0

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY QUY CHẾ TỪ SƠN

31 273 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 09:20

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG TY QUY CHẾ TỪ SƠN. I. Sự cần thiết phải hoàn thiên công tác kế toán nguyên vật liệu. nước ta, việc chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường, có sự quản lý và điều tiết vĩ mô của Nhà nước, là xuất phát từ quy luật khách quan của nền sản xuất xã hội luôn có sự vận động và phát triển không ngừng do sự phát triển của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất thay đổi. Cùng với sự phát triển ngày một tiến bộ thì đòi hỏi cơ chế quản lý cũng phải thay đổi mới để phù hợp vớ sự phát triển của nền sản xuất hàng hoá. Hạch toán kế toánmột bộ phận của hệ thống quản lý Nhà nước trong việc chỉ đạo các doanh nghiệp hoạt động trong cơ chế thị trường. Khi Nhà nước chuyển đổi từchế kinh tế cũ sang cơ chế kinh tế thị trường, thay đổi cơ chế quản lý kinh tế. Nhà nước đã cho phép các doanh nghiệp tự do chọn ngành nghề kinh doanh theo khuôn khổ pháp luật Việt Nam. chính vì thế mà hạch toán càng trở nên có vai trò quan trọng - là nguồn cung cấp các số liệu về kinh tế tài chính để làm nền tảng cho việc ra quyết định kinh doanh và có liên quan trực tiếp đến sự sống còn của doanh nghiệp. Cơ chế quản lý kinh tế thay đổi nên hạch toán kế toán cũng phải đổi mới hoàn thiện cho phù hợp với nền kinh tế mới. Hạch toán nguyên vật liệu tốt sẽ đảm bảo cho quá trình sản xuất diễn ra kịp thời đồng bộ, đáp ứng được mục tiêu mà doanh nghiệp đã đề ra. Kiểm tra, giám sát việc chấp hành định mức vật liệu, dự trữ tiêu hao nguyên vật liệu, tránh hiện tượng mất mát lãng phí, hạ giá thành sản xuất mà vẫn đảm bảo được chất lượng sản phẩm, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động. Hiện nay trên thực tế, công tác hạch toán nguyên vật liệu vẫn còn phức tạp, chưa có sự thống nhất. Vì vậy, các doanh nghiệp tuỳ theo đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiêp mình, tùy theo yêu cầu quản lý cần có biện pháp quản lý, hạch toán theo hướng đơn giản hóa nhưng vẫn đảm bảo theo đúng chế độ kế toán quy định. Việc cải cách chế độ kế toán theo quyết định 141/TC/CĐKT ngày 01 tháng 11 năm 1995 và việc ban hành bốn chuẩn mực kế toán đầu tiên ban hành theo quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ Tài Chính kèm theo thông hướng dẫn thực hiện bốn chuẩn mực kế toán trên ngày 09/10/2002 đã đáp ứng yêu cầu quản lý, hạch toán trong tình hình mới. Do nước ta đi sau nên chúng ta đã biết vận dụng được những kinh nghiệm của các nước phát triển sớm và cộng với sự giúp đỡ của các chuyên gia nước ngoài trong việc xây dựng chế độ kế toán phù hợp với được kinh tế - xã hội nước ta. Tuy nhiên, trong quá trình áp dụng vào thực tế tại các doanh nghiệp đã không tránh khỏi có những sai sót, do vậy việc hoàn thiện tổ chức hạch toán là vô cùng cần thiết đối với tất cả các doanh nghiệp trong nền kinh