0

Toán lớp 6_ Tiết 46

2 337 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 12:15

Tiết 46 Tuần 15 A/ Mục Tiêu - Củng cố quy tắc cộng hai số nguyên âm, quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu. - HS vận dụng thành thạo quy tắc vào bài tập. B/ Chuẩn Bị * GV: Sgk, bảng phụ: BT 33 Sgk * HS: Sgk, C/ Tiến Trình Hoạt động GV Hoạt động HS Ghi Bảng * Hoạt động 1: KTBC Hãy phát biểu quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu. Sửa bài tập 28b,c Sgk GV nhận xét cho điểm * Hoạt động 1 HS phát biểu quy tắc Sửa bài tập b/ 18− +(-12) = 18 + (-12)] = 18 -12 = 6 c/ 102 + (-102) = 0 * Hoạt động 2 GV: Muốn cộng hai số nguyên âm ta làm thế nào ? Cho HS sửa bài 31 sgk GV nhận xét chỉnh sửa * Hoạt động 2 HS phát biểu quy tắc HS sửa bài a/ (-30) + (-5) = - (30+5) = - 35 b/ (-7) + (-13) = - (7 +13) = -20 c/ (-15) + (-235) = - (15+235) = - 250 Luyện tập 31) Sgk * Hoạt động 3 GV: Phát biểu quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu . GV: Cho HS sửa bài 32 sgk GV nhận xét chỉnh sửa * Hoạt động 3 HS phát biểu quy tắc HS làm a/ 16 + (-6) = 16 – 6 = 10 b/ 14 + (-6) = 14 – 6 = 8 c/ (-8) + 12 = 12 – 8 = 4 32)sgk * Hoạt động 4 * Hoạt động 4 GV Cho HS thảo luận nhóm bài 33 Sgk Gọi HS lên bảng điền kết quả GV yêu cầu nhóm khác nhận xét GV: Chỉnh sửa HS điền kết quả a -2 18 12 -2 -5 b 3 -18 -12 6 -5 a+b 1 0 0 4 -10 33) Sgk * Hoạt động 5 GV hướng dẫn HS làm bài 34 Sgk GV: Gọi HS lên bảng thực hiện phép cộng GV: Gọi 1HS sửa câu b GV nhận xét chỉnh sửa * Hoạt động 5 HS làm (-4) + (-16) = - (4+16) = -20 HS làm b) Giá trị biểu thức (-102) + y khi y = 2 là: (-102) + 2 = - (102 – 2) = - 100 34) Sgk a) giá trị biểu thức x + (-16) khi x = -4 là: (-4) + (-16)  DẶN DÒ: Về nhà - Xem lại quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu, quy tắc cộng hai số nguyên âm. - Xem lại bài tập đã giải. - BTVN: 49;50;51;52;55 SBT Tr.60 . chỉnh sửa * Hoạt động 3 HS phát biểu quy tắc HS làm a/ 16 + ( -6) = 16 – 6 = 10 b/ 14 + ( -6) = 14 – 6 = 8 c/ (-8) + 12 = 12 – 8 = 4 32)sgk * Hoạt động 4 *. Tiết 46 Tuần 15 A/ Mục Tiêu - Củng cố quy tắc cộng hai số nguyên âm, quy tắc cộng
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán lớp 6_ Tiết 46, Toán lớp 6_ Tiết 46,

Hình ảnh liên quan

* GV: Sgk, bảng phụ: BT 33 Sgk * HS: Sgk,  - Toán lớp 6_ Tiết 46

gk.

bảng phụ: BT 33 Sgk * HS: Sgk, Xem tại trang 1 của tài liệu.
Gọi HS lên bảng điền kết quả - Toán lớp 6_ Tiết 46

i.

HS lên bảng điền kết quả Xem tại trang 2 của tài liệu.