0

Đề thi minh họa kỳ thi thpt quốc gia có đáp án môn toán năm 2017 mã 10 | Toán học, Đề thi đại học - Ôn Luyện

19 13 0
  • Đề thi minh họa kỳ thi thpt quốc gia có đáp án môn toán năm 2017 mã 10 | Toán học, Đề thi đại học - Ôn Luyện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2021, 14:34

Giả sử khi cắt chuông bởi mặt phẳng qua trục của chuông, được thiết diện có đường viền là một phần parabol ( hình vẽ ).. Tính thể tích chuông.[r] (1)Đề số 010 ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Mơn: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số nào? A. y  x 3x 2 B. y  x 3x 1 C. y x 4x21 D. y x 33x 1 Câu 2: Cho hàm số y f x   g x  với f x  g x  0, có xlim f x   1và xlim g x     Khẳng định sau khẳng định đúng? A. Đồ thị hàm số cho khơng có tiệm cận ngang B. Đồ thị hàm số cho có tiệm cận ngang C. Đồ thị hàm số có nhiều tiệm cận ngang D. Đồ thị hàm số cho có hai tiệm cận ngang đường thẳng y 1 y 1 Câu 3: Hỏi hàm số y 4x 1 nghịch biến khoảng nào? A. ;6 B. 0; C. 1; 2       D.  ; 5 Câu 4: Cho hàm số y f x  xác định, liên tục  có bảng biến thiên: x  1  y'  +  + y   3 4  Khẳng định sau khẳng định đúng? A. Hàm số có cực trị B. Hàm số có giá trị cực tiểu -3 C. Hàm số có giá trị lớn  giá trị nhỏ -4 D. Hàm số đạt cực đại x 0 đạt cực tiểu x 1 Câu 5: Tìm giá trị cực tiểu yCT hàm số 3 y x 3x 2 (2)Câu 6: Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ hàm số: f x   2 x x A. max        B. min max        C. min max        D. min max        Câu 7: Cho hàm số y x 2x     có đồ thị (C) cà đường thẳng d : y x m  Tìm m để d cắt (C) điểm phân biệt A, B A. m 5 B. m 0 C. m 1 D. m  Câu 8: Cho hàm số y x3 3mx2 1m3 2    có đồ thị  Cm Tìm tất giá trị thực m để đồ thị  Cm có hai điểm cực đại A B thỏa mãn AB vng góc đường thẳng d : y x A. m 2   m 0 B. m  m 0 C. m 2   D. m  2 Câu 9: Cho hàm số 5x y x 4x m     với m tham số thực Chọn khẳng định sai: A. Nếu m 4 đồ thị hàm số có tiệm cận ngang B. Nếu m 4 đồ thị hàm số có tiệm cận ngang tiệm cận đứng C. Nếu m 4 đồ thị hàm số có tiệm cận đứng tiệm cận ngang D. Với m hàm số ln có hai tiệm cận đứng Câu 10: Người ta cần chế tạo ly dạng hình cầu tâm O, đường kính 2R Trong hình cầu có hình trụ trịn xoay nội tiếp hình cầu Nước chứa hình trụ Hãy tìm bán kính đáy r hình trụ để ly chứa nhiều nước A. r R 3  B. r 2R 3  C. r 2R 3  D. r R 3  Câu 11: Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y cot x cotx m    đồng biến khoảng ; 4         A. m 0 m 2  B. m 0 C.1 m 2  D. m 2 Câu 12: Giải phương trình log x3 2 1 (3)Câu 13: Tính đạo hàm hàm số y log x A. y ' x ln  B. y ' x ln  C. y ' x  D. x 13 y ' ln13  Câu 14: Giải phương trình