0

Đê KT CN 8 1 tiÕt

3 311 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 09:11

Họ và tên : ……………………………………………………………… §Ị KiĨm tra 1 tiÕt Lớp 8… Môn: C«ng NghƯ 8 Điểm Lời phê cđa thÇy c« gi¸o Đề bài. I-Tr¾c nghiƯm : H·y khoanh trßn ch÷ c¸i ®øng tríc c©u tr¶ lêi mµ em cho lµ ®óng 1.PhÐp chiÕu vu«ng gãc lµ phÐp chiÕu mµ c¸c tia chiÕu : A.Héi tơ t¹i mét ®iĨm. B. C¾t nhau. C. Song song víi nhau vµ vu«ng gãc víi mỈt ph¼ng chÕu. D. Song song víi nhau. 2.Trong c¸c h×nh sau h×nh nµo kh«ng ph¶i lµ khèi trßn xoay. A. H×nh nãn B. H×nh trơ. C. H×nh chãp ®Ịu. D. H×nh cÇu. 3. Néi dung cđa b¶n vÏ l¾p gåm: A. H×nh biĨu diƠn, khung tªn, yªu cÇu kÜ tht, kÝch thíc B. H×nh biĨu diƠn, yªu cÇu kÜ tht, kÝch thíc C. H×nh biĨu diƠn, khung tªn, kÝch thíc D. H×nh biĨu diƠn, khung tªn, b¶ng kª, kÝch thíc. 4. Khối đa diện được tạo bởi các mặt bên là. A. Tam giác B. Tứ giác C. Ngũ giác D. Đa giác ph¼ng 5. Theo qui ước vẽ ren nh×n thấy: Đường chân ren vẽ bằng: A. Nét liền mảnh và chỉ vẽ 3/4 vòng tròn B. Nét liền đậm va øchỉ vẽ 3/4 vòng tròn C. Nét liền mảnh va øvẽ vòng tròn kín D. Nét liền đậm và vẽ vòng tròn kín 6. Mặt bằng của ngôi nhà là hình cắt song song với mặt phẳng hình chiếu. A. Đứng B. Bằng C. Cạnh D. Cả A và B II. Tự luận C©u 1. Cho vật thể và bản vẽ hình chiếu của nó. Hãy đánh dấu (X) vào bảng để chỉ sự tương quan giữa các mặt A, B, C, D của vật thể với các hình chiếu 1, 2, 3, 4, 5 Mặt Hình chiếu A B C D 1 2 3 4 5 B C 1 D A 2 4 5 Câu 2 Vẽ hình chiếu đứng và hình chiếu bằng của vật thể ở hình 1.1 dới đây ( hình 1.1 ) Câu 3:Thế nào là bản vẽ kĩ thuật? Lấy 3 ví dụ về bản vẽ kĩ thuật ? Câu 4 :Nêu vai trò của BVKT đối với sản xuất và đời sống Bài làm ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… . Mặt Hình chiếu A B C D 1 2 3 4 5 B C 1 D A 2 4 5 Câu 2 Vẽ hình chiếu đứng và hình chiếu bằng của vật thể ở hình 1. 1 dới đây ( hình 1. 1 ) Câu 3:Thế nào là. Họ và tên : ……………………………………………………………… §Ị KiĨm tra 1 tiÕt Lớp 8 Môn: C«ng NghƯ 8 Điểm Lời phê cđa thÇy c« gi¸o Đề bài. I-Tr¾c nghiƯm : H·y
- Xem thêm -

Xem thêm: Đê KT CN 8 1 tiÕt, Đê KT CN 8 1 tiÕt,

Hình ảnh liên quan

2.Trong các hình sau hình nào không phải là khối tròn xoay. A. Hình nón                           B - Đê KT CN 8 1 tiÕt

2..

Trong các hình sau hình nào không phải là khối tròn xoay. A. Hình nón B Xem tại trang 1 của tài liệu.