99 2.527.400 2.527.400 . Anh Tun LM - sn 114 2.771.600 2.771.600 Cng cụng trỡnh Ho An 252.959.314 252.959.314 II. Cụng trỡnh Qung Bỡnh A.Kha (PK ): sn + dõy km 105 2.820.243 2.820.243 A.H phun km nhn du 116 28.675.668 28.675.668 Cng cụng trỡnh Qung Bỡnh 51.511.599 51.511.599 III. Cụng trỡnh Tiờu Nam 1. A.Quang LMII-Khp lp rỏp 96 11.464.361 11.464.361 . . Cng cụng trỡnh Tiờu Nam 104.173.620 104.173.620 Tng cng 1.501.680.000 1.501.680.000 Ngy 31 thỏng 12 nm 2006 K toỏn trng Th kho Ngi kim nghim (ó ký) (ó ký) (ó ký) Bng kờ ny tp hp chi phớ phỏt sinh trong k theo tng cụng trỡnh mt cỏch chi tit.Cui k, t s liu trờn bng kờ chi tit k toỏn ly dũng cng ca tng cụng trỡnh ghi vo bng kờ tng hp (xem biu s 06). Biu s 06: Lớp kế toán 46B - ĐHKTQD Sv: Cao Thuỳ Dơng 8 Chuyên đề thực tập chuyên ngành 9 Gvhd: PGS.TS Nguyễn Năng Phúc Bng kờ Tng hp vt t xut dựng Thỏng 12 nm 2006 (n v tớnh: ng) TT Din gii TK N TK Cú 621 627 642 152 153 A. Sn xut chớnh (621) 1. Cụng trỡnh Ho An 252.959.314 252.959.314 2. Cụng trỡnh Qung Bỡnh 51.511.599 51.511.599 3. Cụng trỡnh Tiờu Nam 104.173.620 104.173.620 . Cng 1.501.680.000 1.501.680.000 B. Phc v sn xut (627) 17.307.700 5.857.700 11.450.000 C. Qun lý doanh nghip 966.600 966.600 Tng cng 1.501.680.000 17.307.700 966.600 1.508.504.300 11.450.000 Ngy 31 thỏng 12 nm 2006 K toỏn trng Ngi lp (ó ký) (ó ký) Cn c vo bng kờ tng hp vt t xut dựng thỏng 12/2006, k toỏn vt t ly s liu cng ca tng khon mc lp chng t ghi s s 293A (Xem biu s 07) v chng t ghi s s 293B (xem biu s 08) Lớp kế toán 46B - ĐHKTQD Sv: Cao Thuỳ Dơng 9 Chuyên đề thực tập chuyên ngành 10 Gvhd: PGS.TS Nguyễn Năng Phúc Biu s 07: Chng t ghi s S: 293A Ngy 31 thỏng 12 nm 2006 (n v tớnh: ng) Trớch yu TK S tin N Cú N Cú Nguyờn vt liu xut dựng 621 1.501.680.000 thỏng 12/2006 627 5.857.700 642 966.600 152 1.508.504.300 K toỏn trng Ngi lp (ó ký) (ó ký) Biu s 08: Chng t ghi s S: 293B Ngy 31 thỏng 12 nm 2006 (n v tớnh: ng) Trớch yu TK S tin N Cú N Cú Xut dng c phc v sn xut 627 11.450.000 thỏng 12/2006 153 11.450.000 K toỏn trng Ngi lp (ó ký) (ó ký) Mt khỏc, cn c vo Phiu xut kho v bng kờ chng t, k toỏn tng hp vo s chi tit TK 621 - Chi phớ nguyờn vt liu trc tip, m chi tit cho tng cụng trỡnh. (Xem biu s 09) Lớp kế toán 46B - ĐHKTQD Sv: Cao Thuỳ Dơng 10 [...]... toỏn chi phớ nhõn cụng trc tip Chi phớ nhõn cụng trc tip l mt b phn quan trng cu thnh nờn giỏ thnh sn phm Do ú vic tớnh toỏn v hch toỏn y chi phớ nhõn cụng trc tip cng nh vic tr lng chớnh xỏc, kp thi cú ý ngha rt quan trng trong vic qun lý thi gian lao ng, qun lý qu lng ca cụng ty, tin ti qun lý tt chi phớ v giỏ thnh Ti Cụng ty C khớ - in Thu li, chi phớ nhõn cụng trc tip thng chim t trng 1 0-1 5% giỏ... giỏ tr s dng cho tng i tng hch toỏn chi phớ nờn khi cỏc khon chi phớ ny phỏt sinh c hch toỏn vo TK 627 ri cui thỏng tin hnh phõn b Cui thỏng, cn c vo bng kờ tng hp vt t thỏng 12 ca Cụng ty, k toỏn ghi s chi tit TK 627 - Hch toỏn chi phớ khu hao TSC TSC Cụng ty C khớ - in Thy li bao gm: - TSC dựng cho sn xut nh cỏc loi mỏy hn, mỏy ct, mỏy tin, mỏy khoan t tớnh, nh xng - TSC dựng cho qun lý nh cỏc thit... khon chi phớ ny, k toỏn cn c vo Giy bỏo N, phiu chi tin mt hch toỏn v ghi s chi tit TK 627 - Hch toỏn chi phớ khỏc bng tin Chi phớ khỏc bng tin ti Cụng ty bao gm cỏc khon nh chi tip khỏch, giao dch, bo dng mỏy múc Cụng ty. Cn c vo cỏc chng t gc cú liờn quan n tin mt, tin gi ngõn hng, giy thanh toỏn tm ng, k toỏn lờn bng kờ chng t v cui thỏng tng hp lp chng t ghi s Cn c vo cỏc chng t ghi s v thu, chi. .. phớ phỏt sinh trong k ca H 2.2.3 Trỡnh t tớnh giỏ: tp hp chi phớ sn xut cỏc cụng trỡnh, k toỏn Cụng ty s dng TK 154 (m chi tit cho tng cụng trỡnh) Cui k, k toỏn kt chuyn chi phớ nguyờn vt liu trc tip, chi phớ nhõn cụng trc tip v chi phớ sn xut chung vo bờn N TK 154 v lp chng t ghi s 33 Lớp kế toán 46B - ĐHKTQD Sv: Cao Thuỳ Dơng 34 Chuyên đề thực tập chuyên ngành Gvhd: Nguyễn Năng Phúc Biu s 23: Chng... 780.592.000 780.592.000 780.592.000 K toỏn trng (ó ký) 2.1.4.3 Hch toỏn k toỏn chi tit chi phớ sn xut chung Chi phớ sn xut chung l nhng chi phớ qun lý, phc v sn xut v nhng chi phớ ngoi hai khon vt liu trc tip v nhõn cụng trc tip, phỏt sinh cỏc xớ nghip sn xut Ni dung chi phớ sn xut chung Cụng ty bao gm: Chi phớ nhõn viờn xớ nghip : L chi phớ v cỏc khon tin lng chớnh, lng ph, cỏc khon ph cp v cỏc khon trớch... tp hp chi phớ sn xut chung (xem biu s 21) Sau ú k toỏn tp hp s liu tng cng t bng tp hp chi phớ sn xut chung ca cỏc thỏng ly s tng cng quý C th, trong quý IV chi phớ sn xut chung tp hp c l: 509.205.00 (ng) 29 Lớp kế toán 46B - ĐHKTQD Sv: Cao Thuỳ Dơng 30 Chuyên đề thực tập chuyên ngành Gvhd: Nguyễn Năng Phúc Chi phớ sn xut chung c phõn b cho tng cụng trỡnh theo h s phõn b Tiờu chun phõn b Cụng ty s... dng l chi phớ nhõn cụng trc tip C th: Tng chi phớ sn xut chung H s = phõn b Tng chi phớ nhõn cụng trc tip Chi phớ sn xut chung quý IV c phõn b theo h s sau: 509.205.000 H= = 0,6523 780.592.000 Chi phớ sn xut chung = H s phõn b cho tng C.T phõn b x Chi phớ nhõn cụng trc tip phõn b cho tng cụng trỡnh Chi phớ sn xut chung phõn b cho cụng trỡnh Ho An l: 0,6523 x 112.595.642 = 73.446.137(ng) 30 Lớp kế toán. .. toỏn phi cn c vo c im riờng v t chc cng nh sn xut ca Cụng ty m xỏc nh cho phự hp L doanh nghip sn xut ch to cỏc sn phm c khớ - in phc v ngnh thu li, sn phm ca cụng ty thng cú khi lng ln, thi gian di, 32 Lớp kế toán 46B - ĐHKTQD Sv: Cao Thuỳ Dơng 33 Chuyên đề thực tập chuyên ngành Gvhd: Nguyễn Năng Phúc sn xut n chic nờn i tng tớnh giỏ thnh c Cụng ty xỏc nh l n t hng (cỏc cụng trỡnh ó hon thnh c quyt toỏn)... toỏn lng b phn sn xut (Xem biu s 14) Lớp kế toán 46B - ĐHKTQD Sv: Cao Thuỳ Dơng 20 Chuyên đề thực tập chuyên ngành 20 Gvhd: PGS.TS Nguyễn Năng Phúc Biu s 14: n v: Cụng ty C khớ - in Thy li Bng thanh toỏn lng b phn sn xut Thỏng 12 nm 2006 STT Tờn xớ nghip 1 2 3 4 Xớ nghip gia cụng núng Xớ nghip c khớ Xớ nghip lp mỏy Xớ nghip c in Tng cng Giỏm c XN Lớp kế toán 46B - ĐHKTQD Lng cp bc Lng thc t Tm ng Tr bhxh... k.C Biu s 19: S cỏi TK 622 - Chi phớ nhõn cụng trc tip Quý IV nm 2006 (n v tớnh: ng) Chng t SH Din gii NT TK 31/12 Chi phớ nhõn cụng trc tip N Cú 303A S tin 334 212.624.800 338 30.934.356 thỏng 12/2006 303B 31/12 Trớch BHXH, BHYT, 24 Lớp kế toán 46B - ĐHKTQD Sv: Cao Thuỳ Dơng 25 Chuyên đề thực tập chuyên ngành Gvhd: Nguyễn Năng Phúc KPC thỏng 12/2006 306 31/12 Kt chuyn chi phớ nhõn cụng trc tip . chi tit TK 621 - Chi phớ nguyờn vt liu trc tip, m chi tit cho tng cụng trỡnh. (Xem biu s 09) Lớp kế toán 46B - ĐHKTQD Sv: Cao Thuỳ Dơng 10 Chuyên đề thực. lý qu lng ca cụng ty, tin ti qun lý tt chi phớ v giỏ thnh. Ti Cụng ty C khớ - in Thu li, chi phớ nhõn cụng trc tip thng chim t trng 1 0-1 5% giỏ tr sn phm
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ - ĐIỆN THỦY LỢI, THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ - ĐIỆN THỦY LỢI,

