0

DownloadT6-TOÁN-6-PP.doc Link download word

2 18 0
  • DownloadT6-TOÁN-6-PP.doc  Link download word

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2021, 10:55

[r] (1)Giáo án – Chuyên đề – Tài liệu miễn phí PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐOÀN KIỂM TRA ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC SINHMơn: Tốn 6 Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian chép đề) ĐỀ BÀI (Đề gồm câu) Câu 1(3,0 đ): Cho tập hợp A sau: A= 3; 4;5; ;13;14;15 a) Cho biết số phần tử tập hợp A b) Dùng kí hiệu “ ,,” điền vào vng: 6 A; {6} A; 16 A; {3; 4} A Câu 2(2,0 đ): Thực phép tính. a) 81+ 243 + 19 b) 28.76 + 24.28 Câu 3(2,0 đ): Tìm số tự nhiên x biết: a) x - 217 = 15 b) (15 + x) : = 21 Câu 4: (3,0 đ) Cho hình vẽ sau: a) Hãy cặp ba điểm thẳng hàng? b) Trong điểm A, B, C điểm nằm hai điểm lại? _HẾT _ (Giáo viên coi kiểm tra khơng giải thích thêm) (2)Giáo án – Chuyên đề – Tài liệu miễn phí Câu Nội dung Điểm Câu 1 (3 điểm) a (1,0 điểm) • Tập hợp A=3;4;5; ;14;15có 15-3+1=13 (phần tử) b (2,0 điểm) •Mỗi câu (0,5 điểm) • Kết quả: A; {6} A; 16 A; {3; 4} A 2,0 Câu 2 (2 điểm) •Hướng giải (0,25 điểm) •Kết đúng(0,75 điểm) a 81+243+19 = (81+19)+243= 100+243= 343 b 28.76+24.28 = 28(76+24)= 28.100= 2800 1,0 1,0 Câu 3 (2 điểm) •Hướng giải (0,25 điểm) •Kết đúng(0,75 điểm) a x - 217 = 15 x = 217 + 15 x = 232 b (15+x) : = 21 (15+x) = 21.3 (15+x) = 63 x = 63-15 x = 48 1,0 1,0 Câu 4 (3 điểm) a) điểm A, B, C thẳng hàng điểm C, D, E thẳng hàng b) Điểm B nằm hai điểm A C 1 1 Lưu ý: Cách làm khác học sinh cho điểm câu đó
- Xem thêm -

Xem thêm: DownloadT6-TOÁN-6-PP.doc Link download word,

Hình ảnh liên quan

Câu 4: (3,0 đ). Cho hình vẽ sau: - DownloadT6-TOÁN-6-PP.doc  Link download word

u.

4: (3,0 đ). Cho hình vẽ sau: Xem tại trang 1 của tài liệu.