0

Bài ETYLEN hóa 9 dự thi GVG

19 392 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 13:11

GV;HuỲNH THỊ PHƯƠNG THẢO KIỂM TRA BÀI CŨ: Hãy chọn câu trả lời sai: A. Metan là chất khí không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí. B. Metan là một hyđrocacbon chỉ chứa liên kết đơn. C. Metan có phản ứng đặc trưng là phản ứng thế. D. Metan không tham gia phản ứng cháy. E. Metan có nhiều trong mỏ khí, mỏ dầu, mỏ than, trong bùn ao. ETILEN I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ. II. CẤU TẠO PHÂN TỬ III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC IV. ỨNG DỤNG CTPT: C 2 H 4 PTK: 28  Ít tan trong nước. H 2 O I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ: ETILEN CTPT: C 2 H 4 PTK: 28 I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ:  Chất khí, không màu, không mùi.  Nhẹ hơn không khí (d =28/29).  Ít tan trong nước. ETILEN CTPT: C 2 H 4 PTK: 28 II.CẤU TẠO PHÂN TỬ II. CẤU TẠO PHÂN TỬ: ETILEN CTPT: C 2 H 4 PTK: 28 I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ: Hãy thảo luận theo nhóm nội dung sau: 1. Hãy lắp ráp mô hình cấu tạo phân tử etilen. 2. Qua mô hình em có nhận xét gì về số liên kết giữa 2 nguyên tử cacbon trong phân tử etilen. Mô hình phân tử etilen.a) Dạng rỗng; b) Dạng đặc II. CẤU TẠO PHÂN TỬ: ETILEN CTPT: C 2 H 4 PTK: 28 I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ: Hãy thảo luận theo nhóm nội dung sau: 1. Lắp ráp mô hình cấu tạo phân tử etilen. 2. Qua mô hình em có nhận xét gì về số liên kết giữa 2 nguyên tử cacbon trong phân tử etilen. STT Công thức cấu tạo So sánh đặc điểm cấu tạo phân tử Metan Etilen C H H HH C C H H H H Khác:metan không có liên kết đôi Etilen có liên kết đôi Giống: đều có 4 liên kết đơn 3. Hãy hoàn thành bảng sau: 4. Nêu đặc điểm cấu tạo phân tử etilen? Khái niệm và đặc điểm của liên kết đôi I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ: Công thức cấu tạo của etilen: ETILEN CTPT: C 2 H 4 PTK: 28 II. CẤU TẠO PHÂN TỬ: C C H H H H Viết gọn: CH 2 =CH 2 Giữa 2 nguyên tử cacbon có 2 liên kết. Những liên kết như vậy gọi là liên kết đôi. Trong liên kết đôi có 1 liên kết kém bền. Liên kết này dễ bị đứt ra trong các phản ứng hoá học III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC: [...]... III TÍNH CHẤT HÓA HỌC: Hãy so sánh thành phần nguyên tố của metan và etilen - Giống nhau: cùng có nguyên tố cacbon và nguyên tố hyđrô ETILEN CTPT: C2H4 PTK: 28 I TÍNH CHẤT VẬT LÝ: II CẤU TẠO PHÂN TỬ: III TÍNH CHẤT HÓA HỌC: 1 Etilen có cháy không? Phương trình phản ứng: C2H4 + 3 O2 t0 2 CO2 + 2 H2O + 1423KJ ETILEN CTPT: C2H4 PTK: 28 I TÍNH CHẤT VẬT LÝ: II CẤU TẠO PHÂN TỬ: III TÍNH CHẤT HÓA HỌC: Cách... TỬ: III TÍNH CHẤT HÓA HỌC: IV ỨNG DỤNG: Polietilen SX (PE) nhựa PVC quả h thíc h n Kíc ch í u ma Etilen – C2H4 SX Đicloetan Đicloetan SX A rượ xit axet u et i l i c i c, ETILEN CTPT: C2H4 PTK: 28 CỦNG CỐ: Bài tập 1: Điền từ thích hợp “có” hoặc “không” vào các cột sau: Có liên kết đôi Làm mất màu dd brom Phản ứng trùng hợp Phản ứng cháy Metan Không Không Không Có Etilen Có Có Có Có Bài tập 2: Khí Metan... 28 III TÍNH CHẤT HÓA HỌC: 1 Etilen có cháy không? Phương trình phản ứng: t0 C2H4 + 3 O2 2 CO2 + 2 H2O 2 Etilen có làm mất màu dd Brom không? (Phản ứng cộng) Phương trình phản ứng: CH2 CH2+ Br – Br màu da cam Viết gọn CH2 = CH2(k) Br2(dd) + Etilen Brom CH2 không màu Br - CH2 - CH2 – Br(l) Đibrometan CH2 ETILEN CTPT: C2H4 PTK: 28 I TÍNH CHẤT VẬT LÝ: II CẤU TẠO PHÂN TỬ: III TÍNH CHẤT HÓA HỌC: 1 Etilen... sau đây có thể dùng tinh chế Metan? A Nước vôi trong B Dung dịch xút C Dung dịch Brom D Dung dịch NaCl Tiết 46 ETILEN CTPT: C2H4 PTK: 28 V ĐIỀU CHẾ: I TÍNH CHẤT VẬT LÝ: II CẤU TẠO PHÂN TỬ: III TÍNH CHẤT HÓA HỌC: 1 Etilen có cháy không? Phương trình phản ứng: t0 C2H4 + 3 O2 2 CO2 + 2 H2O 2 Etilen có làm mất màu dd Brom không? (phản ứng cộng) Phương trình phản ứng: CH2 = CH2(k) + Br2(dd) Br - CH2 - CH2 . III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC: II. CẤU TẠO PHÂN TỬ: ETILEN CTPT: C 2 H 4 PTK: 28 I. TÍNH CHẤT VẬT LÝ: 1. Etilen có cháy không? III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC: II. CẤU. trong bùn ao. ETILEN I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ. II. CẤU TẠO PHÂN TỬ III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC IV. ỨNG DỤNG CTPT: C 2 H 4 PTK: 28  Ít tan trong nước. H 2 O I. TÍNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài ETYLEN hóa 9 dự thi GVG, Bài ETYLEN hóa 9 dự thi GVG,

Hình ảnh liên quan

1. Hãy lắp ráp mô hình cấu tạo phân tử etilen. - Bài ETYLEN hóa 9 dự thi GVG

1..

Hãy lắp ráp mô hình cấu tạo phân tử etilen Xem tại trang 8 của tài liệu.
2. Qua mô hình em có nhận xét gì về số liên kết giữa 2 nguyên tử cacbon trong phân tử etilen. - Bài ETYLEN hóa 9 dự thi GVG

2..

Qua mô hình em có nhận xét gì về số liên kết giữa 2 nguyên tử cacbon trong phân tử etilen Xem tại trang 9 của tài liệu.