0

Bài tập cuối khóa về xây dựng cac forum

2 366 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 06:15

CÔNG TY CỔ PHẦN CIS 212 Nguyễn Lương Bằng- Đống Đa- Hà Nội Điện thoại: (04) 3513-3049 (50) Fax: (04) 3513-3051 Email: info@cis.com.vn Bài tập cuối khóa Mục đích: Đánh giá cuối khóa đào tạo. Yêu cầu : Xây dựng các Form cập nhật tin tức gồm 2 bảng, sử dụng storeprocedure của CSDL SQL Server để cập nhật, cho phép sử dụng các Platform tùy ý: DNN, Rainbow v v…, Sử dụng CSS làm Style cho các Form Xây dựng Cở sở dữ liệu theo các Bảng sau: DM_ChuyenMuc: Các chuyên mục dạng danh mục TinTuc: Bảng dữ liệu chứa tin tức Yêu cầu cụ thể: Vườn Ươm CIS - Xây dựng Form nhập, sửa, xóa cho danh mục chuyên mục - Xây dựng Form nhập nhật tin tức vào bảng tin tức lúc đầu trạng thái – 0 - Xây dựng Form duyệt tin tức chuyển trạng thái sang 1 - Xây dựng Form hiển thị tin tức hiển thị theo từng nhóm chuyên mục o Dạng tiêu đề và tóm tắt tin  Chuyên mục 1 • Tin tức 1 • Tin tức 2 • Tin tức 3 • …  Chuyên mục 2 • Tin tức 4 • Tin tức 5 • … o Chọn vào từng tin sẽ link vào trang Chi tiết tin, hiển thị đầy đủ các nội dụng của tin. Vườn Ươm CIS . Fax: (04) 3513-3051 Email: info@cis.com.vn Bài tập cuối khóa Mục đích: Đánh giá cuối khóa đào tạo. Yêu cầu : Xây dựng các Form cập nhật tin tức gồm 2 bảng,. Ươm CIS - Xây dựng Form nhập, sửa, xóa cho danh mục chuyên mục - Xây dựng Form nhập nhật tin tức vào bảng tin tức lúc đầu trạng thái – 0 - Xây dựng Form
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập cuối khóa về xây dựng cac forum, Bài tập cuối khóa về xây dựng cac forum,

Hình ảnh liên quan

Yêu cầ u: Xây dựng các Form cập nhật tin tức gồm 2 bảng, sử dụng storeprocedure của CSDL SQL Server để cập nhật, cho phép sử dụng các Platform tùy ý: DNN,  Rainbow ..v..v…, Sử dụng CSS làm Style cho các Form - Bài tập cuối khóa về xây dựng cac forum

u.

cầ u: Xây dựng các Form cập nhật tin tức gồm 2 bảng, sử dụng storeprocedure của CSDL SQL Server để cập nhật, cho phép sử dụng các Platform tùy ý: DNN, Rainbow ..v..v…, Sử dụng CSS làm Style cho các Form Xem tại trang 1 của tài liệu.
- Xây dựng Form nhập nhật tin tức vào bảng tin tức lúc đầu trạng thái – -Xây dựng Form duyệt tin tức chuyển trạng thái sang 1  - Bài tập cuối khóa về xây dựng cac forum

y.

dựng Form nhập nhật tin tức vào bảng tin tức lúc đầu trạng thái – -Xây dựng Form duyệt tin tức chuyển trạng thái sang 1 Xem tại trang 2 của tài liệu.