0

hjt lon

13 203 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 07:11

NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o tíi dù giê §Þa lÝ líp 11B Địa lí 11 Tiết 14 Bài 7. Liên minh châu Âu (tiếp theo) Thực hành: Tìm hiểu về Liên minh châu Âu * Yêu cầu của bài thực hành: + Những thuận lợi, khó khăn khi thị trường chung châu Âu được thiết lập và việc sử dụng đồng euro là đồng tiền chung. + Những ví dụ cho thấy EU là nền kinh tế hàng đầu thế giới. Phân tích lược đồ, bảng số liệu, các nguồn thông tin của bài 7 để có được những kiến thức về: Địa lí 11 Tiết 14 Bài 7. Liên minh châu Âu (tiếp theo) Thực hành: Tìm hiểu về Liên minh châu Âu ẹAẽI TAY DệễNG ẹềA TRUNG HAI BIEN ẹEN BIEN BAẫC Liên minh châu Âu - 2007 I. Tìm hiểu ý nghĩa của việc hình thành một EU thống nhất Đọc các thông tin dưới đây và những hiểu biết của bản thân, hãy cho biết việc hình thành thị trường chung châu Âu và việc sử dụng chung đồng ơ rô đã tạo ra những thuận lợi và khó khăn gì cho các nư ớc thành viên EU? Địa lí 11 Tiết 14 Bài 7. Liên minh châu Âu (tiếp theo) Thực hành: Tìm hiểu về Liên minh châu Âu I. Tìm hiểu ý nghĩa của việc hình thành một EU thống nhất Khi hình thành một EU thống nhất: - Các xe tải vượt chặng đường 1200 km qua các biên giới giảm từ 58 giờ xuống còn 36 giờ. - Các hãng bưu chính viễn thông của Anh và Đức có thể tự do kinh doanh ở Brucxen (Bỉ). - Một luật sư người I-ta-li-a có thể làm việc ở Beclin như một luật sư Đức. - Một sinh viên kiến trúc Hi lạp có thể theo h c một khoá đào tạo về thiết kế nhà gỗ ở Hen-xinh-ki như một sinh viên người Phần Lan. §Þa lÝ 11 TiÕt 14 Bµi 7. Liªn minh ch©u ¢u (tiÕp theo) Thùc hµnh: T×m hiÓu vÒ Liªn minh ch©u ¢u I. T×m hiÓu ý nghÜa cña viÖc h×nh thµnh mét EU thèng nhÊt Địa lí 11 Tiết 14 Bài 7. Liên minh châu Âu (tiếp theo) Thực hành: Tìm hiểu về Liên minh châu Âu I. Tìm hiểu ý nghĩa của việc hình thành một EU thống nhất *Thuận lợi: - Tạo điều kiện để hàng hoá, lao động, tiền vốn, dịch vụ đư ợc tự do lưu thông trong khắp lãnh thổ. - Tăng cường hợp tác, liên kết kinh tế, tăng tiềm lực và khả năng cạnh tranh của khối. - Thúc đẩy và tăng cường quá trình nhất thể hoá EU về các mặt kinh tế, xã hội. - Việc sử dụng đồng tiền chung euro tạo thuận lợi cho việc lưu chuyển vốn, đơn giản hoá công tác kế toán, kiểm toán, hạn chế những rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ. * Khó khăn: - Việc chuyển sang đồng euro làm giá tiêu dùng tăng cao có thể dẫn tới lạm phát. Địa lí 11 Tiết 14 Bài 7. Liên minh châu Âu (tiếp theo) Thực hành: Tìm hiểu về Liên minh châu Âu I. Tìm hiểu ý nghĩa của việc hình thành một EU thống nhất II. Tìm hiểu vai trò của EU trong nền kinh tế thế giới a.Vẽ biểu đồ Các nước, khu vực GDP Dân số EU 31,0 7,1 Hoa Kì 28,5 4,6 Nhật Bản 11,3 2,0 Trung Quốc 4,0 20,3 ấn Độ 1,7 17,0 Các nước còn lại 23,5 49,0 Bảng 7.2. Tỉ trọng GDP, dân số của EU và 1 số nước trên thế giới - năm 2004 (Đơn vị:%) Dựa vào bảng 7.2, hãy vẽ biểu đồ thể hiện tỉ trọng GDP, dân số của EU và 1 số nước trên thế giới. Địa lí 11 Tiết 14 Bài 7. Liên minh châu Âu (tiếp theo) Thực hành: Tìm hiểu về Liên minh châu Âu I. Tìm hiểu ý nghĩa của việc hình thành một EU thống nhất II. Tìm hiểu vai trò của EU trong nền kinh tế thế giới a.Vẽ biểu đồ Quy trình vẽ biểu đồ 1. Chọn dạng biểu đồ cần vẽ. 2. Xử lí số liệu (nếu cần). 3. Vẽ biểu đồ. Yêu cầu: Tỉ lệ chính xác, đẹp. Ghi đủ cột, mục. Có chú giải và tên biểu đồ. Địa lí 11 Tiết 14 Bài 7. Liên minh châu Âu (tiếp theo) Thực hành: Tìm hiểu về Liên minh châu Âu Chỳ gii: GDP Dõn s Biu t trng GDP, dõn s ca EU v mt s nc trờn th gii I. Tìm hiểu ý nghĩa của việc hình thành một EU thống nhất a.Vẽ biểu đồ II. Tìm hiểu vai trò của EU trong nền kinh tế thế giới Địa lí 11 Tiết 14 Bài 7. Liên minh châu Âu (tiếp theo) Thực hành: Tìm hiểu về Liên minh châu Âu Chỉ số EU Hoa Kì Nhật bản GDP (Tỉ USD - năm 2004) 12690,5 11667,5 4623,4 % XK trong GDP (2004) 26,5 7,0 12,2 % của EU trong XK của TG(2004) 37,7 9,0 6,25 Vị thế kinh tế của EU với Hoa Kì và Nhật Bản I. Tìm hiểu ý nghĩa của việc hình thành một EU thống nhất II. Tìm hiểu vai trò của EU trong nền kinh tế thế giới a.Vẽ biểu đồ Vai trò của EU trên thế giới b. Nhận xét vị trí kinh tế của EU Hãy nhận xét vị trí kinh tế của EU trên trường quốc tế
- Xem thêm -

Xem thêm: hjt lon, hjt lon,

Hình ảnh liên quan

Phân tích lược đồ, bảng số liệu, các nguồn thông tin của bài 7 để có được những kiến thức về: - hjt lon

h.

ân tích lược đồ, bảng số liệu, các nguồn thông tin của bài 7 để có được những kiến thức về: Xem tại trang 2 của tài liệu.
Bảng 7.2. Tỉ trọng GDP, dân số củaEU và 1 số nước trên thế giới - năm 2004   (Đơn vị:%) - hjt lon

Bảng 7.2..

Tỉ trọng GDP, dân số củaEU và 1 số nước trên thế giới - năm 2004 (Đơn vị:%) Xem tại trang 7 của tài liệu.