log 3x 12   A. x 14 B. x 3  C. x 3 D. 10 x 3  Câu 15: Tìm tập xác định D hàm số y ln x  34x2 A. D4; B. D  1;3 C. D    ; 1 3; D. D  1;3 Câu 16: Đồ thị đồ thị hàm số đáp án sau: A. y 2 x B. y 3 x C. y 4 x D. y 2x Câu 17: Cho biểu thức 2log a3 5 a B 3 log a log 25 với a dương, khác Khẳng định sau khẳng định đúng? A. B a 24 B. B 2a 5  C.   2 a log  B 1 D. B 3 Câu 18: Tính đạo hàm hàm số x y log x          A. y 'x ln 2x 4 B. y 'x ln 28 C.   8 y ' x ln   D.  2 8 y ' x ln   Câu 19: Cho log 15 a,log 10 b3   Tính log 509 theo a b A.   1 log 50 a b 2    B. log 50 a b 19    C. log 50 a b9   D. log 50 2a b9   Câu 20: Cho bất phương trình 2  1  2 (4)A. Tập nghiệm bất phương trình chứa tập 2; B. Nếu x nghiệm bất phương trình log x log 32  C. Tập nghiệm x 2  D. Tập nghiệm bất phương trình x 3  Câu 21: Một người gởi 100 triệu đồng vào ngân hàng theo kì hạn năm với lãi suất 1,75% năm sau năm người thu số tiền 200 triệu Biết tiền lãi sau năm cộng vào tiền gốc trước trở thành tiền gốc năm Đáp án sau gần số năm thực tế A. 41 năm B. 40 năm C. 42 năm D. 43 năm Câu 22: Cơng thức tính diện tích hình phẳng giới hạn hai đồ thị hàm số     y f x , y g x  hai đường thẳng x a, x b a b     là: A.     b a S f x g x dx B.      b a S f x g x dx C.      b 2 a S f x g x dx D.     b a S  f x g x dx Câu 23: Cho hàm số   4 2x f x x   Chọn phương án đúng: A.   3 2x f x dx C 3 x     B.   3 2x f x dx C 3 x     C. f x dx 2x  3 C x     D.   3 2x f x dx C 3 2x     Câu 24: Tính 0 I sin x.sin 3xdx   A. I 4   B. I 4   C. I 8   D. I 8   Câu 25: Tính 5 0 x J 2sin dx 4           là: A. J 15  B. J 15 8  C. J 16 15  D. J 15 16  Câu 26: Tính 12 0 I tan xdx  (5)A. I 1ln 2  B. I 1ln 3  C. I 1ln 4  D. I 1ln 5  Câu 27: Ở hình bên, ta có parabol y x 22x 2 , tiếp tuyến với điểm M 3;5  Diện tích phần gạch chéo là: A. B. 10 C. 12 D. 15 Câu 28: Một chng có dạng hình vẽ Giả sử cắt chuông mặt phẳng qua trục chuông, thiết diện có đường viền phần parabol ( hình vẽ ) Biết chng cao 4m, bán kính miệng chng 2 Tính thể tích chuông? A. 6 B.12 C. 23 D.16 Câu 29: Nếu z 2i 3  z z bằng: A. 6i 2i 11   B. 12i 13  C. 12i 13  D. 4i 7  Câu 30: Số số phức sau số thực A.  i   i  B. 2 i 5   1 2i 5 C. 1 i i 3     D. i 2 i   Câu 31: Trong mặt phẳng phức A 4;1 , B 1;3 ,C 6;0      biểu diễn số phức 1 (6)A. 4i  B. 4i 3   C. 4i 3  D. 4i 3   Câu 32: Tập hợp nghiệm phương trình z z z i   là: A. 0;1 i  B.  0 C. 1 i D. 0;1 Câu 33: Tìm số phức z biết z.z 29, z   21 20i, phần ảo z số thực âm. A. z  2 5i B. z 5i  C. z 2i  D. z  5 2i Câu 34: Trong mặt phẳng phức, tập hợp điểm M biểu diễn số phức z biết z   z 4i là: A. Elip 2 x y 1 4   B. Parabol 2 y 4x