0

Đánh giá ảnh hưởng của gió tới sức cản tàu hải quân

7 11 0
  • Đánh giá ảnh hưởng của gió tới sức cản tàu hải quân

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 09:31

Bài viết này tiến hành mô phỏng của trường dòng chảy một pha nhớt không được áp dụng, phương pháp CFD để xác định ảnh hưởng của gió tác động lên tàu hải quân tại các góc độ khác. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Đánh giá ảnh hưởng gió tới sức cản tàu hải quân Evaluation the effects of the wind to naval vessels resistance Vũ Văn Tản, Mạc Thị Nguyên, Lưu Quang Hưng, Nguyễn Đức Hải Email: shipbuilding_dta10@yahoo.com Trường Đại học Sao Đỏ Ngày nhận bài: 27/12/2018 Ngày nhận sửa sau phản biện: 28/3/2019 Ngày chấp nhận đăng: 28/3/2019 Tóm tắt Trong q trình hoạt động, ảnh hưởng tải trọng gió đến tàu hải quân phải xem xét cẩn thận trình thiết kế Tuy nhiên, nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng gió lên tàu chiến chưa quan tâm thích đáng Các tàu phần hứng gió có diện tích tương đối lớn, làm ảnh hưởng đến ổn định tĩnh động tàu nguyên nhân ảnh hưởng đến sức cản tàu làm tiêu hao nhiên liệu Đặc biệt, tàu hải quân thường hoạt động tốc độ cao, vấn đề đánh giá ảnh hưởng gió góc hướng gió trở nên quan trọng Với tiến cơng nghệ máy tính, việc tính tốn xác định ảnh hưởng gió trở nên nhanh chóng giúp giảm thời gian thử nghiệm tiết kiệm chi phí chế tạo mơ hình, đồng thời cho phép dự báo xác Trong nghiên cứu này, phương pháp mô số Computational Fluid Dynamics (CFD) áp dụng nhằm đánh giá ảnh hưởng góc hướng gió đến sức cản tàu hải quân điều kiện nước lặng Từ khóa: Tàu hải qn; lực cản khí động; phương pháp CFD; lực cản tàu thủy; lực cản gió Abstract During the operation process, the effect of wind loads influence on naval vessels must be thoroughly considered in the design process However, nowadays the evaluation studies on the influence of the wind loads on the naval vessels haven’t been adequately interested These vessels have a windward section relatively large area, which affects the static and dynamic stability of the vessels as well as the cause affecting the ship resistance to fuel consumption In particular, naval vessels usually operate at high speed, therefore, issue reviews the effect of the wind as well as the angle of the wind direction becomes more important Thanks to the advancement of computer technology in the analysis of determining the impact of the wind become more quickly, which help reduces the time of testing and saving the cost for built models and allows for more accurate predicting In this study, the CFD simulation method is applied in order to assess the effect of the wind direction to the resistance of naval vessels resistance in calm water conditions Keywords: Naval vessels; aerodynamic drag; CFD method; ship’s resistance; air resistance GIỚI THIỆU Trong nghiên cứu đề xuất nghiên cứu ứng dụng CFD ước lượng sức cản gió tàu hải quân đánh giá tác động góc hướng gió tới sức cản từ giúp nhà thiết kế tàu hải quân có số liệu đánh giá tính ổn định tĩnh động loại tàu Các phương pháp nghiên cứu truyền thống bao gồm nhiều thử nghiệm kiểm tra mơ hình, cơng thức kinh Người phản biện: PGS.TS Phan Anh Tuấn GS.TS Trần Văn Địch nghiệm mô số [1, 2, 12] Phương pháp tính tốn động lực học chất lỏng CFD phát triển ứng dụng ngày nhiều để giải vấn đề thủy động lực tàu thủy năm gần Độ nhớt chất lỏng xem xét đầy đủ yếu tố phi tuyến tính xử lý xác, đặc biệt điều kiện số Reynold cao tàu hoạt động với tốc độ cao Với tiến khoa học máy tính phương pháp tính tốn số ngày hồn thiện