0

Báo Cáo Chung Tổng Quan Ngành Y Tế Năm 2009

154 14 0
  • Báo Cáo Chung Tổng Quan Ngành Y Tế Năm 2009

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 06:08

Nghị quyết đã đưa ra giải pháp chiến lược về nguồn nhân lực y tế, đó là: “Kiện toàn đội ngũ CBYT cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu, sắp xếp lại mạng lưới, mở rộng và nâng cấp các cơ[r] (1)BÁO CÁO CHUNG TỔNG QUAN NGÀNH Y TẾ NĂM 2009 Nhân lực y tế Việt Nam (2)2 TS Nguyễn Quốc Triệu - Trưởng ban PGS TS Nguyễn Thị Kim Tiến PGS TS Phạm Lê Tuấn TS Nguyễn Hoàng Long PGS TS Phạm Trọng Thanh ThS Sarah Bales ThS Dương Đức Thiện Các chuyên gia tư vấn (3)3 Lời nói đầu Báo cáo chung Tổng quan ngành y tế (JAHR) 2009 báo cáo thứ ba Bộ Y tế với đối tác phát triển đạo thực hiện, nhằm phân tích hệ thống y tế Việt Nam, xác định vấn đề ưu tiên, đề xuất giải pháp để khắc phục, kiểm điểm tiến việc thực giải pháp đề xuất Báo cáo JAHR nhiều người đánh giá q trình hữu ích để tập hợp phân tích ý tưởng thơng tin bên liên quan quan tâm đến việc tăng cường hệ thống y tế Việt Nam, bao gồm nhà hoạch định sách, nhà tài trợ, tổ chức phi phủ, nhà quản lý y tế, nhà nghiên cứu giảng dạy Báo cáo JAHR 2009 tập trung vào vấn đề nhân lực y tế, cập nhật cung cấp thông tin để phân tích thực trạng, dự báo vấn đề cần giải thời gian tới đề xuất định hướng cho giải pháp tương ứng Các vấn đề nguồn nhân lực y tế Quốc hội Chính phủ thảo luận q trình xem xét Luật Khám bệnh, chữa bệnh trước Luật thông qua ngày 23/11/2009 dự thảo văn pháp quy khác đề cập báo cáo, nhằm bảo đảm cho thông tin báo cáo kịp thời, tồn diện thích hợp Quá trình thực báo cáo JAHR nhận hỗ trợ nhiệt tình bên liên quan Chúng đặc biệt cảm ơn đánh giá cao hỗ trợ kỹ thuật tài từ Nhóm đối tác y tế (HPG), gồm đại diện quan quốc tế số nhà tài trợ song phương, WHO, UNICEF, UNFPA, ADB, EU, AusAID, Đại sứ quán Vương Quốc Hà Lan, GTZ/KfW, USAID/PEPFAR, Pathfinder Tổ thư ký báo cáo JAHR, TS Nguyễn Hoàng Long, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, đứng đầu, điều phối viên gồm PGS TS Phạm Trọng Thanh, ThS Sarah Bales, ThS Dương Đức Thiện, Cn Dương Thu Hằng cán Vụ Kế hoạch - Tài chính, làm việc tích cực để đáp ứng thời hạn chặt chẽ, thu hút nhiều người tham gia có thể, nhằm lồng ghép với hoạt động xây dựng kế hoạch sách Bộ Y tế cải thiện chất lượng báo cáo JAHR Chúng cảm ơn chuyên gia nước tham gia phân tích thơng tin có sẵn, thu thập ý kiến đóng góp nhận xét bên liên quan để dự thảo chương nhiều lần bổ sung, sửa đổi để hồn thiện Chúng tơi đặc biệt cảm ơn TS Ronald van Konkelenberg, cố vấn kỹ thuật, có nhiều ý kiến tư vấn có giá trị q trình xây dựng báo cáo Chúng xin chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp nhận xét hữu ích cán lãnh đạo chuyên gia Bộ Y tế, Bộ, ngành, địa phương, thành viên HPG bên liên quan khác trình xây dựng báo cáo tổng quan (4)4 Lời nói đầu Giới thiệu Mục đích Báo cáo JAHR Nội dung cấu trúc JAHR 2009 Tổ chức thực 10 Phương pháp thực 10 Chương 1: Cập nhật thực trạng ngành y tế 12 1 Tình hình sức khoẻ nhân dân 12 1.1 Các số sức khỏe hướng tới mục tiêu phát triển thiên niên kỷ 12 1.2 Các vấn đề sức khỏe ưu tiên 13 2 Cập nhật hệ thống y tế 14 2.1 Cung ứng dịch vụ 15 2.2 Nhân lực y tế 19 2.3 Hệ thống thông tin y tế 21 2.4 Dược, vắc xin, sinh phẩm, trang thiết bị công nghệ y tế 22 2.5 Tài y tế 24 2.6 Quản lý/điều hành 26 3 Định hướng phát triển ngành y tế năm tới 28 3.1 Định hướng phát triển ngành y tế 28 4 Đánh giá tóm tắt việc thực khuyến nghị nêu Báo cáo JAHR 2007, 2008 31 Chương 2: Tổng quan nhân lực y tế 32 1 Các khái niệm nguồn nhân lực 32 2 Khung lý thuyết phân tích nguồn nhân lực y tế 33 2.1 Mối liên quan nhân lực với thành phần khác hệ thống y tế 33 2.2 Tính chất đặc thù nhân lực y tế 34 3 Định hướng sách nguồn nhân lực y tế Việt Nam 37 3.1 Phát triển nguồn nhân lực 37 3.2 Quản lý nguồn nhân lực 38 4 Định hướng chiến lược nhân lực y tế nước khu vực 38 4.1 Những hạn chế vấn đề ưu tiên 39 4.2 Quan điểm chiến lược nhân lực y tế cho khu vực 40 4.3 Mục tiêu nhân lực y tế 41 4.4 Các lĩnh vực kết đầu chủ yếu 42 5 Khung phân tích báo cáo JAHR 2009 44 Chương 3: Số lượng phân bổ nguồn nhân lực y tế 48 1 Phân tích thực trạng 48 1.1 Tiến thành tựu 48 1.2 Nhu cầu nhân lực y tế khả đáp ứng năm tới 53 1.3 Bất cập thách thức 60 2 Những vấn đề ưu tiên 70 2.1 Thiếu cán y tế lĩnh vực YTDP số chuyên ngành khác 70 2.2 Phân bố nhân lực y tế chưa hợp lý 70 2.3 Thiếu chuyên gia y tế giỏi, cán y tế chuyên sâu 71 Chương 4: Chất lượng nhân lực y tế 72 1 Một số khái niệm 72 2 Thực trạng chất lượng nhân lực y tế 73 2.1 Tiến thành tựu 74 2.2 Bất cập thách thức 77 3 Những vấn đề ưu tiên 87 3.1 Chất lượng đào tạo trường y tế chưa cao 87 3.2 Năng lực thực hành chuyên môn NVYT tốt nghiệp yếu 87 3.3 Cơ chế đào tạo liên tục yếu, khu vực khó khăn 87 Chương 5: Quản lý sử dụng nhân lực y tế 88 1 Quan niệm quản lý điều hành nhân lực y tế 88 (5)5 2.1 Những tiến thành tựu 88 2.2 Bất cập, thách thức 99 3 Những vấn đề ưu tiên 111 3.1 Chiến lược, sách thiếu 111 3.2 Ngân sách cho nhân lực y tế thấp 111 3.3 Năng lực cán quản lý chưa đáp ứng nhu cầu 111 3.4 Hệ thống thông tin quản lý nhân lực yếu 111 3.5 Bất cập nhân lực liên quan tự chủ xã hội hoá 111 Chương 6: Kết luận 113 Chương 7: Khuyến nghị 118 Các giải pháp hạn chế tình trạng thiếu nhân lực y tế cho số chuyên ngành vùng nông thôn, đặc biệt vùng khó khăn 118 Các giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực y tế 119 Các giải pháp nâng cao hiệu sử dụng nhân lực sở y tế 120 Các giải pháp nâng cao hiệu quản lý nhà nước phát triển nhân lực y tế 121 Phụ lục 1: Các khuyến nghị JAHR 2008 kết thực 123 Phụ lục 2: Tóm tắt vấn đề ưu tiên giải pháp 136 Phụ lục 3: Các số theo dõi 144 (6)6 Bảng 1: Tóm tắt kết thực số mục tiêu phát triển thiên niên kỷ liên quan đến sức khỏe 13 Bảng 2: Các vấn đề ưu tiên khu vực Tây Thái Bình Dương nhân lực y tế giai đoạn 2006-2015 40 Bảng 3: So sánh mục tiêu chiến lược 41 Bảng 4: Các lĩnh vực kết đầu chủ yếu Chiến lược phát triển nguồn nhân lực y tế khu vực Tây Thái Bình Dương giai đoạn 2006-2015 42 Bảng 5: Cán y tế qua năm, 2003 - 2008 49 Bảng 6: Số lượng số loại cán y tế vạn dân, 2003-2008 49 Bảng 7: So sánh số số nhân lực khu vực Đông Nam Á, Tây Thái Bình Dương số quốc gia vùng 50 Bảng 8: Tình hình phân bổ cán y tế tuyến xã, thôn/bản, 2008 51 Bảng 9: Phân bố dân số số cán y tế nhà nước theo vùng lãnh thổ, 2008 52 Bảng 10: Số cán y tế vạn dân năm 2008 mục tiêu đến 2020 53 Bảng 11: Ước tính nhu cầu đào tạo năm, 2015 2020 54 Bảng 12: Xu hướng bệnh tật tử vong (%), 1976~2008 54 Bảng 13: Các sở đào tạo nhân lực y tế bậc đại học, sau đại học theo vùng địa lý, 2009 55 Bảng 14: Các đặc trưng chế tuyển sinh 57 Bảng 15: Số lượng NVYT theo loại hình, bậc học tốt nghiệp năm 59 Bảng 16: Số sinh viên đại học tốt nghiệp & dự kiến trường năm, 2007~2012 59 Bảng 17: Số học viên sau đại học ngành y tế nhập học, 2007- 2008 60 Bảng 18: Thực trạng nhân lực y tế khu vực KCB tính theo giường bệnh tuyến 61 Bảng 19: Thực trạng nhân lực y tế khu vực KCB tính theo phận 61 Bảng 20: Thực trạng nhu cầu nhân lực y tế lĩnh vực YTDP 62 Bảng 21: Nhân lực làm công tác Dân số - KHHGĐ tuyến, 2009 63 Bảng 22: Số lượng nhân lực y tế RHM tỉnh/thành phố phía Nam, 2008 64 Bảng 23: Phân bố cán y tế người dân tộc thiểu số theo tuyến, 2007 66 Bảng 24: Phân bổ nhân lực y tế công theo thành thị/nông thôn, 2008 67 Bảng 25: Số học viên sau đại học, 2007 75 Bảng 26: Cơ cấu cán y tế theo chuyên ngành bậc học, 2008 78 Bảng 27: Phân bổ trình độ cán theo tuyến, 2008 79 Bảng 28: Một số ngành đào tạo chương trình đào tạo 82 Bảng 29: Ngân sách nhà nước dành cho đào tạo ngành y tế, 2000~2007 87 Bảng 30: Tổng chi đào tạo nhân lực y tế, 2001-2005 95 Bảng 31: Tổng chi tiêu chế độ đãi ngộ cho nhân viên y tế, 2001-2005 96 Bảng 32: Phân cấp thực quản lý nhân lực Việt Nam 106 (7)7 Danh mục Hình Hình 1: Các mục tiêu cấu báo cáo JAHR 2009 11 Hình 2: Khung lý thuyết hệ thống y tế (theo WHO) 15 Hình 3: Quản lý nâng cao hiệu làm việc 45 Hình 4: Mối liên hệ Chiến lược phát triển nguồn nhân lực khu vực Tây Thái Bình Dương JAHR 2009 47 Hình 5: Tổng số cán y tế, 2003-2008 48 Hình 6: Cơ cấu phân bổ cán y tế theo tuyến, 2008 51 Hình 7: Cơ cấu nhân lực y tế theo giới, 2008 66 Hình 8: Sơ đồ chế đào tạo hệ thống y tế 73 Hình 9: Cơ cấu nhân lực y tế theo trình độ học vấn, 2000 2008 74 (8)8 Các chữ viết tắt ADB Asian Development Bank (Ngân hàng phát triển Châu Á) ATVSTP An toàn vệ sinh thực phẩm BHYT Bảo hiểm Y tế CBYT Cán y tế CĐ Cao đẳng CK Chuyên khoa CSSK Chăm sóc sức khỏe ĐH Đại học GAVI Global Alliance for Vaccines and Immunizations GDP Gross domestic product (Tổng sản phẩm quốc nội) GTZ/KfW Tổ chức hợp tác kỹ thuật Đức/Ngân hàng tái thiết Đức HIV/AIDS Human Immuno-deficiency Virus/Acquired Immuno-deficiency Syndrome (Hội chứng suy giảm miễn dịch người) HPG Health Partnership Group (Nhóm đối tác y tế) JAHR Joint Annual Health Review (Báo cáo chung Tổng quan ngành y tế) JICA Japan International Cooperation Agency (Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật bản) KCB Khám, chữa bệnh KHHGĐ Kế hoạch hóa gia đình NGO Non-governmental Organization (Tổ chức phi phủ) NSNN Ngân sách nhà nước NUFFIC The Netherlands Organisation for International Cooperation in Higher Education NVYT Nhân viên y tế ODA Official Development Assistance (Hỗ trợ phát triển thức) PEPFAR President’s Emergency Plan for Aids Relief (Chương trình cứu trợ khẩn cấp phòng chống HIV/AIDS Tổng thống Hoa Kỳ) RHM Răng-hàm-mặt TC Trung cấp TMH Tai-mũi-họng TNHH Trách nhiệm hữu hạn TTYT Trung tâm y tế UBND Ủy ban Nhân dân UNFPA United Nations Population Fund (Quỹ Dân số Liên hợp quốc) UNICEF United Nations Children’s Fund (Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc) USAID US Agency for International Development (Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ) WHO World Health Organization (Tổ chức Y tế Thế giới) (9)9 Giới thiệu Mục đích Báo cáo JAHR Năm 2007, “Nhóm đối tác y tế” (Health Partnership Group - HPG) gồm tổ chức quốc tế nước hỗ trợ cho y tế Việt Nam Bộ Y tế thoả thuận năm tiến hành xây dựng Báo cáo chung Tổng quan ngành y tế (Joint Annual Health Review – JAHR) Mục đích báo cáo JAHR đánh giá thực trạng xác định vấn đề ưu tiên ngành y tế, nhằm hỗ trợ cho việc lập kế hoạch năm Bộ Y tế, đồng thời làm sở cho việc lựa chọn vấn đề trọng tâm hợp tác đối thoại ngành y tế Việt Nam đối tác nước Các mục tiêu cụ thể Báo cáo JAHR gồm: 1) Cập nhật thực trạng ngành y tế, có đánh giá tiến độ đạt mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ mục tiêu phát triển liên quan đến sức khỏe Việt Nam; 2) Đánh giá chi tiết lĩnh vực hệ thống y tế; 3) Đánh giá tiến độ thực khuyến nghị JAHR năm trước Theo thoả thuận trên, Báo cáo chung Tổng quan ngành y tế năm 2007 (JAHR 2007) xây dựng, đề cập toàn diện lĩnh vực chủ yếu hệ thống y tế Việt Nam, gồm: 1) Tình trạng sức khỏe yếu tố tác động đến sức khỏe; 2) Tổ chức quản lý hệ thống y tế; 3) Nhân lực y tế; 4) Tài y tế; 5) Cung ứng dịch vụ y tế Trên sở đánh giá thực trạng lĩnh vực trên, báo cáo đưa khuyến nghị giải pháp cho vấn đề cần ưu tiên giải năm 2008 năm sau Báo cáo JAHR năm 2008 việc cập nhật thay đổi chung ngành y tế, tập trung sâu phân tích Tài y tế Việt Nam, đánh giá thực trạng đưa khuyến nghị cụ thể sách tài y tế Việt Nam Nội dung cấu trúc JAHR 2009 Năm 2009, Bộ Y tế HPG trí chọn chủ đề trọng tâm Báo cáo JAHR “Nhân lực y tế Việt Nam”, sâu phân tích số lượng, chất lượng nhân lực y tế công tác quản lý nhà nước điều hành nguồn nhân lực y tế Phần mở đầu Báo cáo JAHR 2009 cập nhật tổng quát thực trạng hệ thống y tế Việt Nam năm 2008-2009 nhiệm vụ chung ngành y tế năm 2010-2011 Điều trở thành quy ước chung cho báo cáo JAHR Để đóng góp tốt cho công tác lập kế hoạch ngành y tế, phần cập nhật thực trạng hệ thống y tế JAHR 2009 viết chi tiết bao quát hầu hết yếu tố hệ thống y tế theo kiến nghị Tổ chức Y tế giới Kiểm điểm việc thực khuyến nghị JAHR 2007 2008 đề cập thích đáng phần Tiếp theo nội dung trọng tâm nhân lực y tế báo cáo năm 2009, gồm: i) tổng quan sách phát triển nhân lực y tế, thực trạng vấn đề đặt ra; ii) số lượng phân bổ nhân lực y tế; iii) chất lượng nhân lực y tế; iv) quản lý sử dụng nhân lực y tế (10)10 Báo cáo cố gắng làm bật vấn đề trọng tâm nhằm hỗ trợ cho việc lập kế hoạch Bộ Y tế, đồng thời làm sở cho việc đối thoại hợp tác ngành y tế Việt Nam đối tác nước vấn đề liên quan đến nhân lực y tế Phần phụ lục báo cáo có bảng tổng quan việc thực khuyến nghị giải pháp cho vấn đề ưu tiên nêu Báo cáo JAHR năm 2007 2008, tóm tắt vấn đề ưu tiên giải pháp bảng số theo dõi lĩnh vực y tế Tổ chức thực Cũng báo cáo trước, JAHR 2009 xây dựng phối hợp đạo Bộ Y tế HPG Cơ cấu tổ chức để điều hành trình xây dựng báo cáo gồm có: Nhóm cơng tác, gồm số thành viên Bộ Y tế HPG, có nhiệm vụ hướng dẫn giám sát trình triển khai xây dựng báo cáo, bảo đảm nguồn lực cho hoạt động liên quan Tổ thư ký, gồm đại diện Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch – Tài chính), điều phối viên quốc tế, điều phối viên nước số cán hỗ trợ, có nhiệm vụ giải vấn đề ngày quản lý hành chính, tổ chức hội thảo, tổng hợp ý kiến đóng góp, bảo đảm cho q trình viết báo cáo có tham gia nhiều bên; biên tập, chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo Chuyên gia tư vấn, gồm chuyên gia nước quốc tế có kiến thức, kinh nghiệm liên quan đến nhân lực y tế, có nhiệm vụ dự thảo chương báo cáo, thu thập ý kiến bên liên quan hồn thiện chương phù hợp với góp ý nhận xét chung Phương pháp thực Việc xây dựng báo cáo tiến hành chủ yếu dựa vào q trình phân tích, xác định vấn đề chính, ưu tiên giải pháp có tham gia nhiều bên Vì vậy, phương pháp sử dụng gồm: Tổng hợp tài liệu có sẵn, gồm văn sách, pháp luật tài liệu nghiên cứu, khảo sát, số liệu thống kê từ nhiều nguồn… Dựa vào kiến thức kinh nghiệm chuyên gia nước chuyên gia tư vấn quốc tế có kiến thức kinh nghiệm làm việc y tế Việt Nam Thảo luận chuyên đề cụ thể với nhà hoạch định sách liên quan, gồm chuyên viên Vụ Khoa học – Đào tạo, Vụ Tổ chức- Cán bộ, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Nội vụ,… Thảo luận nhóm với chuyên gia nước quốc tế chuyên đề Các chuyên gia tư vấn điều phối viên liên tục đọc lại nhận xét nội dung chương để bảo đảm tính quán giảm trùng lắp, đồng thời tăng chất lượng bước tiến hành JAHR Các nhận xét văn từ WHO, UNIFEM, tổ chức quốc tế khác, cố vấn kỹ thuật Ron van Konkelenberg, Hội đồng Châu Âu,… Phản biện chuyên gia nhân lực y tế (11)11 nhiều bên liên quan từ Bộ Y tế, bộ, ngành khác, tổ chức phi phủ, tổ chức quốc tế, nhà tài trợ Lập biên chi tiết từ hội thảo nhằm bảo đảm ý kiến xem xét việc sửa báo cáo Phương pháp tiếp cận để phân tích đánh giá thực trạng đề xuất ưu tiên giải pháp báo cáo thể số yêu cầu chung, như: (1) phải vào bối cảnh kinh tế-xã hội thực trạng hệ thống y tế Việt Nam; (2) dựa quan niệm tiêu chí cơng bằng, hiệu hệ thống y tế nói chung nhân lực y tế nói riêng; (3) tham khảo kinh nghiệm thành công chưa thành công nước, nước có điều kiện tương tự Việt Nam Cấu trúc chương báo cáo xác định dựa quan niệm “mối quan hệ nhân lực y tế yếu tố khác hệ thống y tế”, nhằm giải đáp trúng mục tiêu nhân lực y tế, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ (CSSK) nhân dân, phát triển, cung ứng, trì nhân lực y tế, quản lý nhân lực y tế (Hình 1) Hình 1: Các mục tiêu cấu báo cáo JAHR 2009 Mục đích 1: Đánh giá tiến độ đạt số sức khỏe, gồm mục tiêu phát triển thiên nhiên kỷ số sức khỏe khác; Cập nhật thực trạng ngành y tế Chương Phụ lục Mục đích 2: Phân tích chi tiết đưa khuyến nghị liên quan đến thành phần hệ thống y tế Năm 2009, chuyên đề là: Nhân lực y tế Chương 2-7 Phụ lục Mục đích 3: Đánh giá tiến độ thực khuyến nghị từ năm trước (12)12 Chương 1: Cập nhật thực trạng ngành y tế Chương cung cấp thông tin tổng quan cập nhật tình hình sức khoẻ, vấn đề sức khoẻ ưu tiên, thay đổi chủ yếu sách y tế năm qua Những thành tựu khó khăn thách thức ngành y tế phân tích, rà sốt theo thành phần hệ thống y tế, bao gồm: cung ứng dịch vụ; nhân lực y tế; thông tin y tế; sản phẩm y tế, vắc xin, dược phẩm cơng nghệ; cấp tài chính; quản lý điều hành Trong chương rà soát việc thực khuyến nghị đưa Báo cáo chung tổng quan ngành y tế trước 1 Tình hình sức khoẻ nhân dân Theo kết sơ Tổng điều tra dân số năm 2009, dân số Việt Nam 85,8 triệu người [1] Với số dân này, Việt Nam nước đông dân thứ Đông Nam Á đứng thứ 13 số nước đông dân giới Qua nhiều năm thực sách hạn chế sinh đẻ, tỷ lệ tăng dân số năm giảm xuống mức ổn định khoảng 1,2% năm Như vậy, năm tăng gần 950 000 người Quy mô tốc độ tăng dân số tạo nên sức ép nhu cầu lớn hệ thống y tế Theo phân tích Tổ chức Y tế giới (WHO), tuổi trung vị dân số Việt Nam năm 2007 26, tức Việt Nam có dân số trẻ Đây lợi lớn y tế đa phần dân số tuổi tương đối khoẻ mạnh Tuy nhiên, tuổi thọ trung bình người dân Việt Nam tiếp tục tăng lên,1 tỷ lệ người 65 tuổi năm 2008 7,5% [2, 3], vấn đề CSSK cho người cao tuổi, bệnh mạn tính, bệnh khơng lây nhiễm gia tăng đặt thách thức lớn cho ngành y tế 1.1 Các số sức khỏe hướng tới mục tiêu phát triển thiên niên kỷ Sức khỏe yếu tố tảng đồng thời mục tiêu hướng tới trình phát triển kinh tế - xã hội quốc gia Trong Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ có mục tiêu sức khỏe: Giảm tỷ lệ tử vong trẻ em; cải thiện sức khỏe bà mẹ; phòng chống HIV/AIDS, sốt rét bệnh dịch khác Theo đánh giá Liên Hợp Quốc, Việt Nam thành công chặng đường thực mục tiêu phát triển thiên niên kỷ Hầu hết số sức khỏe đạt so với mục tiêu quốc gia đề cho giai đoạn 2006-2010 (Bảng 1) Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em tuổi năm 2008 19,9% gần đạt mục tiêu cho năm 2010 20% Năm 2008, tỷ lệ trẻ em chết tuổi tuổi 1000 trẻ em đẻ sống 25,5 15,5 so với mức đề cho năm 2010 25 16 [3] Tỷ số tử vong mẹ 75 100 000 trẻ em đẻ sống So với số tương ứng 233 100 000 năm 1990 thấy tiến rõ rệt số Các tỷ lệ mắc chết sốt rét lao đạt mục tiêu đề Việt Nam có nhiều nỗ lực phòng chống lây lan HIV/AIDS Số trường hợp nhiễm HIV, số bệnh nhân AIDS số tử vong AIDS tháng đầu năm 2008 giảm so với số liệu kỳ tương ứng năm 2007 [4] Tuy nhiên, số tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS phụ nữ mang thai 0,38% chưa đạt so với mục tiêu đặt [3] (13)13 Bảng 1: Tóm tắt kết thực số mục tiêu phát triển thiên niên kỷ liên quan đến sức khỏe 1990– 1991* 2000 2005 2008 Mục tiêu đến năm 2010 Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em (% thiếu cân trẻ em tuổi) 45% (1990) 33,8% 25,2% 19,9% <20% Tỷ suất chết trẻ em tuổi 1000 trẻ em đẻ sống 58,1‰ (1990) 42‰ 27,5‰ 25,5‰ <32‰ Tỷ số chết mẹ 100 000 ca sinh sống 200–249 (1990) 95 80 75 70,0 Tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư (%) 0,000 0,043 0,125 0,208 <0,30% Tỷ lệ mắc sốt rét (%) 1,65% (1991) 0,38% 0,12% 0,07% 0,15% Tỷ lệ mắc bệnh lao phổi AFB+ (%) 0,086% (1992) 0,07% 0,07% 0,06% 0,07% Nguồn: Niên