0

de thi hk 1 th6 nghia dtnt lamdong

5 165 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 14:11

Đề KTHK1 Trường PTCS&PTTH DTNT ĐẠTẺH Đề Kiểm tra HK1(Đề 02) Họ tên học sinh . MÔN: Tin học 6 Lớp . Năm học 2010-2011 Điểm Lời phê I). Phần Trắc Nghiệm A. Thơng tin có thể giúp cho con người: B. Nắm được quy luật tự nhiên và do vậy trở nên mạnh mẻ hơn; C. Hiểu biết về cuộc sống và xã hội xung quanh; D. Biết được tin tức và các sự kiện xảy ra trên thế giới; E. Tất cả các khẳng định trên đều đúng. F. Một trong những nhiệm vụ chính của tin học là G. Nghiên cứu giải các bài tốn trên máy tính; H. Nghiên cứu chế tạo các máy tính với nhiều tính năng ngày càng ưu việt hơn; I. Nghiên cứu việc thực hiện các hoạt động thơng tin một cách tự động nhờ sự trợ giúp của máy tính điện tử; J. Biểu diễn các thơng tin đa dạng trong máy tính; K. Văn bản, số, hình ảnh, âm thanh, phim ảnh trong máy tính được gọi chung là L. Lệnh; B- Chỉ dẫn; C - Thơng tin; D- Dữ liệu. M. Sức mạnh của máy tính tùy thuộc vào N. Khả năng tính tốn nhanh; O. Giá thành ngày càng rẽ; P. Khả năng và hiểu biết của con người; Q. Khả năng lưu trử lớn R. Chương trình máy tính là: S. Thời gian biểu cho các bộ phận máy tính; T. Tập hợp các câu lệnh, mỗi câu lệnh hướng dẫn một thao tác cụ thể cần thực hiện; U. Những gì được lưu trong bộ nhớ; V. Thời gian làm việc của máy tính. W. Lượng thơng tin mà một thiết bị lưu trử có thể lưu trử được gọi là X. Dung lượng nhớ; Y. Thời gian truy cập; Z. Tốc độ truy cập; AA. Mật độ lưu trử. BB. Trình tự của q trình ba bước là: A. Nhập (input)  Xuất (output)  Xử lý; B. Nhập  Xử lý  Xuất ; C. Xuất Nhập  Xử lý; D. Xử lý  Nhập  Xuất. CC. Hạn chế lớn nhất của máy tính hiện nay là DD. Khả năng lưu trử còn hạn chế; EE. Chưa nói được như con người; FF. Kết nối internet còn chậm; GG. Khơng có khả năng tư duy như con người HH. Thơng tin trong máy tính thường được lưu trữ ở đâu để khi tắt máy tính khơng bị mất? II. Trên các thiết bị lưu trữ thơng tin như đĩa cứng, USB, CD ROM,… JJ. Trong bộ nhớ trong (RAM) KK. Trong CPU LL. Trên màn hình máy vi tính MM. Đơn vị cơ bản để lưu trữ thơng tin được gán 1 tên và lưu trên bộ nhớ ngồi được gọi là : NN. Biểu tượng OO. Tệp PP. Bảng chọn QQ. Hộp thoại RR. Tệp thường có mấy phần SS. Chỉ có phần tên; TT. Hai phần, phần tên và phần mở rộng được cách nhau bằng dấu chấm; UU. Chỉ có phần tên, phần mở rộng tất cả các tệp đều giống nhau; VV. Hai phần, phần tên và phần đường dẫn. WW. Em sử dụng chương trình nào của Windows để quản lý các tệp và thư mục? Gv Lê Kim Nghĩa trang 1 Đề KTHK1 XX. Windows Explorer YY. Accessories ZZ. Microsoft Office AAA. Control Panel Gv Lê Kim Nghĩa trang 2 Đề KTHK1 BBB. II. Phần Tự luận 1) Dựa vào ý nghĩa ở cột B điền từ thích hợp vào cột A A B Là dãy tên các thư mục lồng nhau và đặt cách nhau bởi dấu\, bắt đầu từ một thư mục xuất phát nào đó và kết thúc bằng thư mục hoặc tệp để chỉ đường tới thư mục hoặc tệp tương ứng Là đơn vị cơ bản để lưu trử thông tin có thể chứa các tệp hoặc các thư mục con 2) Điền từ còn thiếu vào chỗ ……… Hệ điều hành là chương trình đặc biệt. Không có …………………………………., máy tính không thể sử dụng được Hai nhiệm vụ chính của hệ điều hành là điều khiển ……………………., tổ chức việc thực hiện các ………………………và tạo môi trường giao tiếp giữa……………………………với………………… 3) Quan sát các hình bên dưới: hình bên phải biểu diễn cấu trúc hình cây, hình bên trái thể hiện cấu trúc hình cây đó trong cửa sổ Explorer của hệ điều hành WINDOWS XP Dựa vào quan sát trên điền thông tin vào bảng sau: Câu hỏi – yêu cầu Trả lời 1 Liệt kê tên các tệp trong thư mục môn học 2 Thư mục mẹ của thư mục NGUPHAP là thư mục gì? 3 Các thư mục nào là thư mục con của thu mục MONHOC? 4 Liệt kê các thư mục con của thư mục TOAN 5 Có thể tạo thêm một thư mục tên là TOAN trong thư mục MONHOC không? Tại sao? 6 Liệt kê các thư mục con của thư mục VAN Gv Lê Kim Nghĩa trang 3 Đề KTHK1 MA TRẬN (kiểm tra HK 1) NỘI DUNG MỨC ĐỘ TỔNG Biết Hiểu Vận dụng TN TL TN TL TN TL Một số khái niệm cơ bản của tin học 5 1,2 ,4,5,6 1.25 4 3,7,8,9 1 9 2.25 Khái niệm về hệ điều hành 1 12 0.25 1 2 2.5 2 2.75 Tệp và thư mục 2 10,11 0.5 1 1 1.5 1 3 3 5 5 Tổng số câu 8 1 4 1 1 15 Tổng số điểm 2 2.5 1 1.5 3 10 Câu MỨC ĐỘ TỔNG Biết Hiểu Vận dụng TN TL TN TL TL 1 2 3 4 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 5 6. 7 8 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 .0.25 0.25 0.25 9 10 11 12 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 Câu 1 TL 2.5 2.5 Câu 2 TL 1.5 1.5 Câu 3 TL 3 3 Tổng số câu 8 1 4 1 1 15 Tổng số điểm 2 2.5 1 1.5 3 10 Gv Lê Kim Nghĩa trang 4 Đề KTHK1 IV. ĐÁP ÁN I-Trắc nghiệm: mỗi câu đúng được 0.25 điểm CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Đ/A D C D C B A B D A B B A II- Tự luận 2) Điền từ thích hợp: mỗi từ được 0.5 điểm A B Đường dẫn Là dãy tên các thư mục lồng nhau và đặt cách nhau bởi dấu\, bắt đầu từ một thư mục xuất phát nào đó và kết thúc bằng thư mục hoặc tệp để chỉ đường tới thư mục hoặc tệp tương ứng Tệp Là đơn vị cơ bản để lưu trử thông tin Thư mục Có thể chứa các tệp hoặc các thư mục con 3) Điền từ còn thiếu vào chỗ ……… Mỗi chỗ đúng 0.5 điêm Hệ điều hành là chương trình đặc biệt. Không có Hệ Điều Hành máy tính không thể sử dụng được Hai nhiệm vụ chính của hệ điều hành là điều khiển phần cứng, tổ chức việc thực hiện các chương trình và tạo môi trường giao tiếp giữa người sử dụng với máy tính 3)quan sát, điền bảng: mỗi mục điền đúng được 05 điểm Câu hỏi – yêu cầu Trả lời 1 Liệt kê tên các tệp trong thư mục môn học Baihat.MP3, vanban.txt, solarsystem.EXE 2 Thư mục mẹ của thư mục NGUPHAP là thư mục gì? VAN 3 Các thư mục nào là thư mục con của thu mục MONHOC? TOAN, VAN 4 Liệt kê các thư mục con của thư mục TOAN? HINHHOC, SOHOC 5 Có thể tạo thêm một thư mục tên là TOAN trong thư mục MONHOC không? Tại sao? Không. Vì sẽ bị nhầm lẩn 6 Liệt kê các thư mục con của thư mục VAN NGUPHAP, TAPLAMVAN Gv Lê Kim Nghĩa trang 5 . về hệ điều hành 1 12 0.25 1 2 2.5 2 2.75 Tệp và thư mục 2 10 ,11 0.5 1 1 1. 5 1 3 3 5 5 Tổng số câu 8 1 4 1 1 15 Tổng số điểm 2 2.5 1 1.5 3 10 Câu MỨC ĐỘ TỔNG. 0.25 0.25 Câu 1 TL 2.5 2.5 Câu 2 TL 1. 5 1. 5 Câu 3 TL 3 3 Tổng số câu 8 1 4 1 1 15 Tổng số điểm 2 2.5 1 1.5 3 10 Gv Lê Kim Nghĩa trang 4 Đề KTHK1 IV. ĐÁP ÁN
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi hk 1 th6 nghia dtnt lamdong, de thi hk 1 th6 nghia dtnt lamdong,