C. Đường tròn 2 x y  4 D. Đường thẳng 6x 8y 25 0   Câu 35: Cho hình hộp đứng ABCD.A’B’C’D’ có đáy hình vng cạnh a Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (A’BCD’) a 2 Tính thể tích hình hộp theo a A. V a B. 3 a 21 V  C. V a 3 D. 3 a V 3  Câu 36: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình cữ nhật, SA vng góc với mặt đáy (ABCD), AB a, AD 2a  Góc cạnh bên SB mặt phẳng (ABCD) 450 Thể tích hình chop S.ABCD A. 6a3 18 B. 3 2 2a 3 C. 3 a 3 D. 3 2a Câu 37: Cho khối chóp S.ABC Trên đoạn SA, SB, SC lấy ba điểm A', B', C’ cho SA ' 1SA;SB' 1SB;SC' 1SC 2    Khi tỉ số thể tích hai khối chóp S.A'B'C' S.ABC bằng: A. 2 B. 1 6 C. 1 12 D. 1 24 Câu 38: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a Hình chiếu vng góc S lên mặt phẳng (ABCD) trùng với trung điểm H cạnh AB Góc tạo SC (ABCD) 450 Tính theo a tính khoảng cách hai đường thẳng SD AB. A. d 2a 3  B. d a 13  C. d a 3  D. d a 15 (7)Câu 39: Cho tứ diện OABC có OAB tam giác vng cân OA OB a,OC a      OC OAB Xét hình nón tròn xoay đỉnh C, đáy đường tròn tâm O, bán kính a Hãy chọn câu sai A. Đường sinh hình nón B. Khoảng cách từ O đến thiết diện (ABC) C. Thiết diện (ABC) tam giác D. Thiết diện (ABC) hợp với đáy góc 450. Câu 40: Cho hình nón có chiều cao h góc đỉnh 900 Thể tích khối nón xác định bởi hình nón trên: A. 3 h  B. h3 3  C. 2 h3 3  D. 2 h Câu 41: Một hình trụ có diện tích xung quanh S, diện tích đáy diện tích mật cầu bán kính a Khi đó, thể tích hình trụ bằng: A. 1Sa 2 B. 1 Sa 3 C. 1 Sa 4 D.Sa Câu 42: Cho tứ diện ABCD có ABC DBC tam giác cạnh chung BC = Cho biết mặt bên (DBC) tạo với mặt đáy (ABC) góc 2 mà cos 3    Hãy xác định tâm O mặt cầu ngoại tiếp tứ diện A. O trung điểm AB B. O trung điểm AD C. O trung điểm BD D. O thuộc mặt phẳng (ADB) Câu 43: Trong không gian Oxyz, cho hai vector aa ,a , a , b1 3 b , b , b1 3   khác 0 Tích hữu hướng a b c Câu sau đúng? A. ca b1 3a b ,a b2 3a b ,a b3 1a b1 3  B. ca b2 3a b , a b3 1a b ,a b1 b 2a b2 1  C. ca b3 1a b , a b1 2a b , a b2 3a b3 1  D. ca b1 3a b ,a b3 2 a b ,a b1 2a b2 3  Câu 44: Trong không gian Oxyz, cho hai vector aa , a ,a , b1 3 b , b , b1 3   khác 0   cos a, b  biểu thức sau đây? (8)C. a b1 3a ba b 2 1a b3 D. a b1 1a ba b 2 2a b3 Câu 45: Ba mặt phẳngx 2y z 0, 2x y 3z 13 0,3x 2y 3z 16 0            cắt điểm A Tọa độ A là: A. A 1; 2;3  B. A 1; 2;3   C. A 1; 2;3   D. A 1; 2; 3   Câu 46: Cho tứ giác ABCD có A 0;1; , B 1;1; ,C 1; 1;0 , D 0;0;1          Tính độ dài đường cao AH hình chóp A.BCD A. 2 B. 3 2 C. 2 D. Câu 47: Với giá trị m, n đường thẳng     x 4t D : y 4t t z t              nằm mặt phẳng   P : m x 2y 4z n 0       ? A. m 4;n 14  