giám thống kê y tế năm 2000, 2005, 2008 [5-7]; *Báo cáo y tế Việt Nam 2006 [8]; Các mục tiêu trích từ Quyết định Thủ tướng Chính phủ số 108/2007/QĐ-TTg ngày 17/072007 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm HIV/AIDS giai đoạn 2006-2010 1.2 Các vấn đề sức khỏe ưu tiên Hiện tại, Việt Nam giai đoạn chuyển đổi mơ hình bệnh tật với diễn biến ngày phức tạp Việt Nam phải đối mặt lúc gánh nặng bệnh tật bao gồm: (i) hầu hết bệnh truyền nhiễm kiểm soát, số bệnh cịn mức cao có nguy quay trở lại tả, sởi, sốt xuất huyết, lao, HIV/AIDS; (ii) gia tăng nhanh chóng bệnh không lây tim mạch, ung thư, rối loạn tâm thần, tai nạn; (iii) xuất bệnh dịch nguy hiểm khó lường cúm A/H5N1, cúm A/H1N1… Trong số dịch bệnh vấn đề nóng mang tính thời mà ngành y tế phải đối phó xử lý kịp thời gánh nặng bệnh khơng lây gia tăng lặng lẽ với số nhập viện số tử vong tăng lên ngày Theo kết sơ nghiên cứu gánh nặng bệnh tật năm 2006, bệnh tim mạch, ung thư bệnh tâm thần kinh chiếm tỷ trọng 34% tổng gánh nặng bệnh tật nam giới 43% nữ giới [9] Tai nạn thương tích gánh nặng bệnh tật lớn, đặc biệt nam giới (22%) Bạo lực gia đình vấn đề liên quan sinh đẻ lại gánh nặng lớn nữ giới trẻ em Những số liệu gánh nặng bệnh tật có ý nghĩa cung cấp chứng quan trọng cho việc xác định vấn đề sức khỏe ưu tiên (14)14 tâm thần, bệnh phòng cho trẻ em vắc xin (đặc biệt bệnh lao, bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm gan B, sởi, viêm não Nhật Bản B, thương hàn, tả) An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) nhiệm vụ quan trọng ngành y tế Hàng loạt vấn đề nảy sinh liên quan đến ATVSTP, từ khâu sản xuất thực phẩm (như lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, sử dụng thuốc kích thích tăng trưởng ni trồng, vệ sinh giết mổ gia súc) đến khâu chế biến thực phẩm (như sữa nhiễm Melamin, phụ gia thức ăn chế biến sẵn, chất lượng nước uống đóng chai khâu kinh doanh thực phẩm, việc nhập lậu gà thực phẩm tươi sống ) Để kiểm soát chặt chẽ chất lượng ATVSTP cần phải có phối hợp hành động đồng bộ, ngành liên quan Ngày 19/06/2009, Quốc hội khoá 12 Nghị số 34/2009/NQ-QH12 đẩy mạnh thực sách pháp luật quản lý chất lượng, ATVSTP Nghị nêu rõ nhiệm vụ Chính phủ cần thực nhằm đẩy mạnh thực sách, pháp luật quản lý chất lượng, ATVSTP, có việc sớm ban hành Luật An toàn thực phẩm, xây dựng chiến lược quốc gia bảo đảm chất lượng, ATVSTP giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2020, kiện toàn hệ thống tổ chức quan quản lý nhà nước chất lượng, ATVSTP từ trung ương đến cấp huyện, kiện toàn hệ thống tra, bố trí kinh phí đảm bảo đủ mức cần thiết để thực nhiệm vụ quản lý chất lượng, ATVSTP bảo đảm tăng dần năm với tăng thu ngân sách nhà nước (NSNN) Sức khỏe môi trường vấn đề sức khỏe liên quan đến biến đổi khí hậu nằm số vấn đề lên thu hút quan tâm toàn xã hội đặt cho ngành y tế trọng trách việc tuyên truyền, giáo dục nhận thức vệ sinh mơi trường đối phó với bệnh tật liên quan Cùng với q trình cơng nghiệp hóa, thị hóa vấn đề nhiễm mơi trường ngày nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người dân Đặc biệt, liên quan trực tiếp đến ngành y tế vấn đề xử lý chất thải bệnh viện Có nhiều lý dẫn tới vệ sinh môi trường số bệnh viện chưa bảo đảm, có áp lực nhu cầu khám chữa bệnh (KCB) nhân dân, tải nhiều bệnh viện, thiếu đồng sở hạ tầng bệnh viện, đầu tư cho bệnh viện hạn chế Hiện nay, nước có gần 200 lị đốt chất thải rắn y tế vận hành, xử lý cho 73,3% số bệnh viện, nhiên 26,7% bệnh viện thực chôn lấp chất thải rắn y tế thiêu đốt ngồi trời Số bệnh viện có hệ thống xử lý nước thải hồn chỉnh đạt tiêu chuẩn mơi trường hạn chế, chưa đảm bảo tiến độ thực [10] Ngoài vấn đề sức khỏe cụ thể kể trên, thực mục tiêu công CSSK hệ thống y tế, việc CSSK cho số nhóm đối tượng ưu tiên đồng bào dân tộc người, phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi ln ln Chính phủ ngành y tế trọng đặc biệt Mặt khác, việc giảm khoảng cách số sức khỏe tỷ lệ tử vong mẹ, tỷ lệ tử vong trẻ em, gánh nặng chi tiêu cho CSSK nhóm mức sống, vùng, thành thị nông thôn vấn đề ưu tiên xây dựng sách y tế, thể cụ thể loạt sách, cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người nghèo, hỗ trợ mua BHYT cho người cận nghèo, đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp bệnh viện tuyến huyện 2 Cập nhật hệ thống y tế (15)15 xin, dược phẩm công nghệ; cấp tài chính; quản lý điều hành Tăng cường hệ thống y tế củng cố nâng cao sáu thành phần bảo đảm tương tác, hỗ trợ thành phần nhằm đạt cải thiện mang tính cơng bền vững dịch vụ y tế tình hình sức khỏe [11] Hình 2: Khung lý thuyết hệ thống y tế (theo WHO) Trong thời gian qua, ngành y tế trọng tới cơng tác xây dựng hồn thiện sách nhằm thực mục tiêu chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân Có thể nói đến hai xu hướng song hành q trình phát triển sách y tế thời gian gần Xu hướng thứ nhằm thực mục tiêu công CSSK Chủ trương tăng cường y tế sở lực chuyên môn hạ tầng sở sách phát triển BHYT toàn dân, tăng đầu tư NSNN cho y tế, đặc biệt cho y tế dự phòng (YTDP), nằm xu hướng Xu hướng thứ hai trọng đến mục tiêu hiệu phát triển hệ thống y tế Có thể nêu tên số sách Đổi chế tài y tế, bao gồm viện phí, BHYT tiền lương, tăng cường xã hội hóa y tế, bao gồm đẩy mạnh thực sách tự chủ đơn vị nghiệp y tế công lập phát triển y tế tư nhân Dưới cập nhật thay đổi sách, thành tựu chủ yếu khó khăn, thách thức thành phần hệ thống y tế nêu 2.1 Cung ứng dịch vụ Hệ thống cung ứng dịch vụ y tế công Việt Nam tổ chức theo tuyến, từ trung ương tới thôn, với lĩnh vực: KCB, chăm sóc sức khoẻ ban đầu, dự phòng dân số - KHHGĐ Hệ thống KCB CSSK ban đầu bao gồm khu vực nhà nước tư nhân, với gần 13 500 sở nhà nước [12] 35 000 sở tư nhân chủ yếu phòng khám [13] Về dịch vụ KCB nội trú, Nhà nước đóng vai trị chủ đạo cung ứng dịch vụ y tế với 980 bệnh viện nhà nước (trong 39 bệnh viện trung ương, 331 bệnh viện tỉnh 610 bệnh viện huyện) 154 000 giường bệnh, so Tiếp cận Độ bao phủ Chất lượng An toàn Cung ứng dịch vụ Nhân lực y tế Thông tin Các sản phẩm y tế, văc xin, dược phẩm, công nghệ Cấp tài Quản lý/điều hành Nâng cao sức khoẻ (về mức độ cơng bằng) Tính đáp ứng Bảo vệ người dân trước rủi ro tài xã hội Nâng cao hiệu N Mục tiêu chung/Đầu N (16)16 với 85 bệnh viện tư nhân 5800 giường bệnh Tính trung bình Việt Nam có 24 giường bệnh/10 000 dân Nếu khơng tính giường bệnh lưu trạm y tế xã (TYT) số giường bệnh/10 000 dân Việt Nam 19,2 (trong 18,5 giường bệnh cơng lập/10 000 dân) [7] Nhằm phục vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu, nhà nước xây dựng củng cố mạng lưới y tế xã, 99% xã có sở TYT, 65,9% xã có bác sỹ, 84,4% thơn/bản có nhân viên y tế (NVYT) hoạt động [7] Chủ trương khuyến khích xã hội hóa y tế tạo điều kiện cho y tế tư nhân phát triển mạnh thời gian gần Số lượng quy mô đầu tư bệnh viện phòng khám tư nhân gia tăng Tuy nhiên, y tế tư nhân đóng vai trị đáng kể cung ứng dịch vụ KCB ngoại trú với 32% tổng số lượt khám, có vai trò khiêm tốn điều trị nội trú với tỷ lệ 1,65% tổng số lượt điều trị [14] Lĩnh vực YTDP chủ yếu khu vực nhà nước đảm bảo y tế khu vực tư nhân đóng vai trị khiếm tốn Tại trung ương có Cục YTDP Mơi trường, Cục An tồn vệ sinh thực phẩm, Cục Phòng chống HIV/AIDS số Viện chun khoa đầu ngành Tại địa phương, mơ hình tổ chức đơn vị thuộc khối dự phịng có khác nhau, đặc biệt tuyến huyện, việc thay đổi mơ hình tổ chức y tế địa phương thời gian gần Một số huyện chưa tách bệnh viện khỏi TTYT huyện Tuy nhiên, hoạt động YTDP trì bám sát nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh thực chương trình mục tiêu y tế quốc gia Hiện có 13 dự án mục tiêu y tế quốc gia bao gồm: lao, phong, sốt rét, HIV/AIDS, suy dinh dưỡng trẻ em, sức khỏe sinh sản, tiêm chủng mở rộng, sốt xuất huyết, ung thư, tăng huyết áp, đái tháo đường, sức khỏe tâm thần, kết hợp quân-dân y Hầu hết tiêu hoạt động chuyên môn năm 2008 đạt vượt tiêu so với kỳ năm 2007 [4] Lĩnh vực dân số - KHHGĐ chuyển sang Bộ Y tế quản lý, đến nay, có 63/63 tỉnh, thành phố ban hành định thành lập Chi cục Dân số - Kế hoạch hố gia đình cấp tỉnh, 59/63 tỉnh thành lập Trung tâm Dân số - KHHGĐ cấp huyện Nhìn chung, xu giảm sinh tiếp tục trì đạt mức sinh thay Mục tiêu nâng cao chất lượng dân số trọng đặc biệt thông qua đề án Nâng cao chất lượng dân số thông qua việc xây dựng mở rộng hệ thống sàng lọc trước sinh sơ sinh đến năm 2010 24 tỉnh, thành phố (17)17 điều trị cho bệnh nhân, đặc biệt bệnh nhân mắc bệnh mạn tính, chưa quan tâm mức Xét góc độ cầu dịch vụ y tế, định hướng sách nhằm giảm rào cản người dân tiếp cận dịch vụ YTDP KCB thông qua việc tổ chức dịch vụ y tế gần dân, phát triển BHYT với trợ cấp từ NSNNcho nhóm khó khăn thực Chương trình mục tiêu y tế quốc gia theo vấn đề sức khỏe ưu tiên Tuy nhiên, việc định hướng cầu từ phía người dân theo tuyến chăm sóc y tế phù hợp chưa đạt kết mong muốn, dẫn đến tình trạng tải bệnh viện tuyến 2.1.1 Những thay đổi sách chủ yếu Trong lĩnh vực KCB, việc ban hành Quyết định số 30/2008/QĐ-TTg, ngày 22/02/2008, phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới KCB tạo sở pháp lý quan trọng cho việc xây dựng phát triển mạng lưới KCB phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội đất nước, đáp ứng nhu cầu KCB nhân dân Trong lĩnh vực trang thiết bị y tế, thời gian qua chứng kiến gia tăng mạnh mẽ đầu tư trang thiết bị y tế sở KCB từ nguồn vốn khác nhau, đặc biệt từ nguồn xã hội hóa thơng qua liên doanh, liên kết, vốn trái phiếu Chính phủ vốn viện trợ Bộ Y tế ban hành Thông tư số 15/2007/TT-BYT, ngày 12/12/2007, hướng dẫn thực quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm việc sử dụng tài sản để liên doanh, liên kết góp vốn liên doanh để mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động dịch vụ sở y tế công lập Thông tư đề loạt yêu cầu lập đề án, thẩm định máy, phê duyệt giá đến nghĩa vụ nộp thuế, tính cơng khai, dân chủ q trình triển khai…, nhằm chấn chỉnh hoạt động đầu tư trang thiết bị thông qua liên doanh liên kết bệnh viện công lập Thủ tướng Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg duyệt Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện, bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008-2010 Trong năm 2008, ngành y tế tích cực triển khai biện pháp khắc phục tình trạng tải nâng cao chất lượng dịch vụ bệnh viện Bộ trưởng Bộ Y tế có Chỉ thị 06/2008/CT-BYT nâng cao chất lượng KCB bệnh viện nước, tập trung vào biện pháp quản lý cải tiến quy trình, thủ tục KCB, ứng dụng cơng nghệ thơng tin, biện pháp chống tải kê thêm giường bệnh, tăng cường điều trị ngoại trú, giảm thời gian nằm viện, tăng cường lực y tế tuyến trước Việc triển khai tích cực Đề án 1816 luân phiên cán hỗ trợ tuyến bước đầu có kết tích cực góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến thông qua giảm 30% số bệnh nhân phải chuyển tuyến bệnh viện tiếp nhận bác sỹ luân phiên Trong lĩnh vực YTDP, Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm Quốc hội khố XII thơng qua có hiệu lực từ tháng 7/2008, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động phòng chống bệnh truyền nhiễm, đặc biệt bối cảnh có diễn biến phức tạp với xuất dịch bệnh nguy hiểm bùng phát trở lại nhiều bệnh khống chế Việc kiện toàn, củng cố phát triển mạng lưới YTDP, đặc biệt tuyến huyện trọng thời gian qua thông qua hoạt động tăng cường đào tạo nhân lực, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, bổ sung trang thiết bị cho YTDP tuyến, xây dựng mơ hình điểm YTDP tuyến huyện (18)18 vẫn trọng, khung pháp lý, sách phịng chống HIV/AIDS tiếp tục hồn thiện Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 38/2008/QĐ-TTg ngày 08/01/2008 quy định việc phối hợp phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS qua đường biên giới - điểm nóng, phức tạp khó kiểm sốt HIV/AIDS Ngày 03/01/2008, Bộ trưởng Bộ Y tế ký Quyết định số 14/2008/QĐ-BYT phê duyệt Kế hoạch hành động quản lý điều phối viện trợ cho cơng tác phịng, chống HIV/AIDS Việt Nam giai đoạn 2008 - 2010 tầm nhìn 2020 Việc ban hành định có ý nghĩa lớn nhằm tăng cường vai trị quản lý điều hành nguồn viện trợ cho lĩnh vực HIV/AIDS Khác với chương trình phịng chống dịch bệnh khác chủ yếu dựa vào nguồn kinh phí từ NSNN, lĩnh vực phịng chống HIV/AIDS có tới 25 nhà tài trợ lớn triển khai khoảng 121 dự án nước với tổng số kinh phí hỗ trợ chiếm tới 80-90% tổng ngân sách cho lĩnh vực [16] 2.1.2 Những khó khăn, thách thức chủ yếu Hệ thống cung ứng dịch vụ y tế nước ta hệ thống công tư kết hợp y tế cơng giữ vai trò chủ đạo Thời gian gần đây, việc thực chủ trương xã hội hóa ngành y tế đẩy mạnh, bao gồm việc bệnh viện công huy động nguồn vốn đầu tư tham gia khu vực tư nhân cung ứng phát triển dịch vụ khuyến khích y tế tư nhân phát triển Tuy nhiên, việc xác lập mơ hình phối hợp công tư phù hợp từ phương diện hệ thống y tế nhiều lúng túng, vướng mắc Xu hướng phát triển cung ứng dịch vụ y tế theo động lợi nhuận khơng cịn vấn đề khu vực y tế tư nhân, mà nguy tiềm ẩn số sở y tế công lập Việc tư nhân tham gia dự án góp vốn liên doanh liên kết đầu tư trang thiết bị y tế bệnh viện công lập tiềm ẩn nguy tăng gánh nặng tài y tế tồn xã hội tính an tồn điều trị cho người bệnh Xu hướng khơng kiểm sốt hạn chế đẩy chi phí y tế ngày tăng cao, chi tiền túi người dân Do đó, địi hỏi phải tăng cường cơng tác quản lý nhà nước sở y tế (cả cơng lập ngồi cơng lập) sở ban hành tiêu chí, chuẩn mực kỹ thuật để kiểm tra, giám sát việc đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu người sử dụng dịch vụ, giảm yếu tố khuyến khích cung cấp thừa dịch vụ y tế Vấn đề chất lượng dịch vụ y tế chưa có lời giải thỏa đáng, đặc biệt chênh lệch nguồn lực để bảo đảm chất lượng dịch vụ địa phương Mặc dù công tác nâng cao chất lượng luôn trọng nhiều biện pháp cụ thể thực hiện, chưa có giải pháp mang tính tồn diện đồng Bộ Y tế nỗ lực để sớm ban hành Quy chế Bệnh viện sửa đổi, bao gồm hệ thống quy chuẩn phù hợp bối cảnh cho hoạt động bệnh viện, khu vực nhà nước tư nhân Tuy nhiên, hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ y tế với chuẩn mực kỹ thuật ban hành chế cho việc tuân thủ chuẩn mực cần tiếp tục thể chế hóa cách đầy đủ đồng Cùng với việc thực BHYT toàn dân, vai trò kiểm định chất lượng quan BHYT cần tăng cường phát huy hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ y tế Vai trò người bệnh hệ thống y tế yếu, đặc biệt chưa coi trọng giám sát sở cán cung cấp dịch vụ y tế việc bảo vệ quyền lợi đáng người bệnh (19)19 hoạt động tài chính, chun mơn công tác quản lý bệnh viện Tuy nhiên, số đơn vị, việc thực tự chủ theo xu hướng tập trung vào mục tiêu tăng doanh thu, tăng chênh lệch thu - chi cho bệnh viện, kết hợp với trả thu nhập tăng thêm theo mức độ đóng góp vào tăng doanh thu nảy sinh số vấn đề, lạm dụng dịch vụ, tăng giá dịch vụ gây ảnh hưởng tiêu cực đến mục tiêu công bằng, hiệu hệ thống y tế Cần có nghiên cứu đánh giá cách tổng thể tác động chế tự chủ hệ thống y tế, đặc biệt người bệnh, không bệnh viện cụ thể 2.2 Nhân lực y tế Trọng tâm Báo cáo Tổng quan ngành y tế năm 2009 tập trung vào vấn đề nhân lực y tế Các chương sau Báo cáo phân tích sâu vấn đề liên quan đến nhân lực ngành y tế, gồm có: số lượng, phân bổ, chất lượng cán bộ, quản lý sử dụng nguồn nhân lực y tế Phần số thông tin nguồn nhân lực y tế Việt Nam Công tác phát triển nhân lực y tế thời gian qua đạt thành tựu đáng kể Số lượng cán 10 000 dân tăng từ 29,2 năm 2001 lên 34,7 năm 2008 Chỉ số CBYT 10 000 dân 6,5 bác sỹ, 10,4 điều dưỡng hộ sinh 1,2 dược sỹ đại học trở lên Ngồi Việt Nam cịn có 5,7 y sỹ/10 000 dân phục vụ chủ yếu tuyến xã [7] Một số số thấp so với mức bình quân khu vực Tây Thái Bình Dương, cao so với Đơng Nam Á [17] Về chất lượng nhân lực y tế, nhiều nỗ lực nâng cao chất lượng nhân lực y tế ghi nhận số lượng CBYT đào tạo nâng cao trình độ bậc sau đại học, hệ thống đào tạo mở rộng nâng cao chất lượng, nhiều sách ban hành nhằm nâng cao chất lượng nhân lực y tế sách cử tuyển đào tạo nhân lực cho vùng núi, vùng khó khăn, sách đào tạo liên tục, sách luân chuyển cán nâng cao chất lượng KCB Tuy nhiên, vấn đề đặt khơng phải mở rộng nhân lực y tế nói chung, mà mở rộng có chọn lọc loại nhân lực y tế định Ngoài ra, phải trọng đào tạo chuyên ngành theo nhu cầu công tác CSSK nhân dân 2.2.1 Những thay đổi sách chủ yếu Bộ Y tế phối hợp với quan hữu quan xây dựng đề án trình Thủ tướng Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung số chế độ sách cán bộ, viên chức ngành y tế theo tinh thần Nghị số 46 Bộ Chính trị “nghề y nghề đặc biệt" phải "được đãi ngộ đặc biệt", gồm chế độ phụ cấp thường trực, phụ cấp thường trực chống dịch phụ cấp phẫu thuật ngành y tế thay Quyết định số 155/2003/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ; sách cán bộ, viên chức y tế công tác chỗ CBYT biệt phái, ln phiên cơng tác vùng núi, vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn; Nghị định 64/2009/NĐ-CP Chính phủ sách cán bộ, viên chức y tế cơng tác vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn; Quyết định 46/2009/QĐ-TTg, ngày 31/03/2009, Thủ tướng Chính phủ, quy định chế độ phụ cấp đặc thù cán bộ, viên chức công tác số bệnh viện Quyết định số 75/2009/QĐ- TTg ngày 15/05/2009 việc quy định chế độ phụ cấp NVYT thôn/bản Tuy nhiên, giải chênh lệch thu nhập lớn địa phương đòi hỏi thay đổi sâu sắc hệ thống y tế liên quan đến nguồn chi trả chế độ đãi ngộ (20)20 thực sách luân phiên cán cho tuyến theo Quyết định số 1816/QĐ-BYT, ngày 26/05/2008, Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt đề án “Cử cán chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến hỗ trợ bệnh viện tuyến nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh” Theo đó, CBYT làm cơng tác chuyên môn bệnh viện, sở đào tạo y dược xếp hạng II trở lên thực sách ln phiên có thời hạn tối thiểu tháng/lượt/người đến làm việc bệnh viện/cơ sở đào tạo tuyến Việc triển khai Đề án theo dõi, quản lý chặt chẽ Hằng tuần lãnh đạo Bộ Y tế tổ chức giao ban nắm tình hình để có đạo, điều chỉnh kịp thời Một khảo sát, đánh giá tình hình triển khai tác động ban đầu Đề án triển khai quy mơ tồn quốc Với việc đánh giá thường xuyên tác động khó khăn thực sách điều chỉnh kịp thời, sách có khả thực Việt Nam hiệu số nước khác có sách tương đương Ngành y tế tiếp tục triển khai thực Quyết định 1544/2007/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án đào tạo nhân lực y tế cho vùng khó khăn, vùng núi tỉnh thuộc miền Bắc miền Trung, vùng Đồng Sông Cửu Long vùng Tây Nguyên theo chế độ “cử tuyển" để giải toán nhân lực cho vùng khó khăn Chỉ đạo triệt để trường đại học nước, Bộ Giáo dục Đào tạo rà sốt văn khơng hợp lý để tăng cường đào tạo theo nhu cầu xã hội, tăng cường đào tạo CBYT cho vùng núi, vùng khó khăn Bộ Y tế triển khai: (i) tăng tiêu tuyển sinh hệ dài hạn, (ii) mở rộng đối tượng tăng tiêu đào tạo chuyên tu, (iii) đẩy mạnh đào tạo cử tuyển, theo địa chỉ, theo hợp đồng với địa phương, (iv) mở số mã ngành đào tạo Về công tác đào tạo, chương trình khung cho chuyên ngành quan trọng bác sỹ đa khoa, chuyên khoa sửa đổi Chỉ tiêu tuyển 2008 tăng khoảng 20% so với 2007 Các kế hoạch củng cố sở đào tạo nhân lực y tế xây dựng 2.2.2 Sự phát triển khó khăn, thách thức chủ yếu Về số lượng phân bố: Tình trạng thiếu CBYT xảy nặng nề khu vực YTDP, tuyến y tế sở vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa Mặc dù có biến chuyển tiến rõ rệt phân bổ nhân lực y tế theo tuyến vùng địa lý, nhiều bất cập chưa hợp lý dẫn đến chênh lệch số lượng chất lượng nhân lực y tế khu vực điều trị dự phòng, chuyên ngành, trung ương địa phương, thành thị nông thôn Thành thị chiếm 27,4% dân số nước, chiếm 82% dược sỹ đại học, 59% bác sỹ 55% điều dưỡng Sự gia tăng khác biệt thu nhập điều kiện làm việc NVYT sở y tế tư nhân nhà nước, sở y tế nhà nước tuyến, chuyên ngành góp phần gây nên tình trạng chuyển dịch CBYT Về chất lượng: Chất lượng nhân lực y tế thời gian qua nâng lên, (21)21 Về quản lý sử dụng nhân lực y tế: Công tác lập quy hoạch, kế hoạch quản lý nhân lực tuyến hạn chế Công tác theo dõi, quản lý nhân lực chưa chuẩn hóa Việc đánh giá kết cơng việc NVYT chưa sử dụng công cụ quản lý nhân lực hữu hiệu, làm sở cho việc khen thưởng hay xử phạt Ngoài ra, hạn chế thiếu thông tin đầy đủ, xác nhân lực y tế nói chung, nhân lực khu vực y tế tư nhân, khu vực ngày phát triển đóng vai trị quan trọng hệ thống y tế Đây khó khăn lớn cho cơng tác quy hoạch, xây dựng sách chiến lược phát triển nhân lực y tế nói chung 2.3 Hệ thống thông tin y tế Một hệ thống thông tin y tế tốt hệ thống đảm bảo việc cung cấp, phân tích, phổ biến thông tin y tế tin cậy kịp thời cho nhà hoạch định sách tất cấp hệ thống y tế, thường xuyên đột xuất Hiện nay, thông tin y tế thu thập qua hệ thống báo cáo thống kê y tế qua điều tra Việc thu thập thông tin y tế thường quy tổ chức có hệ thống từ Bộ Y tế xuống tận tuyến xã, sử dụng thống biểu mẫu thống kê Bộ Y tế ban hành Ngoài ra, chương trình mục tiêu y tế quốc gia có biểu mẫu báo cáo riêng thu thập số liệu từ tuyến xã Hằng năm, Bộ Y tế xuất “Niên giám thống kê Y tế” công bố số liệu tình trạng sức khỏe hoạt động y tế tổng hợp từ báo cáo định kỳ 63 tỉnh thành, chương trình y tế quốc gia, Vụ, Viện Đối với bệnh viện, Bộ Y tế xây dựng phần mềm quản lý bệnh viện Medisoft phổ biến phần mềm tới tất bệnh viện công lập Tuy nhiên, việc triển khai phần mềm bệnh viện gặp nhiều khó khăn vướng mắc, mặt bệnh viện khơng có đủ điều kiện trang bị máy tính bố trí nhân lực phù hợp, mặt khác thân phần mềm nhằm mục đích báo cáo thống kê, không đáp ứng yêu cầu quản lý bệnh viện nay, bối cảnh bệnh viện triển khai chế tự chủ Hiện nhiều bệnh viện tự triển khai phần mềm quản lý khác Về thông tin phát theo dõi bệnh dịch, Việt Nam có hệ thống YTDP rộng khắp hoạt động tốt việc thu thập, điều tra, phân tích sử dụng số liệu thống kê dịch tễ giúp kiểm soát hiệu dịch bệnh nguy hiểm SARS, cúm gia cầm A/H5N1, gần dịch cúm A/H1N1, Chương trình mục tiêu y tế quốc gia Về tổng hợp thông tin, số cán ngành y tế số quan liên quan đào tạo phân tích, xử lý số liệu tăng lên đáng kể vài năm qua Tuy nhiên kỹ sử dụng số liệu hiệu để phân tích đánh giá vấn đề sức khỏe sách địi hỏi tích lũy kinh nghiệm nhiều năm 2.3.1 Những thay đổi sách chủ yếu (22)22 các đơn vị y tế trọng Các bệnh viện trung ương tuyến tỉnh phải triển khai phần mềm quản lý bệnh viện trước năm 2010 Công tác đạo, điều hành, trao đổi thông tin từ Bộ đến đơn vị trực thuộc Sở Y tế qua mạng tăng cường Vụ Khoa học Đào tạo Bộ Y tế có dự án cung cấp chứng cho hoạch định sách, thể quan tâm sử dụng thông tin cho cơng tác hoạch định sách 2.3.2 Sự phát triển khó khăn, thách thức chủ yếu Trong sáu hợp phần hệ thống y tế Việt Nam, thông tin y tế xem lĩnh vực nhiều hạn chế khó khăn Hệ thống thơng tin y tế đánh giá theo nội dung: Nguồn lực sách; thu thập số liệu chất lượng số liệu; phân tích số liệu; cuối sử dụng thơng tin cho mục đích quản lý điều hành xây dựng sách [18] Về sách, Bộ Y tế ban hành quy định thống thông tin y tế cho tuyến Tuy nhiên, việc phối hợp, lồng ghép đơn vị, đầu mối thông tin y tế cịn chưa rõ ràng Chế tài thơng tin y tế chưa đủ mạnh Chưa có quy định bắt buộc sở y tế công lập tư nhân báo cáo số liệu phục vụ cho hệ thống thông tin y tế quốc gia Về nguồn lực, đầu tư cho hệ thống thông tin thấp không thường xuyên, trang thiết bị hỗ trợ thiếu Cán làm công tác thống kê tin học thiếu khơng ổn định, trình độ chun mơn hạn chế, đặc biệt tuyến sở Về công tác thu thập số liệu chất lượng số liệu: Còn thiếu phối hợp, phân cơng chia sẻ thơng tin ngồi ngành, chương trình ngành, trùng chéo thu thập xử lý thơng tin Chưa có hướng dẫn tiêu chuẩn cho việc thu thập báo cáo số liệu Nhiều nguồn số liệu có cỡ mẫu nhỏ, tính đại diện khơng cao Thiếu số liệu phân theo giới, tuổi, dân tộc, khu vực khó khăn, phục vụ đánh giá tác động sách Việc phân tích số liệu tất tuyến, đặc biệt tuyến địa phương hạn chế thiếu nhân lực có trình độ chun sâu phân tích số liệu Việc phân tích số liệu chưa thống lồng ghép Ngoài ra, tồn khác biệt số sức khỏe nguồn khác nhau, làm phức tạp thêm việc phân tích số liệu Cuối cùng, việc sử dụng thơng tin y tế cịn hạn chế, thiếu hướng dẫn quy định thống sử dụng thông tin trình lập kế hoạch y tế cấp Việc phổ biến tài liệu hạn chế, chủ yếu lưu hành nội bộ, làm hạn chế khả tiếp cận người ngành có nhu cầu Ngồi nhận thức tầm quan trọng việc dùng thông tin để cải thiện hoạt động hệ thống y tế chưa đầy đủ đội ngũ CBYT 2.4 Dược, vắc xin, sinh phẩm, trang thiết bị công nghệ y tế Một hệ thống y tế tốt phải đảm bảo tiếp cận công cho người dân sản phẩm y tế, vắc-xin, dược phẩm cơng nghệ thiết yếu có chất lượng, hiệu lực cao có tính chi phí hiệu (23)23 trị thuốc sản xuất nước tăng cao so với giá trị thuốc nhập với tỷ lệ tăng 26% so với 14% Thuốc sản xuất nước vượt giá trị thuốc nhập (đạt tỷ trọng 51% tổng giá trị thuốc sử dụng) [4] Số lượng doanh nghiệp dược trung ương, doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần cơng ty nước ngồi có giấy phép kinh doanh dược tăng đáng kể giai đoạn 1999–2008 Tính đến năm 2008, tồn quốc có 180 sở sản xuất thuốc, 800 sở bán buôn thuốc 39 000 sở bán lẻ thuốc Chủ trương áp dụng tiêu chuẩn thực hành tốt từ khâu sản xuất, phân phối, bảo quản bán lẻ thuốc tạo bước chuyển biến quan trọng công tác quản lý dược Tính đến hết tháng 11 năm 2008 kiểm tra cấp giấy chứng nhận đạt GMP cho 28 sở (trong có 12 sở cấp mới); 28 phịng thí nghiệm đạt GLP sở sản xuất 37 kho bảo quản thuốc (GSP), có 10 kho xuất nhập trực tiếp 2.4.1 Những thay đổi sách chủ yếu Trong năm qua, ngành dược chủ yếu tập trung xây dựng kế hoạch để triển khai thực nội dung Đề án, chương trình lĩnh vực dược Chính phủ phê duyệt bao gồm: Quy hoạch chi tiết phát triển công nghiệp dược Việt Nam Quy hoạch phát triển hệ thống lưu thông, phân phối, cung ứng thuốc nước Đề án thành lập Trung tâm khu vực quốc gia thông tin thuốc theo dõi phản ứng có hại thuốc thời gian gần Đề án thành lập Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, vắc-xin, sinh phẩm y tế, an toàn thực phẩm, mỹ phẩm khu vực Trong việc cung ứng thuốc sở y tế cho người bệnh, Bộ Y tế ban hành danh mục thuốc chủ yếu, danh mục thuốc theo yêu cầu điều trị Hầu hết bệnh viện xây dựng danh mục thuốc sử dụng bệnh viện, thực đấu thầu mua thuốc theo quy định Luật đấu thầu Thông tư liên tịch hướng dẫn Bộ Y tế Bộ Tài chính, cung cấp thuốc cho người bệnh theo giá trúng thầu Năm 2008, ngành dược triển khai thí điểm kế hoạch đấu thầu thuốc quốc gia số nhóm thuốc trọng điểm có lượng tiêu thụ lớn cung ứng cho hệ thống y tế công lập Tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc" (GPP) tiếp tục triển khai nhằm hướng tới mục tiêu đạt 100% nhà thuốc đạt chuẩn sau năm 2010 Bộ Y tế ban hành Quyết định số 24/2008/QĐ-BYT quy định tổ chức hoạt động nhà thuốc bệnh viện Các sách phù hợp với tiêu chí đánh giá cơng tác quản lý dược đánh giá hệ thống y tế WHO (24)24 2.4.2 Sự phát triển khó khăn, thách thức chủ yếu Trong bối cảnh kinh tế thị trường hội nhập kinh tế giới, ngành dược vừa thành phần đầu vào quan trọng hệ thống y tế đồng thời định hướng ngành kinh tế mũi nhọn đất nước Trong thời gian qua, ngành dược có nhiều chuyển biến tích cực đạt thành đáng ghi nhận cơng tác quản lý nhà nước, bình ổn thị trường thuốc, sản xuất kinh doanh dược phẩm Tuy nhiên, lĩnh vực tồn khó khăn, thách thức Sự phát triển doanh nghiệp dược cịn mang tính tự phát, thiếu định hướng, cơng nghiệp hóa dược cơng nghiệp sản xuất thuốc kháng sinh Việt Nam chưa đáng kể Khoảng 90% nguyên liệu cho sản xuất thuốc phải nhập Năng lực sản xuất thuốc nước yếu, chưa đáp ứng đòi hỏi thị trường thuốc nước Mạng lưới cung ứng, phân phối thuốc phát triển chưa hợp lý, chưa có hiệu cao Các doanh nghiệp dược nhà nước chưa đóng vai trị chủ đạo để bình ổn giá thuốc có biến động Những tác động tiêu cực ảnh hưởng tới giá thuốc chưa ngăn chặn xử lý kịp thời Vẫn tồn tình trạng giá số mặt hàng thuốc, đặc biệt biệt dược, đến tay bệnh nhân bị đẩy lên cách phi lý, chi phí quảng cáo, thù lao hoa hồng cho bác sỹ kê đơn Tình trạng người dân mua thuốc để tự điều trị phổ biến Đội ngũ cán ngành dược cịn thiếu, bình qn đạt 1,2 dược sỹ đại học/10 000 dân tập trung chủ yếu thành phố lớn Sự gia tăng mạnh mẽ đầu tư trang thiết bị y tế từ nguồn liên doanh, liên kết sở y tế cơng lập, bên cạnh tác động tích cực hoạt động cung ứng dịch vụ, làm dấy lên lo ngại nguy sử dụng dịch vụ khơng cần thiết, đẩy chi phí y tế tăng cao Để kiểm soát nguy này, việc ban hành hướng dẫn tiêu chuẩn kỹ thuật đầu tư máy móc, thiết bị cần thiết Đồng thời, việc nghiên cứu phương thức toán thay phương thức chi trả theo phí dịch vụ góp phần quan trọng kiểm sốt hiệu việc lạm dụng dịch vụ 2.5 Tài y tế Tiêu chí đánh giá hệ thống tài y tế cơng phải đảm bảo đủ nguồn tài cho người dân CSSK cần bảo vệ tránh khỏi thảm hoạ tài hay đói nghèo trả cho dịch vụ y tế Năm 2006, tổng chi y tế toàn xã hội Việt Nam so với tổng thu nhập quốc nội đạt mức 6,4% Chi y tế bình qn đầu người 46 đơ-la Mỹ [19] Theo số liệu thống kê WHO, hai số tương ứng khu vực nước Đông Nam Á 3,4% 31 đô-la Mỹ [17] Như vậy, so với nước khu vực, tổng chi cho y tế (cả Nhà nước người dân) Việt Nam cao (25)25 5% năm 2002 lên 6,2% năm 2005 6,9% năm 2006 Đây kết tích cực phản ánh việc thực chủ trương đắn Nhà nước việc tăng cường đầu tư NSNN cho y tế chủ trương phát triển BHYT toàn dân Cho tới nay, BHYT đạt tỷ lệ bao phủ gần 50% dân số với cam kết hỗ trợ tài Nhà nước Việc ban hành Luật BHYT tạo sở pháp lý quan trọng cho việc thực sách BHYT Lộ trình mở rộng BHYT thực hóa hỗ trợ Chính phủ tham gia BHYT 11 tổng số 24 nhóm đối tượng tham gia BHYT 2.5.1 Những thay đổi sách chủ yếu Trong thời gian gần đây, nhiều sách quan trọng liên quan đến tài y tế ban hành Quốc hội ban hành Nghị số 18/2008/QH12, ngày 03/06/2008, đẩy mạnh thực sách, pháp luật xã hội hoá để nâng cao chất lượng CSSK nhân dân, rõ trách nhiệm Chính phủ, Quốc hội việc đảm bảo tài cho hoạt động y tế Việc đời Nghị tạo điều kiện thuận lợi cho ngành y tế thực sách tài y tế hướng tới mục tiêu cơng hiệu Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 402/QĐ-TTg, ngày 27/03/2009, ban hành Kế hoạch hành động Chính phủ thực Nghị số 18/2008/QH12 Quốc hội Ngày 02/04/2008, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg việc phê duyệt đề án đầu tư, xây dựng cải tạo nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện vốn trái phiếu phủ nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008-2010 Quyết định cho phép sử dụng nguồn trái phiếu phủ để thực đề án nâng cấp bệnh viện huyện giải vướng mắc liên quan đến việc bảo đảm nguồn kinh phí thực đề án giai đoạn trước theo định số 225/2005/QĐ-TTg Bên cạnh sách tăng cường đầu tư từ NSNN cho y tế, chủ trương xã hội hóa, huy động nguồn lực xã hội cho công tác CSSK, đặc biệt trọng Ngày 30/05/2008, Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2008/NĐ-CP quy định sách khuyến khích xã hội hóa hoạt động lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, mơi trường Các sách khuyến khích xã hội hóa áp dụng sở công lập sở nghiệp công lập thực góp vốn, huy động vốn, liên doanh, liên kết Các sách khuyến khích liên quan đến ưu đãi việc cho thuê sở vật chất, giao đất cho thuê đất, thuế, tín dụng cấp vốn Năm 2008 đánh dấu cột mốc quan trọng q trình xây dựng sách BHYT việc Quốc hội thông qua Luật BHYT ngày 14/11/2008 Luật BHYT tạo hành lang pháp lý quan trọng cho việc xây dựng triển khai BHYT nhằm mục tiêu bao phủ BHYT tồn dân vào năm 2014 Lộ trình thực mục tiêu rõ Luật với cam kết hỗ trợ từ nguồn NSNN Ngày 27/07/2009, Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2009/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo hiểm y tế Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/10/2009, thay cho Nghị định số 63/2005/NĐ-CP điều 18 Nghị định số 36/2005/NĐ-CP, ngày 17/03/2005, Chính phủ (26)26 Bộ Chính trị có kết luận số 42-KL/TW Đề án này, Chính phủ có Nghị định để cụ thể hố sớm triển khai nội dung đổi thời gian tới Bộ Chính trị có Kết luận 43-KL/TW, ngày 01/04/2009, năm thực Nghị 46-NQ/TW năm thực Chỉ thị 06-CT/TW, lần nhấn mạnh định hướng cơng tác tài y tế, cần cấu lại nguồn tài cho y tế để tiến đến nguồn tài cơng (NSNN BHYT) chiếm tỷ trọng cao (ít 50%) tổng chi tiêu y tế từ tất nguồn Cần tiếp tục chuyển việc đầu tư NSNN trực tiếp cho sở dịch vụ công sang hỗ trợ trực tiếp cho người hưởng dịch vụ cách mua thẻ BHYT Đẩy nhanh tiến độ thực BHYT toàn dân, bước tiến đến BHYT bắt buộc toàn dân, nâng cao chất lượng hiệu KCB cho đối tượng tham gia BHYT; đổi sách viện phí sở tính đúng, tính đủ chi phí phục vụ người bệnh 2.5.2 Sự phát triển khó khăn, thách thức chủ yếu Các định hướng sách tài y tế văn đạo, điều hành Đảng Chính phủ quán rõ ràng Tuy nhiên q trình triển khai sách tài cụ thể cịn vướng mắc, khó khăn Về tài cho y tế, tổng chi toàn xã hội cho y tế vào khoảng 6,4% GDP, tỷ trọng nguồn tài cơng cho y tế (NSNN BHYT xã hội) mức thấp (dưới 30%) Tỷ trọng chi cho y tế từ nguồn người dân chi trả trực tiếp sử dụng dịch vụ y tế so với tổng chi tiêu cho y tế mức cao (trên 60%) Phân tích số liệu Điều tra mức sống dân cư 2006 cho thấy, 50% tổng chi tiền túi hộ gia đình trả cho sở y tế nhà nước, 25% tiền mua thuốc, lại 17% chi trả cho sở y tế tư nhân khác, chủ yếu phòng khám tư [23] NSNN cấp cho y tế tăng nhanh năm gần mở rộng trợ cấp cho đối tượng thụ hưởng dịch vụ bao gồm người nghèo, trẻ em tuổi cận nghèo Tuy nhiên, tỷ lệ cấp ngân sách cho sở cung ứng dịch vụ chiếm tỷ lệ chủ yếu tổng chi NSNN cho y tế (84% năm 2008) Diện bao phủ BHYT chưa cao so với mục tiêu bao phủ toàn dân, tính bền vững tài Quỹ BHYT thấp Trong bối cảnh suy thoái kinh tế tiến Việt Nam việc đạt mức thu nhập trung bình, nguồn viện trợ (viện trợ phát triển thức viện trợ phi phủ) có nhiều khả bị cắt giảm Bộ Y tế nhà tài trợ cho y tế thống định hướng hỗ trợ theo ngành, thiếu chương trình khung để thực định hướng Về quản lý phân bổ ngân sách y tế, việc chuyển đổi phương thức phân bổ ngân sách y tế cho sở cung ứng dịch vụ theo hướng dựa kết hoạt động, tiêu đầu chưa có tiến triển rõ rệt Chức tập trung quỹ hệ thống tài y tế bị hạn chế nhiều tỷ lệ chi trả tiền túi người dân cao hệ thống BHYT, tình trạng lựa chọn ngược tham gia BHYT phổ biến Phương thức chi trả bệnh viện theo phí dịch vụ áp dụng Việt Nam có nhiều bất lợi, đặc biệt gây lạm dụng dịch vụ, kéo dài thời gian điều trị, tải bệnh viện… Việc thay phương thức trả theo phí dịch vụ sang phương thức ưu việt có khả kiểm sốt chi phí chất lượng định suất hay tốn theo nhóm chẩn đốn dừng mức thí điểm phạm vi hẹp 2.6 Quản lý/điều hành (27)27 dẫn, theo dõi, giám sát việc thực hiện; thiết lập trì hệ thống thông tin y tế hữu hiệu, đảm bảo dịch vụ YTDP nâng cao sức khỏe Ngành y tế quản lý theo hai cấp: trung ương địa phương Tại tuyến trung ương, Bộ Y tế quan đầu mối chịu trách nhiệm quản lý nhà nước y tế dân số Năm 2007 Chính phủ ban hành Nghị định 188/2007/NĐ-CP quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Y tế Nổi bật Nghị định chuyển giao trách nhiệm dân số-kế hoạch hóa gia đình số nhiệm vụ BHYT cho Bộ Y tế, chi tiết hóa quy định quản lý dược, ATVSTP, đào tạo quản lý nhân lực y tế Tại địa phương, máy quản lý nhà nước y tế tổ chức theo cấp hành bao gồm tuyến tỉnh huyện 2.6.1 Những thay đổi sách chủ yếu Luật Khám bệnh, chữa bệnh chỉnh sửa, hồn thiện Quốc hội thơng qua Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XII, tháng 11 năm2009 Luật quy định quyền nghĩa vụ người bệnh, người hành nghề sở khám bệnh, chữa bệnh; điều kiện người hành nghề sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; quy định chuyên môn kỹ thuật; áp dụng kỹ thuật, phương pháp khám bệnh, chữa bệnh; sai sót chuyên môn kỹ thuật giải khiếu nại người bệnh điều kiện bảo đảm khám bệnh, chữa bệnh Khi có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011, Luật Khám bệnh, chữa bệnh tạo thay đổi tồn hệ thống KCB, giúp cơng tác quản lý KCB hiệu hơn, tăng tính minh bạch, dần hài hóa với quy chuẩn quốc tế, tạo thuận lợi cho trình hợp tác quốc tế Luật quy định việc cấp phép hoạt động cho sở KCB cấp chứng cho người hành nghề KCB áp dụng khu vực công lập tư nhân Luật khuyến khích việc kiếm định công nhận chất lượng dịch vụ KCB chất lượng bệnh viện [24] Trong năm qua, tổ chức máy ngành y tế tiếp tục củng cố từ trung ương đến tuyến y tế sở Tại trung ương, Bộ Y tế triển khai thực Nghị định 188/NĐ-CP, ngày 27/12/2007, tập trung vào việc xác định chức nhiệm vụ Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế để tránh chồng chéo, vướng mắc; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục đơn vị nghiệp trực thuộc Bộ Y tế, xây dựng đề án tổ chức, xếp lại đơn vị nghiệp thuộc Bộ Trình Thủ tướng ban hành Quyết định 18/2008/QĐ-TTg, ngày 29/01/2008, quy định chức nhiệm vụ Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Đối với y tế địa phương, Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLB-BYT-BNV ban hành ngày 25/04/2008 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc UBND cấp tỉnh, huyện theo Nghị định 13/2008/NĐ-CP 14/2008/NĐ-CP Chính phủ tạo điều kiện linh hoạt tổ chức KCB YTDP tuyến huyện, quy định rõ trách nhiệm quản lý tuyến xã Tuy nhiên, mơ hình tổ chức y tế tuyến huyện tỉnh chưa thống Khoảng 40% số tỉnh tách bệnh viện huyện trung tâm y tế (TTYT) huyện, TYT xã trực thuộc TTYT huyện (theo Nghị định 14); 40% số tỉnh giữ lại mơ hình cũ tuyến huyện (TTYT huyện bao gồm KCB YTDP); 20% số tỉnh kết hợp mơ hình TTYT huyện theo Thơng tư 03/2008/TTLT-YT-NV, chủ yếu huyện khó khăn biên chế chưa tách bệnh viện huyện khỏi TTYT huyện [25] (28)28 hội thảo, Bộ trưởng Bộ Y tế có văn đạo Vụ, Cục, Viện tập trung nghiên cứu số vấn đề sách ưu tiên với danh mục cụ thể Việc xây dựng văn pháp quy thực theo quy trình, tham khảo ý kiến rộng rãi Bộ ngành, tổ chức xã hội liên quan Hoạt động đánh giá kết thực tác động