0

DE KT HOC KY I LOP 8

5 642 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 13:11

Trờng THCS Hạ Hoà Đề kiểm tra học kỳ I Môn: Địa lý 8 (Thời gian làm bài 45 phút) Đề 1 Câu1 (3điểm): Trình bày đặc điểm dân c, kinh tế, chính trị khu vực Tây Nam á? Câu 2 (3 điểm): Nêu đặc điểm địa hình, khí hậu, sông ngòi, cảnh quan khu vực Nam á? Câu 3 (4 điểm): Cho bảng số liệu sau: Diện tích và dân số một số khu vực cửa Châu á Khu vực Diện tích (nghìn km 2 ) Dân số năm 2001 ( triệu ngời) Đông á 11762 1503 Nam á 4489 1356 Đông Nam á 4495 519 Trung á 4002 56 Tây Nam á 7016 286 a,Tính mật độ dân số các khu vực của Châu á b,Vẽ biểu đồ cột thể hiện mật độ dân số (năm 2001) của một số khu vực ở Châu á c, Nhận xét mật độ dân số các khu vực của Châu á? Giải thích? Trờng THCS Hạ Hoà Đề kiểm tra học kỳ I Môn Địa lý 8 (Thời gian làm bài 45 phút) Đề 2 Câu1(3điểm): Trình bày đặc điểm kinh tế- xã hội khu vực Nam á? Câu2(3điểm): Trình bày đặc điểm địa hình, khí hậu, sông ngòi, cảnh quan phần đất liền khu vực Đông á? Câu 3 ( 4điểm): Cho bảng số liệu sau: Diện tích và dân số một số khu vực cửa Châu á Khu vực Diện tích (nghìn km 2 ) Dân số năm 2001 ( triệu ngời) Đông á 11762 1503 Nam á 4489 1356 Đông Nam á 4495 519 Trung á 4002 56 Tây Nam á 7016 286 a,Tính mật độ dân số các khu vực của Châu á b,Vẽ biểu đồ cột thể hiện mật độ dân số (năm 2001) của một số khu vực ở Châu á c, Nhận xét mật độ dân số các khu vực của Châu á? Giải thích? Trờng THCS Hạ Hoà Đề kiểm tra học kỳ II Môn Địa lý 8 (Thời gian làm bài 45 phút) Đề 1 Câu 1(3 điểm)Dựa vào át lát địa lí .so sánh địa hình vùng núi Đông Bắc với vùng núi Tây Bắc ? Câu 2 ( 2 điểm) Em hãy nêu những nguyên nhân làm cho nớc sông bị ô nhiễm Biện phát bảo vệ sự trong sạch của dòng sông Câu 3 (1điểm ) Su tầm một số câu ca dao ,tục ngữ nói về khí hậu- thời tiết ở nớc ta Câu4 (4 điểm) Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu diện tích của ba nhóm đất chính của nớc ta và rút ra nhận xét a ,Đất fe ra lít đồi núi thấp :65% diện tích đất tự nhiên b, Đất mùn núi cao : 11% diện tích đất tự nhiên c, Đất phù sa : 24% diện tích đất tự nhiên Học sinh đợc sử dụng át lát địa lí ***************************************** Trờng THCS Hạ Hoà Đề kiểm tra học kỳ II Môn Địa lý 8 (Thời gian làm bài 45 phút) Đề 2 Câu1(3điểm )Dựa vào át lát địa lí .So sánh địa hình vùng núi Trờng Sơn Bắc với vùng núi Trờng Sơn Nam ? Câu 2(2điểm )Em hãy nêu những thuận lợi và khó khăn của lũ .Biện pháp phòng chống lũ? Câu 3(1điểm)Su tầm một số câu ca dao,tục ngữ nói về việc sử dụng và cải tạo đất ở Việt Nam Câu4 (4 điểm) Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu diện tích của ba nhóm đất chính của nớc ta và rút ra nhận xét a ,Đất fe ra lít đồi núi thấp :65% diện tích đất tự nhiên b, Đất mùn núi cao : 11% diện tích đất tự nhiên c, Đất phù sa : 24% diện tích đất tự nhiên Học sinh đợc sử dụng át lát địa lí ***************************************** . Hạ Hoà Đề kiểm tra học kỳ I Môn Địa lý 8 (Th i gian làm b i 45 phút) Đề 2 Câu1(3 i m): Trình bày đặc i m kinh tế- xã h i khu vực Nam á? Câu2(3 i m): Trình. Đề kiểm tra học kỳ II Môn Địa lý 8 (Th i gian làm b i 45 phút) Đề 1 Câu 1(3 i m)Dựa vào át lát địa lí .so sánh địa hình vùng n i Đông Bắc v i vùng n i Tây
- Xem thêm -

Xem thêm: DE KT HOC KY I LOP 8, DE KT HOC KY I LOP 8,

Hình ảnh liên quan

Câu 3(4điểm): Cho bảng số liệu sau: - DE KT HOC KY I LOP 8

u.

3(4điểm): Cho bảng số liệu sau: Xem tại trang 1 của tài liệu.
Câu2(3điểm): Trình bày đặc điểm địa hình, khí hậu, sông ngòi, cảnh quan phần đất liền khu vực Đông á? - DE KT HOC KY I LOP 8

u2.

(3điểm): Trình bày đặc điểm địa hình, khí hậu, sông ngòi, cảnh quan phần đất liền khu vực Đông á? Xem tại trang 2 của tài liệu.