B. m 4;n  10 C. m 3;n  11 D. m 4;n  14 Câu 48: Viết phương trình tham số đường thẳng (D) qua I 1;5; 2  song song với trục Ox A. x t y ; t z            B. x m y 5m ; m z 2m            C. x 2t y 10t ; t z 4t            D. Hai câu A C Câu 49: Cho điểm A 2;3;5  mặt phẳng  P : 2x 3y z 17 0    Gọi A’ điểm đối xứng A qua (P) Tọa độ điểm A’ là: A. A ' 12 18 34; ; 7       B. 12 18 34 A ' ; ; 7 7        C. A ' 12; 18; 34 7 7         D. 12 18 34 A ' ; ; 7 7        Câu 50: Cho ba điểm A 1;0;1 ; B 2; 1;0 ;C 0; 3; 1         Tìm tập hợp điểm M x; y;z  thỏa mãn AM2BM2 CM2 (9)B. Mặt cầu x2y2z22x 4y 8z 13 0    C. Mặt cầu x2y2z22x 8y 4z 13 0    D. Mặt phẳng 2x 8y 4z 13 0    Đáp án 1-A 2-C 3-B 4-D 5-D 6-A 7-D 8-D 9-A 10-A (10)LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1:Đáp án A Đồ thị hình bên dạng đồ thị hàm số bậc có a 0 , di qua điểm 0; 2 Câu 2:Đáp án C Ta có: x    x x lim f x 1 lim y lim g x         suy y 1 tiệm cận ngang Rõ ràng đồ thị hàm số có thể nhiều tiệm cận Câu 3:Đáp án B Ta có: y ' 16x 0 với x0; Câu 4:Đáp án D Hàm số đạt cực tiểu x 1 đạt cực đại x 0 Câu 5:Đáp án D 2 x y ' 3x 6x x          a 0 nên x 2 điểm cực tiểu hàm số suy 3 CT y 2 3.4 2  2 Câu 6:Đáp án A TXĐ: D  2; 2   x 2 x x2 f ' x 2 x x            2 x f ' x x x x 2 x x                   f    2;f 2;f      2; max f x f       ,     2; min f x f 2         Câu 7:Đáp án D PTHĐGĐ (C) d : x x m 2x      ĐK: x 2   1    x 2x22mx x m    2x 2mx m 0, * (11)Ta thấy x  khơng phải nghiệm phương trình Ta có: ' m 2m 0, m       Do pt ln có nghiệm phân biệt với m Vậy d cắt (C) điểm phân biệt với m Câu 8:Đáp án D Ta có: 3 1 x y m y' 3x 3mx y ' x m y                Để hàm số có hai điểm cực trị m 0 Giả sử A 0; m , B m;01   AB m, 1m3 2                Ta có vtpt d n 1; 1   u  1;1 Để AB d AB.u m 1m3 m m 2 m                  Câu 9:Đáp án A Xét phương trình x24x m 0  , với     ' m 0 m 4 phương trình vơ nghiệm nên đồ thị hàm số khơng có tiệm cận đứng Câu 10:Đáp án A Gọi h r chiều cao bán kính đáy hình trụ Bài tốn quy việc tính h r phụ thuộc theo R hình chữ nhật ABCD nội tiếp hình trịn (O,R) thay đổi V r h đạt giá trị lớn Ta có: AC2 AB2BC2 4R2 4r2h2   2 V R h h h R h h 2R 4                    2 3 2R V ' h R h 4            Vậy max 4 2R V V R h 9      x 0 2R (12)-Lúc r2 R2 4R. 2R2 r R 4 3      Câu 11:Đáp án D Đặt u cot x, u  0;1 y u u m    Ta có: x  2 x  2     2   2 m 2 m m y ' u ' cot x cot x u m u m u m                Hàm số đồng biến ; y 'x 4           với x thuộc 2;         hay   m m m 0;1        Câu 12:Đáp án A Điều kiện x  1 Phương trình log x3 2  1 x2    4 x 2, thỏa điều kiện Câu 13:Đáp án B 1 y ' x.ln  Câu 14:Đáp án C