sách y tế trọng Hoạt động tra y tế tập trung chủ yếu vào tra, kiểm tra theo chuyên đề giải khiếu nại, tố cáo Trong năm 2008, Bộ Y tế ban hành văn đạo địa phương triển khai tra, kiểm tra theo chuyên đề xây dựng, bổ sung sửa đổi quy chế tiếp cơng dân, giải khiếu nại, tố cáo; quy trình tra giá thuốc để trình lãnh đạo Bộ phê duyệt; Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Thanh tra Bộ Y tế Q trình xây dựng sách y tế có nhiều đổi Việc dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh nhiều văn sách y tế khác Quốc hội Chính phủ công bố rộng rãi để lấy ý kiến nhân dân chuyên gia nước Điều phù hợp với xu đổi quản lý điều hành hệ thống y tế có tham gia bên liên quan, bao gồm người sử dụng dịch vụ y tế xây dựng thực sách, kế hoạch pháp luật y tế 2.6.2 Sự phát triển khó khăn, thách thức chủ yếu Tình hình gia tăng, mở rộng cung ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ y tế bối cảnh tăng cường phân cấp đặt nhiều thách thức khó khăn cho cơng tác quản lý điều hành y tế Chủ trương quản lý y tế địa phương theo ngành cụ thể hóa Thơng tư 03/2008/TTLT-BYT-BNV, thực tế vướng mắc phân bổ kinh phí theo quy định Luật Ngân sách Việc giao quyền tự chủ cho đơn vị nghiệp y tế đòi hỏi công tác quản lý nhà nước phải thay đổi phương thức từ điều hành đạo vụ việc cụ thể sang hướng dẫn, kiểm tra việc thực quy định, chuẩn mực Những hạn chế, hệ thống thông tin y tế ảnh hưởng lớn đến lực hiệu quản lý, điều hành hệ thống y tế Đối với lĩnh vực hoạt động chịu chi phối mạnh mẽ chế thị trường dược phẩm y tế tư nhân, việc quản lý nhà nước giá cả, chất lượng dịch vụ gặp nhiều khó khăn Trong lĩnh vực dược, biện pháp quản lý giá thuốc chủ yếu tập trung vào việc niêm yết giá thuốc bán giá niêm yết theo Luật Dược giá thuốc thị trường điều tiết với 90% nguyên liệu sản xuất thuốc nhập việc điều tiết giá thuốc khó khăn 3 Định hướng phát triển ngành y tế năm tới 3.1 Định hướng phát triển ngành y tế Trong năm tới, ngành y tế tiếp tục tập trung vào việc triển khai quan điểm, định hướng nêu văn đạo Đảng Chính phủ công tác y tế, mà nhất, Kết luận 43-KL/TW, ngày 01/04/2009, Bộ Chính trị, năm thực Nghị 46-NQ/TW năm thực Chỉ thị 06-CT/TW Cụ thể sau: (29)29 phần hoá bệnh viện cơng lập có Đổi chế hoạt động, chế quản lý tài chính, nhân lực, tăng cường hiệu hoạt động sở y tế công Tạo điều kiện thuận lợi nhằm khuyến khích phát triển mở rộng mạng lưới y tế tư nhân Đào tạo xây dựng chế độ đãi ngộ thỏa đáng CBYT Thực chế độ phụ cấp hợp lý CBYT theo nghề (trước mắt áp dụng tương đương với giáo viên), theo vùng, miền, theo chuyên ngành độc hại, nguy hiểm sức khoẻ CBYT Tiến tới luật hoá nghĩa vụ, trách nhiệm CBYT vùng kinh tế - xã hội khó khăn đất nước Đổi chế tài đơn vị nghiệp y tế công lập gắn với việc thực lộ trình tiến tới BHYT tồn dân, đồng thời theo hướng tính đúng, tính đủ chi phí dịch vụ y tế Nguồn tài cơng, gồm NSNN BHYT phải nguồn chính, chiếm tỷ lệ ngày cao tổng chi xã hội cho y (trên 50%) Ưu tiên sử dụng NSNN cho YTDP, đầu tư cải tạo, nâng cấp sở y tế, đặc biệt vùng khó khăn; tiếp tục chuyển việc đầu tư trực tiếp NSNN cho sở dịch vụ công sang đầu tư trực tiếp cho người hưởng dịch vụ cách mua thẻ BHYT cho đối tượng thụ hưởng sách; đẩy nhanh tiến độ thực BHYT toàn dân, bước tiến đến BHYT bắt buộc toàn dân, nâng cao chất lượng hiệu KCB cho đối tượng tham gia BHYT Tích cực đạo thực hiện, giám sát, đánh giá, điều chỉnh sách đối với người nghèo, trẻ em tuổi, người già, đồng bào dân tộc thiểu số đối tượng sách xã hội; Triển khai đồng giải pháp để nâng cao hiệu công tác thông tin, giáo dục, truyền thơng thay đổi hành vi CSSK, sách pháp luật, chủ trương Đảng, Nhà nước công tác CSSK nhân dân Tổng kết có kết luận việc đầu tư dạng góp vốn với hình thức sở y tế công lập 3.2 Các nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2009-2010 (Theo Báo cáo số 714/BC-BYT ngày 30/07/2009 Bộ Y tế thực Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2001-2010 xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020) Về xây dựng hoàn thiện sách, chiến lược kế hoạch phát triển hệ thống y tế: - Xây dựng Chiến lược chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân giai đoạn 2011-2020; Kế hoạch phát triển hệ thống y tế năm (2011-2015) Chiến lược Dân số Sức khoẻ sinh sản 2011-2020 - Xây dựng trình Quốc hội, Chính phủ ban hành văn quy phạm pháp luật y tế (theo danh mục nêu Quyết định 402/QĐ-TTg, ngày 27/03/2009 Thủ tướng Chính phủ) - Trình Chính phủ ban hành Nghị định đổi chế hoạt động, chế tài đơn vị nghiệp y tế công lập theo tinh thần Kết luận số 42-KL/TW ngày 01/04/2009 Bộ Chính trị (30)30 các đơn vị nghiệp Tăng cường công tác tra y tế, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước y tế; Về YTDP ATVSTP: Tập trung lực lượng, tiếp tục triển khai giải pháp kiểm sốt phịng chống dịch bệnh, đặc biệt cúm A/H1N1, dịch sốt xuất huyết, dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm Tăng cường công tác tra, kiểm tra giám sát ATVSTP Về KCB phục hồi chức năng: Chú trọng việc nâng cao chất lượng KCB, đặc biệt lưu ý khơng lạm dụng thuốc, xét nghiệm cận lâm sàng, dịch vụ kỹ thuật cao Giảm bớt giải tình trạng tải, nằm ghép bệnh viện tỉnh, bệnh viện trung ương thành phố lớn Phát triển bệnh viện tư nhân Phát triển y học cổ truyền hệ thống công lập ngồi cơng lập sở thực tốt Quyết định số 222/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị số 24 Ban bí thư Trung ương Đảng Về công tác tổ chức phát triển nguồn nhân lực: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống sở y tế từ trung ương đến địa phương theo Nghị định 188/2007/NĐ-CP; Nghị định 13; 14/2008/NĐ-CP tổ chức quan chuyên môn địa phương; Nghị định 79/2008/NĐ-CP hệ thống tổ chức quản lý, tra kiểm nghiệm ATVSTP, công tác quản lý vắc xin, sinh phẩm y tế, phòng chống tai nạn thương tích Tăng cường đầu tư nâng cấp sở đào tạo nhân lực y tế; tăng tiêu tuyển sinh tối thiểu 30% so với 2008, đẩy mạnh đào tạo cử tuyển, theo địa chỉ, mở rộng hình thức đào tạo nhằm bảo đảm nhân lực, số lượng, cấu lao động cho sở y tế thời gian tới Tiếp tục thực đề án 1816 Bộ Y tế việc luân phiên CBYT cho tuyến Về công tác dân số - kế hoạch hố gia đình chăm sóc sức khoẻ sinh sản: Tiếp tục củng cố, ổn định tổ chức máy tuyến tỉnh, tuyến huyện Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục thực đồng giải pháp để kiểm soát tốc độ tăng dân số, nâng cao chất lượng việc thử nghiệm, nhân rộng mơ hình, giải pháp can thiệp kỹ thuật, kinh tế xã hội để phấn đấu đạt tiêu giảm tỷ lệ sinh, tỷ số giới tính sinh; triển khai thực chương trình/giải pháp nâng cao chất lượng dân số Về công tác Dược: Đảm bảo đủ thuốc thiết yếu phục cụ công tác điều trị, triển khai biện pháp hữu hiệu để bình ổn giá thuốc Tăng cường kiểm tra, giám sát để đảm bảo chất lượng thuốc Đẩy mạnh triển khai giải pháp để sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, bước giảm việc lạm dụng thuốc điều trị sở y tế nhà nước tư nhân Xây dựng Quy hoạch phát triển công nghiệp dược, phát triển dược liệu thuốc đông y Chỉ đạo địa phương, đơn vị thực tốt việc đấu thầu mua thuốc theo quy định góp phần bình ổn giá thuốc (31)31 bước đầu xây dựng trung tâm kiểm nghiệm đủ lực điều kiện hoạt động theo Quyết định số 154/2006/QĐ-TTg Thủ tướng Nghị định 79/2008/NĐ-CP Chính phủ; tăng cường đầu tư, nâng cấp, củng cố hoàn thiện hệ thống YTDP tuyến tỉnh, TTYT huyện 4 Đánh giá tóm tắt việc thực khuyến nghị nêu Báo cáo JAHR 2007, 2008 Mục tiêu việc xây dựng Báo cáo chung Tổng quan ngành y tế (JAHR) nhằm xác định vấn đề ưu tiên ngành y tế với tham gia bên liên quan Đây công cụ hỗ trợ cho việc chuẩn bị kế hoạch năm giúp ngành y tế hướng đến mục tiêu đề Báo cáo JAHR năm 2007 đánh giá tổng quan chung hệ thống y tế Báo cáo đưa khuyến nghị theo nhóm: Tổ chức quản lý, Phát triển nguồn nhân lực, Tài y tế, Cung ứng dịch vụ Báo cáo JAHR năm 2008 tập trung vào lĩnh vực tài y tế Báo cáo đưa tổng cộng 41 khuyến nghị theo nhóm chủ đề bao gồm: NSNN cho y tế, BHYT, Viện trợ nước ngoài, Giảm chi tiêu trực tiếp từ tiền túi hộ gia đình cho CSSK, Huy động nguồn lực tài xã hội cho y tế, Thực tự chủ tài chính, Phương thức chi trả dịch vụ, Hỗ trợ tài cho người nghèo đối tượng sách Đối chiếu khuyến nghị đưa báo cáo JAHR 2007 với việc ban hành sách y tế hai năm gần cho thấy phận đáng kể khuyến nghị phản ánh sách ban hành mức độ khác Đơn cử khuyến nghị lĩnh vực tổ chức quản lý hệ thống y tế Bổ sung, hoàn thiện sách y tế bản, thấy loạt luật lĩnh vực hoạt động y tế ban hành Luật BHYT, Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Luật phòng chống nhiễm virus gây hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải người (HIV/AIDS), Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Dự thảo Luật An toàn thực phẩm, Dự thảo Luật Phòng chống tác hại thuốc Tuy nhiên, cịn có nhiều khuyến nghị chưa thể văn pháp quy khuyến nghị KCB, CSSK ban đầu, đảm bảo chất lượng nhân lực y tế, đào tạo chuyên sâu Trong số khuyến nghị đưa báo cáo JAHR 2008 tài y tế, khuyến nghị mang tính quan trọng, mấu chốt thể sách Cụ thể khuyến nghị chủ yếu nêu báo cáo chung 2008 tài y tế tăng đầu tư từ NSNN cho y tế, giảm chi tiền túi hộ gia đình, đổi phân bổ NSSN, điều chỉnh sách để mở rộng BHYT cách bền vững, thí điểm chi trả trọn gói theo ca bệnh, đánh giá tác động việc huy động vốn đầu tư qua liên doanh, liên kết tác động việc thực tự chủ bệnh viện đề cập đến định hướng Kết luận số 42 số 43 Bộ Chính trị, Quyết định 402/QĐ-TTg, ngày 27/03/2009, Thủ tướng Chính phủ Tuy nhiên, phải nhìn nhận thực tế việc thực khuyến nghị nêu báo cáo JAHR q trình xây dựng sách chưa thức hóa cịn nhiều hạn chế (32)32 Chương 2: Tổng quan nhân lực y tế Nhân lực y tế coi thành phần quan trọng hệ thống y tế, yếu tố bảo đảm hiệu chất lượng dịch vụ y tế Các lựa chọn NVYT sử dụng nguồn lực (như định xét nghiệm, kê đơn thuốc, quy định danh mục trang thiết bị tuyến ) ảnh hưởng lớn đến tính hiệu toàn hệ thống y tế Khi xây dựng sách, nhà hoạch định sách thường tập trung vào khâu phát triển nguồn nhân lực, cần phải quan tâm đến tính hiệu quản lý nguồn nhân lực từ khía cạnh Nhà nước lẫn sở y tế [26] Quản lý điều hành tốt nguồn nhân lực y tế giúp nâng cao chất lượng dịch vụ y tế mà cịn tăng cường cơng CSSK nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực [27] Các đặc tính tầm quan trọng nguồn nhân lực y tế việc đảm bảo hiệu quả, chất lượng công cung ứng dịch vụ y tế địi hỏi phải có sách giải pháp phù hợp để sử dụng nguồn nhân lực y tế cách hiệu Quan điểm đạo Đảng Chính phủ thể rõ nhân lực y tế cần quan tâm đặc biệt Điều khẳng định Chiến lược phát triển nhân lực y tế cho nước khu vực Tây Thái Bình Dương Đơng Nam Á WHO hỗ trợ xây dựng Phân tích thực trạng, so sánh với chiến lược kinh nghiệm quốc tế cho phép xác định lĩnh vực cần quan tâm Việt Nam nhân lực y tế Đó sở để hình thành nội dung chương Chương Tổng quan nhân lực y tế có cấu trúc sau: Giới thiệu khái niệm nguồn nhân lực y tế Giải thích khác biệt nguồn nhân lực y tế với nguồn nhân lực khác khác biệt biện minh cho khác biệt sách nhân lực y tế Mô tả vấn đề ưu tiên liên quan đến nguồn nhân lực y tế khu vực so với vấn đề ưu tiên Việt Nam phát bất cập Tổng quan định hướng sách Đảng Chính phủ nguồn nhân lực y tế 1 Các khái niệm nguồn nhân lực Năm 2006, WHO đưa định nghĩa: “Nhân lực y tế bao gồm tất người tham gia chủ yếu vào hoạt động nhằm nâng cao sức khoẻ” Theo đó, nhân lực y tế bao gồm người cung cấp dịch vụ y tế, người làm công tác quản lý nhân viên giúp việc mà không trực tiếp cung cấp dịch vụ y tế Nó bao gồm CBYT thức cán khơng thức (như tình nguyện viên xã hội, người CSSK gia đình, lang y ); kể người làm việc ngành y tế ngành khác (như quân đội, trường học hay doanh nghiệp) [28] (33)33 tạo, sử dụng, quản lý phát huy nhân lực y tế, cần đề cập tất người thuộc “nhân lực y tế” theo định nghĩa nêu Tuy nhiên, Việt Nam khó khăn thu thập thơng tin nên cịn số nhóm đối tượng chưa có số liệu thống kê đầy đủ (ví dụ y tế tư nhân, bà đỡ/mụ vườn, lương y, lái xe cấp cứu, cộng tác viên y tế, kỹ thuật viên trang thiết bị y tế, cán BHYT…) Một số nhóm đối tượng khơng tách bảng số liệu thống kê nên phân tích sâu (ví dụ cán quản lý, CBYT làm việc sở đào tạo, nghiên cứu ) số nhóm khác (vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, điều trị bệnh chân, vv…) Điều làm cho việc thực báo cáo JAHR 2009 gặp khó khăn định phân tích, đánh giá toàn diện thực trạng nhân lực y tế Việt Nam Có hai khái niệm thường sử dụng bàn luận nguồn nhân lực y tế Khái niệm Phát triển nguồn nhân lực liên quan đến chế nhằm phát triển kỹ năng, kiến thức lực chuyên môn cá nhân mặt tổ chức cơng việc [29] Bên cạnh đó, cần quan tâm đến khái niệm quản lý nguồn nhân lực Theo WPRO, “quản lý nguồn nhân lực q trình tạo mơi trường tổ chức thuận lợi đảm bảo nhân lực hoàn thành tốt cơng việc việc sử dụng chiến lược nhằm xác định đạt tối ưu số lượng, cấu phân bố nguồn nhân lực với chi phí hiệu Mục đích chung để có số nhân lực cần thiết, làm việc vị trí phù hợp, thời điểm, thực công việc, hỗ trợ chuyên mơn phù hợp với mức chi phí hợp lý”[30] Theo quan niệm trước đây, quản lý nguồn nhân lực trước tiên tập trung vào việc tuyển dụng, xác định mức lương chế tăng lương, quản lý bảo hiểm xã hội, đánh giá công việc mặt hành có kèm theo động lực khuyến khích, sa thải cần thiết, việc đào tạo nhiệm vụ quản lý hành khác Trách nhiệm nhà quản lý thực nhiệm vụ hiệu quả, hợp pháp đảm bảo công quán Tuy nhiên, theo quan niệm nay, quản lý nguồn nhân lực hiểu rộng hơn, bao gồm nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực Báo cáo JAHR đề cập tới hai vấn đề quản lý phát triển nguồn nhân lực 2 Khung lý thuyết phân tích nguồn nhân lực y tế 2.1 Mối liên quan nhân lực với thành phần khác hệ thống y tế Theo WHO [11], hệ thống y tế có thành phần (Hình 2) Nguồn nhân lực y tế coi thành phần quan trọng hệ thống Nguồn nhân lực có mối liên hệ chặt chẽ thiếu thành phần khác hệ thống y tế Phát triển nguồn nhân lực khơng thơng qua đào tạo, mà cịn phải sử dụng, quản lý cách phù hợp để cung cấp hiệu dịch vụ y tế đến người dân (34)34 mới đào tạo liên tục CBYT, đủ để trả lương sách khuyến khích mức đảm bảo sống cho CBYT, tạo động lực khuyến khích CBYT làm việc có chất lượng sẵn sàng làm việc miền núi, vùng sâu, vùng xa, môi trường, chuyên ngành độc hại, nguy hiểm 2.2 Tính chất đặc thù nhân lực y tế Nghị số 46/NQ-TW, ngày 23/02/2005, Bộ Chính trị nêu rõ nguyên tắc đạo nguồn nhân lực y tế, cụ thể “Nghề y nghề đặc biệt, cần được tuyển chọn, đào tạo, sử dụng đãi ngộ đặc biệt…”. Để đổi quản lý nhà nước nguồn nhân lực y tế, cần có nhận thức tính đặc thù nguốn nhân lực y tế Hoạt động ngành y tế liên quan trực tiếp đến sức khỏe nhân dân, tính mạng người bệnh địi hỏi nhiều lao động Nguồn nhân lực ngành y tế có vai trị quan trọng liên quan trực tiếp đến tính mạng người bệnh, sức khỏe nhân dân, chất lượng sống, chất lượng nguồn nhân lực phục vụ công bảo vệ xây dựng đất nước Việc cung ứng dịch vụ y tế theo người bệnh chất đòi hỏi sử dụng nhiều lao động Trong cung ứng dịch vụ y tế, cần có tiếp xúc riêng trực tiếp NVYT người bệnh Trong ca phức tạp cần tới kíp (tập thể) NVYT với thành phần khác dành riêng cho việc chăm sóc cho người bệnh Thậm chí có ca đơn giản cần hàng loạt dịch vụ kỹ thuật, chuyên môn khác phối hợp chăm sóc cho người bệnh Vì vậy, chất việc cung ứng dịch vụ y tế đòi hỏi lực lượng nhân lực đủ lớn, bất chấp nguồn chi trả, tỷ lệ tương đối lớn ngân sách CSSK cần dành cho nhân lực y tế Việc đầu tư cho nguồn nhân lực y tế có ý nghĩa mặt kinh tế xã hội, việc đầu tư vào lĩnh vực khác, đầu tư vào nhân lực y tế cần bảo đảm nguồn lực sử dụng hợp lý tránh lãng phí Nhân lực ngành y tế thường phải làm việc với cường độ lớn (đội liên tục 24/24 giờ; bệnh viện tải); môi trường làm việc độc hại (dịch bệnh, truyền nhiễm, phóng xạ,…) Chính họ cần đãi ngộ đặc biệt Giáo dục đào tạo nhân lực y tế cần đầu tư lớn, phối hợp chặt chẽ có kế hoạch (35)35 CSSK tương lai, đòi hỏi hợp tác, phối hợp xây dựng kế hoạch lâu dài hai ngành giáo dục y tế Các phương pháp phịng chữa bệnh có tiến nhanh chóng (ước tính chu kỳ phân rã kiến thức y tế — tức thời gian để nửa kiến thức trở thành lạc hậu không dùng nữa—là khoảng năm) Sự phát triển không ngừng cơng nghệ kỹ thuật y tế địi hỏi sở đào tạo phải thường xuyên cập nhật chương trình giảng dạy người hành nghề y phải liên tục nâng cao kiến thức kỹ suốt đời làm việc Lợi thị trường không phù hợp với chất lĩnh vực y tế Những bất cập thị trường ảnh hưởng tới nhân lực y tế gồm cân xứng kiến thức thông tin người cung ứng dịch vụ người bệnh, tính cạnh tranh yếu sở người cung cấp dịch vụ y tế, tính chất hàng hố/phúc lợi cơng cộng dịch vụ y tế Đối với nguồn nhân lực y tế, bất cập lớn ảnh hưởng đến khả áp dụng quy luật thị trường cung cấp dịch vụ y tế liên quan đến chênh lệch nhận thức tồn NVYT người bệnh Chênh lệch tạo nên tình trạng lợi cho NVYT gọi “thơng tin khơng đối xứng”, theo người bệnh người cung cấp dịch vụ y tế cho có đạt tiêu chuẩn lực chun mơn hay khơng Vấn đề khắc phục phần thông qua hệ thống cấp chứng hành nghề (xem Chương 5) Kể thầy thuốc cấp chứng hành nghề, khơng có tiêu chuẩn biện pháp giám sát hiệu để kiểm soát lựa chọn thầy thuốc, đặc biệt mơi trường có nhiều yếu tố khuyến khích sử dụng nhiều thuốc dịch vụ chẩn đốn nhằm tăng thu nhập, bất đối xứng thông tin thầy thuốc người bệnh dễ dẫn đến lạm dụng cung cấp dịch vụ y tế Một yếu điểm khác thị trường y tế liên quan đến tính độc quyền nhân lực y tế nhiều nơi Các NVYT có trình độ kỹ cao nhân lực đặc biệt, khơng thể thay dịch vụ họ cung cấp dịch vụ khác người bệnh có nhu cầu CSSK thiết yếu, đặc biệt khu vực nông thơn vùng đặc biệt khó khăn, số chun khoa sâu Vì vậy, NVYT coi có độc quyền, khơng có cạnh tranh thị trường, cung cấp dịch vụ thiết yếu Độc quyền thầy thuốc dễ dẫn đến cung cấp thừa dịch vụ để nâng thu nhập, tăng chi phí người dân BHYT mua dịch vụ y tế Ở nhiều nước, việc cung ứng dịch vụ có tham gia phối hợp y tế cơng lập ngồi cơng lập Tuy nhiên dịch vụ y tế công cộng, tức dịch vụ nhằm bảo vệ sức khỏe tập thể người dân cộng đồng, thường có tính chất “hàng hóa cơng cộng” Do đó, dịch vụ y tế công thường sở y tế công lập cung cấp nhà nước tài trợ nước phát triển thường có ưu tiên hỗ trợ nhà tài trợ (36)36 Rủi ro không chắn Tình hình sức khỏe can thiệp y tế luôn chứa đựng nhiều rủi ro không chắn Bệnh nhân biết gặp khám để chữa trị tốt nhất, phương pháp chữa trị tốt Những người khám bệnh khơng thể chẩn đốn bệnh xác lúc, biết xác bệnh nhân phản ứng phương pháp điều trị Mặc dù không chắn tránh được, thầy thuốc hay lờ tầm quan trọng Cách mà thầy thuốc phản ứng lại với không chắn chẩn đoán điều trị, chất vấn người bệnh thân nhân cách hành nghề có tác động xấu tới q trình định phức tạp này, dẫn đến định nhiều dịch vụ chẩn đoán nhằm giảm đến mức tối thiểu không chắn Bản chất không chắn nói địi hỏi tăng hội chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng, đòi hỏi