Hình ảnh liên quan

K. Văn bản, số, hình ảnh, âm thanh, phim ảnh trong máy tính được gọi chung là - de thi hk 1 th6 nghia dtnt lamdong

n.

bản, số, hình ảnh, âm thanh, phim ảnh trong máy tính được gọi chung là Xem tại trang 1 của tài liệu.
1) Dựa vào ý nghĩa ở cột B điền từ thích hợp vào cột A - de thi hk 1 th6 nghia dtnt lamdong

1.

Dựa vào ý nghĩa ở cột B điền từ thích hợp vào cột A Xem tại trang 3 của tài liệu.
3)Quan sát các hình bên dưới: hình bên phải biểu diễn cấu trúc hình cây, hình bên trái thể hiện cấu trúc hình cây đĩ trong cửa sổ Explorer của hệ điều hành WINDOWS XP - de thi hk 1 th6 nghia dtnt lamdong

3.

Quan sát các hình bên dưới: hình bên phải biểu diễn cấu trúc hình cây, hình bên trái thể hiện cấu trúc hình cây đĩ trong cửa sổ Explorer của hệ điều hành WINDOWS XP Xem tại trang 3 của tài liệu.
3)quan sát, điền bảng: mỗi mục điền đúng được 05 điểm - de thi hk 1 th6 nghia dtnt lamdong

3.

quan sát, điền bảng: mỗi mục điền đúng được 05 điểm Xem tại trang 5 của tài liệu.