Ngày nay, hiệu độ xác phương pháp CFD cải thiện đáng 50 Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 1(64).2019 LIÊN NGÀNH CƠ KHÍ - ĐỘNG LỰC kể Sự kết hợp kiểm tra mô hình phương pháp CFD phương pháp tối ưu để tính tốn sức cản tàu thủy Dang cộng [3] thảo luận yếu tố ảnh hưởng sơ đồ số tính tốn thủy động lực học Fluent Trong báo này, phương pháp CFD áp dụng để xác định ảnh hưởng gió tác động lên tàu hải quân góc độ khác Các cơng trình nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng gió tác động lên tàu bật báo Ngô Văn Hệ cộng ứng dụng CFD để đánh giá ảnh hưởng qua lại thượng tầng thân tàu với góc hướng gió khác ứng dụng CFD [4, 9] Đồng thời nghiên cứu cơng bố trước [5] chúng tơi có đánh giá, tính tốn so sánh cách toàn diện sức cản tàu đa ứng phó cố tràn dầu, kết tính tốn so sánh với kết tính tốn cơng thức thực nghiệm so sánh với số liệu kéo thử tàu mơ hình bể thử tàu quốc gia- Viện Khoa học Công nghệ Tàu thủy Việt Nam Từ đánh giá cho thấy độ tin cậy phương pháp CFD thông qua tính tốn so sánh với thử nghiệm mơ hình tàu Những cơng trình trước đạt nhiều tiến việc phát triển ứng dụng phương pháp CFD [6, 10, 11], sở khoa học báo chúng tơi áp dụng phương pháp CFD nhằm đánh giá tác động gió đến tàu hải quân PHƯƠNG PHÁP SỐ Mơ số CFD thực chất làm thí nghiệm mơ máy tính Các nhà nghiên cứu dùng mơ hình phương pháp mơ thích hợp, từ thu kết sát với cơng việc thực kéo thử nghiệm mơ hình bể thử sát thực với tàu khai thác thực tế Việc mô thực chuyển hệ phương trình vật lý thành hệ phương trình tốn học sau xác lập thành mơ hình tốn học gồm hệ phương trình xấp xỉ giải trực tiếp phương pháp lặp Từ phương pháp tính tốn đó, kết thu đạt mức hội tụ cần thiết Các kết phương pháp số CFD đánh giá sát với tàu thực xem xét cách cẩn thận kết phân tích hội tụ, đánh giá sai số [7] Ngay với phát triển máy tính tốc độ cao, việc tính tốn gần đạt kết tốt Khả mơ hình hóa vật lý Ansys ứng dụng rộng khắp tính tốn động học chất lỏng Mô số giải mạnh mẽ đảm bảo Fluent có kết xác [8] Ứng dụng để mơ hình hóa dịng chảy rối phân tích trường áp suất, trường vận tốc sử dụng phương pháp mô hình k-epsilon, k-omega, phương trình ứng suất Reynolds… Trong nghiên cứu này, mơ trường dịng chảy pha nhớt khơng áp dụng Phương trình liên tục phương trình động lượng số Reynold-trung bình phương trình NavierStokes (Rans) áp dụng báo viết sau: ∇.U = (1) ∂ρU + ∇  ρ (U − U g )U  = −∇pd − g x∇ρ + ∂t +∇.( µeff ∇U ) + (∇U ).∇µeff + fσ + f s (2) đó: U: viết tắt trường vận tốc; pd: áp suất động, g gia tốc trọng trường; µeff: độ nhớt động lực hiệu quả; fs: sức căng bề mặt; fs: sức căng tác động đến bề mặt tự Do đặc điểm hình dáng thân tàu nên trạng thái dòng chảy xung quanh tàu dòng chảy rối Khi có rối xảy làm tăng khả tiêu hao lượng, trao đổi nhiệt… Thông thường, việc mơ tả dịng rối thường khó khăn phương trình đặc tả có chứa đại lượng chưa biết Chính vậy, phương trình dịng chảy rối tích hợp phần mềm Ansys-Fluent nhằm giúp mơ xác tượng vật lý xung quanh thân tàu Trong nghiên cứu sử dụng mơ hình dịng chảy rối k-e viết sau: µ ∂ ( ρ k ) ∂ ( ρ kui ) ∂  + =  µ + t ∂t ∂xi ∂xi  σk +Gk + Gb − ρε − YM + S k  ∂k  +   ∂xi  µt   ∂ ( ρε ) ∂ ( ρε ui ) ∂  + =  µ +   + ∂t ∂xi ∂x j  σ ε  +C1ε ε k (Gk + C3ε Gb ) − C2ε ρ ε2 k (3) + Sε đó: Gk: số thể phụ thuộc hình thành lượng rối động học (k) vào biến thiên vận tốc trung bình sau: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 1(64).2019 51 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Gk = − ρ ui'u 'j ∂u j (4) ∂xi Gb xác định sau: Gb = β gi µt ∂T Prt ∂xi (5) đây: Prt: số Prantld; β: hệ số giãn nở nhiệt môi trường; gi: thành phần gia tốc trọng trường theo phương i; YM: hệ số thể biến thiên trình giãn nở so với giá trị trung bình (6) YM = ρε M t2 Mt = k : số Mach, a vận tốc âm thanh, µ hệ t a2 số nhớt rối xác định sau: µt = ρ Cµ k2 (7) ε MƠ HÌNH TÀU VÀ ĐIỀU KIỆN BIÊN 3.1 Mơ hình tính tốn Mơ hình tàu hải qn tốc độ cao nghiên cứu viết Các kích thước chi tiết liệt kê bảng Mơ hình 3D thân tàu thể hình 1, bao gồm mũi tàu, đuôi tàu thân tàu Để có đường hình dáng tàu với hình dạng tối ưu thân tàu xây dựng phương pháp kết hợp nhiều phần mềm chuyên dụng gói phần mềm thiết kế tàu chuyên dụng, điều cho phép giảm thiểu thời gian hiệu chỉnh lưới trình chia lưới mơ hình tàu Ansys bước Để trình chia lưới đạt chất lượng tốt nhất, vùng xung quanh thân tàu sát mặt nước mật độ chia lưới nhỏ mịn nhằm đạt độ xác q trình tính tốn Hình Hình dạng tàu hải qn 3.2 Điều kiện biên Trong q trình mơ phỏng, yếu tố quan trọng đặt điều kiện biên cho phù hợp, điều kiện biên phải đảm bảo cho sát với tàu khai thác thực tế Khi mơ cho kết giống với thực tế Khối lượng khí động 1,225 kg/m3 độ nhớt động học 1.789×10-5 kg/ms Giá trị gia tốc trọng trường 9,81 m/s2 Trong báo này, nhằm đề cao khả điều khiển vận hành tối ưu thuyền trưởng thủy thủ đoàn, nhằm đảm bảo an toàn cho tàu chạy với tốc độ cao gió tạt ngang góc hướng gió lớn uy hiếp trực tiếp đến tính ổn định toàn tàu Điều khuyến cáo rõ ràng bảng thông báo ổn định, cánh tay đòn nghiêng lớn điều kiện thời tiết góc hướng gió, tàu khai thác tốc độ cao, cộng thêm điều kiện mặt biển dẫn đến lật tàu Do đó, chúng tơi đưa hai trường hợp khảo sát góc hướng gió 0o 30o so với hướng chuyển động tàu Sáu bậc tự thân tàu cố định hồn tồn q trình tính tốn mơ Hình Chia lưới thân tàu Bảng Các kích thước tàu Kích thước thiết kế Ký hiệu Đơn vị Thiết kế Chiều dài hai trụ Lpp m 44,9 Chiều dài đường nước Lwp m 40,1 Chiều rộng B m 8,7 Chiều chìm: Mũi Tf m 1,9 TA m 1,9 Lái Hình Chia lưới miền tính tốn 3.3 Lưới miền khơng gian tính tốn Lưới tính toán chia cho mật độ phù hợp tùy thuộc vào cấu hình máy tính, nhiên mật độ vị trí khác cần xem xét cách hợp lý, điều thể 52 Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 1(64).2019 LIÊN NGÀNH CƠ KHÍ - ĐỘNG LỰC [7] Hiện có nhiều phần mềm chia lưới mạnh mẽ Hypermesh, Gambit thực tế phần mềm Fluent trước chủ yếu hỗ trợ chia lưới Gambit, nhiên phát triển Ansys module mạnh mẽ chia lưới phát triển tích hợp sẵn ICEM Do đó, nghiên cứu này, trường hợp khảo sát thực phần mềm chia lưới ICEM Miền chia lưới tổng thể toàn tàu thể hình Các lưới khu vực quan trọng tinh chỉnh để nắm bắt xác bề mặt tự trường vận tốc mơ tính tốn xác biến gần khu vực thân tàu Các miền tinh chỉnh bao gồm lớp ranh giới xung quanh thân tàu, khu vực gần mũi phía sau tàu Đối với tàu tốc độ cao, vùng lưới tinh chỉnh mở rộng mức độ tinh chỉnh cải thiện để giữ độ xác cho chấp nhận Hình Đồ thị góc hướng gió - lực cản Do đó, nghiên cứu sâu chúng tơi thực mô nhiều trường hợp vận tốc khác đánh giá cách tổng quát cấp gió so sánh với thực nghiệm tiêu chuẩn thời tiết theo tiêu chuẩn IMO PHÂN TÍCH KẾT QUẢ Bằng phương pháp tính tốn lặp bước thời gian, kết giá trị lực cản hệ số lực cản tương ứng đạt đến giá trị hội tụ Đối với trường hợp, giá trị trung bình liệu hội tụ lấy làm kết cuối (a) Kết trường hợp khảo sát thể bảng Bảng Bảng tính lực cản gió Lực cản theo phương x (N) Góc hướng gió Diện tíchhứng gió (m2) 0o 73 91,3 -8532,8 10o 110,6 -10254,3 15o 122 -12036,6 20o 132,7 -14256,8 25o 145,9 -16291,3 30o 158,4 -18553,6 o -6682,8 Trong nghiên cứu