giám sát điều tra có tai biến xảy nhằm rút kinh nghiệm giúp cải tiến trình định thầy thuốc đối mặt với nhiều không chắn Nhân lực y tế có đặc thù riêng đạo đức nghề nghiệp Ở Việt Nam, ngành y tế lúc nhắc đến lời dạy Chủ tịch Hồ Chí Minh “Lương y từ mẫu” Cố thủ tướng Phạm Văn Đồng dã phát biểu đặc trưng nghề y: “Ít có nghề nghiệp mà xã hội đòi hỏi phẩm chất tài cao người làm cơng tác y tế Ðó nghề đặc biệt, đòi hỏi hiểu biết sâu rộng, lòng nhân ái, trải kinh nghiệm, nghề mà công việc dù nhỏ, có liên quan đến tính mạng người hạnh phúc gia đình…”[33] Nghề y nghề cao quý, xã hội tơn trọng trước hết có nhiệm vụ chữa bệnh cứu người, bảo vệ sống nâng cao sức khỏe nhân dân Đó nghề địi hỏi phải có lịng nhân ái, dám chịu đựng vất vả, hy sinh để cứu người, tôn trọng nhân phẩm quyền lợi bệnh nhân, thực quy tắc ứng xử có trách nhiệm khơng phân biệt đối xử Tuy nhiên, kỳ vọng cao xã hội người thầy thuốc chất lượng đạo đức lại bị đe dọa áp lực tất lớn từ bất cập thị trường quy định chế tài chưa đầy đủ để đảm bảo chuẩn mực cao y đức chất lượng chăm sóc y tế tốt cho tất người, không phụ thuộc vào khả chi trả Đặc điểm phức tạp nguồn nhân lực y tế cần có can thiệp Chính phủ Bản chất đặc thù ngành y tế cần phải sử dụng nhiều lao động nhu cầu đầu tư lớn cho nguồn nhân lực y tế, bao gồm nhu cầu đầu tư liên tục để trì, nâng cao kiến thức kỹ đáp ứng nhu cầu chăm sóc bảo vệ sức khỏe ngày cao nhân dân, đòi hỏi phải có quan tâm Chính phủ việc lập kế hoạch điều phối nguồn nhân lực y tế nhiều nguồn nhân lực ngành khác (37)37 Thực trạng chế quản lý lập kế hoạch nhân lực y tế bàn luận cụ thể chi tiết Chương 3, báo cáo 3 Định hướng sách nguồn nhân lực y tế Việt Nam Đảng Chính phủ đưa định hướng sách dài hạn cho hệ thống y tế, bao gồm sách phát triển nguồn nhân lực y tế Một sách quan trọng Nghị 46/NQ-TW, ngày 23/02/2005, Bộ Chính trị cơng tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân tình hình Nghị 46 đặt mục tiêu cho hệ thống y tế “Giảm tỷ lệ mắc bệnh, tật tử vong, nâng cao sức khoẻ, tăng tuổi thọ, cải thiện chất lượng giống nịi, góp phần nâng cao chất lượng sống, chất lượng nguồn nhân lực, hình thành hệ thống CSSK đồng từ Trung ương đến sở thói quen giữ gìn sức khỏe nhân dân, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, đại hoá, xây dựng bảo vệ Tổ quốc.” Nghị đưa giải pháp chiến lược nguồn nhân lực y tế, là: “Kiện toàn đội ngũ CBYT số lượng, chất lượng cấu, xếp lại mạng lưới, mở rộng nâng cấp sở đào tạo, đáp ứng nhu cầu CBYT phù hợp với quy hoạch phát triển ngành; trọng đào tạo cán quản lý y tế, cán quản lý bệnh viện; xây dựng thực sách đãi ngộ hợp lý cán bộ, NVYT; thực việc ln chuyển cán bộ; khuyến khích thầy thuốc cơng tác miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều khó khăn” Các giải pháp chiến lược nêu Nghị 46 triển khai thực qua Kế hoạch hành động triển khai Nghị 46-NQ/TW [34], Kế hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế đến năm 2010 tầm nhìn 2020 [35] Kế hoạch hành động thực Nghị số 18/2008/QH12 Quốc Hội [36] Các chương trình, kế hoạch cần xây dựng triển khai thực gồm có: 3.1 Phát triển nguồn nhân lực Phát triển nguồn nhân lực cân đối hợp lý Bảo đảm đạt tiêu nguồn nhân lực; xây dựng ban hành Quy hoạch mạng lưới sở đào tạo CBYT; xây dựng tiêu chuẩn định mức cấu nhân lực y tế hợp lý để kiện toàn đội ngũ CBYT Phối hợp với Bộ Giáo dục Đào tạo đạo sở đào tạo nhân lực y tế dư lực cần tăng tiêu tuyển sinh đào tạo nhân lực y tế năm; xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chế đặc thù khuyến khích học sinh theo học chuyên khoa lao, tâm thần, nhi, YTDP… Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chế tài thực Quyết định số 1544/2007/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Đề án đào tạo nhân lực y tế cho vùng khó khăn, vùng núi tỉnh thuộc miền Bắc, miền Trung, vùng đồng Sông Cửu Long vùng Tây Nguyên theo chế độ cử tuyển Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đào tạo nhân tài; đào tạo chuyển giao công nghệ cao cho sở y tế nhằm xây dựng đội ngũ CBYT có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu ngày cao nhân dân chất lượng dịch vụ y tế (38)38 chính để đầu tư, xây dựng mới, nâng cấp sở đào tạo nhân lực y tế nước; ban hành theo thẩm quyền trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chế, sách để khuyến khích thành phần kinh tế khác đào tạo nhân lực y tế Mở rộng loại hình đào tạo, ưu tiên tập trung đào tạo theo nhu cầu xã hội để đến năm 2020 đáp ứng nguồn nhân lực y tế phục vụ cơng tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Thực hành lâm sàng cho bác sỹ điều dưỡng viên toàn quốc” nhằm nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, tăng cường quản lý nhà nước nhân lực y tế phù hợp với tiến trình hội nhập quốc tế 3.2 Quản lý nguồn nhân lực Xây dựng đề xuất sách để tuyển dụng, đào tạo, sử dụng đãi ngộ nhân tài ngành y tế; xây dựng đề xuất sách ưu đãi cán bộ, NVYT, đặc biệt CBYT tuyến sở, CBYT làm việc miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới, hải đảo Xây dựng trình Quốc hội Luật Khám bệnh, chữa bệnh nhằm quy định quyền nghĩa vụ người bệnh, người hành nghề sở khám bệnh, chữa bệnh; bảo vệ tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm người bệnh CBYT lúc làm nhiệm vụ; thực bảo hiểm rủi ro nghề nghiệp CBYT làm nhiệm vụ Chuẩn bị điều kiện cần thiết lĩnh vực quản lý, sản xuất cung cấp dịch vụ y tế nhằm bước sẵn sàng tuân thủ quy định WTO điều ước quốc tế q trình tồn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế Kiện toàn hệ thống tra y tế, nâng cao hiệu lực hoạt động tra Tăng cường đội ngũ cán tra y tế, đảm bảo tăng số lượng tra y tế từ 200 cán (tương đương 0,025 cán bộ/10 000 dân) lên 400 cán (tương đương 0,05 cán bộ/10 000 dân) vào năm 2010 Làm tốt vai trò quản lý nhà nước khu vực y tế tư nhân Tăng cường tra, kiểm tra để sở y tế ngồi cơng lập hoạt động theo quy định pháp luật, đặc biệt quy chế kê đơn bán thuốc Cùng với định hướng chung nguồn nhân lực, Bộ Y tế xây dựng trình Quốc hội Luật Khám bệnh, chữa bệnh (Luật Quốc hội thơng qua) trình Chính phủ xem xét phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực hệ thống đào tạo y tế đến năm 2020 Hai sách có ý nghĩa chiến lược đặc biệt liên quan trực tiếp đến nguồn nhân lực y tế Hiện chưa có kế hoạch phát triển chiến lược toàn diện nhân lực y tế Việt Nam 4 Định hướng chiến lược nhân lực y tế nước khu vực (39)39 khu vực Tây Thái Bình Dương Đơng Nam Á, để đóng góp vào việc hình thành khung phân tích sử dụng Chương sau báo cáo JAHR năm 2009 4.1 Những hạn chế vấn đề ưu tiên Năm 2004, nhà lãnh đạo y tế toàn cầu hợp tác để phân tích thực trạng nhân lực y tế xác định chiến lược tăng cường nguồn nhân lực cho y tế [37] Các vấn đề bất cập thách thức chung toàn cầu phát triển nguồn nhân lực y tế tổng kết xác định cụ thể rõ ràng, bao gồm vấn đề lớn: Thiếu nhân lực chuyên môn, chủ yếu nước phát triển Nhiều nước chưa đạt tỷ số 2,5 NVYT 1000 dân (là tỷ số cần thiết tối thiểu để quốc gia có khả thực Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ sức khỏe) Mất cân đối phân bố nhân lực theo khu vực địa lý vấn đề thường gặp nước phát triển tình trạng trở nên trầm trọng dịch chuyển tự (không theo kế hoạch) CBYT Mất cân đối cấu nguồn nhân lực theo trình độ lực chun mơn dẫn đến kết làm việc hiệu Môi trường làm việc không thuận lợi, không tạo điều kiện phát huy lực chuyên môn NVYT (ví dụ: thiếu thuốc, thiếu trang thiết bị, chế độ đãi ngộ thấp ) Thiếu thông tin nguồn nhân lực y tế hiểu biết tác động sách nguồn nhân lực, làm cản trở khả lập kế hoạch phát triển sách cách hiệu Năm 2006, theo định hướng WHO ưu tiên phát triển nguồn nhân lực y tế, nước thành viên khu vực Đông Nam Á [38] khu vực Tây Thái Bình Dương (trong có Việt Nam) xây dựng chiến lược nguồn nhân lực y tế cho nước khu vực [30] Cả chiến lược có điểm tương đồng vấn đề ưu tiên cần giải (Bảng 2) Các ưu tiên hợp thành nhóm theo vấn đề: i) Nhân lực y tế đáp ứng nhu cầu CSSK; ii) Phát triển, sử dụng trì nguồn nhân lực; iii) Quản lý điều hành nguồn nhân lực Trên sở chiến lược khu vực mang tính định hướng, quốc gia cần xây dựng đưa chiến lược phù hợp phù hợp với nước (40)40 định có sai sót, vi phạm chế độ chun mơn kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh Việc triển khai sách khác thảo luận mục đáp ứng ưu tiên gần giống với ưu tiên xác định chiến lược phát triển nhân lực y tế vùng Bảng 2: Các vấn đề ưu tiên khu vực Tây Thái Bình Dương nhân lực y tế giai đoạn 2006-2015 Nhân lực y tế phải đáp ứng nhu cầu CSSK người dân nhu cầu cung ứng dịch vụ - Sự tăng trưởng già hóa dân số; thay đổi mơ hình bệnh tật xuất bệnh dịch nguy hiểm mới; vấn đề dân tộc đa dạng phong tục tập qn - Mơ hình cung ứng dịch vụ (thiên đầu tư cho dịch vụ KCB mà coi nhẹ tầm quan trọng cơng tác phịng bệnh CSSK ban đầu) - Sự phát triển kinh tế - xã hội làm tăng nhu cầu CSSK làm tăng giá dịch vụ y tế - Sự phát triển công nghệ, kỹ thuật cách thức quản lý có tác động tới nhu cầu nguồn nhân lực y tế Phát triển, sử dụng trì nguồn nhân lực y tế - Thiếu NVYT cán quản lý - Mất cân đối nguồn nhân lực theo khu vực địa lý, tuyến, kỹ chuyên môn, giới, tuổi mức độ phát triển kinh tế-xã hội; Sự phát triển y tế ngồi cơng lập - Thu hút trì tham gia nguồn nhân lực y tế - Sử dụng nhân lực y tế - Vấn đề di chuyển nhân lực y tế - Giáo dục đào tạo trước hành nghề - Đào tạo liên tục cập nhật kiến thức Quản lý điều hành nguồn nhân lực - Hệ thống văn sách, pháp luật nhân lực thiếu chưa phù hợp; thiếu lãnh đạo điều hành hiệu - Thiếu đầu tư thích đáng cho quản lý lập kế hoạch nhân lực; thiếu tiếp cận cách toàn diện liên ngành quản lý điều hành nguồn nhân lực 4.2 Quan điểm chiến lược nhân lực y tế cho khu vực (41)41 4.3 Mục tiêu nhân lực y tế Cả chiến lược nguồn nhân lực khu vực Đông Nam Á Tây Thái Bình Dương trình bày kế hoạch hành động nhằm đạt mục tiêu nguồn nhân lực y tế khu vực có khả đáp ứng tốt nhu cầu CSSK nhân dân, tăng tiếp cận tới dịch vụ y tế có chất lượng cải thiện kết đầu hệ thống y tế qua mục tiêu chiến lược Các mục tiêu chiến lược tương đồng tóm tắt Bảng Một điểm khác biệt Chiến lược khu vực Tây Thái Bình Dương đề cập vấn đề rộng toàn diện Điểm khác biệt thứ chiến lược nước Đông Nam Á lại đề cập nhiều tới vai trò WHO hỗ trợ nước khu vực đạt mục tiêu mình, chiến lược khu vực Tây Thái Bình Dương lại đề cập đến trách nhiệm Nhà nước quốc gia triển khai thực chiến lược với hỗ trợ từ phía WHO Bảng 3: So sánh mục tiêu chiến lược Đơng Nam Á Tây Thái Bình Dương Việt Nam Đảm bảo phát triển lập kế hoạch nhân lực y tế dựa chứng tiếp tục giữ vai trò thiết yếu kế hoạch phát triển quốc gia nước thành viên khu vực Đảm bảo phát triển lập kế hoạch nhân lực y tế giữ vai trò thiết yếu sách quốc gia đáp ứng nhu cầu dân số dịch vụ y tế Xây dựng sách kế hoạch tăng cường hệ thống quản lý thông tin nguồn nhân lực y tế tạo điều kiện cho công tác xây dựng hoạch quản lý nguồn nhân lực y tế Hỗ trợ nước thành viên tăng quy mơ đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng để đạt yêu cầu trình độ, kỹ năng, đáp ứng với thay đổi môi trường cung cấp dịch vụ y tế Tạo cung ứng có hiệu dịch vụ y tế qua bố trí hợp lý nguồn nhân lực theo số lượng, phân bố cấu cán chuyên môn Cải thiện nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nhằm đạt yêu cầu trình độ, kỹ đáp ứng với thay đổi môi trường dịch vụ Xây dựng ban hành Quy hoạch phát triển nhân lực hệ thống đào tạo y tế đến năm 2020, bao gồm vấn đề đào tạo dài hạn trước hành nghề đạo tạo liên tục/cập nhật kiến thức Đổi sách định mức CBYT Tăng cường quản lý, điều hành hệ thống y tế để đảm bảo cung ứng dịch vụ có chi phí hiệu thơng qua chế tạo động lực, khuyến khích người lao động hợp lý Tăng cường quản lý, điều hành nhân lực y tế để đảm bảo cung ứng chương trình dịch vụ an tồn, có chất lượng, dựa chứng chi phí hiệu Xây dựng, ban hành thực hiệu Luật Khám bệnh, chữa bệnh, tăng cường hành lang pháp lý việc quản lý nhân lực hành nghề chuyên môn; Xây dựng ban hành sách tăng cường hệ thống giám sát, tra y tế Xác định yêu cầu đãi ngộ nhân nhân lực y tế, bao gồm môi trường làm việc NVYT, nhằm đảm bảo trì tham gia tối ưu nguồn nhân lực hoạt động y tế (42)42 Đơng Nam Á Tây Thái Bình Dương Việt Nam Thành lập diễn đàn nước thành viên khu vực chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực Chuẩn bị điều kiện cần thiết lĩnh vực quản lý, sản xuất cung cấp dịch vụ y tế nhằm bước sẵn sàng tuân thủ quy định WTO điều ước quốc tế trình tồn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế Bản dự thảo Quy hoạch phát triển nhân lực hệ thống đào tạo y tế đến năm 2020 chủ yếu tập trung vào đào tạo nhân lực y tế không đề cập đến mục tiêu chiến lược khác nguồn nhân lực đưa chiến lược chung cho khu vực Tuy nhiên, thấy Bảng 3, nhiều kế hoạch sách chiến lược liên quan đến hệ thống y tế Việt Nam đề cập phần toàn nội dung liên quan đến nguồn nhân lực mà dự thảo Quy hoạch không đề cập đến 4.4 Các lĩnh vực kết đầu chủ yếu Các lĩnh vực kết đầu Chiến lược phát triển nguồn nhân lực y tế cho khu vực Tây Thái Bình Dương toàn diện bao phủ hầu hết kết đầu mong đợi Kế hoạch chiến lược phát triển nguồn nhân lực khu vực Đông Nam Á Do đó, Bảng chúng tơi trình bày lĩnh vực kết đầu chủ yếu khu vực Tây Thái Bình Dương Bảng 4: Các lĩnh vực kết đầu chủ yếu Chiến lược phát triển nguồn nhân lực y tế khu vực Tây Thái Bình Dương giai đoạn 2006-2015 I Nhân lực y tế đáp ứng nhu cầu CSSK người dân (yêu cầu) 1 Nhân lực y tế đáp ứng với phát triển kinh tế - xã hội biến đổi, văn hóa đa dạng, cấu, quy mơ dân số mơ hình bệnh tật chuyển đổi 2 Nhân lực y tế đáp ứng nhu cầu phòng bệnh CSSK ban đầu tơn trọng văn hóa đa dạng nhân dân 3 Nhân lực y tế cấu phân bổ dựa đánh giá xác định sách ưu tiên cải thiện tình trạng sức khỏe giảm bất bình đẳng sức khỏe 4 Có chiến lược nhằm đảm bảo quy mơ, loại hình kỹ nhân lực y tế phù hợp đáp ứng với tiến khoa học kỹ thuật y tế II Sử dụng, trì phát triển nhân lực y tế (cung ứng) Sử dụng nhân lực 1 Có chiến lược hiệu nhằm giảm thiểu khoảng cách/bất cập nhân lực y tế nhu cầu CSSK nhân dân (43)43 Duy trì nhân lực 3 Đáp ứng yêu cầu đãi ngộ nhân lực y tế để đảm bảo tối đa hóa việc thu hút trì nguồn nhân lực y tế 4 Có mối liên hệ chặt chẽ phát triển nhân lực phát triển dịch vụ y tế nhằm tối ưu hóa linh hoạt nguồn nhân lực, bao gồm cấu nhân lực việc đảm nhiệm chức 5 Cải thiện khả cung ứng nhân lực y tế nước, quản lý bền vững chuyển dịch nhân lực y tế Phát triển nhân lực 6 Chất lượng công suất hệ thống giáo dục đào tạo nhân lực y tế bảo đảm: (1) có đội ngũ nhân lực có lực làm việc có hiệu suất; (2) Kỹ lực nguồn nhân lực phù hợp dễ thích nghi với nhu cầu quốc gia 7 Hoạt động đào tạo cập nhật, nâng cao kiến thức hỗ trợ hiệu đội ngũ nhân lực y tế có hiệu suất, linh hoạt, có động lực tốt tất tuyến III Quản lý điều hành nguồn nhân lực 1 Có chiến lược hiệu hỗ trợ cho quản lý điều hành vững vàng nguồn nhân lực Có xây dựng hệ thống quản lý lập kế hoạch y tế phù hợp hiệu quả Các tiêu chí nhân lực y tế chủ yếu đề cập đến nghiên cứu vào năm 2007 lựa chọn sách liên quan đến nguồn nhân lực [39] Các tiêu chí tương tự với vấn đề kết đầu khuyến cáo Chiến lược nguồn nhân lực y tế khu vực Tây Thái Bình Dương Cụ thể là: 1) Đáp ứng nhu cầu CSSK nhân dân qua việc đào tạo phân bổ CBYT có chun mơn kỹ thuật phù hợp với mơ hình bệnh tật vùng khác nhau, trọng vùng nghèo, vùng khó khăn 2) Nguồn nhân lực đào tạo sử dụng (tuyển dụng, xếp, giao nhiệm vụ) để đảm đương nhiệm vụ tốt nhất, đáp ứng mục tiêu hệ thống y tế Dành ưu tiên khâu tuyển sinh vào trường y, dược, cho trình đào tạo tuyển dụng vào sở y tế cho vùng nghèo, vùng núi, vùng dân tộc người 3) Nguồn nhân lực đào tạo, sử dụng điều phối tốt để có mức chi phí thấp có hiệu mong muốn Bảo đảm cân đối, hài hồ cấu chun mơn nguồn nhân lực, để khơng lãng phí nhân lực, khơng lãng phí thiết bị, thuốc khơng lãng phí ngân sách 4) Các sách phát triển nguồn nhân lực rõ ràng, linh hoạt khuyến khích NVYT làm việc sở công lập, làm việc vùng khó khăn (hấp dẫn, đảm bảo thu nhập) CBYT vùng nghèo, vùng khó khăn ưu tiên chế độ đãi ngộ đảm bảo điều kiện làm việc ngày tốt để họ phục vụ tốt gắn bó với nghề nghiệp vùng này, không để "chảy máu chất xám" (44)44 6) Khả giữ vững lòng tin cộng đồng, đảm bảo y đức CBYT, nhằm làm cho cộng đồng ngày hài lòng Thơng qua phân tích chiến lược khu vực nhân lực y tế kế hoạch sách nhân lực Việt Nam thấy số vấn đề cần quan tâm thời gian tới Các nội dung ưu tiên kết hợp trình bày chi tiết chương sau Đánh giá xác định ưu tiên sách sử dụng nguồn nhân lực nhằm nâng cao sức khỏe giảm công (đặc biệt khu vực vùng núi, vùng sâu vùng khó khăn), tính đến khác biệt nhu cầu CSSK, phong tục, tập quán vùng (Chương 3) Xác định ưu tiên phát triển chương trình đào tạo liên tục, kết hợp với chế độ đãi ngộ hợp lý hỗ trợ cho cán CSSK ban đầu YTDP Thiết lập chế, tiêu chuẩn hệ thống kiểm định sở đào tạo có chất lượng (Chương 4) Thu thập đủ thông tin tăng cường chế lập kế hoạch, giám sát, đánh giá, bảo đảm quy mô, cấu phân bổ nhân lực y tế đáp ứng phù hợp với nhu cầu Xây dựng kế hoạch sách tồn diện để trì, sử dụng phát triển nguồn nhân lực y tế phù hợp với mơ hình CSSK theo hướng ưu tiên nhu cầu CSSK ban đầu dự phòng Tăng cường phối hợp vụ/cục Bộ Y tế có liên quan đến cơng tác phát triển, sử dụng (cả lĩnh vực KCB YTDP), quản lý nhân lực, tính sẵn có phù hợp trang thiết bị dược phẩm, nhằm hỗ trợ nhân lực y tế đáp ứng với nhu cầu Thiết lập chế, tiêu chuẩn cấp chứng cho người hành nghề y, tiêu chuẩn đánh giá việc thực công việc chuyên môn CBYT tiêu chuẩn chất lượng CSSK Thiết lập chế đảm bảo tự chủ linh động cho sở y tế điều kiện khác để tuyển dụng xếp nhân lực y tế hiệu hiệu suất nhất, giám sát kết đầu để đảm bảo tính trách nhiệm Điều chỉnh sách điều kiện làm việc, hậu cần chế độ đãi ngộ hợp lý để thu hút trì nhân lực y tế làm việc vùng khó khăn, chun ngành hấp dẫn Xây dựng hệ thống/cơ chế giám sát hỗ trợ công việc NVYT dựa tài liệu mô tả công việc cụ thể NVYT quy chuẩn (Chương 5) 5 Khung phân tích báo cáo JAHR 2009 (45)45 Hình 3: Quản lý nâng cao hiệu làm việc Nguồn: Human Resources for Health - Overcoming the crisis [37] Sự bao phủ toàn quốc vùng: Sự bao phủ nói số lượng nhân lực, với kỹ phù hợp, phải đảm bảo đủ theo nhu cầu CSSK vùng, miền toàn quốc Sự bao phủ không xác định số lượng nhân lực y tế, mà phải chất lượng nhân lực, phân bố nhân lực hỗ trợ nguồn lực khác Nhiều quốc gia có số lượng nhân lực y tế dồi dào, độ bao phủ chưa tốt thiếu kỹ thực hành phân bố không phù hợp theo vùng địa lý (q vùng khó khăn) Một số vấn đề xã hội giới tính, ngơn ngữ, dân tộc, vùng miền, giai tầng xã hội… tác động tới bao phủ nhân lực y tế Vì vậy, cần có chiến lược quốc gia để đảm bảo đủ số lượng nhân lực y tế thông qua đa dạng hóa loại hình nhân lực phù hợp, đồng thời phân bổ đáp ứng nhu cầu cho vùng khác Tình hình bao phủ tồn quốc vùng phân tích Chương Báo cáo Xây dựng lực chuyên môn tốt cho nhân lực y tế: Muốn