Hình ảnh liên quan

Bảng kờ chi tiết vật tư xuất dựng - THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ - ĐIỆN THỦY LỢI

Bảng k.

ờ chi tiết vật tư xuất dựng Xem tại trang 8 của tài liệu.
Bảng kờ Tổng hợp vật tư xuất dựng - THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ - ĐIỆN THỦY LỢI

Bảng k.

ờ Tổng hợp vật tư xuất dựng Xem tại trang 9 của tài liệu.
Mặt khỏc, căn cứ vào Phiếu xuất kho và bảng kờ chứng từ, kế toỏn tổng hợp vào sổ chi tiết TK 621 - Chi phớ nguyờn vật liệu trực tiếp, mở chi tiết cho từng cụng trỡnh - THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ - ĐIỆN THỦY LỢI

t.

khỏc, căn cứ vào Phiếu xuất kho và bảng kờ chứng từ, kế toỏn tổng hợp vào sổ chi tiết TK 621 - Chi phớ nguyờn vật liệu trực tiếp, mở chi tiết cho từng cụng trỡnh Xem tại trang 10 của tài liệu.
Bảng chấm cụng Tổ: Anh Vũ - THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ - ĐIỆN THỦY LỢI

Bảng ch.

ấm cụng Tổ: Anh Vũ Xem tại trang 16 của tài liệu.
Bảng thanh toỏn lương Tổ anh Vũ                                        Thỏng 12 năm 2006 - THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ - ĐIỆN THỦY LỢI

Bảng thanh.

toỏn lương Tổ anh Vũ Thỏng 12 năm 2006 Xem tại trang 18 của tài liệu.
T Họ và tờn - THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ - ĐIỆN THỦY LỢI

v.

à tờn Xem tại trang 18 của tài liệu.
Bảng thanh toỏn lương bộ phận sản xuất Thỏng 12 năm 2006 - THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ - ĐIỆN THỦY LỢI

Bảng thanh.

toỏn lương bộ phận sản xuất Thỏng 12 năm 2006 Xem tại trang 20 của tài liệu.
Bảng phõn bổ tiền lương và cỏc khoản trớch theo lương - THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ - ĐIỆN THỦY LỢI

Bảng ph.

õn bổ tiền lương và cỏc khoản trớch theo lương Xem tại trang 22 của tài liệu.
Căn cứ vào bảng phõn bổ khấu hao TSCĐ, kế toỏn lập chứng từ ghi sổ số 312A như sau: - THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ - ĐIỆN THỦY LỢI

n.

cứ vào bảng phõn bổ khấu hao TSCĐ, kế toỏn lập chứng từ ghi sổ số 312A như sau: Xem tại trang 28 của tài liệu.
Sau đú kế toỏn tập hợp số liệu tổng cộng từ bảng tập hợp chi phớ sản xuất chung của cỏc thỏng để lấy số tổng cộng quý - THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ - ĐIỆN THỦY LỢI

au.

đú kế toỏn tập hợp số liệu tổng cộng từ bảng tập hợp chi phớ sản xuất chung của cỏc thỏng để lấy số tổng cộng quý Xem tại trang 29 của tài liệu.
Bảng phõn bổ chi phớ sản xuất chung - THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ - ĐIỆN THỦY LỢI

Bảng ph.

õn bổ chi phớ sản xuất chung Xem tại trang 31 của tài liệu.