0

Tải Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 15: What would you like to be in the future? - Lời giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 15

11 17 0
  • Tải Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 15: What would you like to be in the future? - Lời giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 15

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2021, 14:12

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí.. KEY1[r] (1) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Unit 15 What would you like to be in the future? trang 60 Sách tập (SBT) Tiếng Anh UNIT 15 WHAT WOULD YOU LIKE TO BE IN THE FUTURE? Bài 15 Bạn muốn làm tương lai? A PRONUNCIATION (Phát âm) 1 Mark the sentence intonation ( ) Then say the sentences aloud.↷ (Đánh ngữ điệu câu Sau đọc to câu này) KEY 1 What would you like to be in the future? Bạn muốn làm tương lai? I'd like to be an architect Tớ muốn làm kiến trúc sư 3 Why would you like to be an architect? Tại bạn lại muốn làm kiến trúc sư? Because I'd like to design houses Vì tớ muốn thiết kế nhà 2 Read and complete Then say the sentences aloud. (2) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí KEY 1 future, farmer A: Anh muốn làm tương lai? B: Anh muốn làm nơng dân 2 work, fields A: Anh muốn làm việc đâu? B: Anh muốn làm việc cánh đồng Why, look after A: Tại anh lại muốn làm nông dân? B: Vì anh muốn chăm sóc lồi gia súc (3) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí KEY 1 Pilot (phi công) Farmer (nông dân) Worker (công nhân) Doctor (bác sĩ) Teacher (giáo viên) Architect (kiến trúc sư) 2 Complete the sentences with the words in B1 Use the correct forms of the words. (4) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí KEY 1 Teachers Giáo viên dạy học sinh ỏ trường Doctors Bác sĩ chăm sóc bệnh nhân bệnh viện Architects Kiến trúc sư thiết kế nhà tịa nhà Farmers Nơng dân làm việc cánh đồng Workers Công nhân làm việc nhà máy Pilots Phi công lái máy bay (5) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí KEY 1 c Trong tương lai bạn muốn làm gì? Tớ muốn làm nhà văn a Tại bạn muốn làm nhà văn? Vì tớ thích viết truyện cho thiếu nhi d Mai muốn làm việc đâu? Cô muốn làm việc bệnh viện b Thời gian rảnh Phong thích làm gì? Cậu thích chơi bóng bàn (6) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí KEY 1 design houses and buildings Tớ thích làm kỹ sư tớ thích thiết kế nhà tòa nhà 2 look after farm animals/ grow vegetables/ work in the open air Nga thích làm nơng dân thích chăm sóc gia súc/ trồng rau/ làm việc trời because Linh muốn làm y tá bạn thích chăm sóc bệnh nhân pilots Chúng muốn làm phi cơng chúng tơi thích lái máy bay teachers Họ muốn làm giáo viên họ muốn dạy học sinh bé D SPEAKING (Nói) (7) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a Bạn muốn làm tương lai? b Bạn thích làm việc đâu? c Thời gian rảnh bạn thích làm gì? d Bạn muốn làm cầu thủ bóng đá không? Tại sao?/Tại không? 2 Ask and answer the questions above (Hỏi trả lời câu hỏi trên) E READING (Đọc) (8) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí KEY 1 What farmer Why like Where Who Linda: Bạn muốn làm tương lai? Nam: Tớ muốn làm nơng dân Linda: Tại bạn thích làm nghề đó? Nam: Vì tớ thích chăm sóc gia súc làm việc trời Linda: Bạn làm việc đâu? (9) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Linda: Bạn làm việc với ai? Nam: Với nông dân khác kỹ sư 2 Read and complete the table. (Đọc hồn thành bảng) Xin chào Tơi tên Tony Trong tương lai muốn làm phi công Tôi thích lái máy bay thăm đất nước khác Nó vơ thú vị Tơi mong ngày ước mơ thành thực! Chào Tên Liên Khi lớn lên muốn làm y tá Tơi thích chăm sóc bệnh nhân làm việc với người bệnh viện Nó công việc vất vả thú vị KEY Name Job in the future They’d like to… Tony: pilot fly planes, visit other countries Lien: nurse look after patients, work with other people Tên Nghề nghiệp tương lai Họ thích Tony phi cơng lái máy bay, thăm quốc gia (10) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí F WRITING (Viết) 1 Put the words in order to make sentences. (Sắp xếp từ để tạo thành câu) KEY 1 What would you like to be in the future? Bạn muốn làm tương lai? 2 Where would you like to work? Bạn muốn làm việc đâu? 3 Why would you like to be a nurse? Tại bạn muốn làm y tá? (11) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 2 Write about you (Viết bạn) 1 I would like to be a nurse Trong tương lai bạn muốn làm gì? Tớ muốn làm y tá I would like to work in a hospital Bạn muốn làm việc đâu? Tớ làm việc bệnh viện I would to work with other nurses and doctors Bạn muốn làm việc với ai? Tớ làm việc bác sĩ y tá khác I would like to travel
- Xem thêm -

Xem thêm: Tải Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 15: What would you like to be in the future? - Lời giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 15, Tải Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 15: What would you like to be in the future? - Lời giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 15

Hình ảnh liên quan

(Đọc và hoàn thành bảng) - Tải Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 15: What would you like to be in the future? - Lời giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 15

c.

và hoàn thành bảng) Xem tại trang 9 của tài liệu.
2. Read and complete the table. - Tải Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 15: What would you like to be in the future? - Lời giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 15

2..

Read and complete the table Xem tại trang 9 của tài liệu.

Từ khóa liên quan