này, nhằm đánh giá ảnh hưởng gió tới lực cản tàu, nhóm tác giả tiến hành so sánh diện tích hướng gió sức cản tàu theo phương x với vận tốc 14,5 m/s hai góc hướng gió khác 0o 30o Thông qua kết thu được, thấy diện tích hứng gió góc 30o gấp 2,17 lần so với góc 0o, nhiên lực cản tăng gấp 2,78 lần Ảnh hưởng góc hướng gió tới sức cản thể đồ thị sau (b) Hình Phân bố áp suất tác động lên mặt boong với góc 0o (a) phân bố áp suất động, (b) phân bố áp suất tĩnh - Sự phân bố dịng chảy quanh tàu Thơng qua mơ phỏng, chúng tơi thu hình ảnh đường dịng xung quanh thân tàu Bằng cách nghiên cứu hướng hình dạng đường dịng chuyển động khơng khí xung quanh thân tàu nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng trường dịng khơng khí thân tàu Dòng chảy hỗn loạn xuất quanh tàu yếu tố quan trọng gây tăng sức cản tàu Các đường dòng xung quanh tàu mặt cắt tàu thể hình Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 1(64).2019 53 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - Khảo sát ảnh hưởng gió tác động lên tàu hải quân Kết nghiên cứu sở để mở rộng nghiên cứu vận tốc khác nhau, góc độ khác gió đồng thời đưa đánh giá ảnh hưởng góc nghiêng ngang nghiêng dọc chịu tác động gió đến ổn định tàu ổn định tai nạn Hình Vectơ vận tốc mặt cắt dọc tâm tàu với góc 0o Thơng qua hình 6, chúng tơi nhận thấy đường dịng phân bố gần mũi tàu tương đối mịn màng đặn, vùng đuôi tàu thượng tầng xuất nhiều dịng xốy Thơng qua hình ảnh phân bố màu có khác biệt tốc độ dịng chảy, xốy phía đi, nhiên thấy khơng lớn, song gia tăng tốc độ dòng chảy xoáy làm tăng mức độ hỗn loạn, dẫn đến gia tăng sức cản lên tàu - Phân phối áp lực xung quanh thân tàu Phân bố áp suất xung quanh tàu với trường hợp khảo sát khác thể hình - Sự phát triển công nghệ ứng dụng thuật tốn tối ưu để tính tốn chọn góc hướng gió tối ưu - Kết nghiên cứu giúp nhà thiết kế cải thiện hình dáng lầu thượng tầng cho đạt hình dạng tối ưu TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Cáp Trương Sỹ (1997), Lực cản tàu thủy, NXB Giao thông Vận tải Hà Nội [2] Lai Nguyễn Tiến (2006), Giáo trình Động lực học tàu thủy, Đại học Hàng hải Việt Nam [3] Rui Dang, Huang De-bo, and Yu Lei et al, (2011) Research on factors of a flow field affecting catamaran resistance calculation, Journal of Harbin Engineering University, Vol 32, No 2, pp 141-147 [4] He Ngo Van, Keisuke Mizutani, and Yoshiho Ikeda (2016), Reducing air resistance acting on a ship by using interaction effects between the hull and accommodation, Ocean Engineering, Vol 111, pp 414-423 Hình Phân bố áp suất tĩnh mặt cắt dọc tâm tàu với góc 0o [5] Hải Nguyễn Đức, Vũ Văn Tản, and Nguyễn Ngọc Đàm (2018), Phân tích, mơ hình ảnh sóng tính tốn sức cản tàu thủy sử dụng CFD, Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, Số 2(61), trang 53-59 [6] Jachowski Jacek (2008), Assessment of ship squat in shallow water using CFD, Archives of Civil Mechanical Engineering, Vol 8, No 1, pp 27-36 [7] Guide Fluent Totorial (2001), Fluent Inc [8] T Castiglione, Stern F, and Bova S et al (2011), Numerical investigation of the seakeeping behavior of a catamaran advancing in regular head waves, Ocean Engineering, Vol 38, No 16, pp 1806-1822 Hình Phân bố áp suất tĩnh tồn tàu với góc 0o KẾT LUẬN - Phương pháp mô số CFD áp dụng nhằm đánh giá ảnh hưởng góc hướng gió đến sức cản tàu hải quân điều kiện nước lặng [9] Phan Anh Tuan, Pham Thi Thanh Huong (2012), Reduction shi skin resistance by injection small bubbles, Oceans 2012 MTS/IEEE Hampton Roads, pp 1-5 [10] Phan Anh Tuan (2012), Hydrodynamics of Autonomous