0

Bài LT 7

14 178 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 10:11

* Thành phần hoá học, tính chất * Thành phần hoá học, tính chất hoá học của nước. hoá học của nước. * Định nghĩa, công thức, tên gọi, * Định nghĩa, công thức, tên gọi, phân loại các axit, bazơ, muối. phân loại các axit, bazơ, muối. * Vận dụng kiến thức làm bài tập. * Vận dụng kiến thức làm bài tập. • Thành phần hoá học định tính của nước gồm Thành phần hoá học định tính của nước gồm hiđro và oxi ; hiđro và oxi ; • Tỉ lệ về khối lượng : H – 1 phần, O – 8 phần. Tỉ lệ về khối lượng : H – 1 phần, O – 8 phần. * Nêu thành phần định tính và định lượng của nước . Bài tập 1 : Bài tập 1 : Viết phương trình hoá học Ca, Viết phương trình hoá học Ca, K tác dụng với nước tạo thành K tác dụng với nước tạo thành bazơ tan và khí hiđro ? bazơ tan và khí hiđro ? K + H K + H 2 2 O KOH + H O KOH + H 2 2 Ca + H Ca + H 2 2 O Ca(OH) O Ca(OH) 2 2 + H + H 2 2 + + Nước tác dụng với một số kim loại Nước tác dụng với một số kim loại ở nhiệt độ thường như Na, Ca, K … ở nhiệt độ thường như Na, Ca, K … tạo thành bazơ tan và hiđro. tạo thành bazơ tan và hiđro. 2 2 2 2 B B ài tập 2: ài tập 2: H H ãy lập các PTHH sau: ãy lập các PTHH sau: a. SO a. SO 3 3 + H + H 2 2 O H O H 2 2 SO SO 4 4 P P 2 2 O O 5 5 + H + H 2 2 O H O H 3 3 PO PO 4 4 b. Na b. Na 2 2 O + H O + H 2 2 O NaOH O NaOH CaO + H CaO + H 2 2 O Ca(OH) O Ca(OH) 2 2 + + Nước tác dụng với một số oxit bazơ tạo Nước tác dụng với một số oxit bazơ tạo thành bazơ tan và tác dụng với một số thành bazơ tan và tác dụng với một số oxit axit tạo thành axit oxit axit tạo thành axit . . 3 2 2 * Nước tác dụng với một số kim loại ở nhiệt * Nước tác dụng với một số kim loại ở nhiệt độ thường ( như Na, K, Ca .) tạo thành độ thường ( như Na, K, Ca .) tạo thành bazơ tan và hiđro; Tác dụng với một số bazơ tan và hiđro; Tác dụng với một số oxit bazơ tạo ra bazơ tan như NaOH, oxit bazơ tạo ra bazơ tan như NaOH, KOH, Ca(OH) KOH, Ca(OH) 2 2 , .; Tác dụng với một số , .; Tác dụng với một số oxit axit tạo ra axit như H oxit axit tạo ra axit như H 2 2 SO SO 4 4 , H , H 2 2 SO SO 3 3 , , KIẾN THỨC CẦN NHỚ HỢP CHẤT HỢP CHẤT AXIT AXIT BAZƠ BAZƠ MUỐI MUỐI Phân tử gồm có một Phân tử gồm có một hay nhiều nguyên tử hay nhiều nguyên tử hiđro liên kết với gốc hiđro liên kết với gốc axit axit H H n n A A - A - A là gốc là gốc axit có hoá axit có hoá trị n trị n - Axit có oxi Axit có oxi :H :H 2 2 SO SO 4 4 , HNO , HNO 3 3 -Axit không có -Axit không có oxi : HCl oxi : HCl ĐỊNH NGHĨA ĐỊNH NGHĨA CÔNG THỨC CÔNG THỨC HOÁ HỌC HOÁ HỌC PHÂN LOẠI PHÂN LOẠI TÊN GỌI TÊN GỌI -Axit + phi -Axit + phi kim + ic kim + ic (ơ) (ơ) -Axit + phi -Axit + phi kim + hiđric kim + hiđric Phân tử gồm có Phân tử gồm có nguyên tử kim loại nguyên tử kim loại liên kết với một hay liên kết với một hay nhiều nhóm hiđroxit nhiều nhóm hiđroxit M(OH) M(OH) n n M là kim M là kim loại có hoá loại có hoá trị n trị n - Bazơ tan: - Bazơ tan: NaOH, Ca(OH) NaOH, Ca(OH) 2 2 - Bazơ không tan: - Bazơ không tan: Fe(OH) Fe(OH) 3 3 . . Tên kim Tên kim loại ( loại ( hoá hoá trị nếu kim trị nếu kim loại có nhiều loại có nhiều hoá trị hoá trị ) + ) + hiđroxit hiđroxit Phân tử gồm một Phân tử gồm một hay nhiều nguyên tử hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với kim loại liên kết với một hay nhiều gốc một hay nhiều gốc axit axit Kim loại + Kim loại + gốc axit gốc axit -Muối axit : -Muối axit : NaHCO NaHCO 3 3 -Muối trung hoà : -Muối trung hoà : CaCl CaCl 2 2 , K , K 2 2 SO SO 4 4 . . Tên kim Tên kim loại ( loại ( hoá trị hoá trị nếu kim loại