Điều kiện 3x x 3       2 log 3x 1  3 3x 8   x 3, kết hợp điều kiện ta x 3 Câu 15:Đáp án A Điều kiện xác định: x34x2x x 42    0 x Câu 16:Đáp án A Đồ thị hàm số qua điểm  1; có A, D thỏa nhiên đáp án D có đồ thị parabol Câu 17:Đáp án A Ta có: 2log a3 log a3 2 5 a a B 3 log a log 25 3 4log a.log a 4 Câu 18:Đáp án C Ta có:       ' 2 1 x x 8 y ' x ln 2 x x ln x x ln x                        (13)Ta có 32 1 log 50 log 50 log 50 2   3 3 150 log 50 log log 15 log 10 a b 3        Suy   1 log 50 log 50 a b 2     Hoặc học sinh kiểm tra MTCT Câu 20:Đáp án C ĐK: x 1 *          2 4 2 2 log x log 2x 1 log 4x 3  0 log 2x x log 4x 3 2 2x 5x x 2         kết hợp đk (*) ta x 2   Câu 21:Đáp án B Đặt r 1,75% Số tiền gốc sau năm là:100 100.r 100 r     Số tiền gốc sau năm là: 100 r   100 r r 100 r      2 Như số tiền gốc sau n năm là: 100 r  n Theo đề 100 r  n 200 1 rn   2 n log 401 r  Câu 22:Đáp án A Theo sách giáo khoa đáp án A đáp án xác Câu 23:Đáp án A   2 3 2x f x dx 2x dx C x x              Câu 24:Đáp án C   8 8 0 0 1 1 I sin x.sin 3x.dx cos 2x cos 4x dx sin 2x sin 4x 2 2                   Câu 25:Đáp án C 5 0 x 16 J 2sin dx 4 15           (14)Câu 26:Đáp án C Sử dụng MTCT giá trị đáp án A Câu 27:Đáp án A Đặt f x1  x22x 2 Ta có f ' x1   2x 2,f ' 3   4 Tiếp tuyến parabol cho điểm M 3;5  có phương trình y x 3      y 4x 7 Đặt f x2  4x 7 Diện tích phải tìm là:         3 2 1 0 f x f x dx x 2x 2  4x dx         3 3 2 0 0 x x 6x dx x dx 3                  Câu 28:Đáp án D Xét hệ trục hình vẽ, dễ thấy parabol qua ba điểm 0;0 , 4; 2 , 4; 2      nên có phương trình 2 y x 2  Thể tích chng thể tích khối trịn xoay tạo hình phẳng y 2x, x 0, x 4  quay quanh trục Ox Do Ta có   4 4 2 0 V 2xdx x  16 Câu 29:Đáp án B Vì z 2i 3 2i    nên z 2i  , suy 3 2i 2i   z 2i 12i z 2i 13          Câu 30:Đáp án C      2 1 i i 3   1 i 4 Câu 31:Đáp án B Trọng tâm tam giác ABC G 3;4       (15)Câu 32:Đáp án A z z 0 z z z 1 z i z i z i z i                          Câu 33:Đáp án B Đặt z a ib a, b   , b 0  Ta có:       2 2 2 2 z a bi z.z a b 29 a b 21 z a b 2abi 21 20i 2ab 20                              (1) trừ (2), ta có 2b2 50 mà b 0 nên b 5 Thay b 5 vào (3) ta a 2 Vậy z 5i  Câu 34:Đáp án D Đặt z x yi x, y     M x; y  điểm biểu diễn z Ta có     2 z x y z 4i x iy 4i x y i                   2 2 z 4i x y         Vậy z   z 4i x2y2 x 3  2  y 42 6x 8y 25 0   Câu 35:Đáp án C Gọi H hình chiếu A lên cạnh A’B a AH A 'BCD ' AH 2     Gọi AA ' x 0  Áp dụng hệ thức cạnh đường cao tam giác AA’B: 2 2 2 1 1 1 AH  AA ' AB 3a  x a 2 x 3a x a     3 ABCD.A'B'C'D' V AA '.AB.AD a 3.a.a a  Câu 36:Đáp án D 3 ABCD 1 2a V SA.S a.a.2a 3 3 (16)Câu 