Underwater Vehicles, Journal of Mechatronics, Vol 1, pp 25-28 54 Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 1(64).2019 LIÊN NGÀNH CƠ KHÍ - ĐỘNG LỰC [11] Phan Anh Tuan (2016) A study on hovercraft resistance using numerical modeling Applied mechanics and materials, Vol 842, pp 186-190 [12] Phan Anh Tuan, Vu Duy Quang (2014) Estimation of Car Air Resistance by CFD Method Vietnam Journal of Mechanics, Vol.36, No.3, pp.235-244 THÔNG TIN VỀ TÁC GIẢ Vũ Văn Tản - Tóm tắt q trình đào tạo, nghiên cứu (thời điểm tốt nghiệp chương trình đào tạo, nghiên cứu): + Năm 2005: Tốt nghiệp Đại học Nha Trang chuyên ngành Cơ khí tàu thuyền + Năm 2009: Tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Cơng nghệ kỹ thuật khí Trường Đại học Bách khoa Hà Nội + Năm 2015: Tốt nghiệp Tiến sĩ Đại học Công nghệ Vũ Hán - Trung Quốc - Tóm tắt cơng việc tại: Giảng viên - Trưởng khoa Cơ khí, Trường Đại học Sao Đỏ - Lĩnh vực quan tâm: Cơ học sức bền vật liệu - Email: vutannnn@gmail.com - Điện thoại: 0911422658 Mạc Thị Ngun - Tóm tắt q trình đào tạo, nghiên cứu (thời điểm tốt nghiệp chương trình đào tạo, nghiên cứu): + Năm 2007: Tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật quân sự, ngành Công nghệ kỹ thuật khí + Năm 2011: Tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Công nghệ chế tạo máy - Đại học Bách khoa Hà Nội - Tóm tắt cơng việc : Giảng viên khoa Cơ khí - Trường Đại học Sao Đỏ - Lĩnh vực quan tâm: Tính tốn thiết kế máy robot - Email: macnguyen@gmail.com - Điện thoại: 0945198840 Lưu Quang Hưng - Tóm tắt q trình đào tạo, nghiên cứu (thời điểm tốt nghiệp chương trình đào tạo, nghiên cứu): + 12/2009: Đại học Hàng hải Việt Nam ngành Cơng nghệ đóng sửa chữa tàu thủy + Năm 2013:Tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Kỹ thuật tàu thủy, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam + Năm 2016: Nghiên cứu sinh Trường Đại học Công trình, thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc - Lĩnh vực quan tâm: Cơ học chất lỏng, Kỹ thuật tàu thủy - Email: luuquanghunghh@gmail.com Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 1(64).2019 55 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Nguyễn Đức Hải - Tóm tắt q trình đào tạo, nghiên cứu (thời điểm tốt nghiệp chương trình đào tạo, nghiên cứu): + Năm 2008: Tốt nghiệp Đại học Hàng hải Việt Nam chun ngành Cơng nghệ đóng sửa chữa tàu thủy + Năm 2011: Tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Kỹ thuật máy thiết bị thủy khí chuyên ngành Tàu thủy Trường Đại học Bách khoa Hà Nội - Tóm tắt cơng việc tại: Giảng viên, khoa Cơ khí, Trường Đại học Sao Đỏ - Lĩnh vực quan tâm: Cơ học chất lỏng, Cơ học sức bền vật liệu - Email: shipbuilding_dta10@yahoo.com 56 Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 1(64).2019 ... Các cơng trình nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng gió tác động lên tàu bật báo Ngô Văn Hệ cộng ứng dụng CFD để đánh giá ảnh hưởng qua lại thượng tầng thân tàu với góc hướng gió khác ứng dụng CFD [4,... tốn sức cản tàu thủy Dang cộng [3] thảo luận yếu tố ảnh hưởng sơ đồ số tính tốn thủy động lực học Fluent Trong báo này, phương pháp CFD áp dụng để xác định ảnh hưởng gió tác động lên tàu hải quân. .. CỨU KHOA HỌC - Khảo sát ảnh hưởng gió tác động lên tàu hải quân Kết nghiên cứu sở để mở rộng nghiên cứu vận tốc khác nhau, góc độ khác gió đồng thời đưa đánh giá ảnh hưởng góc nghiêng ngang nghiêng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá ảnh hưởng của gió tới sức cản tàu hải quân, Đánh giá ảnh hưởng của gió tới sức cản tàu hải quân