tế quốc dân. các doanh nghiệp phải gia sức hoàn thiện công tác kế toán của doanh nghiệp mình để cho phù hợp với điều kiện mới, với nền kinh tế mới. II. Nhận xét chung về công tác kế toán nguyên vật liệu Công Ty Quy Chế Từ Sơn. Công Ty Quy Chế Từ Sơn đã trải qua bốn mươi năm (1963-2003) xây dựng và phát triển. Công ty lớn mạnh như ngày hôm nay đã có sự đóng góp không nhỏ của hệ thống quản lý sản xuất nói chung và công tác quản lý hạch toán nói riêng. Công Ty Quy Chế Từ Sơn không ngừng lớn mạnh về mọi mặt. Trong lịch sử phát triển của mình Công ty đã từng bước khẳng định vị trí của mình trên thị trường, trở thành người bạn lớn cho ngành công nghiệp. Sản phẩm của Công ty luôn giữ được uy tín với khách hàng về chất lượng, mẫu mã, chủng loại. Công Ty Quy Chế Từ Sơn trải qua nhiều bước ngoặt, giờ đây đã chiềm một vị trí lớn trên thị trường sản xuất trang thiết bị cho ngành công nghiệp. Qua thời gian thực tập tại Công ty, vận dụng lý luận vào thực tiễn công tác hạch toán nguyên vật liệu, em thấy công tác kế toán nguyên vật liệu Công Ty Quy Chế Từ Sơn có những ưu điểm sau: - Về công tác quản lý: Công ty đã xây dựng một mô hình quản lý nguyên vật liệu khoa học, gọn nhẹ từ khâu thu mua, dự trữ đến bảo quản sử dụng cho sản xuất. Về chế độ ghi chép ban đầu: Đối với công tác hạch toán ban đầu, từ lập chứng từ đến luân chuyển chứng từ, Công ty quy định một cách rõ ràng và theo đúng chế độ quy định. - Về tổ chức kho: Hệ thống kho được tổ chức hợp lý, trang bị đầy đủ các phương tiện bảo quản, bảo vệ thích hợp cho nguyên vật liệu dự trữ trong kho, phản ánh trung thực về mặt số lượng giá trị sử dụng. Việc phân chia thành các kho cụ thể giúp cho kế toán thuận tiện hơn trong quá trình hạch toán. Mặt khác việc kiểm tra quá trình thu mua, dự trữ, bảo quản, sử dụng cũng dễ dàng hơn. Từ đó có thể cung cấp đầy đủ, kịp thời tình hình vật cho lãnh đạo Công ty. - khâu sử dụng: Khi phân xưởng có nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu, phòng sản xuất - kinh doanh xem xét tính hợp lý, hợp lệ của giấy đề gnhị xuất nguyên vật liệu để duuyệt và viết phiếu xuất nguyên vật liệu cung cấp cho quá trình sản xuất nhanh và tiết kiệm nhất. - Về kế toán chi tiết nguyên vật liệu: Công ty sử dụng phương pháp sổ số dư để hạch toán chi tiết nguyên vật liệu. Về cơ bản Công ty đã tuân thủ theo đúng trình tự hạch toán, ghi chép đầy đủ tình hình biến động của nguyên vật liệu. - Về kế toán tổng hợp nguyên vật liệu: Công ty, kế toán đã áp dụng hình thức nhật ký chứng từ theo phương pháp khai thường xuyên. Hệ thống chứng từ, sổ sách ghi chép tổng hợp nói chung được tổ chức hợp lệ, hợp pháp và theo đúng chế độ kế toán hiện hành đảm bảo tính chính xác, rõ ràng trong công tác hạch toán kế toán. Công ty sử dụng giá thực tế đích danh để tính giá nguyên vật liệu xuất kho, phù hợp với nguyên vật liệu của doanh nghiệp (giá trị cao và tính tách biệt). Kế toán nguyên vật liệu Công ty nhìn chung được tiến hành khá nề nếp, đảm