0

ga ross208

1 47 0
  • ga ross208

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 08:35

[r] (1)Atlas gièng VËt nu«i ë ViƯt Nam Giống ngoại Gà Ross 208 Tên khác: Phân loại:Dòng Nguồn gốc: Đợc nhập vào Viện Chăn Nuôi từ tháng 11 năm 1992, gồm dòng (dòng trống dòng mái) giống chuyên thịt tiếng Ross 208 từ Hungary Phân bố:Trung tâm Nghiên cứu Gia cầm Thụy Phơng-Viện Chăn Nuôi Hình thái Gà có màu lơng trắng tuyền, mào đỏ Khối lợng lúc 38 tuần tuổi, dòng trống: 4,5kg, dòng mái: 4,0kg/con Năng suất, sản phẩm:
- Xem thêm -

Xem thêm: ga ross208,

Hình ảnh liên quan

Atlas giống Vật nuôi ở Việt Nam Giống ngoại - ga ross208

tlas.

giống Vật nuôi ở Việt Nam Giống ngoại Xem tại trang 1 của tài liệu.
Hình thái - ga ross208

Hình th.

ái Xem tại trang 1 của tài liệu.