cần chương trình giáo dục, đào tạo phù hợp, đặc biệt đào tạo liên tục khơi dậy sức sáng tạo NVYT khu vực công tư Chiến lược đào tạo cần phù hợp nhằm tăng cường kiến thức kỹ chun mơn thích hợp cho nhân lực y tế, nâng cao khả quản lý lãnh đạo giúp tất NVYT có khả đào tạo liên tục sau Chiến lược cần phải tạo cho NVYT có ý thức chủ động học tập nâng cao trình độ thơng qua q trình học tập liên tục Các vấn đề liên quan đến xây dựng lực chuyên môn cho nhân lực y tế đề cập Chương Tạo động lực cho nhân lực: Động lực làm việc NVYT bị tác động nhiều yếu tố, giá trị riêng NVYT, đạo đức nghề nghiệp, trả công, môi Các hoạt động về nhân lực Mục tiêu nhân lực Kết hoạt động hệ thống y tế Kết đầu Sự bao phủ: Xã hội theo khu vực Có động lực: Hệ thống hỗ trợ Có lực Đào tạo cập nhật kiến thức Công trong tiếp cận Chất lượng Ứng xử có trách nhiệm Hiệu Sức khỏe cộng đồng • Đủ số lượng • Cơ cấu chun mơn • Tiếp cận xã hội • Trả cơng xứng đáng • Mơi trường làm việc • Hệ thống hỗ trợ • Kỹ phù hợp • Đào tạo cập nhật kiến thức • Lãnh đạo điều (46)46 trường làm việc, hỗ trợ hệ thống y tế… Kỹ lực NVYT bị hạn chế họ không tạo động lực thích hợp Kinh phí, thuốc, trang thiết bị dịch vụ bị lãng phí động lực làm việc NVYT yếu Thu nhập thấp, điều kiện làm việc khơng tốt làm cho nhân lực y tế không mặn mà với y tế công Muốn NVYT có động lực làm việc tốt cần phải đề cao giá trị đạo đức NVYT, trả công thoả đáng, tạo môi trường làm việc tốt việc khác hỗ trợ cho NVYT, đặc biệt đảm bảo có đầy đủ trang thiết bị, thuốc thiết yếu, sở hạ tầng, hệ thống thông tin y tế… Các vấn đề động lực phân tích Chương Ba mục tiêu (bao phủ, lực động lực) sở tạo tính cơng bằng, hiệu phát triển hệ thống y tế, từ thực mục tiêu cuối chăm sóc, bảo vệ nâng cao sức khỏe nhân dân [37] Do đặc thù nhân lực y tế, vai trò Nhà nước đặc biệt quan trọng việc lập kế hoạch sách, quản lý kiểm soát nhân lực y tế để đạt ba mục tiêu Điều không thực tế Việt Nam, mà vấn đề quốc gia thuộc khu vực Tây Thái Bình Dương Đơng Nam Á Qua phân tích chiến lược nhân lực y tế khu vực qua trình soạn chương Báo cáo JAHR năm 2009, thấy phân tích nhân lực y tế phải toàn diện, lồng ghép vào hệ thống y tế, liên kết nhân lực y tế với nhu cầu CSSK nhân dân thành phần khác hệ thống y tế (như: cung ứng dịch vụ y tế, tài y tế, thơng tin y tế, TTB, thuốc, quản lý, điều hành) Hình mơ tả mối liên hệ lĩnh vực kết Chiến lược nhân lực y tế khu vực Tây Thái Bình Dương giai đoạn 2006-2015 Chương báo cáo JAHR 2009 soạn theo mơ hình phân tích Hình Chương đánh giá thực trạng chung xác định vấn đề ưu tiên quy mô, số lượng phân bố nhân lực y tế Việt Nam liên quan với đòi hỏi ngành nhu cầu CSSK nhân dân, mô tả Chương Chương tập trung mơ tả phân tích nâng cao lực chuyên môn nguồn nhân lực y tế, đặc biệt việc đào tạo dài hạn đào tạo liên tục Chương đề cập tới vấn đề sử dụng quản lý nhân lực, có vấn đề tạo động lực, vấn đề quản lý nhân lực Nhà nước sở y tế (47)47 Hình 4: Mối liên hệ Chiến lược phát triển nguồn nhân lực khu vực Tây Thái Bình Dương JAHR 2009 Chương 5 Quản lý sử dụng nhân lực y tế Các lĩnh vực kết quả Khung phân tích nhân lực y tế JAHR 2009 : Nhân lực y tế Chương 3 Số lượng phân bổ nguồn nhân lực Chương 4 Chất lượng nhân lực y tế Chương 1 Cập nhật thực trạng ngành y tế Chương 2 Tổng quan nhân lực y tế Nhu cầu CSSK nhân dân Phát triển, sử dụng, trì cung ứng nhân lực y tế (48)48 Chương 3: Số lượng phân bổ nguồn nhân lực y tế Chương phân tích số lượng, cấu phân bố nhân lực y tế Việt Nam; đánh giá xem liệu CBYT có thiếu hụt hay khơng, thiếu hụt chuyên ngành nào, trình độ nào, thiếu đâu; tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến thiếu hụt phân bố không hợp lý nhân lực y tế nhà nước, bao gồm sách nhân lực y tế, sách đào tạo nguyên nhân khác; tìm hiểu khả đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực y tế số lượng, cấu phân bố; xác định vấn đề ưu tiên khuyến nghị số giải pháp cho vấn đề ưu tiên số năm tới Các phân tích dựa tài liệu có sẵn liên quan đến nhân lực y tế Việt Nam năm gần Do hạn chế thông tin, báo cáo tập trung phân tích số loại hình nhân lực y tế thuộc hệ thống công lập ngành y tế quản lý, gồm có: bác sỹ, dược sỹ đại học, y sỹ, dược sỹ trung cấp, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y dược Số lượng nhân lực y tế phân tích thơng qua số i) số lượng nhân lực y tế; ii) số nhân lực y tế vạn dân Phân bố nhân lực y tế phân tích i) theo thành thị so với nông thôn; ii) theo tuyến vùng lãnh thổ Cơ cấu nhân lực y tế phân tích chủ yếu theo i) giới; ii) trình độ học vấn; iii) dân tộc 1 Phân tích thực trạng 1.1 Tiến thành tựu 1.1.1 Số lượng cán y tế tăng Tổng số CBYT cơng tăng dần vịng năm trở lại đây, từ 241 498 năm 2003 tăng lên 299 100 năm 2008 (Hình 5) Số lượng CBYT tăng đặn tất loại hình Ở tuyến trung ương, tỉnh, huyện xã có tổng số 56 208 bác sỹ (bao gồm tiến sỹ thạc sỹ), 49 213 y sỹ, 10 524 dược sỹ đại học, 12 533 dược sỹ trung cấp, 67 081 điều dưỡng, 22 943 hộ sinh, 882 lương y 15 682 kỹ thuật viên y học (Bảng 5) Hình 5: Tổng số cán y tế, 2003-2008 Nguồn: Niên giám thống kê y tế, 2003-2008 [40] 241 498 244 987 259 583 271 149 280 521 299 100 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 (49)49 Bảng 5: Cán y tế qua năm, 2003 - 2008 Năm Loại CBYT 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Bác sỹ 47 587 48 215 50 106 52 413 54 910 56 208 Y sỹ 48 325 48 059 49 674 48 519 48 738 49 213 Dược sỹ ĐH 266 360 10 669 10 700 10 270 10 524 Dược sỹ TC, kỹ thuật viên TC dược 10 078 10 424 11 154 12 620 13 324 12 533 Điều dưỡng 48 157 49 534 52 115 57 003 61 158 67 081 Hộ sinh 16 218 17 610 18 313 19 242 20 920 22 943 Lương y 317 293 295 656 677 882 Kỹ thuật viên y học 637 763 954 11 317 11 940 15 682 Khác 64 386 64 516 67 629 70 395 71 353 64 915 Tổng số 241 498 244987 259 583 271 149 280 521 299 100 Nguồn: Niên giám thống kê y tế, 2003-2008 [40] Nhìn chung loại CBYT tăng qua năm, đặc biệt bác sỹ, điều dưỡng hộ sinh Riêng dược sỹ đại học số lượng thấp năm qua khơng tăng mà có năm cịn giảm tuyển sinh Theo thống kê, số lượng lương y năm qua có tăng thấp (chưa tới 900 người) Năm 2008, số bác sỹ, số điều dưỡng số dược sỹ đại học vạn dân tương ứng 6,5; 7,8 1,2 Như vậy, số tăng dần năm qua (Bảng 6) Tuy nhiên, tốc độ tăng điều dưỡng nhanh so với số bác sỹ vạn dân Số bác sỹ vạn dân có tăng dần, thấp, số dược sỹ đại học thấp Bảng 6: Số lượng số loại cán y tế vạn dân, 2003-2008 Năm Loại CBYT 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Số bác sỹ 5,9 5,9 6,0 6,2 6,5 6,5 Số điều dưỡng 6,0 6,0 6,3 6,8 7,2 7,8 Số dược sỹ đại học 0,8 0,8 1,3 1,3 1,2 1,2 Tổng số CBYT 29,9 29,9 31,2 32,2 32,9 34,7 Nguồn: Niên giám thống kê y tế, 2003-2008 [40] (50)50 Bảng 7: So sánh số số nhân lực khu vực Đông Nam Á, Tây Thái Bình Dương số quốc gia vùng Vùng, tên quốc gia Số bác sỹ trên vạn dân Số điều dưỡng hộ sinh từ trung cấp trở lên vạn dân Tỷ số điều dưỡng hộ sinh trên bác sỹ Số dược sỹ từ trung cấp trở lên rên vạn dân Trung bình vùng Đông Nam Á 5,2 12,2 2,3 3,7 In-đô-nê-xia 8,0 0,5 Ấn độ 13 2,2 Thái lan 28 7.,0 Tây Thái Bình Dương 13,9 20,3 1,45 4,5 Tây Thái Bình Dương (trừ quốc gia thu nhập cao) 13,1 12,9 1,0 3,1 Căm-pu-chia 4,5 0,5 Lào 10 2,5 Việt Nam 6 9 1,4 3 Trung Quốc 14 10 0,7 Ma-lai-xia 18 2,6 Phi-líp-pin 12 61 5,1 Chú thích: Số liệu năm gần quốc gia; Số liệu quốc gia báo cáo thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, phạm vi bao phủ, chất lượng số liệu khác nhau, nhiều quốc gia chưa làm rõ số liệu có tính khu vực tư nhân, có tính NVYT có trình độ sơ cấp hay không Nguồn: WHOSIS [17] 1.1.2 Phân bố nhân lực y tế theo theo tuyến vùng lãnh thổ (51)51 Hình 6: Cơ cấu phân bổ cán y tế theo tuyến, 2008 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 Trung ương Tỉnh Huyện Xã Khác KTV y học Dược sỹ Điều dưỡng, hộ sinh Y sỹ Bác sỹ Nguồn: Niên giám thống kê y tế năm 2008 [7] Đến cuối năm 2008, 65,9% xã có bác sỹ, 93,1% xã có hộ sinh y sỹ sản nhi, 84,4% thơn, có NVYT hoạt động (Bảng 8) Nhờ số lượng CBYT nhà nước tăng phân bố rộng khắp nên dịch vụ y tế ngày phát triển, đại đa số người dân tiếp cận với dịch vụ CSSK, nhiều dịch bệnh khống chế kịp thời, góp phần chăm sóc, bảo vệ nâng cao sức khỏe nhân dân Bảng 8: Tình hình phân bổ cán y tế tuyến xã, thôn/bản, 2008 Các vùng địa lý % TYT xã có bác sỹ % TYT xã có y sỹ sản nhi hoặc hộ sinh % thơn, bản, ấp có NVYT Đồng sông Hồng 76,6 87,9 71,8 Đông Bắc 61,7 91,5 97,2 Tây Bắc 32,4 86,2 90,6 Bắc Trung Bộ 61,4 97,2 92,0 Duyên hải Nam Trung Bộ 59,9 95,6 75,9 Tây Nguyên 49,9 95,5 95,3 Đông Nam Bộ 76,1 96,1 70,1 Đồng sông Cửu Long 80,0 95,5 92,1 Tổng số 65,9 93,1 84,4 Nguồn: Niên giám thống kê y tế năm 2008 [7] CBYT nhà nước phân bố tương đối đồng vùng (Bảng 9), (52)52 Bảng 9: Phân bố dân số số cán y tế nhà nước theo vùng lãnh thổ, 2008 Vùng Số dân (1000 người) Số CBYT địa phương CBYT/vạn Số lượng dân Bác sỹ /vạn dân Đồng sông Hồng 18 545,2 43 280 23,3 4,9 Đông Bắc 652,3 31 104 32,2 6,4 Tây Bắc 665,1 10 139 38,0 5,0 Bắc Trung Bộ 10 795,1 26 843 24,9 4,5 Duyên hải Nam Trung Bộ 253,2 19 511 26,9 5,0 Tây Nguyên 004,2 13 572 27,1 4,9 Đông Nam Bộ 14 600,7 42 960 29,4 5,6 Đồng Sông Cửu Long 17 695,0 40 385 22,8 4,2 Tổng số 86 210,8 246 627 26,4 5,0 Nguồn: Niên giám thống kê y tế năm 2008 [7] Bộ Y tế triển khai nhiều giải pháp để phát triển nhân lực y tế, đặc biệt vùng khó khăn, như: Đề án đào tạo cử tuyển, đào tạo hợp đồng theo địa chỉ, đào tạo vừa làm vừa học (tại chức cũ), sách ưu tiên tuyển sinh miền núi, vùng sâu, vùng xa; mở rộng đào tạo bác sỹ dược sỹ tập trung năm (chuyên tu cũ); thực Đề án 1816 Tỷ lệ xã có bác sỹ tăng Trung du miền núi phía Bắc, dù Tây Bắc có tỷ lệ thấp so với vùng khác 1.1.3 Nhân lực số ngành khu vực y tế tư nhân có xu hướng tăng Ngoài đội ngũ nhân lực ngành y tế (Bộ Y tế, Sở Y tế, Phòng Y tế) trực tiếp quản lý, số ngành khác có đội ngũ CBYT (ví dụ Qn đội, Cơng an, Giao thông vận tải, Nông nghiệp – Phát triển nông thơn, Bưu viễn thơng ) Năm 2008, theo số liệu Bộ Y tế tổng hợp, tổng số CBYT ngành dân khác 13 895 người, tăng 35% so với năm 2000 Trong cấu cán ngành khác, dược sỹ đại học chiếm 31%, bác sỹ chiếm 15%, điều dưỡng chiếm 29% y sỹ chiếm 11% [7] Nguồn nhân lực làm việc sở y tế ngành, phục vụ CSSK cho cán bộ, nhân viên người lao động ngành đó, đồng thời tham gia KCB phịng bệnh cho người dân khắp vùng miền đất nước Y tế tư nhân đóng vai trị quan trọng KCB Số liệu điều tra hộ gia đình cho thấy tổng số lượt khám bệnh ngoại trú, có khoảng 1/3 khám sở y tế tư nhân 2% tổng số lượt điều trị nội trú Tuy nhiên, chưa cấp chứng hành nghề quản lý đội ngũ y tế tư nhân hạn chế, nên khơng có thống kê đầy đủ nhân lực khu vực tư nhân nước Số lượng nhân lực y tế tư nhân ngày phát triển nhanh số lượng lẫn chất lượng Ngoài đội ngũ y tế tư nhân đăng ký thức cịn nhiều NVYT tư nhân hoạt động khơng đăng ký CBYT cơng lập đương chức có hành nghề ngồi cơng lập Đội ngũ y tế ngồ̀i cơng lập đóng góp nhiều cơng việc chăm sóc sức khoẻ nhân dân, tạo điều kiện cho dân dễ tiếp cận với dịch vụ y tế góp phần giảm tải bệnh viện công (53)53 nhiên tập trung chủ yếu khu vực đô thị Nhu cầu nhân lực cho y tế tư nhân ngày lớn, thu hút NVYT giỏi, nhiều kinh nghiệm từ sở y tế công lập, kể NVYT nghỉ hưu NVYT tốt nghiệp Trong tương lai sử dụng nguồn nhân lực lớn với trình độ giỏi nên cần xác định trách nhiệm khu vực y tế ngồi cơng lập việc đào tạo nguồn nhân lực y tế 1.2 Nhu cầu nhân lực y tế khả đáp ứng năm tới 1.2.1 Ước tính nhu cầu nhân lực y tế đến năm 2020 Dựa dân số dân số phát triển; định mức CBYT nhà nước Thủ tướng Chính phủ Bộ Nội vụ phê duyệt; số CBYT có, số nghỉ hưu, số cần bổ sung; điều kiện kinh tế-xã hội; lực đào tạo hệ thống nhà trường y tế… Bộ Y tế lập Quy hoạch phát triển nhân lực hệ thống đào tạo y tế đến năm 2020 để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn 2010 tầm nhìn 2020 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phải phát triển nguồn nhân lực y tế cân đối hợp lý Bảo đảm đạt tiêu bản: có bác sỹ/10 000 dân vào năm 2020 - 2,5 dược sỹ đại học/10 000 dân vào năm 2020 Bảo đảm cấu CBYT sở KCB 3,5 điều dưỡng bác sỹ (tức 28 điều dưỡng/10 000 dân) Dự thảo Quy hoạch phát triển nhân lực y tế hệ thống đào tạo đến năm 2020 cụ thể hoá mục tiêu nhân lực y tế theo Quy hoạch tổng thể phát triển ngành y tế Việt Nam đến năm 2010 tầm nhìn đến năm 2020 đưa mục tiêu 41 CBYT/10 000 dân vào năm 2015 52 CBYT/10 000 dân vào năm 2020 (Bảng 10) Bảng 10: Số cán y tế vạn dân năm 2008 mục tiêu đến 2020 Chỉ số 2008 Mục tiêu theo dự thảo Quy hoạch năm 2015† Mục tiêu theo dự thảo Quy hoạch năm 2020† Mục tiêu Quy hoạch tổng thể năm 2020* Tổng số 34,7 41 52 Số bác sỹ 6,5 10 >8 Số dược sỹ đại học 1,2 2,5 2-2,5 Số Điều dưỡng hộ sinh 10,4 20 >28 CBYT khác 16,6 31‡ 19,5 *Mục tiêu theo Quy hoạch tổng thể phát triển ngành y tế Việt Nam đến năm 2010 tầm nhìn đến năm 2020 [35] †Mục tiêu theo dự thảo Quy hoạch phát triển nhân lực hệ thống đào tạo y tế đến năm 2020 [41] ‡Số gồm điều dưỡng CBYT khác Nguồn: Niên giám thống kê y tế, 2007-2008 [7, 12] (54)54 Bảng 11: Ước tính nhu cầu đào tạo năm, 2015 2020 Năm 2015 Năm 2020 Loại hình CBYT Chỉ tiêu 1 vạn dân Cần đào tạo năm Chỉ tiêu vạn dân Cần đào tạo năm Bác sỹ 8,0 299 10 030 Dược sỹ đại học 1,6 337 724 Điều dưỡng bậc học 24 24 268 30 27 652 Các số liệu nêu chưa bao gồm số lượng NVYT khu vực tư nhân - khu vực phát triển mạnh Những thống kê sau cần phải bao gồm số NVYT tư nhân làm việc nhu cầu tương lai lập quy hoạch phát triển sử dụng nhân lực toàn diện Cũng cần thống kê số liệu phản ánh tình hình sử dụng nhân lực y tế sau đào tạo xong Nhu cầu nhân lực y tế theo mơ hình bệnh tật: Mơ hình bệnh tật thay đổi rõ rệt, bệnh lây có xu hướng giảm, bệnh khơng lây thương tích tăng (Bảng 12) Vì cần ý đào tạo CBYT cho chuyên ngành bệnh khơng lây thương tích, tim mạch, ung thư, tiểu đường, chấn thương… Bảng 12: Xu hướng bệnh tật tử vong (%), 1976~2008 Nhóm bệnh 1976 1986 1996 2006 2008 Bệnh lây Mắc 55,5 59,2 37,6 24,9 25,2 Chết 53,1 52,1 33,1 13,2 17,2 Bệnh không lây Mắc 42,7 39,0 50,0 62,4 63,1 Chết 44,7 41,8 43,7 61,6 60,0 Tai nạn thương tích Mắc 1,8 1,8 12,4 12,7 11,7 Chết 2,2 6,1 23,2 25,2 22,8 Nguồn: Niên giám thống kê y tế năm 2008 [7] 1.2.2 Khả đáp ứng số lượng nhân lực y tế Để đáp ứng nhu cầu nhân lực tương lai, Bộ Y tế xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lực y tế Quy hoạch nêu mục tiêu giải pháp nhằm: - Đến năm 2020, khắc phục tình trạng thiếu nhân lực y tế cho vùng khó khăn đảm bảo đủ nhân lực cho chuyên ngành y học dự phòng, nhi cận lâm sàng - Đến năm 2020, 100% tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trường đào tạo nhân lực y tế từ trung cấp đến cao đẳng, tối thiểu 80% trường cao đẳng - Đến năm 2015, có 5% 2020 có 20% số học viên, sinh viên học sinh khối ngành khoa học sức khỏe học trường ngồi cơng lập Hệ thống trường đào tạo cán y tế Việt Nam (55)55 cao đẳng y tế Phân bổ sở đào tạo đại học sau đại học y dược trình bày Bảng 13 Bảng 13: Các sở đào tạo nhân lực y tế bậc đại học, sau đại học theo vùng địa lý, 2009 Vùng Trường Cơ quan quản lý Đông Bắc Đại học Y khoa Thái Nguyên Bộ Giáo dục-Đào tạo Tây Bắc Chưa có trường đại học y tế Đồng sông Hồng Trường Đại học Y khoa Hà Nội Bộ Y tế Trường Đại học Dược Hà Nội Bộ Y tế Trường Đại học Y tế công cộng Bộ Y tế Học viện Y Dược học cổ truyền VN Bộ Y tế Khoa điều dưỡng, Đại học Thăng Long Bộ Giáo dục-Đào tạo Khoa khoa học sức khỏe, ĐH Thăng Long Bộ Giáo dục-Đào tạo Trường Đại học Răng- Hàm- Mặt Bộ Y tế Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương Bộ Y tế Trường Đại học Y Hải Phòng Bộ Y tế Trường Đại học Y Thái Bình Bộ Y tế Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định Bộ Y tế Học viện Quân y Bộ Quốc phòng Bắc Trung Bộ Đại học Y Dược Huế Bộ Giáo dục-Đào tạo Nam Trung Bộ Khoa Y, Đại học Đà Nẵng Bộ Giáo dục-Đào tạo Tây Nguyên Khoa Y, đại học Tây Nguyên Bộ Giáo dục-Đào tạo Khoa Điều dưỡng, Đại học Yersin- Đà Lạt Bộ Giáo dục-Đào tạo Đông Nam Bộ Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh Bộ Y tế Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch UBND TPHCM Khoa Điều dưỡng, ĐH Hồng Bàng Bộ Giáo dục-Đào tạo Đồng sông Cửu Long Trường đại học Y Dược Cần Thơ Bộ Y tế Nguồn: Dự thảo Quy hoạch phát triển nhân lực hệ thống đào tạo đến năm 2020 [41] Có 30 trường cao đẳng 30 tỉnh đào tạo cao đẳng điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y học, xét nghiệm y học Một số trường cao đẳng trực thuộc Bộ Y tế, đa số trường cao đẳng trực thuộc tỉnh Có 35 trường trung cấp y tế 35 tỉnh đào tạo NVYT trình độ trung cấp sơ học Trường khoa Viện nghiên cứu Viện có giường bệnh: Trường trung cấp kỹ thuật, Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng trung ương; Khoa đào tạo, Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Quy Nhơn; Khoa đào tạo, Bệnh viện Bạch Mai; Khoa đào tạo, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh… (56)56 Nhìn chung, số trường y tế phát triển rộng khắp tồn quốc Hình thức đa dạng, có trường thuộc Bộ Y tế, có trường thuộc Bộ Giáo dục – Đào tạo quản lý; có trường thuộc tỉnh quản lý, có trường/khoa thuộc Viện – Bệnh viện; có trường cơng lập, có trường/khoa tư thục; trường đơn ngạch, đơn cấp, có trường đa ngạch, đa cấp… Điều chứng tỏ Việt Nam thập kỷ qua quan tâm đến đào tạo nhân lực cho ngành y tế Số lượng NVYT có trình độ cao đẳng, cử nhân, đại học sau đại học chiếm tỷ lệ đáng kể có 40 trường/khoa đại học, cao đẳng y tế Trong năm tới trường đầu tư thích đáng việc thực tiêu số lượng NVYT số lượng NVYT (bác sỹ, dược sỹ đại học, hộ sinh, điều dưỡng, kỹ thuật viên) vạn dân Việt Nam đạt ngang mức nước khu vực điều khả thi Tuyển sinh Những năm trước đây, dựa vào lực trường, nhu cầu nhân lực kinh phí Chính phủ, Bộ Giáo dục – Đào Tạo, Bộ Y tế quan chủ quản phân bổ tiêu tuyển sinh, dựa vào tiêu tuyển sinh cấp phân bổ kinh phí đào tạo Từ năm 2007, Chính phủ cho phép trường tự xác định tiêu đào tạo dựa vào lực đào tạo trường Việc tự xác định tiêu tăng tiêu tuyển sinh giải pháp nhằm giải vấn đề thiếu nhân lực y tế, đặc biệt vùng khó khăn [42] Để tuyển sinh vào trường đào tạo y tế, có chế cử tuyển, đào tạo theo địa thi tuyển Các đặc trưng chế giải thích Bảng 14 (57)57 Bảng 14: Các đặc trưng chế tuyển sinh Thi tuyển Cử tuyển Đào tạo hợp đồng theo địa Đào tạo bình thường Đối tượng Thường trú vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ năm liên tục, người dân tộc thiểu số mà dân tộc chưa có có cán đạt trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp Tỷ lệ người dân tộc Kinh cử tuyển không vượt 15% so với tổng số tiêu giao Học sinh tốt nghiệp phổ thông (học hệ tập trung) CBYT vùng đặc biệt khó khăn vùng nơng thơn làm việc y tế xã, y tế huyện không thuộc thành phố trực thuộc trung ương làm việc liên tục khu vực, đơn vị từ 24 tháng trở lên (học hệ vừa làm vừa học) Các đối tượng lại Tiêu chuẩn trình độ Tốt nghiệp trung học phổ thơng trung học sở Xếp loại hạnh kiểm