bảo tuân thủ theo chế độ kế toán hiện hành, phù hợp với điều kiện cụ thể của Công ty, đồng thời đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý, tạo điều kiện để quản lý chặt chẽ tình hình nhập - xuất - tồn kho vật liệu, tính toán phân bổ chính xác giá trị nguyên vật liệu xuất dùng cho từng đối tượng sử dụng, cung cấp số liệu cho công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính toán giá thành kịp thời. Công ty đã sử dụng phần mềm kế toán nhằm giảm bớt công việc ghi chép của kế toán, tăng độ chính xác của số liệu kế toán. Công ty sử dụng sổ số dư làm giảm được khối lượng ghi chép hàng ngày, công việc kế toán tiến hành đều trong tháng nên tránh được việc ghi chép trùng lặp và không bị dồn việc vào cuối tháng. Song bên cạnh những thành tích đạt được, do thị trường chung của cả nước cũng như thị trường riêng của Công ty luôn có sự biến động nên công tác kiểm soát củ Công ty gặp rất nhiều kho khăn và còn tồn tại những mặt chưa hợp lý: 1- Hệ thống danh điểm vật liệu: Do chưa xây dựng được danh điểm vật liệu thống nhất của toàn Công ty nên ảnh hưởng lớn tới quá trình theo dõi sự biến động của từng thứ, từng loại vật liệu nhất là đối với hạch toán chi tiết vật liệu. Bởi vậy, công ty nên sớm xây dựng hệ thống danh điểm vật liệu thống nhất trong toàn Công ty để khi ghi vào sổ số dư và thẻ kho sẽ dễ kiểm tra đối chiếu giữa kho và phòng kế toán về tình hình nhập, xuất, tồn kho vật liệu. 2- Trong điều kiện nền kinh tế hiện nay giá cả của nhiều mặt hàng thường xuyên biến động vậy mà Công ty không lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Điều này sẽ có ảnh hưởng xấu tới kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nếu như khi giá cả nguyên vật liệu trên thị trường biến động lớn. 3- Công ty có sử dụng NKCT số 2 nhưng khi phản ánh vào sổ cái TK 152 thì Công ty lại không sử dụng đến số liệu trên toài khoản 112. 4- Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu: Để nâng cao chất lượng của công tác kế toán, đáp ứng đầy đủ, kịp thời yêu cầu quản lý, Công ty đã áp dụng phương pháp sổ số dư để hạch toán chi tiết vật liệu. Mặc dù điều kiện của phương pháp sổ số dư là phải có hệ thống danh điểm vật liệu thống nhất và hệ thống giá hạch toán. Chính điều kiện đó đã bộc lộ nhiều hạn chế: Việc phân định trách nhiệm giữa kế toán và thủ kho còn chưa đúng, kế toán ghi sổ số dư cả hai chỉ tiêu số lượng và giá trị. Trong quá trình giao nhận chứng từ nhập, xuất vật liệu, kế toán không lập phiếu giao nhận chứng từ nhập, xuất mà toán phụ trách theo dõi chỉ ký nhận vào thẻ kho. Do đó việc kiểm tra, đối chiếu và phát hiện sai sót gặp nhiều khó khăn, dễ gây thất thoát vật liệu và phản ánh không chính xác số liệu nhập, xuất, tồn hàng ngày trong tháng. Vì vậy cần phải hoàn thiện công tác hạch toán chi tiết vật liệu, thực hiện kiểm tra đối chiếu số liệu để quản lý vật liệu, thực hiện kiểm tra đối chiếu số liệu để quản lý vật liệu được tốt hơn. 5- Công ty không sử dụng TK 