Hình ảnh liên quan

kể. Sự kết hợp giữa kiểm tra mô hình và phương pháp CFD là phương pháp tối ưu để tính toán sức  cản tàu thủy - Đánh giá ảnh hưởng của gió tới sức cản tàu hải quân

k.

ể. Sự kết hợp giữa kiểm tra mô hình và phương pháp CFD là phương pháp tối ưu để tính toán sức cản tàu thủy Xem tại trang 2 của tài liệu.
3. MÔ HÌNH TÀU VÀ ĐIỀU KIỆN BIÊN 3.1. Mô hình tính toán - Đánh giá ảnh hưởng của gió tới sức cản tàu hải quân

3..

MÔ HÌNH TÀU VÀ ĐIỀU KIỆN BIÊN 3.1. Mô hình tính toán Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bảng 1. Các kích thước cơ bản của tàu - Đánh giá ảnh hưởng của gió tới sức cản tàu hải quân

Bảng 1..

Các kích thước cơ bản của tàu Xem tại trang 3 của tài liệu.
Mô hình tàu hải quân tốc độ cao được nghiên cứu trong bài viết này. Các kích thước và chi tiết chính  được liệt kê trong bảng 1 - Đánh giá ảnh hưởng của gió tới sức cản tàu hải quân

h.

ình tàu hải quân tốc độ cao được nghiên cứu trong bài viết này. Các kích thước và chi tiết chính được liệt kê trong bảng 1 Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hình 5. Phân bố áp suất ở tác động lên mặt boong với góc 0o (a) phân bố áp suất động, (b) phân bố  - Đánh giá ảnh hưởng của gió tới sức cản tàu hải quân

Hình 5..

Phân bố áp suất ở tác động lên mặt boong với góc 0o (a) phân bố áp suất động, (b) phân bố Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bảng 2. Bảng tính lực cản gió - Đánh giá ảnh hưởng của gió tới sức cản tàu hải quân

Bảng 2..

Bảng tính lực cản gió Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hình 4. Đồ thị góc hướng gió - lực cản - Đánh giá ảnh hưởng của gió tới sức cản tàu hải quân

Hình 4..

Đồ thị góc hướng gió - lực cản Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hình 6. Vectơ vận tốc tại mặt cắt dọc tâm tàu với góc 0o - Đánh giá ảnh hưởng của gió tới sức cản tàu hải quân

Hình 6..

Vectơ vận tốc tại mặt cắt dọc tâm tàu với góc 0o Xem tại trang 5 của tài liệu.
Thông qua hình 6, chúng tôi nhận thấy rằng các đường dòng phân bố gần mũi tàu tương đối mịn  màng và đều đặn, vùng đuôi tàu và thượng tầng  xuất hiện nhiều dòng xoáy hơn - Đánh giá ảnh hưởng của gió tới sức cản tàu hải quân

h.

ông qua hình 6, chúng tôi nhận thấy rằng các đường dòng phân bố gần mũi tàu tương đối mịn màng và đều đặn, vùng đuôi tàu và thượng tầng xuất hiện nhiều dòng xoáy hơn Xem tại trang 5 của tài liệu.

Từ khóa liên quan