0

Bài 2. Bài tập có đáp án chi tiết về hai mặt phẳng vuông góc | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

3 21 1
  • Bài 2. Bài tập có đáp án chi tiết về hai mặt phẳng vuông góc | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2021, 13:45

ii) Hình hộp chữ nhật có tất cả các mặt là hình chữ nhật iii) Hình lăng trụ đứng có các cạnh bên vuông góc với đáy iv) Hình hộp có tất cả các cạnh bằng nhau là hình lập phương.. Cho hai [r] (1)Câu 23. [HH11.C3.4.D01.b] Tính độ dài đường cao tứ diện cạnh A B C D Lời giải Chọn C Xét tứ diện tứ diện cạnh , gọi làm tâm đáy Ta có đường cao tứ diện Câu 45. [HH11.C3.4.D01.b] Cho đường thẳng khơng vng góc với mặt phẳng Có mặt phẳng chứa vng góc với ? A . B C Vô số D. Lời giải Chọn D Câu 47. [HH11.C3.4.D01.b] Có mệnh đề mệnh đề sau đây? i) Hình hộp đứng có đáy hình vng hình lập phương ii) Hình hộp chữ nhật có tất mặt hình chữ nhật iii) Hình lăng trụ đứng có cạnh bên vng góc với đáy iv) Hình hộp có tất cạnh hình lập phương A B C D Lời giải Chọn B Có hai mệnh đề ii) iii) Câu 50. [HH11.C3.4.D01.b] Trong mệnh đề sau đây, mệnh đề đúng? A Cho hai mặt phẳng vng góc với nhau, đường thẳng nằm mặt phẳng và vng góc với giao tuyến hai mặt phẳng vng góc với mặt phẳng B Qua điểm có mặt phẳng vng góc với mặt phẳng cho trước C Nếu hai đường thẳng phân biệt vng góc với đường thẳng thứ ba chúng song song với D Đường thẳng đường vng góc chung hai đường thẳng chéo vng góc với Lời giải Chọn ACâu 14.[HH11.C3.4.D01.b] (Nông Cống - Thanh Hóa - Lần - 1819) Trong khơng gian cho hai đường thẳng mặt phẳng , xét phát biểu sau: (2)(II) Nếu ln có (III) Qua đường thẳng có mặt phẳng vng góc với mặt phẳng (IV) Qua đường thẳng ln có vơ số mặt phẳng vng góc với mặt phẳng Số khẳng định phát biểu A B . C . D . Lời giải Chọn A Khẳng định (I) (Hình vẽ trên) Khẳng định (II) sai Khẳng định (III) sai trường hợp đường thẳng vng góc với mặt phẳng Khi có vơ sơ mặt phẳng chứa đường thẳng vng góc với mặt phẳng Ví dụ hình hộp chữ nhật thì qua đường thẳng ta ba mặt phẳng vng góc với mặt phẳng Khẳng định (IV) sai trường hợp đường thẳng khơng vng góc với mặt phẳng Khi đường thẳng khơng vng góc với mặt phẳng qua đường thẳng có mặt phẳng vng góc với mặt phẳng Câu 47. [HH11.C3.4.D01.b] Có mệnh đề mệnh đề sau đây? i) Hình hộp đứng có đáy hình vng hình lập phương ii) Hình hộp chữ nhật có tất mặt hình chữ nhật iii) Hình lăng trụ đứng có cạnh bên vng góc với đáy iv) Hình hộp có tất cạnh hình lập phương A B C D Lời giải Chọn B (3)Câu 50. [HH11.C3.4.D01.b] Trong mệnh đề sau đây, mệnh đề đúng? A Cho hai mặt phẳng vng góc với nhau, đường thẳng nằm mặt phẳng và vng góc với giao tuyến hai mặt phẳng vng góc với mặt phẳng B Qua điểm có mặt phẳng vng góc với mặt phẳng cho trước C Nếu hai đường thẳng phân biệt vng góc với đường thẳng thứ ba chúng song song với D Đường thẳng đường vng góc chung hai đườngthẳng chéo vng góc với Lời giải Chọn ACâu 11. [HH11.C3.4.D01.b] Trong khẳng định sau, khẳng định khẳng định sai? A Hai mặt phẳng phân biệt vng góc với mặt phẳng song song với nhau. B Nếu đường thẳng vng góc với hai đường thẳng song song vng góc với đường thẳng lại C Hai mặt phẳng phân biệt vng góc với đường thẳng song song với nhau. D Nếu đường thẳng mặt phẳng (khơng chứa đường thẳng đó) vng góc với đường thẳng song song với Lời giải Chọn A Hình ảnh minh họa hai mặt phẳng vng góc với mặt phẳng không song song với
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 2. Bài tập có đáp án chi tiết về hai mặt phẳng vuông góc | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện, Bài 2. Bài tập có đáp án chi tiết về hai mặt phẳng vuông góc | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

i) Hình hộp đứng có đáy là hình vuông là hình lập phương ii) Hình hộp chữ nhật có tất cả các mặt là hình chữ nhật iii) Hình lăng trụ đứng có các cạnh bên vuông góc với đáy iv) Hình hộp có tất cả các cạnh bằng nhau là hình lập phương - Bài 2. Bài tập có đáp án chi tiết về hai mặt phẳng vuông góc | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

i.

Hình hộp đứng có đáy là hình vuông là hình lập phương ii) Hình hộp chữ nhật có tất cả các mặt là hình chữ nhật iii) Hình lăng trụ đứng có các cạnh bên vuông góc với đáy iv) Hình hộp có tất cả các cạnh bằng nhau là hình lập phương Xem tại trang 1 của tài liệu.
Khẳng định (I) đúng (Hình vẽ trên) - Bài 2. Bài tập có đáp án chi tiết về hai mặt phẳng vuông góc | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

h.

ẳng định (I) đúng (Hình vẽ trên) Xem tại trang 2 của tài liệu.