151 để phản ánh hàng cuối tháng còn đi đường mà chờ khi hàng về mới làm thủ tục nhập kho và ghi sổ kế toán, điều này không đúng với chế độ kế toán hiện hành. 6- Nhật ký chứng từ số 5 đơn vị sử dụng chưa đúng, phần ghi có TK 331 thì Công ty không được mở một cách tổng hợp, như vậy không phản ánh được các khoản nợ đối với từng khách hàng cụ thể, nó chỉ phản ánh được các khoản nợ phải trả trong từng tháng. Vì thế Công ty phải ghi tên từng khách hàng cụ thể mỗi khách hàng ghi trên một dòng của trang NKCT. III. Phương hướng chung để hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu. Trong bất cứ điều kiện nào suy cho cùng mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đều tìm kiếm mục đích cuối cùng là lợi nhuận. Do vậy, hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu một trong những việc làm rất cần thiết để giảm tối thiểu chi phí và đem lại lợi nhuận tối đa. Hoàn thiện tức là ngày càng làm cho nó tốt đẹp hơn, phù hợp hơn. Hoàn thiện nghĩa là cải tiến, bổ sung cái mới, cái tiên tiến nhất, phù hợp với công việc nhất để đem lại hiệu quả cao. Mặc dù vậy hoàn thiện cũng cần phải tuân thủ theo một quy định, tuân theo những nguyên tắc nhất định. Việt Nam chúng ta xây dựng hệ thống chế độ kế toán trên cơ sở chuẩn mực kế toán quốc tế áp dụng vào điều kiện kinh tế - xã hội của nước nhà. Trên cơ sở đó chuẩn mực kế toán quốc gia là nguyên tắc chung nhất áp dụng cho các doanh nghiệp. Đến thời điểm này thì Bộ Tài Chính cũng đã cho ra đời được bốn chuẩn mực kế toán và thông hướng dẫn sử dụng bốn chuẩn mực kế toán đó. Đây cũng là một cái mới đem đến cho các doanh nghiệp, tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng áp dụng và sử dụng chế độ kế toán giống nhau, mà các doanh nghiệp phải căn cứ vào đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình mà rút ngắn, thay đổi công tác kế toán cho phù hợp trên nguyên tắc chấp hành những quy định chung của Nhà nước ban hành. Công Ty Quy Chế Từ Sơn muốn hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu phải dựa trên các chế độ kế toán ban hành, dựa trên các chuẩn mực kế toán mới ban hành và thông hướng dẫn sử dụng chuẩn mực của Bộ Tài Chính về hệ thống, tài khoản sử dụng, phương pháp thực hiện, chứng từsổ sách kế toán đang sử dụng. Việc hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu Công Ty Quy Chế Từ Sơn còn nhằm mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy kế toán nhất là kế toán nguyên vật liệu để góp phần vào việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Việc hoàn thiện công tác kế toán các doanh nghiệp trong giai đoạn hiện này là một yêu cầu rất cấp bách. Chính vì thế mà nhiệm vụ hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công Ty Quy Chế Từ Sơn cũng được đặt ra. IV. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán nguyên vật liệu tại Công Ty Quy Chế Từ Sơn. Qua một thời gian tìm hiểu tình hình thực tế công tác kế toán nguyên vật liệu Công ty với góc độ là sinh viên thực tập, em xin mạnh dạn đưa ra một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần nhỏ bé vào công việc hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu Công Ty Quy Chế Từ Sơn như sau: 1- Về hạch toán chi tiết nguyên vật liệu: 1.1- Xây dựng sổ danh điểm vật tư: Do Công ty sử dụng rất nhiều loại sắt, thép khác nhau về hình dáng, kích thước (thép tròn, cây, lá, φ22, φ24, M 5 P 6 .) nên dễ bị nhầm lẫn, và ảnh hưởng tới quá trình theo dõi và đối chiếu giữa kho và kế toán trong việc tìm kiếm. Bởi vậy để [...]... thc trng hch toỏn NVL ca Cụng ty, em xin mnh dn nờu ra mt s ý kin nhm nõng cao hiu qu s dng NVL ca Cụng ty: 1- V cụng tỏc thu mua NVL: Cụng ty qun lý cht ch chi phớ v thu mua NVL, hin nay Cụng ty cú i ng nhõn viờn thu mua NVL v xe vn ti nờn Cụng ty phi kim soỏt c chi phớ cho mi ln mua NVL, tỡm mi cỏch gim ti a chi phớ ny h thp giỏ NVL nhp kho Khi nhp kho NVL thỡ Cụng ty phi kim tra v s lng, cht lng,... cụng ty Em mong mun nhn c s gúp ý ca cụ giỏo, cỏc cụ, cỏc chỳ trong Cụng ty bi vit ca em hon thin hn Trong thi gian thc tp ti Cụng ty Quy Ch T Sn, em ó c s giỳp nhit tỡnh ca cỏc cụ, cỏc chỳ trong Cụng ty c bit l cỏc cụ, cỏc chỳ phũng k toỏn ng thi c s ch bo tn tỡnh ca cụ giỏo hng dn Nguyn Minh Phng ó giỳp em hon thnh ti ny Em xin chõn thnh cm n cụ giỏo Nguyn Minh Phng, ban lónh o Cụng ty Quy Ch... Ngi mua hng K toỏn trng Th trng n v (ký, ghi rừ h tờn) (ký, ghi rừ h tờn) (ký, ghi rừ h tờn) Nhng do xe vn ti hng ca Cụng ty b tai nn nờn xe b gi ch gii quyt Vỡ vy n ngy 30/01 s hng trờn vn cha v n Cụng ty Cn c vo húa n GTGT k toỏn ghi: N TK 151: 112.470.000 N TK 133: 5.623.500 Cú TK 111: 118.093.500 Sau ú ng thi ghi vo NKCT s 6 n ngy 3/02 s hng trờn v n Cụng ty, phũng sn xut kinh doanh ghi phiu nhp... vo chi phớ NVL Trong quỏ trỡnh sn xut Cụng ty phi t ra mc tiờu sn xut cho cỏc phõn xng cỏc phõn xng cựng nhau tham gia Mc tiờu v sn phm, v tit kim NVL, v ph liu Cụng ty phi bit gn quyn li ca cụng nhõn vo vic s dng tit kim s dng tit kim NVL Trờn õy l mt s ý kin úng gúp vo vic hon thin cụng tỏc qun lý, hch toỏn k toỏn NVL v nõng cao hiu qu s dng NVL ti Cụng ty Quy Ch T Sn Do kin thc bn thõn em cũn hn... ch x lý Cú TK 152: - Cn c vo biờn bn x lý v hng tn kho hao ht mt mỏt k toỏn ghi: N TK 111, 334,: Cỏ nhõn bi thng N TK 632 Cú TK 1381 : Tr giỏ thiu ht trong nh mc : NVL thiu ch x lý V Kin ngh nhm nõng cao hiu qu s dng NVL ca Cụng ty Cụng ty Quy Ch T Sn l mt doanh nghip cụng nghip, chi phớ NVL chim rt ln trong tng chi phớ Chớnh vỡ vy m s dng mt cỏch cú hiu qu NVL l mt trong nhng chin lc m Cụng ty xõy... 2- Xõy dng kt cu, mu mó sn phm trc khi a vo sn xut Cụng ty phi bit la chn hp lý kt cu sn phm sao cho tn kộm ớt NVL nht m vn m bo quy cỏch, mu mó, cht lng sn phm Cụng ty phi xõy dng tht chớnh xỏc nh mc tiờu hao NVL cho mt sn phm, trỏnh tỡnh trng lóng phớ NVL trong khi s dng, phi hch toỏn tiờu hao NVL cht ch 3- Ci tin quy trỡnh sn xut Hin nay Cụng ty ó u t rt nhiu mỏy múc thit