năm cuối cấp đạt loại trở lên Xếp loại học tập năm cuối cấp đạt trung bình trở lên người dân tộc thiểu số loại trở lên người dân tộc Kinh Các thí sinh diện đào tạo hợp đồng theo địa phải tham dự kỳ thi tuyển sinh chung với thí sinh diện thi tuyển xét trúng tuyển theo điểm chuẩn riêng cho đối tượng này, ưu tiên tối đa điểm Phải tham dự kỳ thi tuyển sinh chung xét trúng tuyển theo điểm chuẩn, có chế ưu tiên tối đa điểm Cấp học áp dụng Đại học, cao đẳng, trung cấp Đại học, cao đẳng, trung cấp Sau đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp Yêu cầu học đại học dự bị người học trước học chương trình khung khoa học sức khỏe 1 năm năm hệ vừa làm vừa học Không học hệ quy Khơng Chương trình học Hệ quy Hệ quy; hệ vừa làm vừ học; tập trung năm Hệ quy, hệ vừa làm vừa học, tập trung năm Trách nhiệm kinh phí Kinh phí bố trí dự toán NSNN chi cho giáo dục, đào tạo năm theo quy định hành Kinh phí UBND Bộ ngành, nơi cử học cam kết hỗ trợ ký hợp đồng với trường (58)58 Thi tuyển Cử tuyển Đào tạo hợp đồng theo địa Đào tạo bình thường Cơng việc sau khi học xong Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức tiếp nhận phân công công tác cho người cử học theo chế độ cử tuyển sau tốt nghiệp Cam kết sau tốt nghiệp trở lại công tác nơi cử học Không ràng buộc nơi làm việc Đào tạo theo địa hình thức đào tạo dựa theo hợp đồng thỏa thuận nhà trường đơn vị có nhu cầu sử dụng nhân lực, đơn vị có nhu cầu sử dụng nhân lực phải cam kết tiếp nhận học sinh sau tốt nghiệp làm việc đơn vị Tuyển sinh đào tạo theo địa phải đăng ký với Bộ Giáo dục – Đào tạo triển khai tuyển sinh đào tạo theo địa sau có ý kiến phê duyệt thức Bộ Giáo dục – Đào tạo Nhằm tăng cường bác sỹ, dược sỹ làm việc tuyến y tế sở, Bộ Y tế chủ trương tuyển sinh vào hệ tập trung năm hình thức thi tuyển, cử tuyển, tuyển sinh theo địa chỉ, tạo điều kiện thuận lợi cho y sỹ công tác TYT xã, dược sỹ trung cấp công tác sở y tế tuyến xã, huyện đào tạo lên bậc đại học để sau tốt nghiệp trở địa phương nơi cử học tiếp tục làm việc tốt Hiện nay, Bộ Y tế cho phép tiếp tục đào tạo y sỹ cho địa phương cịn gặp khó khăn nhân lực y tế Các trường Cao đẳng Trung cấp giao nhiệm vụ đào tạo đối tượng cần tăng cường công tác quản lý để đảm bảo chất lượng đào tạo [42] Nhờ phát triển mạnh phương thức đào tạo vừa làm vừa học nhiều năm qua nhiều trường cho bậc cử nhân, đại học sau đại học, nên tạo điều kiện cho cán làm việc học, vừa giữ cán bộ, vừa nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn Số sinh viên đại học, sau đại học dự kiến tốt nghiệp năm (59)59 Bảng 15: Số lượng NVYT theo loại hình, bậc học tốt nghiệp năm Bậc Loại Số lượng Bậc Loại lượng Số Tống số 3200 Tống số 18 000 Tiến sỹ 140 Điều dưỡng trung cấp 12 000 Thạc sỹ 600 Hộ sinh trung cấp 000 Chuyên khoa cấp 000 Kỹ thuật viên trung cấp 700 Chuyên khoa cấp 340 Y sỹ 300 Sau đại học Bác sỹ nội trú 120 Trung cấp Dược sỹ trung cấp 000 Tống số 200 Tống số 14 500 Bác sỹ 000 Điều dưỡng/hộ sinh sơ học 000 Dược sỹ 300 Dược tá 150 Cử nhân điều dưỡng 400 Công nhân thiết bị kỹ thuật y học 300 Cử nhân kỹ thuật 250 Sơ học Công nhân kỹ thuật dược 50 Đại học, cử nhân Cử nhân y tế công cộng 250 Tống số 500 Cao đẳng điều dưỡng/Hộ sinh 250 Cao đẳng Cao đẳng kỹ thuật 250 Tống số 42 400 Chú thích: Số lượng khơng gồm nguồn nhân lực Quân y đào tạo Nguồn: Vụ Khoa học- Đào tạo, Bộ Y tế (2009) [43] Năm 2008, số sinh viên tốt nghiệp trình độ cử nhân/đại học năm khoảng gần 6000 người Tới năm 2012, số tăng gần gấp đôi (Bảng 16) Như có khả khắc phục đáng kể tình trạng thiếu nhân lực y tế Số lượng CBYT có trình độ đại học tốt nghiệp năm khơng phải ít, vần đề tuyển dụng, sử dụng phân bố hợp lý Bảng 16: Số sinh viên đại học tốt nghiệp & dự kiến trường năm, 2007~2012 Chuyên ngành đào tạo nghiệp Đã tốt nghiệp Đã tốt Dự kiến tốt nghiệp theo năm 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Bác sỹ 994 520 435 970 210 890 Dược sỹ đại học 877 870 070 350 660 755 Cử nhân điều dưỡng 970 860 540 240 630 880 Cử nhân kỹ thuật y học 171 380 390 380 430 680 Cử nhân y tế công cộng 144 180 350 400 330 400 Tổng 976 810 785 340 260 10 605 Nguồn: Dự thảo Quy hoạch phát triển nhân lực hệ thống đào tạo y tế đến năm 2020 [41] (60)60 tạo nhiều tương lai Số liệu số học viên sau đại học nhập học năm 2008 giảm tất nhóm, trừ nhóm thạc sỹ Đào tạo chuyên sâu, chuyên gia giỏi, cán cho nhóm đầu đàn, đào tạo số chuyên ngành ngang tầm khu vực quốc tế chưa đáp ứng theo nhu cầu Bảng 17: Số học viên sau đại học ngành y tế nhập học, 2007- 2008 Trình độ đào tạo 2007 2008 Tiến sỹ 244 188 Thạc sỹ 510 881 Chuyên khoa 547 480 Chuyên khoa 120 122 Bác sỹ nội trú bệnh viện 298 183 Tổng 719 854 Nguồn: Dự tháo quy hoạch phát triển nhân lực hệ thống đào tạo y tế đến năm 2020 [41] Đào tạo có khả đáp ứng nhu cầu Số liệu cho thấy, với số sinh viên trường đáp ứng với số lượng tuyển dụng năm, chí cịn nhiều số lượng tuyển dụng vào sở y tế cơng năm 2007 [39] Có báo cáo cho tiếp tục tăng tiêu đầu vào số lượng đào tạo thừa [44] Nhìn chung, Việt Nam có khả đào tạo đủ đáp ứng số lượng nguồn nhân lực phổ cập (bác sỹ, dược sỹ đại học, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên) vào khoảng năm 2020, có chiến lược đào tạo hợp lý tăng cường đầu tư [45] Tuy nhiên, số lượng sở y tế tư nhân tăng nhanh thời gian qua thu hút số lượng lớn sinh viên tốt nghiệp trường công lập Do vậy, số lượng bác sỹ đào tạo khơng đáp ứng đủ nhu cầu tuyển dụng hệ thống công lập thiếu chế cạnh tranh thích hợp Đặc biệt thiếu nhân lực làm việc lĩnh vực YTDP, nhi khoa, bệnh xã hội y học sở Tình hình phần thiếu quy hoạch phát triển nhân lực y tế cách tổng thể, số lượng cần, số lượng có số lượng thiếu hụt, làm sở cho trường đưa số lượng tuyển sinh phù hợp, đáp ứng nhu cầu tương lai 1.3 Bất cập thách thức 1.3.1 Thiếu nhân lực y tế cho lĩnh vực KCB Số lượng nhân lực y tế cho lĩnh vực KCB thiếu so với định mức biên chế nhu cầu thực tế Định mức biên chế CBYT lĩnh vực KCB tính theo phương án: làm việc theo hành làm việc theo ca (theo Thơng tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV, ngày 05/06/2007) Định mức biên chế theo giường bệnh (số CBYT giường bệnh) phương án làm việc theo ca thường cao so với phương án làm việc theo hành sở KCB tuyến cao tuyến (61)61 Bảng 18: Thực trạng nhân lực y tế khu vực KCB tính theo giường bệnh tuyến Làm việc theo hành Làm việc theo ca Hiện có Nhu cầu Cần bổ sung Nhu cầu Cần bổ sung Trung ương 19 400 21 420 021 27 640 240 Tuyến tỉnh 68 994 104 809 35 815 119 782 50 788 Tuyến huyện 52 574 61 953 199 74 561 21 747 Tổng nhu cầu 141 148 188 182 47 035 221 983 80 775 Nguồn: Dự thảo Quy hoạch phát triển nhân lực hệ thống đào tạo y tế đến năm 2020 [41] Theo dự báo nhu cầu tuyến trung ương thiếu hơn, phù hợp với thực tế (CBYT tập trung nhiều tuyến trung ương); tuyến tỉnh tuyến huyện có nhu cầu CBYT nhiều hơn, tuyến tỉnh cần gấp đôi tuyến huyện Y tế tuyến tỉnh phát triển tốt giảm thiểu tải cho tuyến trung ương Y tế tuyến huyện phát triển làm giảm nhiếu số bệnh nhân từ sở chuyển thẳng tỉnh tuyến trung ương Vì cần tăng số lượng CBYT thích hợp cho tuyến tỉnh tuyến huyện Theo quy định nay, sở KCB (gồm bệnh viện, viện nghiên cứu có giường bệnh TTYT có giường bệnh) có phận lâm sàng, cận lâm sàng dược, quản lý hành Tỷ lệ phân bổ nhân lực cho phận quy định tương ứng 60 - 65%, 22 - 15% 18 - 20% Theo dự thảo Quy hoạch nhân lực y tế, nhu cầu nhân lực cho khu vực KCB tính theo định mức biên chế 47 035 người (nếu theo chế độ làm việc theo hành chính) 80 774 (nếu làm việc theo ca) Dự thảo Quy hoạch ước tính nhu cầu tính theo cấu phận sở KCB (Bảng 19) Bảng 19: Thực trạng nhân lực y tế khu vực KCB tính theo phận Cần bổ sung theo định mức Các phận sở KCB Tỷ lệ biên chế nhân lực theo quy định giờ hành Làm việc theo Làm việc theo ca Lâm sàng 60% 28 221 48 465 Cận lâm sàng Dược 22% 10 347 17 770 Quản lý, hành 18% 466 14 539 Tổng nhu cầu 100% 47 035 80 774 Chú thích: Số liệu khơng bao gồm sở trực thuộc Trường, Viện nghiên cứu y tế tư nhân Nguồn: Dự thảo Quy hoạch phát triển mạng lưới sở đào tạo nhân lực y tế đến năm 2020 [41] Thiếu điều dưỡng làm việc khu vực y tế nhà nước Tỷ số điều dưỡng hộ sinh (gồm đại học, cao đẳng, trung cấp sơ học) so với số bác sỹ 1,6 Số thấp so với quy hoạch Chính phủ yêu cầu sở KCB có 3,5 điều dưỡng/bác sỹ Số điều dưỡng hộ sinh vạn dân Việt Nam 9, thấp so với quốc gia vùng (trung bình khu vực Đơng Nam Á 12,2 điều dưỡng hộ sinh/10 000 dân Tây Thái Bình Dương 12,9.) Tỷ số điều dưỡng hộ sinh/bác sỹ đặc biệt thấp tuyến trung ương (0,82) (62)62 lượng bước nâng cấp họ lên trình độ cử nhân, sở y tế chưa có bác sỹ Một tình hình cần lưu ý nguy bệnh viện thực tự chủ tài tuyển điều dưỡng để tiết kiệm chi phí, chưa thực chăm sóc tồn diện bệnh nhân, nhiều cơng việc chăm sóc lại người khơng đào tạo thực hiện, người gọi “đội quân áo vàng” bệnh nhân thuê đựợc bệnh viện chấp nhận 1.3.2 Thiếu nhân lực cho YTDP Dự thảo quy hoạch phát triển nhân lực phân tích thực trạng nhu cầu nhân lực lĩnh vực YTDP địa phương sau (Bảng 20): Bảng 20: Thực trạng nhu cầu nhân lực y tế lĩnh vực YTDP Hiện có Nhu cầu Cần bổ sung Trung ương 890 Không thay đổi Tuyến tỉnh 11 135 15 237 102 Tuyến huyện 15 276 27 133 11 877 Tổng 29 301 45 260 15 979 Chú thích: Số liệu khơng bao gồm sở trực thuộc Trường, Viện nghiên cứu Nguồn: Dự thảo Quy hoạch phát triển nhân lực hệ thống đào tạo tế đến năm 2020 [41] Như theo định mức biên chế cán cho TTYT quận/huyện thiếu, 90% quận/huyện cịn thiếu, có đơn vị thiếu 30 người Nếu ước tính quận/huyện cần thêm người nước thiếu khoả̉ng 400 người cho YTDP Nếu tính theo dự thảo Quy hoạch Bộ Y tế cần bổ sung 15 979 người cho tuyến tỉnh tuyến huyện.2 Trong nhân lực YTDP chủ yếu thiếu bác sỹ, thiếu kỹ thuật viên YTDP Thời gian qua hệ thống đào tạo ý đào tạo kỹ thuật viên thuộc lĩnh vực YTDP (xét nghiệm kiểm định nước, phân, đất, khơng khí, độc chất, thực phẩm, động vật, mơi trường công nghiệp - nông nghiệp,…), tra vệ sinh môi trường… Thông tin phục vụ dự thảo Quy hoạch phát triển nhân lực thu thập điều tra Cục YTDP Môi trường năm 2006 60 quận/huyện đại diện nước với 1512 cán cho số thông tin sau: Trung cấp chiếm 67,5%, cao đẳng 2%, bác sỹ chiếm 11,2%, đại học khác 2,6%, có 2% có bằng/chứng chun ngành y học dự phịng (Y tế cơng cộng, Y học lao động…) Mới có 26,7% số TTYT quận/huyện có đủ tỷ lệ bác sỹ theo quy định (bác sỹ chiếm từ 20% trở lên tổng số định biên – Thông tư liên tịch 08/207/TTLT-BYT-BNV), 13,3% TTYT quận/huyện có 10% bác sỹ Số biên chế cho TTYT quận/huyện thiếu sau: 1,7% thiếu 30 người so với định biên, 10% thiếu từ 21 đến 30 người, 23,3% thiếu 11 - 20 người, 51,7% thiếu - 10 người, có 3,3% số TTYT có đủ số người theo định biên (63)63 Như nêu trên, so với định mức biên chế cán cho TTYT quận/huyện thiếu Nếu tính theo dự thảo Quy hoạch Bộ Y tế cần bổ sung 15 979 người cho tuyến tỉnh tuyến huyện Có nhiều nguyên nhân liên quan đến tình trạng thiếu nhân lực YTDP, đào tạo CBYT (đặc biệt đào tạo trình độ đại học) cho hệ YTDP cịn ít; thiếu sách thu hút, khuyến khích CBYT làm việc cho YTDP; điều kiện làm việc sở YTDP nhiều thiếu thốn; mơ hình tổ chức hệ thống y tế có YTDP tuyến huyện nhiều năm qua khơng ổn định; có nguồn thu ngồi lương (ví dụ làm thêm) cho CBYT hệ YTDP 1.3.3 Thiếu nhân lực cho hệ thống dân số - kế hoạch hố gia đình Theo Thơng tư số 05/2008/TT-BYT quy định biên chế cho công tác dân số cấp, đối chiếu với số nhân lực có trình độ từ trung cấp chuyên nghiệp trở lên có trong nước, thiếu khoảng 502 cán tuyến tỉnh, 2428 cán cho tuyến huyện và 7471 cán cho tuyến xã (chưa kể cán cộng tác viên dân số thôn/bản) (Bảng 21) Bảng 21: Nhân lực làm công tác Dân số - KHHGĐ tuyến, 2009 Tuyến Tổng số hiện có biên chế Trong Hợp đồng đinh mức Cần theo chế Số cần bổ sung* Trung ương 282 152 130 319 167 Tỉnh 956 758 198 260 502 Huyện 416 044 372 472 428 Xã 11 027 528 499 10 999 471 Cộng 15 681 482 199 18 050 10 568 Thôn/bản** 149 429 * Số cần bổ sung theo định mức biên chế Bộ Y tế để đủ 20 cán Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh; cán bộ/Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện; cán dân số chuyên trách/TYT xã đào tạo chuyên ngành ** Đối với tuyến thơn/bản có cộng tác viên nhân viên dân số không qua đào tạo chuyên nghiệp NVYT thôn/bản kiêm nhiệm Nguồn: Tổng cục Dân số- KHHGĐ, 2009 [46] 1.3.4 Thiếu nhân lực y tế cho số chuyên khoa Chuyên ngành – hàm – mặt (RHM) Hiện khơng có số liệu thống kê chung chuyên ngành RHM nước, mà có số liệu tỉnh/thành phố phía Nam (Bảng 22) Trong chuyên ngành RHM số lượng sở tư nhân nhiều sở cơng lập, nên thống kê khó Một vài số liệu có sau: Ở phía Bắc: tỉnh có cán nha học đường phủ khắp xã năm 2008 (Nam Định, Ninh Bình, Hải Dương, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng) [47] (64)64 Bảng 22: Số lượng nhân lực y tế RHM tỉnh/thành phố phía Nam, 2008 Loại hình Số lượng Bác sỹ RHM quy 680 Bác sỹ RHM chuyên tu 82 Bác sỹ RHM định hướng 71 Bác sỹ đa khoa làm RHM 17 Y sỹ RHM quy 186 Y sỹ trẻ em 157 Điều dưỡng nha khoa 54 Y sỹ đa khoa định hướng 116 Điều dưỡng đa khoa làm RHM 39 Kỹ thuật viên phục hình 328 Kỹ thuật viên phục hình định hướng 47 Nguồn: Báo cáo Hội nghị giao ban ngành RHM tỉnh phía Nam năm 2008 Việt Nam có 01 trường Đại học RHM, khoa RHM, số trường đào tạo kỹ thuật viên RHM Như với dân số khoảng gần 90 triệu số trường/khoa đào tạo chuyên ngành RHM Việt Nam q Do chun khoa có thu nhập cao, nên năm qua số lượng nhân lực RHM đào tạo ngày tăng, bác sỹ chuyên khoa định hướng Hiện có khoảng 100 huyện tổng số 500 huyện nước có bác sỹ RHM, cịn nhiều xã có y sỹ nha học đường Tỷ số bác sỹ RHM khu vực công số dân 1:25 000, thấp so với nhu cầu [48] Số lượng nhân lực RHM thiếu gồm bác sỹ RHM, kỹ thuật viên phục hình RHM, cán nha học đường, tỉnh phía Bắc miền Trung Các tỉnh phía Nam có từ trước giải phóng, nên sở RHM CBYT chuyên ngành RHM phát triển tỉnh phía Bắc số lượng loại hình Số lượng CBYT chuyên ngành RHM lại bị chuyển dịch mạnh, nên phân bố chênh lệch Nhiều học viên nông thôn, miền núi sau học xong không quê hương, làm RHM thành thị kiếm nhiều tiền so với nông thôn Chuyên ngành Lao bệnh phổi thiếu, thiếu nhiều bác sỹ Thiếu chuyên gia, cán giỏi đầu ngành (kể cho tuyến trung ương) Ngoài việc thiếu nhân lực cho khu vực điều trị bệnh viện cịn thiếu NVYT thực chương trình phịng chống lao cộng đồng [49] Chuyên ngành Da liễu thiếu bác sỹ, điều dưỡng kỹ thuật viên So sánh với khu vực số NVYT chuyên ngành da liễu số dân Việt Nam thấp [50] Chuyên ngành Nhi thiếu bác sỹ, thiếu điều dưỡng chuyên ngành sâu (điều dưỡng sơ sinh), thiếu nhân lực CSSK vị thành niên để CSSK cho 22 triệu trẻ em Vì nhiều lý do, có miễn viện phí cho trẻ từ tuổi trở xuống, nên nhiều bệnh viện không trọng phát triển khoa Nhi Chuyên ngành nhi hấp dẫn, đào tạo chuyên khoa người học Riêng tỉnh phía Nam nguồn nhân lực y tế Nhi có khu vực tư nhân phát triển mạnh [51] (65)65 ngành Từ tuyến trung ương đến tuyến tỉnh thiếu bác sỹ chuyên khoa, phải tuyển bác sỹ đa khoa làm truyền nhiễm, không đủ Nhiều bệnh viện thiếu cán chuyên khoa nên sáp nhập thành khoa Nội – Nhi – Lây Bậc sau đại học có đào tạo năm, số lượng Hiện nước có khoảng 200 điểm khám điều trị HIV/AIDS, điểm cần có từ 1-2 bác sỹ đa khoa, thiếu cán [52] Chuyên ngành giải phẫu bệnh học Những năm qua, nhu cầu chẩn đoán mô bệnh học, tế bào học tăng cao nên việc đào tạo NVYT cho chuyên ngành giải phẫu bệnh học đẩy mạnh với loại hình đa dạng: bác sỹ chuyên khoa định hướng, bác sỹ chuyên khoa cấp 1, bác sỹ chuyên khoa cấp 2, ThS, TS, kỹ thuật viên Hiện tỉnh phía Bắc tỉnh phía Nam chưa có sở giải phẫu bệnh lý Tuy nhiên, bệnh u bướu ngày gia tăng, để sàng lọc phát sớm, thực chủ trương ngành giải phẫu bệnh lý phát triển chẩn đoán tế bào tới tận tuyến hụyện, nên tương lai cần đào tạo nhiều cán chuyên ngành [53] Chuyên ngành Y pháp Đội ngũ làm y pháp vừa thiếu vừa yếu, yếu chuyên ngành y pháp chuyên ngành giải phẫu bệnh học Hằng năm Việt Nam có hàng ngàn vụ án, khơng đủ cán y pháp để làm việc [53] Chuyên ngành Ung thư Theo Hội phòng, chống Ung thư Việt Nam, thiếu loại nhân viên chuyên ngành sâu: bác sỹ chuyên khoa, kỹ sư vật lý trị liệu, nhân viên hoá trị liệu, điều dưỡng, kỹ thuật viên Thiếu nhiều CBYT chuyên ngành để xây dựng đơn vị phòng chống ung thư tỉnh Chuyên ngành Sốt rét - Ký sinh trùng - Vi nấm - Côn trùng y học Trong hàng chục năm qua, nhiều sở chuyên khoa không tuyển bác sỹ (kể tuyến trung ương, Bộ môn Ký sinh trùng trường đại học, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng) Ngày bệnh nhiễm hội phát triển đặc biệt bệnh vi nấm, NVYT chuyên vi nấm y học Hiện thiếu hàng trăm bác sỹ làm ký sinh trùng cho các Trường, Viện 63 trung tâm YTDP tỉnh nước [54] 1.3.5 Cơ cấu dân tộc giới NVYT chưa cân đối Cán y tế người dân tộc thiểu số Theo thống kê năm 2008, tổng số CBYT nhà nước từ tuyến tỉnh trở xuống nước CBYT người dân tộc thiểu số 21 637 người, đa số xã (9400 người) huyện (7780 người) (Bảng 23) Số lượng thấp Dân tộc thiểu số số dân không nhiều, lại sống phân tán vùng rộng lớn chiếm 2/3 diện tích đất nước, nên phải có tỷ lệ phân bổ khác, so với vùng đồng đông đúc (66)66 Bảng 23: Phân bố cán y tế người dân tộc thiểu số theo tuyến, 2007 Người dân tộc theo tuyến Số lượng Tỷ lệ % Tỉnh 493 20,7 Huyện 780 35,9 Xã 400 43,4 Tổng số 21 673 100% Nguồn: Dự thảo Quy hoạch phát triển nhân lực hệ thống đào tạo nhân lực y tế [41] Cơ cấu giới cán y tế chưa cân đối Cơ cấu giới CBYT khác tùy loại CBYT Cơ cấu giới kỹ thuật viên cân đối Nhưng bác sỹ cân đối theo hướng nhiều nam giới Đối với loại hình cịn lại nhiều nữ nam, đặc biệt hộ sinh điều dưỡng, 100 phụ nữ có 14 19 điều dưỡng hộ sinh nam tương ứng (Hình 7) Hình 7: Cơ cấu nhân lực y tế theo giới, 2008 Bác sỹ Y sỹ Dược sỹ Điều dưỡng Hộ sinh KTV 50 000 30 000 10 000 10 000 30 000 50 000 Nam Nữ Số cán y tế Nguồn: Niên giám thống kê y tế năm 2008 [7] Do đặc thù ngành nên phụ nữ chiếm 50% tổng số CBYT nhà nước Tuy nhiên, loại CBYT trình độ cao bác sỹ, tỷ lệ nữ thấp Và huyện xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi có văn hóa riêng, lại thiếu phụ nữ làm CBYT, mà nam giới làm sản phụ khoa đồng bào khó tiếp cận 1.3.6 Phân bố nguồn nhân lực theo địa lý bất cập Xét số lượng, phân bố nhân lực y tế tương đối hợp lý (Bảng 9) Tuy nhiên nói, bao phủ khơng xác định số lượng nhân lực y tế, mà phải kỹ thực hành thích hợp theo nhu cầu địa phương Đây thách thức lớn khơng Việt Nam mà cịn nước, nước phát triển Nổi cộm Việt Nam là: Khác lớn trình độ chun mơn tuyến Năm 2008 số lượng (67)67 Số lượng CBYT tập trung nhiều tuyến trung ương, tỉnh, chủ yếu khu vực thành thị Đây điều tất yếu, tập trung q đơng chưa hợp lý (Bảng 24) Thành thị chiếm 51,3% tổng số CBYT (15% trung ương 37% tuyến tỉnh), dân số thành thị chiếm 28,1% dân số nước (mặc dầu CBYT thành thị không phục vụ cho dân sống thành phố) CBYT tuyến huyện chiếm gần 28% tuyến xã chiếm hơn: 21% tổng số CBYT Tỷ lệ chấp nhận