0

Bài 6. Bài tập có đáp án chi tiết về đường thẳng và mặt phẳng song song | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

5 6 0
  • Bài 6. Bài tập có đáp án chi tiết về đường thẳng và mặt phẳng song song | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2021, 13:34

Cắt tứ diện đó bằng một mặt phẳng song song với một cặp cạnh đối diện của tứ diện.. Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng.[r] (1)Câu 50: [HH11.C2.3.BT.b] Cho mặt phẳng đường thẳng Khẳng định sau sai? A Nếu tồn đường thẳng cho B Nếu đường thẳng C Nếu D Nếu đường thẳng cắt chéo Lời giải Chọn B Khi đường thẳng ngồi trường hợp cịn có trường hợp chéo nhau.Câu 2: [HH11.C2.3.BT.b] Cho ba đường thẳng đôi chéo Gọi mặt phẳng qua , mặt phẳng qua cho giao tuyến song song với Có nhiều mặt phẳng thỏa mãn yêu cầu trên? A Một mặt phẳng , mặt phẳng B Một mặt phẳng , vô số mặt phẳng C Một mặt phẳng , vô số mặt phẳng D Vô số mặt phẳng Lời giải Chọn A Vì song song với giao tuyến nên Khi đó, mặt phẳng chứa song song với mà chéo nên có mặt phẳng Tương tự có mặt phẳng chứa song song với b (2)Vậy có nhiều mặt phẳng mặt phẳng thỏa yêu cầu tốn Câu 3: [HH11.C2.3.BT.b] Cho hình chóp tứ giác Gọi trung điểm Khẳng định sau đúng? A B C D Lời giải Chọn A Xét tam giác có trung điểm Suy mà Câu 4: [HH11.C2.3.BT.b] Cho hình chóp có đáy hình bình hành, hai điểm cho Vị trí tương đối là: A nằm B cắt C song song D chéo Lời giải Chọn C Theo định lí Talet, ta có suy song song với Mà nằm mặt phẳng suy Câu 6: [HH11.C2.3.BT.b] Cho hai hình bình hành khơng nằm mặt phẳng Gọi , tâm , trung điểm Khẳng định sau sai? A B C D cắt Lời giải Chọn D Xét tam giác có trung điểm , Suy đường trung bình tam giác Tương tự, đường trung bình tam giác nên Vậy , Chú ý rằng: (3)A . B . C . D Vô số. Lời giải Chọn B Hai đường thẳng chéo có mặt phẳng chứa song song với Câu 17: [HH11.C2.3.BT.b] Cho giả thiết sau Giả thiết kết luận đường thẳng song song với mặt phẳng ? A B . C D Lời giải Chọn B Đường thẳng song song với mặt phẳng chúng khơng có điểm chung Câu 21: [HH11.C2.3.BT.b] Cho hình chóp có đáy hình bình hành Giả sử thuộc đoạn thẳng Mặt phẳng cắt hình chóp theo thiết diện hình gì? A Hình tam giác. B Hình thang. C Hình bình hành. D Hình chữ nhật. Lời giải Chọn B Ta có với Tứ giác có hình thang Câu 4: [HH11.C2.3.BT.b] Cho tứ diện có hai cặp cạnh đối vng góc Cắt tứ diện mặt phẳng song song với cặp cạnh đối diện tứ diện Trong mệnh đề sau mệnh đề đúng? A Thiết diện hình chữ nhật. B Thiết diện hình vng. C Thiết diện hình bình hành. D Thiết diện hình thang. (4)Gỉa sử thiết diện tứ giác Ta có: nên hình bình hành Lại có Vậy tứ giác hình chữ nhật Câu 21: [HH11.C2.3.BT.b] Cho tứ diện , , góc và điểm cho Mặt phẳng qua song song với cắt , , , , Diện tích bằng: A B C D Lời giải Chọn C Thiết diện hình bình hành Ta có Suy Lại có Do Câu 22: [HH11.C2.3.BT.b] Cho tứ diện có vng góc với , điểm thuộc cạnh cho Mặt phẳng qua song song với Diện tích thiết diện với tứ diện là? A 5 B 6 C D (5)Chọn D Ta có Suy thiết diện hình chữ nhật Lại có:
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 6. Bài tập có đáp án chi tiết về đường thẳng và mặt phẳng song song | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện, Bài 6. Bài tập có đáp án chi tiết về đường thẳng và mặt phẳng song song | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

Câu 3: [HH11.C2.3.BT.b] Cho hình chóp tứ giác. Gọi và lần lượt là trung điểm của - Bài 6. Bài tập có đáp án chi tiết về đường thẳng và mặt phẳng song song | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

3: [HH11.C2.3.BT.b] Cho hình chóp tứ giác. Gọi và lần lượt là trung điểm của Xem tại trang 2 của tài liệu.
Câu 21: [HH11.C2.3.BT.b] Cho hình chóp có đáy là hình bình hành. Giả sử thuộc đoạn thẳng  - Bài 6. Bài tập có đáp án chi tiết về đường thẳng và mặt phẳng song song | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

21: [HH11.C2.3.BT.b] Cho hình chóp có đáy là hình bình hành. Giả sử thuộc đoạn thẳng Xem tại trang 3 của tài liệu.
Ta có: và nên là hình bình hành Lại có  - Bài 6. Bài tập có đáp án chi tiết về đường thẳng và mặt phẳng song song | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

a.

có: và nên là hình bình hành Lại có Xem tại trang 4 của tài liệu.

Từ khóa liên quan