b mi phc v cho sn xut Mỏy... vic Cụng ty lp s NKCT s 5 theo quý l khụng ỳng vi ch k toỏn hin hnh NKCT s 5 c lp vo cui mi thỏng, cn c vo s chi tit TK 331 tng hp s liu lp NKCT s 5, mi n v bỏn c ghi vo mt dũng trong NKCT s 5 Cú nh vy thỡ Cụng ty mi bit c mc n ca Cụng ty i vi tng n v bỏn c th Cụng ty cũn huy ng ngun thu thanh toỏn cho ngi bỏn NKCT s 5 nờn lp theo mu: THIU S TRANG 108 2.2- Hch toỏn hng ang i ng Cụng ty khụng m... Cụng ty tham kho v a ra ỏnh giỏ KT LUN Trong iu kin nn kớnh t th trng, suy cho cựng mi hot ng sn xut kinh doanh u tỡm kim mc ớch cui cựng l li nhun ng trc yờu cu ca cú ch th trng, Cụng ty Quy Ch T Sn ó tỡm ra con ng nõng cao hiu qu sn xut kinh doanh hiu qu s dng vn nhm tng tớch lu, m rng v phỏt trin sn xut õy l phng hng chin lc Cụng ty tn ti v phỏt trin khụng ngng Qua thi gian thc tp ti Cụng ty Quy. .. 2 V Trũn 24 Ngi giao 01 30 01 44, 35 Ngi nhn Ghi chỳ (ký tờn) (ký tờn) PHIU GIAO NHN CHNG T XUT VT LIU T ngy n ngy STT Mó vt t Tờn vt t S lng S hiu chng t Ghi chỳ chng t 1 V CT520 Thộp CT5 03 25, 41, 45 01 60 20 2 6 5 V P M 25 6 5 Thộp P H 25 Ngi giao (ký tờn) Ngi nhn (ký tờn) 1.3- Lp bng kờ chng t nhp, bng kờ chng t xut nguyờn vt liu Cụng ty Quy Ch T Sn cú rt nhiu chng loi nguyờn vt liu nhp, xut... 151: 112.470.000 Cụng ty Quy ch NHT Kí CHNG T S 6 T Sn Ghi cú TK 151: Hng mua ang i ng Thỏng 1/2003 S d c STT Din S d gii Hoỏ n u thỏng Phiu Ghi cú TK 151, nhp ghi n cỏc TK u i t h n g SH 1 Mua thộp NT SH NT 112.470.000 012579 29/1 50 3/02 112.470.000 Cng ó ghi s cỏi ngy thỏng nm 152 153 Cng 0 K toỏn ghi s K toỏn trng Th trng n v (ký, ghi rừ h tờn) (ký, ghi rừ h tờn) (ký, ghi rừ h tờn) S liu . MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY QUY CHẾ TỪ SƠN. I. Sự cần thiết phải hoàn thiên công tác kế toán nguyên vật liệu. . tập tại Công ty, vận dụng lý luận vào thực tiễn công tác hạch toán nguyên vật liệu, em thấy công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công Ty Quy Chế Từ Sơn có
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY QUY CHẾ TỪ SƠN, MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY QUY CHẾ TỪ SƠN,

Hình ảnh liên quan

1.3- Lập bảng kờ chứng từ nhập, bảng kờ chứng từ xuất nguyờn vật liệu. - MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY QUY CHẾ TỪ SƠN

1.3.

Lập bảng kờ chứng từ nhập, bảng kờ chứng từ xuất nguyờn vật liệu Xem tại trang 13 của tài liệu.
Đơn vị: BẢNG Kấ CHỨNG TỪ NHẬP NGUYấN VẬT LIỆU - MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY QUY CHẾ TỪ SƠN

n.

vị: BẢNG Kấ CHỨNG TỪ NHẬP NGUYấN VẬT LIỆU Xem tại trang 14 của tài liệu.
Người lập bảng (ký, ghi rừ họ tờn) - MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY QUY CHẾ TỪ SƠN

g.

ười lập bảng (ký, ghi rừ họ tờn) Xem tại trang 14 của tài liệu.
Người lập bảng (ký, ghi rừ họ tờn) - MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY QUY CHẾ TỪ SƠN

g.

ười lập bảng (ký, ghi rừ họ tờn) Xem tại trang 15 của tài liệu.

Từ khóa liên quan