0

khóa học siêu âm tổng quát bao gồm siêu âm bụng siêu âm tuyến giáp tuyến vú siêu âm sản phụ khoa cơ bản siêu âm cấp cứu bụng tại bv chợ rẫy

47 12 0
  • khóa học siêu âm tổng quát bao gồm siêu âm bụng siêu âm tuyến giáp tuyến vú siêu âm sản phụ khoa cơ bản siêu âm cấp cứu bụng tại bv chợ rẫy

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2021, 14:33

Ñoaïn xuoáng gaàn 2,6 cm Ñoaïn xuoáng xa 2,4 cm Ñoäng maïch chuû buïng 2,0 cm ÔÛ ngöôøi lôùn khaåu kính ñoäng maïch chuû taêng khoaûng 0,1 cm moãi thaäp nieân.. hinhanhykhoa.com..[r] (1)SIÊU ÂM (2)CÁC TẠNG 1.TUYẾN THƯỢNG THẬN 2.MẠCH MÁU LỚN 3.HẠCH LYMPHO 4.TỤY 5.MỘT PHẦN ĐẠI TRÀNG (3)A- - -TUYẾN THƯỢNG THẬN CHÚ Ý : 1.Bình thường khơng thấy/1 vùng echo dày 2.SA: sàng lọc phát 3.CT: cần thiết sau siêu âm 4.P quan sát dễ bên T 5.Tư bệnh nhân: (4)TUYẾN THƯỢNG THẬN 6.Lieân quan GP Bên P: -Cực thận P -Tĩnh mạch chủ Bên T: +Cực thận T +Laùch 7.Khaùm: (5)(6)(7)(8)TUYẾN THƯỢNG THẬN HÌNH ẢNH SIÊU ÂM BÌNH THƯỜNG -Vị trí: Trước so với thận -Hình dáng: Tam giác, dấu phẩy, V ngược (9)(10)THƯỢNG THẬN BÌNH THƯỜNG (11)TUYẾN THƯỢNG THẬN MỘT VÀI HÌNH ẢNH BẤT THƯỜNG 1.NANG 2.NANG XUẤT HUYẾT 3.U (12)U THƯỢNG THẬN T (13)(14)U THƯỢNG THẬN P (15)(16)U thuong than (17)(18)B -MẠCH MÁU-ĐM CHỦ BỤNG HÌNH ẢNH SIÊU ÂM 2D BÌNH THƯỜNG 1.Hình ống,thành mạch rõ,đập theo nhịp tim,nhỏ dần từ hoành tới chỗ chia ĐM chậu 2.Ngành bên: ĐM thận tạng ĐM Mạc treo tràng ĐM thận (19)(20)Khẩu kính trung bình Gốc động mạch chủ 3,6 cm Cung 3,5 cm Đoạn xuống gần 2,6 cm Đoạn xuống xa 2,4 cm Động mạch chủ bụng 2,0 cm Ở người lớn kính động mạch chủ tăng khoảng 0,1 cm thập niên (21)(22)(23)(24)(25)MẠCH MÁU RAR (26)MẠCH MÁU-ĐM CHỦ BỤNG PHÌNH ĐM CHỦ BỤNG -Gia tăng đường kính phía -Đường kính > 30 mm (áo ngồi) -Thun tắc ? (27)Siêu âm (US) phương tiện tầm sốt tốt để xác định hay loại trừ phình AO CT MRI DSA (28)(29)(30)PHÌNH AO (31)(32)(33)(34)(35)MẠCH MÁU-ĐM CHỦ BỤNG PHÌNH AO CÓ BÓC TÁCH có lòng (siêu âm màu) (36)(37)(38)(39)(40)Tham khao: (41)(42)(43)(44)(45)(46)(47) hinhanhykhoa.com
- Xem thêm -

Xem thêm: khóa học siêu âm tổng quát bao gồm siêu âm bụng siêu âm tuyến giáp tuyến vú siêu âm sản phụ khoa cơ bản siêu âm cấp cứu bụng tại bv chợ rẫy, khóa học siêu âm tổng quát bao gồm siêu âm bụng siêu âm tuyến giáp tuyến vú siêu âm sản phụ khoa cơ bản siêu âm cấp cứu bụng tại bv chợ rẫy

Hình ảnh liên quan

HÌNH ẢNH SIÊU ÂM BÌNH THƯỜNG - khóa học siêu âm tổng quát bao gồm siêu âm bụng siêu âm tuyến giáp tuyến vú siêu âm sản phụ khoa cơ bản siêu âm cấp cứu bụng tại bv chợ rẫy
HÌNH ẢNH SIÊU ÂM BÌNH THƯỜNG Xem tại trang 8 của tài liệu.
MỘT VÀI HÌNH ẢNH BẤT THƯỜNG - khóa học siêu âm tổng quát bao gồm siêu âm bụng siêu âm tuyến giáp tuyến vú siêu âm sản phụ khoa cơ bản siêu âm cấp cứu bụng tại bv chợ rẫy
MỘT VÀI HÌNH ẢNH BẤT THƯỜNG Xem tại trang 11 của tài liệu.
1.Hình ống,thành mạch rõ,đập theo nhịp tim,nhỏ dần từ dưới hoành tới chỗ chia  ĐM chậu. - khóa học siêu âm tổng quát bao gồm siêu âm bụng siêu âm tuyến giáp tuyến vú siêu âm sản phụ khoa cơ bản siêu âm cấp cứu bụng tại bv chợ rẫy

1..

