0

Tập đọc nhạc số 3

14 828 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 14:11

Thứ 7 ngày tháng 11 năm 2010 Âm nhạc -Tập đọc nhạc: TĐN số 3 - Nghe nhạc 1.TËp ®äc nh¹c: T§N sè 3 1.TËp ®äc nh¹c: T§N sè 3 Son La Son Son La Son Nhạc v li : Vũ Thanh Nhạc v li : Vũ Thanh &=2==V====V==! &=2==V====V==! ===f==! ===f==! ===F=====G=====F=== ===F=====G=====F=== ==G===!====f===! ==G===!====f===! Son Son Son. Tôi hát Son La Son. Son Son Son. Tôi hát Son La Son. &===R====B===-=C==! &===R====B===-=C==! ===T===R==!===S===T==! ===T===R==!===S===T==! ===b==!===V====V==! ===b==!===V====V==! ==b==. ==b==. Bè trầm tôi hát Đô Rê Mi Đồ. Múa hát nào. Bè trầm tôi hát Đô Rê Mi Đồ. Múa hát nào. Thứ 7 ngày 9 tháng 11 năm 2010 Âm nhạc 1.TËp ®äc nh¹c: T§N sè 3 1.TËp ®äc nh¹c: T§N sè 3 Son La Son Son La Son Nhạc v li : Vũ Thanh Nhạc v li : Vũ Thanh &=2==V====V==!===f==! &=2==V====V==!===f==! ===F=====G=====F==== ===F=====G=====F==== =G===!====f===! =G===!====f===! Son Son Son. Tôi hát Son La Son. Son Son Son. Tôi hát Son La Son. &===R====B===-=C==! &===R====B===-=C==! ===T===R==! ===T===R==! ===S===T==!===b==! ===S===T==!===b==! ===V====V==!==b==. ===V====V==!==b==. Bè trầm tôi hát Đô Rê Mi Đ Bè trầm tôi hát Đô Rê Mi Đ « « . . Múa hát nào. Múa hát nào. +NhÞp: +NhÞp: @ @ +H×nh nèt: +H×nh nèt: q, h , e q, h , e +Tªn nèt: §«, rª, mi, son,la Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 2010 Âm nhạc =&=====r=========s== =&=====r=========s== =======- =======- t==========v======== t==========v======== y======. y======. 1.TËp ®äc nh¹c: T§N sè 3 1.TËp ®äc nh¹c: T§N sè 3 Son La Son Son La Son Nhạc v li : Vũ Thanh Nhạc v li : Vũ Thanh &=2==V====V==! &=2==V====V==! ===f==! ===f==! ===F=====G=====F== ===F=====G=====F== ===G===!====f===! ===G===!====f===! Son Son Son. Tôi hát Son La Son. Son Son Son. Tôi hát Son La Son. &===R====B===-=C==! &===R====B===-=C==! ===T===R==! ===T===R==! ===S===T==!===b==! ===S===T==!===b==! ===V====V==!==b==. ===V====V==!==b==. Bè trầm tôi hát Đô Rê Mi Đ Bè trầm tôi hát Đô Rê Mi Đ « « . Múa hát nào. . Múa hát nào. LuyÖn cao ®é Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 2010 Âm nhạc @ q q \ h \ e e e e \ h @ q q \ h \ e e e e \ h " @ q e e \ q q \ q q \ h \ q q @ q e e \ q q \ q q \ h \ q q \ h \ h " 1.TËp ®äc nh¹c: T§N sè 3 1.TËp ®äc nh¹c: T§N sè 3 Son La Son Son La Son Nhạc v li : Vũ Thanh Nhạc v li : Vũ Thanh &=2==V====V==! &=2==V====V==! ===f==! ===f==! ===F=====G=====F== ===F=====G=====F== ===G===!====f===! ===G===!====f===! Son Son Son. Tôi hát Son La Son. Son Son Son. Tôi hát Son La Son. &===R====B===-=C==! &===R====B===-=C==! ===T===R==! ===T===R==! ===S===T==!===b==! ===S===T==!===b==! ===V====V==!==b==. ===V====V==!==b==. Bè trầm tôi hát Đô Rê Mi Đ Bè trầm tôi hát Đô Rê Mi Đ « « . Múa hát nào. . Múa hát nào. LuyÖn tiÕt tÊu: Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 2010 Âm nhạc C©u 1: &=2==V====V==! &=2==V====V==! ===f==! ===f==! ===F=====G=====F= ===F=====G=====F= ====G===!===f==! ====G===!===f==! C©u 2: &==R===B==-=C==! &==R===B==-=C==! ==T===R==!==S===T==! ==T===R==!==S===T==! ===b==!==V====V==!==b==. ===b==!==V====V==!==b==. Đọc nhạc t%ng câu Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 2010 Âm nhạc Ghép lời ca Ghép lời ca &=2==V====V==!===f==! &=2==V====V==!===f==! ===F=====G=====F=== ===F=====G=====F=== ==G===!===f==! ==G===!===f==! Son Son Son. Tôi hát Son La Son. Son Son Son. Tôi hát Son La Son. &==R===B====C==! &==R===B====C==! ==T===R==!==S===T==! ==T===R==!==S===T==! ==b==!===V===V==! ==b==!===V===V==! ==b==. ==b==. Bè trầm tôi hát Đô Rê Mi Đồ. Múa hát nào. Bè trầm tôi hát Đô Rê Mi Đồ. Múa hát nào. Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 2010 Âm nhạc §äc nh¹c kÕt hîp vç ®Öm: §äc nh¹c kÕt hîp vç ®Öm: TĐN SỐ 3: TĐN SỐ 3: Tôi hát Son La Son Tôi hát Son La Son Nhạc v li Nhạc v li : : Vũ Thanh Vũ Thanh &=2==V====V==! &=2==V====V==! ===f==! ===f==! ===F=====G=====F=== ===F=====G=====F=== ==G===!====f===! ==G===!====f===! Son Son Son. Tôi hát Son La Son. Son Son Son. Tôi hát Son La Son. • x x x x x x x x x x x x x x x x &===R====B===-=C==! &===R====B===-=C==! ==T====R==!==S====T==! ==T====R==!==S====T==! ===b==!===V====V==! ===b==!===V====V==! ==b==. ==b==. Bè trầm tôi hát Đô Rê Mi Đ Bè trầm tôi hát Đô Rê Mi Đ « « . . Múa hát nào. Múa hát nào. x x x x x x x x x x x Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 2010 Âm nhạc [...]...Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 2010 Âm nhạc Đây là bài hát gì? Thuộc dân ca nào? Bµi h¸t :Cßn duyªn - D©n ca quan hä B¾c Ninh . 2010 Âm nhạc -Tập đọc nhạc: TĐN số 3 - Nghe nhạc 1.TËp ®äc nh¹c: T§N sè 3 1.TËp ®äc nh¹c: T§N sè 3 Son La Son Son La Son Nhạc v li : Vũ Thanh Nhạc v. năm 2010 Âm nhạc §äc nh¹c kÕt hîp vç ®Öm: §äc nh¹c kÕt hîp vç ®Öm: TĐN SỐ 3: TĐN SỐ 3: Tôi hát Son La Son Tôi hát Son La Son Nhạc v li Nhạc v li :
- Xem thêm -

Xem thêm: Tập đọc nhạc số 3, Tập đọc nhạc số 3,

Hình ảnh liên quan

+Hình nốt: - Tập đọc nhạc số 3

Hình n.

ốt: Xem tại trang 5 của tài liệu.