37:Đáp án D Ta có: S.A 'B'C' S.ABC V SA ' SB' SC' 1 1 V  SA SB SC 2 424 Câu 38:Đáp án C Xác định góc SC (ABCD) SCH 45 Tính HC a SH a 2    Vì AB / / SCD , H AB   nên d AB;SD  d AB, SCD   d H, SCD   Gọi I trung điểm CD Trong (SHI), dựng HKSI K Chứng minh HKSCD d H; SCD   HK Xét tam giác SHI vuông H, HK đường cao: 2 2 2 1 1 a HK HK SH HI 5a a 5a   Vậy d AB;SD  HK a 3   Câu 39:Đáp án C Tam giác OAB vuông cân O nên AB a 2 2 2 2 a 3a OAC : AC OA OC a 2       a AC 2  Vì AB AC : Câu C) sai Câu 40:Đáp án A Do góc đỉnh hình nón 900 nên thiết diện qua trục hình nón tam giác vng cân. (17)Thể tích khối nón : 3 1 h V R h 3     Câu 41:Đáp án B Gọi R h bán kính đáy chiều cao hình trụ Khi : 2 2 d S  R  R  4 a (Sd diện tích mặt cầu)  R 2a   xq xq S S Rh S S S h 4 a        Vậy d S V S h a Sa 4 a      Câu 42:Đáp án B Gọi M trung điểm cạnh BC Vì ABC DBC tam giác nên trung truyến AM DM vng góc với BC AM DM a 2   Trong MAD: 2 2 AD AM DM 2AM.DM.cos 2 2 2 3a 3a AD 2.2 2a 4     Ta có: BA2BD2 a2a2 2a2 AD2 ABD 90   Tương tự: CA2 CD2 AD2 ACD 90   Vậy mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD có tâm O trung điểm cạnh AD Câu 43:Đáp án B Ta có: 3 1  3 1 2 1 2 3 1 a a a a a a a;b ; ; a b a b ,a b a b , a b a b b b b b b b              Câu 44:Đáp án A Ta có cos a, b  a.b a b1 a b2 a b3 a b a b             Câu 45:Đáp án D Tọa độ giao điểm ba mặt phẳng nghiệm hệ phương trình :       x 2y z 2x y 3z 13 3x 2y 3z 16            (18)Giải (1),(2) tính x,y theo z x  z 4; y z 5  Thế vào phương trình (3) z 3 từ có x 1; y 2 Vậy A 1; 2; 3   Câu 46:Đáp án B       BC 0; 2; ; BD       1; 1; n BC, BD2 0;1; 1      Phương trình tổng quát (BCD): x 0  y 1   z 2   1 BCD : y z 0       1 AH d A, BCD 2      Câu 47:Đáp án D (D) qua A 3;1; 3   có vectơ phương a4; 4;1  Vecto pháp tuyến   P : m 1; 2; 4         m m a.n D P 3m n n 14 A P                       Câu 48:Đáp án A   D / / Ox  Vectơ phương  D : e11;0;0   D : y 5x t 1; t z             Câu 49:Đáp án A Phương trình tham số đường thẳng (d) qua A vng góc với   x 2t P : y 3t z t            Thế x,y,z theo t vào phương trình (P) t 14   Thế t 14   vào phương trình (d) giao điểm I (d) (P) là: I 26 39 69; ; 14 14 14       I trung điểm AA’ nên: A ' 12 18 34; ; 7        Câu 50:Đáp án A 2 2 (19) 2 2   2  2 2 2 2   2 2 x y z x y z x y z                2 2
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi minh họa kỳ thi thpt quốc gia có đáp án môn toán năm 2017 mã 10 | Toán học, Đề thi đại học - Ôn Luyện, Đề thi minh họa kỳ thi thpt quốc gia có đáp án môn toán năm 2017 mã 10 | Toán học, Đề thi đại học - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