nếu kim loại có nhiều hoá có nhiều hoá trị trị )+ tên )+ tên gốc axit gốc axit Hoàn thành các nội dung ở bảng sau Bài tập 3 : Bài tập 3 : Viết công thức hoá học của các muối sau: Viết công thức hoá học của các muối sau: Kẽm sunfat : Kẽm sunfat : Đồng(II)clrua : Đồng(II)clrua : Canxi photphat : Canxi photphat : . . Natri đihđro photphat : Natri đihđro photphat : . . Bài tập 4 : Bài tập 4 : Hãy lập các phương trình hoá học sau và đọc tên các sản Hãy lập các phương trình hoá học sau và đọc tên các sản phẩm: phẩm: Al(OH) Al(OH) 3 3 + H + H 2 2 SO SO 4 4 Al Al 2 2 (SO (SO 4 4 ) ) 3 3 + + H H 2 2 O O NaOH + CO NaOH + CO 2 2 NaHCO NaHCO 3 3 • Al Al 2 2 (SO (SO 4 4 ) ) 3 3 : : Nhôm sunfat Nhôm sunfat • NaHCO NaHCO 3 3 : : Natri hiđro cacbonat Natri hiđro cacbonat `ZnSO 4 `CuCl 2 Ca 3 (PO 4 ) 2 NaH 2 PO 4 3 2 6 Bài tập 5: Bài tập 5: Nhôm oxit tác dụng với axit sunfuric theo phương trình phản ứng sau : Nhôm oxit tác dụng với axit sunfuric theo phương trình phản ứng sau : Al Al 2 2 O O 3 3 + 3H + 3H 2 2 SO SO 4 4 Al Al 2 2 (SO (SO 4 4 ) ) 3 3 + 3H + 3H 2 2 O O Tính khối lượng nhôm sunfat tạo thành nếu sử dụng 29,4 gam axit Tính khối lượng nhôm sunfat tạo thành nếu sử dụng 29,4 gam axit sunfuric nguyên chất tác dụng với 30,6 gam nhôm oxit. Sau phản ứng sunfuric nguyên chất tác dụng với 30,6 gam nhôm oxit. Sau phản ứng chất nào còn dư? Khối lượng dư của chất đó là bao nhiêu? chất nào còn dư? Khối lượng dư của chất đó là bao nhiêu? HƯỚNG DẪN GIẢI : HƯỚNG DẪN GIẢI : - Tính số mol của H Tính số mol của H 2 2 SO SO 4 4 và Al và Al 2 2 O O 3 3 ban đầu. ban đầu. - Viết PTHH. Viết PTHH. - Từ tỉ lệ số mol của hai chất trên ở PTHH , so sánh với số mol ban đầu Từ tỉ lệ số mol của hai chất trên ở PTHH , so sánh với số mol ban đầu của hai chất đó rồi suy ra chất dư. của hai chất đó rồi suy ra chất dư. - Tính số mol thực tế tham gia phản ứng của chất dư. Tính số mol thực tế tham gia phản ứng của chất dư. - Áp dụng công thức : m = n.M , tính khối lượng tham gia phản ứng của Áp dụng công thức : m = n.M , tính khối lượng tham gia phản ứng của chất dư. chất dư. - Khối lượng dư = khối lượng ban đầu - khối lượng tham gia phản ứng Khối lượng dư = khối lượng ban đầu - khối lượng tham gia phản ứng . . - Từ PTHH , suy ra số mol Al Từ PTHH , suy ra số mol Al 2 2 (SO (SO 4 4 ) ) 3 3 tạo thành tạo thành - Áp dụng công thức: Tính khối lượng Al Áp dụng công thức: Tính khối lượng Al 2 2 (SO (SO 4 4 ) ) 3 3 tạo thành tạo thành [...]...Bi tp 6 : Cho bit khi lng mol mt oxit kim loi l 160 gam , thnh phn v khi lng ca kim loi trong oxit ú l 70 % Lp cụng thc hoỏ hc ca oxit Gi tờn oxit ú? Hng dn gii : t CTHH ca oxit ú l: AxOy cú M= 160g v %A = 70 % Tỡm khi lng ca kim loi A cú trong 160g oxit Tỡm khi lng ca oxi cú trong 160g oxit Suy ra s nguyờn t oxi cú trong AxOy T khi lng ca kim loi, lp . gốc trị) + tên gốc axit axit * Về nhà học bài . * Làm lại các bài tập : 3,4,5 trang 132/SGK * Xem và chuẩn bị bài thực hành 6. DAËN DOØ . phần, O – 8 phần. * Nêu thành phần định tính và định lượng của nước . Bài tập 1 : Bài tập 1 : Viết phương trình hoá học Ca, Viết phương trình hoá học Ca,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài LT 7, Bài LT 7,

Hình ảnh liên quan

Hồn thành các nội dung ở bảng sau - Bài LT 7

n.

thành các nội dung ở bảng sau Xem tại trang 8 của tài liệu.
• Từ khối lượng của kim loại, lập bảng so sánh giữa Từ khối lượng của kim loại, lập bảng so sánh giữa - Bài LT 7

kh.

ối lượng của kim loại, lập bảng so sánh giữa Từ khối lượng của kim loại, lập bảng so sánh giữa Xem tại trang 11 của tài liệu.