0

đề kiểm tra học kỳ I năm 2010 -2011

3 279 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 09:11

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌCI NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN: SINH HỌC 9 (thời gian: 45 phút) I :TRẮC NGHIỆM (2 điểm) Khoanh tròn câu trả lời đúng Câu 1.(0,5đ) Ruồi giấm có 2n = 8 . Một tế bào ruồi giấm đang ở kì giảm phân II. Tế bào có NST đơn là: A. 4 B. 6 C. 8 D. 16 Câu 2.(0,5đ) Nếu ở đời con có tỉ lệ là 50% thân cao, 50% thân thấp thì bố mẹ có kiểu gen là: A. P: AA x aa B. P: Aa x Aa C. P: Aa x aa D. P: aa x aa. Câu 3.(0,5đ) Tính đặc thù của ADN do yếu tố nào quyết đinh: A. Số lượng Nuclêôtit B. Thành phần các Nuclêôtit C. Trình tự sắp xếp các loại Nuclêôtit. D. Cả a, b và c. Câu 4.(0,5đ) Theo nguyên tắc bổ sung, nếu mạch 1là: –A – T – T – X – G – A – G – G– thì mạch 2 là: A. –T – A – T – G – X – T – X – X –. B. –T – A – X – T – X – X–.T – G – C. – A – T – G – X – T – X – X –T – D. –T – T – G – X – T – X – X– A–. II: TÖÏ LUAÄN:(8 ñieåm) Câu 1 :(2,5đ) Đột biến gen là gì? Nêu một số dạng đột biến gen? Vì sao đột biến gen thường có hại cho sinh vật? Câu 2 :(1,5đ) Nêu ưu điểm của nhân giống vô tính trong ống nghiệm ? Câu 3: (4đ) Ở cà chua , gen A qui định màu quả đỏ, gen a qui định quả màu vàng. Xác định kết quả kiểu gen và kiểu hình ở F1 trong các trường hợp sau: a. Cây quả vàng x cây quả vàng. b. Cây quả đỏ x cây quả vàng. c. Cây quả đỏ x cây quả đỏ. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM MÔN: SINH HỌC 9 Câu Đáp án Điểm I. Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 C C D A 0,5 0,5 0,5 0,5 II. Câu 1 Câu 2 Câu 3 -Đột biến gen là những biến đổi về mặt cấu trúc của gen có liên quan tới1 hoặc một số cặp nuclêôtit. -Một số dạng đột biến gen là + Mất một cặp nuclêôtit +Thêm một cặp nuclêôtit +Thay thế một cặp nuclêôtit -Đột biến gen thường có hại cho sinh vật vì nó phá vỡ mối quan hệ hài hoà giữa kiểu gen và môi trường đã được chon lọc tự nhiên và di truyền từ lâu đời. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5đ Ưu điểm của nhân giống vô tính trong ống nghiệm: -Tăng nhanh số lượng cá thể -Rút ngắn thời gian tạo cây con -Bảo tồn một số nguồn genquys hiếm có nguy cơ tuyệt chủng 0,5 0,5 0,5 a. Cây quả vàng x cây quả vàng P : aa x aa GP : a a F1 : aa Kiểu gen: aa Kiểu hình: 100% quả vàng. b. Cây quả đỏ x cây quả vàng: - Trường hợp1: đỏ thuần chủng (AA) P: AA x aa GP: A a F1: Aa Kiểu gen: Aa Kiểu hình: 100% quả vàng. - Trường hợp 2: đỏ không thuần chủng (Aa) P: Aa x aa GP: A ; a a F1: Aa ; aa Kiểu gen: Aa ; aa Kiểu hình: 50% quả đỏ, 50%quả vàng. c.Cây quả đỏ x cây quả đỏ: - Trường hợp1: đỏ thuần chủng (AA) P: AA x AA GP: A A F1: AA Kiểu gen: AA Kiểu hình: 100% quả đỏ. - Trường hợp2: đỏ không thuần chủng (Aa) P: Aa x Aa GP: A ; a A ; a F1: 1AA ; 2 Aa ; 1 aa Kiểu gen: 1AA; 2 Aa ; 1 aa Kiểu hình: 75% quả đỏ , 25%quả vàng. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 . ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN: SINH HỌC 9 (th i gian: 45 phút) I :TRẮC NGHIỆM (2 i m) Khoanh tròn câu trả l i đúng Câu. -Đột biến gen thường có h i cho sinh vật vì nó phá vỡ m i quan hệ h i hoà giữa kiểu gen và m i trường đã được chon lọc tự nhiên và di truyền từ lâu đ i. 0,5
- Xem thêm -

Xem thêm: đề kiểm tra học kỳ I năm 2010 -2011, đề kiểm tra học kỳ I năm 2010 -2011,

Hình ảnh liên quan

Kiểu hình: 100% quả vàng. b. Cây quả đỏ x cây quả vàng: - Trường hợp1: đỏ thuần chủng (AA)      P:     AA    x      aa      GP:     A             a      F1:           Aa - đề kiểm tra học kỳ I năm 2010 -2011

i.

ểu hình: 100% quả vàng. b. Cây quả đỏ x cây quả vàng: - Trường hợp1: đỏ thuần chủng (AA) P: AA x aa GP: A a F1: Aa Xem tại trang 2 của tài liệu.