Câu 10: Người ta cần chế tạo một ly dạng hình cầu tâm O, đường kính 2R. Trong hình cầu - Đề thi minh họa kỳ thi thpt quốc gia có đáp án môn toán năm 2017 mã 10 | Toán học, Đề thi đại học - Ôn Luyện

u.

10: Người ta cần chế tạo một ly dạng hình cầu tâm O, đường kính 2R. Trong hình cầu Xem tại trang 2 của tài liệu.
Câu 22: Công thức tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số - Đề thi minh họa kỳ thi thpt quốc gia có đáp án môn toán năm 2017 mã 10 | Toán học, Đề thi đại học - Ôn Luyện

u.

22: Công thức tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số Xem tại trang 4 của tài liệu.
Câu 28: Một cái chuông có dạng như hình vẽ. Giả sử khi cắt chuông bởi mặt phẳng qua trục - Đề thi minh họa kỳ thi thpt quốc gia có đáp án môn toán năm 2017 mã 10 | Toán học, Đề thi đại học - Ôn Luyện

u.

28: Một cái chuông có dạng như hình vẽ. Giả sử khi cắt chuông bởi mặt phẳng qua trục Xem tại trang 5 của tài liệu.
Câu 27: Ở hình bên, ta có parabol x 2 2x 2 , tiếp tuyến với nó tại điểm M 3;5 . Diện tích phần gạch chéo là: - Đề thi minh họa kỳ thi thpt quốc gia có đáp án môn toán năm 2017 mã 10 | Toán học, Đề thi đại học - Ôn Luyện

u.

27: Ở hình bên, ta có parabol x 2 2x 2 , tiếp tuyến với nó tại điểm M 3;5 . Diện tích phần gạch chéo là: Xem tại trang 5 của tài liệu.
Câu 35: Cho hình hộp đứng ABCD.A’B’C’D’ có đáy là hình vuông cạnh a. Khoảng cách từ - Đề thi minh họa kỳ thi thpt quốc gia có đáp án môn toán năm 2017 mã 10 | Toán học, Đề thi đại học - Ôn Luyện

u.

35: Cho hình hộp đứng ABCD.A’B’C’D’ có đáy là hình vuông cạnh a. Khoảng cách từ Xem tại trang 6 của tài liệu.
Đồ thị hình bên là dạng đồ thị của hàm số bậc 3 có , nó di qua điểm  0; 2 - Đề thi minh họa kỳ thi thpt quốc gia có đáp án môn toán năm 2017 mã 10 | Toán học, Đề thi đại học - Ôn Luyện

th.

ị hình bên là dạng đồ thị của hàm số bậc 3 có , nó di qua điểm  0; 2 Xem tại trang 10 của tài liệu.
Gọi h và r là chiều cao và bán kính đáy của hình trụ. Bài toán quy về việc tính h và r phụ thuộc theo R khi hình chữ nhật ABCD nội tiếp trong hình tròn (O,R) thay đổi về 2 - Đề thi minh họa kỳ thi thpt quốc gia có đáp án môn toán năm 2017 mã 10 | Toán học, Đề thi đại học - Ôn Luyện

i.

h và r là chiều cao và bán kính đáy của hình trụ. Bài toán quy về việc tính h và r phụ thuộc theo R khi hình chữ nhật ABCD nội tiếp trong hình tròn (O,R) thay đổi về 2 Xem tại trang 11 của tài liệu.
Xét hệ trục như hình vẽ, dễ thấy parabol đi qua ba điểm 0;0 , 4; 2 2 , 4; 2 2    nên có phương trình  xy2 - Đề thi minh họa kỳ thi thpt quốc gia có đáp án môn toán năm 2017 mã 10 | Toán học, Đề thi đại học - Ôn Luyện

t.

hệ trục như hình vẽ, dễ thấy parabol đi qua ba điểm 0;0 , 4; 2 2 , 4; 2 2   nên có phương trình xy2 Xem tại trang 14 của tài liệu.
Gọi H là hình chiếu của A lên cạnh A’B a 3 - Đề thi minh họa kỳ thi thpt quốc gia có đáp án môn toán năm 2017 mã 10 | Toán học, Đề thi đại học - Ôn Luyện

i.

H là hình chiếu của A lên cạnh A’B a 3 Xem tại trang 15 của tài liệu.
Do góc ở đỉnh của hình nón bằng 900 nên thiết diện qua trục hình nón là tam giác vuông cân - Đề thi minh họa kỳ thi thpt quốc gia có đáp án môn toán năm 2017 mã 10 | Toán học, Đề thi đại học - Ôn Luyện

o.

góc ở đỉnh của hình nón bằng 900 nên thiết diện qua trục hình nón là tam giác vuông cân Xem tại trang 16 của tài liệu.