Hình ống,thành mạch rõ,đập theo nhịp tim,nhỏ dần từ dưới hoành tới chỗ chia ĐM chậu Xem tại trang 18 của tài liệu.
-Hình dạng phình: -đối xứng/không. -khu trú/lan tỏa. -Dịch quanh túi phình. - khóa học siêu âm tổng quát bao gồm siêu âm bụng siêu âm tuyến giáp tuyến vú siêu âm sản phụ khoa cơ bản siêu âm cấp cứu bụng tại bv chợ rẫy

Hình d.

ạng phình: -đối xứng/không. -khu trú/lan tỏa. -Dịch quanh túi phình Xem tại trang 26 của tài liệu.
soát tốt để xác định hay loại trừ phình AO CT - khóa học siêu âm tổng quát bao gồm siêu âm bụng siêu âm tuyến giáp tuyến vú siêu âm sản phụ khoa cơ bản siêu âm cấp cứu bụng tại bv chợ rẫy

so.

át tốt để xác định hay loại trừ phình AO CT Xem tại trang 27 của tài liệu.
PHÌNH ĐM CHỦ BỤNG - khóa học siêu âm tổng quát bao gồm siêu âm bụng siêu âm tuyến giáp tuyến vú siêu âm sản phụ khoa cơ bản siêu âm cấp cứu bụng tại bv chợ rẫy
PHÌNH ĐM CHỦ BỤNG Xem tại trang 28 của tài liệu.
PHÌNH AO - khóa học siêu âm tổng quát bao gồm siêu âm bụng siêu âm tuyến giáp tuyến vú siêu âm sản phụ khoa cơ bản siêu âm cấp cứu bụng tại bv chợ rẫy
PHÌNH AO Xem tại trang 29 của tài liệu.
PHÌNH AO - khóa học siêu âm tổng quát bao gồm siêu âm bụng siêu âm tuyến giáp tuyến vú siêu âm sản phụ khoa cơ bản siêu âm cấp cứu bụng tại bv chợ rẫy
PHÌNH AO Xem tại trang 30 của tài liệu.
PHÌNH AO - khóa học siêu âm tổng quát bao gồm siêu âm bụng siêu âm tuyến giáp tuyến vú siêu âm sản phụ khoa cơ bản siêu âm cấp cứu bụng tại bv chợ rẫy
PHÌNH AO Xem tại trang 31 của tài liệu.
PHÌNH AO - khóa học siêu âm tổng quát bao gồm siêu âm bụng siêu âm tuyến giáp tuyến vú siêu âm sản phụ khoa cơ bản siêu âm cấp cứu bụng tại bv chợ rẫy
PHÌNH AO Xem tại trang 33 của tài liệu.
PHÌNH AO - khóa học siêu âm tổng quát bao gồm siêu âm bụng siêu âm tuyến giáp tuyến vú siêu âm sản phụ khoa cơ bản siêu âm cấp cứu bụng tại bv chợ rẫy
PHÌNH AO Xem tại trang 34 của tài liệu.
PHÌNH AO CÓ BÓC TÁCH - khóa học siêu âm tổng quát bao gồm siêu âm bụng siêu âm tuyến giáp tuyến vú siêu âm sản phụ khoa cơ bản siêu âm cấp cứu bụng tại bv chợ rẫy
PHÌNH AO CÓ BÓC TÁCH Xem tại trang 35 của tài liệu.
PHÌNH AO CÓ BÓC TÁCH - khóa học siêu âm tổng quát bao gồm siêu âm bụng siêu âm tuyến giáp tuyến vú siêu âm sản phụ khoa cơ bản siêu âm cấp cứu bụng tại bv chợ rẫy
PHÌNH AO CÓ BÓC TÁCH Xem tại trang 36 của tài liệu.
PHÌNH AO CÓ BÓC TÁCH - khóa học siêu âm tổng quát bao gồm siêu âm bụng siêu âm tuyến giáp tuyến vú siêu âm sản phụ khoa cơ bản siêu âm cấp cứu bụng tại bv chợ rẫy
PHÌNH AO CÓ BÓC TÁCH Xem tại trang 37 của tài liệu.
PHÌNH AO CÓ BÓC TÁCH - khóa học siêu âm tổng quát bao gồm siêu âm bụng siêu âm tuyến giáp tuyến vú siêu âm sản phụ khoa cơ bản siêu âm cấp cứu bụng tại bv chợ rẫy
PHÌNH AO CÓ BÓC TÁCH Xem tại trang 38 của tài liệu.
PHÌNH AO CÓ BÓC TÁCH - khóa học siêu âm tổng quát bao gồm siêu âm bụng siêu âm tuyến giáp tuyến vú siêu âm sản phụ khoa cơ bản siêu âm cấp cứu bụng tại bv chợ rẫy
PHÌNH AO CÓ BÓC TÁCH Xem tại trang 39 của tài liệu.
Hình ảnh huyết khối TMCD Hình ảnh huyết khối TMC Hình ảnh hạch ổ bụng - khóa học siêu âm tổng quát bao gồm siêu âm bụng siêu âm tuyến giáp tuyến vú siêu âm sản phụ khoa cơ bản siêu âm cấp cứu bụng tại bv chợ rẫy

nh.

ảnh huyết khối TMCD Hình ảnh huyết khối TMC Hình ảnh hạch ổ bụng Xem tại trang 40 của tài liệu.