0

đề kiểm tra toán 7 chương 2(Đại số)

2 10,635 118

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 08:11

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Họ và tên:…………………………… MÔN: TOÁN (Phần Đại số) Lớp 7… Điểm Lời phê của thầy giáo: I. Trắc nghiệm : (4đ) Khoanh tròn vào chữ cái a, b, c, hoặc d đứng trước câu trả lời đúng. 1. Nếu y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k (k ≠ 0) thì x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ nào? a. k b. –k c. 1 k d. 1 k − 2. Cho y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k= 3 4 − thì y biểu diễn theo x là: a. 3 4 y x= − b. 4 3 y x= − c. 3 4 y x= d. 4 3 y x= 3. Biết x, y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch và khi x=6 thì y=12. Khi đó hệ số tỉ lệ của y đối với x bằng bao nhiêu: a. 1 2 b. 2 c. 72 d. Cả a, b, c đều sai. 4. Cho hàm số y=f(x)= - 0,5x. Hãy chọn câu trả lời đúng: a. f(-1)= -0,5 b. f(-2) = -1 c. f(0) = - 0,5 d. f(0) = 0 5. Cho A(x 0 ;y 0 ) với giá trị nào của x 0 , y 0 thì điểm A nằm trên trục Tung. a. x 0 = 0 b. x 0 < 0 c. x 0 > 0 d. y 0 = 0 6. Nếu điểm A(x 0 ;y 0 ) nằm ở góc phần tư thứ II thì: a. x 0 > 0 và y 0 > 0 b. x 0 < 0 và y 0 < 0 c. x 0 > 0 và y 0 < 0 d. x 0 < 0 và y 0 > 0 7. Cho đồ thị hàm số y=ax (a ≠ 0), biết đồ thị hàm số đi qua điểm A(1;8). Khi đó hệ số a bằng bao nhiêu? a. a= 8 b. a=6 c. a=4 d. a=2 8. Cho đồ thị hàm số y = - 2x thì điểm nào sau đây thuộc đồ thị: a. A(3;6) b. B(-2;-4) c. C(-3;6) d. D(5;10) II. Tự luận: (6đ) 1. (3đ) Cho hàm số y = f(x)= 2.x a. Vẽ đồ thị hàm số trên b. Tìm f(1), f(-2). 2. (3đ) Tính diện tích của hình chữ nhật, biết hai cạnh tỉ lệ với 1: 3 và chiều dài lớn hơn chiều rộng 8cm. …………… ……………. . ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Họ và tên:…………………………… MÔN: TOÁN (Phần Đại số) Lớp 7 Điểm Lời phê của thầy giáo: I. Trắc nghiệm. y=12. Khi đó hệ số tỉ lệ của y đối với x bằng bao nhiêu: a. 1 2 b. 2 c. 72 d. Cả a, b, c đều sai. 4. Cho hàm số y=f(x)= - 0,5x. Hãy chọn câu trả lời đúng: a.
- Xem thêm -

Xem thêm: đề kiểm tra toán 7 chương 2(Đại số), đề kiểm tra toán 7 chương 2(Đại số),

Hình ảnh liên quan

2. (3đ) Tính diện tích của hình chữ nhật, biết hai cạnh tỉ lệ với 1: 3 và chiều dài lớn hơn chiều rộng 8cm. - đề kiểm tra toán 7 chương 2(Đại số)

2..

(3đ) Tính diện tích của hình chữ nhật, biết hai cạnh tỉ lệ với 1: 3 và chiều dài lớn hơn chiều rộng 8cm Xem tại trang 1 của tài liệu.