được, tuyến huyện có nhiếu sở y tế (Phòng y tế, bệnh viện huyện, TTYT), sở y tế huyện phục vụ trực tiếp cho dân sống thôn xã Sự phân bố bất cập thể rõ nhóm nhân lực y tế trình độ cao, bác sỹ với tỷ lệ 60% thành thị (20% trung ương 40% tuyến tỉnh) dược sỹ đại học với tỷ lệ 84% thành thị (45% trung ương 39% tuyến tỉnh) Hơn nửa số điều dưỡng (57%) tập trung thành thị Các cán khác không thuộc chun mơn y tế có trình độ văn hóa cao phân bổ không đồng với 73% đại học 64% cao đẳng, trung cấp thành thị Chỉ có y sỹ hộ sinh phân bổ tương đối hợp lý thành thị nông thôn, với tỷ lệ thành thị tương ứng 18% 26% Bảng 24: Phân bổ nhân lực y tế công theo thành thị/nông thôn, 2008 Phân loại Thành thị Nông thôn Tổng số Tuyến trung ương Tuyến tỉnh Tuyến huyện Tuyến xã Số lượng % lượngSố % lượngSố % lượngSố % lượngSố % Bác sỹ 10 627 20 21 678 40 14 657 27 957 13 53 919 100 Y sỹ 302 985 17 14 759 31 24 842 52 47 888 100 Dược sỹ ĐH 749 45 503 39 608 16 868 100 Dược sỹ TC kỹ thuật viên TC dược 965 17 028 34 867 33 912 12 11 772 100 Điều dưỡng 933 13 27 631 44 17 063 27 10 413 17 63 040 100 Hộ sinh 734 200 23 047 31 739 42 22 720 100 Kỹ thuật viên y học 451 20 944 49 564 29 279 12 238 100 Dược tá 732 36 099 23 877 18 080 21 788 100 Lương Y 495 57 48 137 16 188 13 868 100 Đại học khác 441 38 433 47 772 15 11 650 100 Cao đẳng trung cấp khác 833 19 421 45 386 34 267 907 100 Cán khác 316 18 12 936 55 608 24 516 23 376 100 Tổng số 38 578 15 97 906 37 73 345 28 56 205 21 266 034 100 Chú thích: Bác sỹ dược sỹ bao gồm Tiến sỹ, Thạc sỹ; Điều dưỡng bao gồm đại học, trung cấp sơ học; Hộ sinh bao gồm đại học, trung cấp sơ học.) (68)68 Cán y tế tuyến sở phân bổ không Tổng số 65,9% TYT có bác sỹ 90% TYT xã có y sỹ sản nhi hộ sinh Tỷ lệ TYT xã có bác sỹ cao vùng Đồng sông Hồng, vùng Đông Nam Bộ Đồng sơng Cửu Long Vùng Tây Bắc có độ bao phủ bác sỹ TYT xã thấp – 32,4% Bình qn nước có hai phần ba xã có bác sỹ tỷ lệ thấp (Bảng trên), bác sỹ tập trung thành thị nhiều nhiều bác sỹ không hành nghề y bất cập cần giải Tỷ lệ TYT xã có y sỹ sản nhi hộ sinh cao vùng Bắc Trung Bộ vùng Đồng sông Cửu Long với tỷ lệ 96% Ở Trung du miền núi phía Bắc (Tây Bắc, Đơng Bắc) heo hút, lại khó khăn lại có tỷ lệ thấp Ở ba vùng có tỷ lệ thơn ấp có NVYT cịn thấp, nên nghiên cứu tìm hiểu xem có phải nhu cầu thấp khu vực thành thị, vùng xi khơng trung ương hỗ trợ trả phụ cấp nhiều địa phương không dành ngân sách cho hoạt động Tuy nhiên, NVYT thôn/bản vần đề cốt lõi không số lượng mà hoạt động ổn định lâu dài, đào tạo để bổ sung, thay số bỏ việc/thôi việc (điều thường xảy ra) Nguyên nhân phân bố nguồn nhân lực chưa hợp lý Sự khác biệt lớn kinh tế - xã hội, điều kiện giao thông, điều kiện sống điều kiện, phương tiện làm việc thành thị nông thôn, vùng, miền nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình trạng NVYT tập trung đơng thành thị thiếu nông thôn, nơng thơn vùng núi, vùng xa, vùng khó khăn Nguyên nhân thân ngành y tế tự giải Chính sách thu hút tài phi tài NVYT cơng tác vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng rừng núi cịn yếu Dù có tăng phụ cấp khu vực cho CBYT làm việc vùng khó khăn theo Nghị định Chính phủ số 64/2009/NĐ-CP, ngày 30/07/2009, sách cán bộ, viên chức y tế cơng tác vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn phụ cấp cho NVYT thơn/bản theo Quyết định Thủ tướng Chính phủ số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11/05/2009 việc quy định chế độ phụ cấp NVYT thôn, bản, nguồn ngân sách để bảo đảm trả phụ cấp phụ thuộc nhiều vào điều kiện tài địa phương Chưa có chế tài cụ thể đủ mạnh để bắt buộc đối tượng hưởng chế độ tuyển sinh theo địa chỉ, theo vùng miền sau tốt nghiệp phải trở làm việc địa phương Điều kiện hành nghề chuyên môn xã, huyện thiếu thốn nên khó thu hút giữ chân NVYT Phân bố mạng lưới trường đại học y, dược phạm vi lãnh thổ nước chưa bảo đảm cung ứng đủ nhân lực y tế theo vùng lãnh thổ Vùng khó khăn có chưa có trường đại học y tế Ví dụ, Đồng sông Hồng Đồng sông Cửu Long với dân số tương tự (khoảng 18 17 triệu) Đồng sơng Hồng có tới trường đại học y dược Đồng sơng Cửu Long (nếu khơng kể Thành phố Hồ Chí Minh) có trường đại học y dược địa bàn với quy mô không lớn thời kỳ vừa đào tạo vừa xây dựng trường sở Khu vực Tây Bắc rộng lớn chưa có trường/khoa y dược đóng địa bàn (69)69 Nhiều học sinh, học viên vùng xa, vùng khó khăn, vùng rừng núi khơng đủ điều kiện để theo học theo học hết khóa trường xa, trung tâm đô thị/thành phố lớn Nhiều học sinh, học viên vùng kể khơng đủ trình văn hóa để thi đỗ vào trường xa, trung tâm đô thị/thành phố lớn Cho dù ưu tiên, cử tuyển, học bổng miễn học phí nhiều học sinh, học sinh người dân tộc thiểu số, nhiều lý (văn hóa, phong tục, tập quán, lối sống, ), nên khó hịa nhập với mơi trường học tập trường xa lạ Với tình trạng nên phân bố sở đào tạo chênh lệch mặt địa lý tất yếu ảnh hưởng nhiều đến số lượng nguồn nhân lực phân bố NVYT tới vùng miền, sách bắt buộc thu hút NVYT làm việc vùng khó khăn lại chưa có hấp dẫn Dịch chuyển NVYT Xu hướng dịch chuyển NVYT không mong muốn dịch chuyển từ huyện lên tỉnh trung ương, từ nông thôn thành phố, từ miền núi đồng bằng, từ lĩnh vực dự phòng sang lĩnh vực điều trị, cận lâm sàng sang lâm sàng, từ trường sang bệnh viện, từ chuyên ngành hấp dẫn/rủi ro sang chuyên ngành hấp dẫn, từ công lập sang tư nhân, từ ngành y, dược sang ngành nghề khác Việc dịch chuyển NVYT nhìn chung khơng làm thay đổi số NVYT, dịch chuyển mạnh đội ngũ NVYT khó kiểm sốt năm qua gây biến động phân bố nguồn nhân lực vùng miền, tuyến, khu vực chuyên môn, chuyên ngành Hậu cân đối phân bổ NVYT, thiếu NVYT tuyến dưới, vùng sâu vùng xa, người làm y tế dự phòng cận lâm sàng, thiếu người làm chuyên ngành khó khăn Việc dịch chuyển NVYT từ y tế công sang y tế tư (các bệnh viện tư nhân, bệnh viện vốn nước ) ngày phổ biến, đặc biệt số CBYT có trình độ chun mơn giỏi Thiếu, thừa “giả tạo” đội ngũ NVYT chưa huy động Trong nhân lực y tế nơi khó khăn số chun ngành hấp dẫn thiếu lại có tình trạng nhiều NVYT khơng làm nghề y tế học, khơng tìm việc làm thành phố lớn, sẵn sàng làm không công sở y tế công tư để chờ hội phổ biến, gây tình trạng “thừa giả tạo” Cịn nhiều nhân lực y tế chưa đựợc huy động để sử dụng, gồm NVYT tốt nghiệp chưa tìm việc, NVYT nghỉ hưu cịn sức khỏe nguyện vọng làm việc (đặc biệt đội ngũ quân y) Cũng cần khảo sát, đánh giá có giải pháp để huy động nguồn lực chưa sử dụng này, đặc biệt tuyến sở (70)70 1.3.7 Mâu thuẫn số lượng chất lượng cán y tế Mâu thuẫn xảy muốn tăng nhanh số lượng Cần lưu ý rằng, tăng nhanh chóng số lượng điều kiện kinh tế Việt Nam chưa phát triển khung cảnh nhìn chung sở đào tạo CBYT cịn khó khăn, thiếu thốn, yếu chun mơn sở vật chất, chất lượng đào tạo hạn chế Muốn giải vấn đề thiếu nhân lực cần tăng số lượng tuyển sinh Theo chế nay, số sinh viên/học viên vào học ngày nhiều, chí có trường tuyển sinh vượt lực đào tạo, khó bảo đảm chất lượng đào tạo Vấn đề khác đào tạo xong, ngành y tế có sách, chế độ đủ hấp dẫn để thu hút giữ chân CBYT giỏi cách hợp lý Muốn tăng nhanh số lượng CBYT, phải mở rộng hình thức đào tạo cử tuyển, đào tạo theo địa , làm hạ chất lượng CBYT Hiện thiếu cán chuyên môn giỏi (chuyên sâu) tất tuyến, tuyến huyện tuyến tỉnh3 dẫn đến chất lượng dịch vụ y tế hạn chế (sẽ phân tích rõ chương 4) 2 Những vấn đề ưu tiên 2.1 Thiếu cán y tế lĩnh vực YTDP số chuyên ngành khác So với kế hoạch sách phát triển trung tâm YTDP, phòng chống HIV/AIDS, tra ATVSTP, số lượng cán YTDP thiếu Tỷ lệ điều dưỡng làm khu vực công lập vạn dân tỷ số điều dưỡng bác sỹ thấp so với quốc gia khác, năm số điều dưỡng đào tạo đông Thiếu cân đối chuyên ngành hẹp, đặc biệt thiếu nghiêm trọng dược sỹ đại học, nhân viên thuộc lĩnh vực YTDP, cận lâm sàng, chuyên ngành hấp dẫn… 2.2 Phân bố nhân lực y tế chưa hợp lý Nhiều huyện, xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn thiếu nhân lực khơng đồng cấu Vùng thiếu nhiều thiếu nguồn để đào tạo khơng có sách mạnh để thu hút nhân lực từ nơi khác tới, thêm vào lại cịn bị dịch chuyển/chảy máu chất xám nặng Đưa NVYT có trình độ sở xã, phường (bác sỹ, hộ sinh trung cấp,…) vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn tạo điều kiện để họ sống, an tâm làm việc, nhiều khó khăn chưa có giải pháp hữu hiệu Đào tạo đủ loại hình cán phù hợp, có chất lượng cho tuyến huyện (nhất huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa) mắt xích quan trọng hệ thống y tế, không dễ giải thời gian ngắn Thiếu nghiêm trọng cán chuyên môn giỏi cho tuyến tỉnh tuyến huyện Chưa có chế tài, sách hợp lý để đưa giữ NVYT có trình độ cử nhân, đại học… làm việc ổn định lâu dài sở (71)71 2.3 Thiếu chuyên gia y tế giỏi, cán y tế chuyên sâu Nhiều chuyên ngành hẫng hụt cán đầu đàn chuyên môn Chưa ý đào tạo chuyên gia y tế giỏi, cán y tế chuyên sâu cho số chuyên ngành mũi nhọn mà Việt Nam có khả phát triển ngang tầm khu vực/quốc tế Mặt khác chưa ý đào tạo, bồi dưỡng NVYT giỏi cho chuyên ngành Ít ý phát triển thày thuốc gia đình (bác sỹ gia đình), bác sỹ cịn tập trung (72)72 Chương 4: Chất lượng nhân lực y tế Chất lượng nhân lực y tế thể nhiều mặt, trình độ chun mơn, lực làm việc, ứng xử có trách nhiệm nhiệm vụ giao Chương tập trung vào việc đánh giá thực trạng chất lượng nhân lực y tế Việt Nam, sâu vào vấn đề liên quan đến lực chuyên môn, công tác đào tạo, bồi dưỡng, dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh liên quan đến cấp chứng hành nghề đào tạo liên tục, yếu tố quan trọng khác, sở xác định vấn đề ưu tiên khuyến nghị giải pháp nhằm nâng cao lực chuyên môn nhân lực y tế số năm tới Các nội dung liên quan đến ứng xử có trách nhiệm CBYT phân tích Chương Các vấn đề thảo luận dựa vào tài liệu có sẵn Bộ Y tế quan nghiên cứu thuộc bộ, ngành liên quan tổ chức quốc tế 1 Một số khái niệm Phát triển nhân lực lĩnh vực q trình cải cách Việt Nam có số khái niệm cần phải làm rõ để tránh hiểu nhầm Đặc biệt khái niệm liên quan đến lý thuyết quản lý nhân lực hệ thống giáo dục đào tạo Việt Nam nhiều người chưa hiểu rõ Năng lực chuyên môn (competencies) kiến thức, kỹ thái độ mà cá nhân có thơng qua q trình giáo dục, đào tạo tích lũy kinh nghiệm làm việc Ứng xử có trách nhiệm (responsiveness) đối xử với người cách tôn trọng, không phụ thuộc tình trạng sức khỏe vị trí xã hội Ở Việt Nam hiểu tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh Cấp chứng hành nghề (licensing) công nhận mặt pháp lý cho phép người thực hành nghề y tế đạt tiêu chuẩn (văn chuyên môn, xác nhận thời gian thực hành lực chuyên môn, giấy chứng nhận đủ sức khỏe, không thuộc trường hợp bị cấm hành nghề) Kiểm định chất lượng đào tạo việc quan phủ tổ chức nghề nghiệp đánh giá có hệ thống theo quy định chuẩn đưa phê duyệt công nhận thức tổ chức chương trình Có số khái niệm liên quan đến hệ thống đào tạo trình bày Hình Có thể chia hệ thống đào tạo theo mục đích đào tạo, tức đào tạo mới, đào tạo nâng cao trình độ đào tạo liên tục cập nhật kiến thức Đào tạo trước hành nghề - Đào tạo người chưa hành nghề theo chương trình đào tạo hệ quy (73)73 Đào tạo liên tục khoá đào tạo ngắn hạn bao gồm đào tạo, bồi dưỡng để cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ thuật thuộc lĩnh vực chuyên môn đảm nhận; đào tạo lại, đào tạo theo nhiệm vụ đạo tuyến, đào tạo chuyển giao kỹ thuật khoá đào tạo chuyên môn nghiệp vụ khác ngành y tế mà không thuộc hệ thống cấp quốc gia Hình 8: Sơ đồ chế đào tạo hệ thống y tế 2 Thực trạng chất lượng nhân lực y tế Chất lượng nhân lực y tế phụ thuộc vào nhiều yếu tố đánh giá tổng quát kết đầu hệ thống y tế - tình trạng sức khoẻ nhân dân Chất lượng nhân lực y tế đánh giá lực chun mơn (competencies) ứng xử có trách nhiệm (responsiveness) Tuy nhiên, chưa có cơng cụ cịn thiếu nhiều thông tin, báo cáo đánh giá chung chất lượng nhân lực y tế công tác đào tạo, bồi dưỡng - yếu tố có ý nghĩa định chất lượng nhân lực y tế Các yếu tố quan trọng khác có tác động đến chất lượng nhân lực y tế, điều kiện làm việc, tạo động lực khuyến khích, giám sát đánh giá phân tích sâu chương Đào tạo liên tục Nhân lực trình độ cao đẳng Đào tạo văn hai; đào tạo liên thông hệ tập trung 4 năm Đào tạo liên tục Nhân lực trình độ đại học Học sinh, sinh viên chưa có chuyên mơn y tế Đào tạo hệ chính quy Đào tạo hệ quy Đào tạo Đào tạo nâng cao trình độ Đào tạo sau đại học Đào tạo liên tục Nhân lực trình độ tiến sỹ, thạc sỹ Nhân lực chuyên khoa 2, bác sỹ nội trú Đào tạo chuyên khoa, Nội trú BV Nhân lực trình độ trung cấp Đào tạo liên thông vừa làm vừa học Đào tạo liên tục Đào tạo liên tục (74)74 2.1 Tiến thành tựu 2.1.1 Chất lượng nhân lực y tế có nhiều tiến Bên cạnh gia tăng đáng kể số lượng nhân lực, nhiều kết nâng cao chất lượng nhân lực y tế ghi nhận Năm 2008 tổng số CBYT nhà nước 7% cán trình độ sơ học (gồm điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên, dược tá) Số CBYT có trình độ học vấn cao đẳng trung cấp tổng cộng 163 322 người, chiếm khoảng 55% tổng số CBYT Tỷ lệ cán trình độ đại học chiếm 26%, với số lượng 77 395 người Khoảng 2% cán có trình độ thạc sỹ 0,4% CBYT có trình độ tiến sỹ (Hình 9) Cơ cấu bậc học tiến so với năm 2000, giảm tỷ lệ cán có trình độ sơ học tăng tỷ lệ có trình độ cao Trong tương lai số lượng sinh viên tốt nghiệp hệ trung cấp giảm nhiều ngược lại số sinh viên tốt nghiệp hệ cao đẳng tăng lên đáng kể, gần nhiều trường trung cấp nâng cấp lên cao đẳng Với điều kiện Việt Nam chấp nhận tình hình xu hướng vào thời điểm Tuy nhiên năm tới cần nâng tỷ lệ CBYT có trình độ đại học trở lên cho tuyến tỉnh huyện Hình 9: Cơ cấu nhân lực y tế theo trình độ học vấn, 2000 2008 2000 Đại học 22.6% CĐ/TH 48 4% Khác 14.2% Tiến sỹ 0.4% Thạc sỹ 0.3% Sơ học 14.0% 2008 Đại học 25.9% CĐ/TH 54.6% Khác 10.2% Tiến sỹ 0.4% Thạc sỹ 1.8% Sơ học 7.1% Nguồn: Niên giám thống kê y tế năm 2000 2008 [5, 7] (75)75 Bảng 25: Số học viên sau đại học, 2007 Trình độ hình thức đào tạo Tổng số Y tế công cộng ngành Y khoa Các chuyên Dược học 1 Tiến sỹ 244 37 158 49 2 Thạc sỹ 510 62 260 188 3 Chuyên khoa 547 169 369 Chuyên khoa 120 400 452 268 Bác sỹ nội trú 298 298 Tổng số 719 668 537 514 Nguồn: Niên giám thống kê y tế năm 2007 [12] Việc đào tạo bác sỹ, dược sỹ chuyên khoa cấp cấp bác sỹ nội trú truyền thống ngành, năm 1973 sở đào tạo khác Việt Nam chưa đào tạo phó tiến sỹ (nay tiến sỹ) thạc sỹ Đào tạo nội trú loại hình bồi dưỡng đào tạo nhân tài ngành đặc biệt, thời Pháp thuộc Những cán có trình độ sau đại học đóng vai trị quan trọng hệ thống cung cấp dịch vụ y tế, đặc biệt với vai trò đạo tuyến, đào tạo nhân lực khác Từ năm 2000, Bộ Y tế có chương trình xây dựng TTYT chun sâu Ngành y học Việt Nam xây dựng đội ngũ cán khoa học kỹ thuật thực nhiều kỹ thuật đại ngang tầm với nước tiên tiến khu vực giới, ví dụ lĩnh vực ghép tạng, thụ tinh ống nghiệm, mổ thần kinh-sọ não dao Gama; mổ tim hở, nong mạch vành, tách song sinh Bên cạnh đó, nhiều sở y tế chuyên sâu đầu tư trang thiết bị đại, phát triển kỹ thuật, tạo điều kiện thuận lợi cho trình đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát huy khả sáng tạo nhà khoa học [55] 2.1.2 Hệ thống đào tạo y tế mở rộng nâng cao chất lượng Mạng lưới trường đào tạo nhân lực y tế mở rộng, bao gồm trường công trường tư (xem Chương 3) Theo báo cáo Vụ Khoa học - Đào tạo, tiêu tuyển sinh số sinh viên tốt nghiệp trường tăng lần so với năm trước [56] Các chương trình đào tạo nhà trường tất bậc dựa chương trình khung Bộ Giáo dục Đào tạo chương trình Bộ Y tế Hiện có 48 chương trình khung phê duyệt lĩnh vực y dược thuộc ngành học khác cấp đại học, cao đẳng trung cấp [44, 57] Nhà trường có nhiệm vụ xây dựng chương trình chi tiết Về mặt thời gian, tùy theo loại CBYT mà có chương trình năm, năm, năm, năm, năm, năm NVYT thơn/bản có chương trình phù hợp với thời gian đào tạo tháng, tháng Cơ sở vật chất nhiều trường cải thiện Nhiều trường có bệnh (76)76 Nhiều trường đại học xây dựng mơ hình phịng thí nghiệm tiền lâm sàng (Skill Lab) Hiện nay, chương trình NUFFIC Hà Lan hỗ trợ xây dựng phịng thí nghiệm tiền lâm sàng cho trường đại học Chương trình phát triển nhân lực y tế, cấu phần nâng cao lực giảng dạy trường cao đẳng trung cấp y tế Đại sứ quán Hà Lan hỗ trợ, có hoạt động xây dựng phịng thí nghiệm tiền lâm sàng cho 11 trường cao đẳng trung cấp y tế Trong vòng 10 năm qua, hỗ trợ kỹ thuật tài tổ chức quốc tế, có đổi phương pháp giảng dạy trường Một số trường đại học y sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực, dựa vào cộng đồng Chương trình giảng dạy kết hợp với phịng thí nghiệm tiền lâm sàng thực tập sức khỏe sinh sản phát triển Đại học Y Huế với giúp đỡ Pathfinder International Một số phương pháp giảng dạy giảng dạy dựa vào vấn đề (problem based learning) áp dụng số trường, Đại học Y Hà Nội Đại học Y tế công cộng Đại học Y Dược Cần Thơ áp dụng phương pháp học tập theo block phủ Hà Lan giúp đỡ 2.1.3 Nhiều sách ban hành thực nhằm nâng cao lực chuyên môn cán y tế Để nâng cao trình độ CBYT sở y tế, Bộ Y tế ban hành sách về đào tạo liên thông (Thông tư 06/2008/TT-BYT), cho phép sử dụng kết học tập có người học để học tiếp trình độ cao ngành nghề chuyển sang ngành đào tạo, hình thức giáo dục trình độ đào tạo khác Đào tạo liên thông áp dụng cho sở đào tạo nhân lực y tế trình độ đại học, cao đẳng, từ trình độ cao đẳng, trung cấp, theo hình thức vừa làm vừa học, tập trung năm theo chương trình Bộ Giáo dục Đào tạo Bộ Y tế ban hành Như nêu Chương 3, số vùng thiếu nhân lực y tế, Thông tư 06 cho phép đào tạo hợp đồng theo địa Đối tượng đào tạo theo địa CBYT vùng khó khăn, nơng thơn tuyến xã có cam kết sau tốt nghiệp trở lại công tác địa phương Song song với hệ có hệ tập trung năm nhằm tăng cường bác sỹ, dược sỹ làm việc tuyến y tế sở đào tạo lên bậc đại học để sau tốt nghiệp trở địa phương nơi cử học tiếp tục làm việc tốt Những sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho khu vực xa, tạo điều kiện cho CBYT tiếp cận với hội học tập nâng cao tay nghề Để nâng cao lực đội ngũ CBYT đương chức, năm 2008, Bộ Y tế ra Thông tư số 07/2008/TT-BYT hướng dẫn công tác đào tạo liên tục CBYT Theo thông tư loại hình đào tạo liên tục bao gồm: a) đào tạo bồi dưỡng để cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ thuật thuộc lĩnh vực chuyên môn đảm nhận; b) đào tạo lại; c) đào tạo theo nhiệm vụ đạo tuyến; d) đào tạo chuyển giao kỹ thuật e) khoá đào tạo chuyên môn nghiệp vụ khác ngành y tế mà không thuộc hệ thống cấp quốc gia Thông tư nêu rõ số đơn vị học trình (số giờ) mà CBYT cần phải tích lũy năm thơng qua khóa đào tạo lại Bộ Y tế quy định đơn vị ủy quyền thực khóa đào tạo lại Đây tiền đề cho việc triển khai Luật Khám bệnh, chữa bệnh, đào tạo liên tục bắt buộc CBYT (77)77 triển khai gần năm Bộ Y tế có kế hoạch đánh giá kết triển khai chương trình để có điều chỉnh thích hợp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Luân phiên CBYT từ tuyến hỗ trợ tuyến dưới” để thực thường xuyên, lâu dài nước [36] Ưu điểm đề án 1816 học tập theo ekip, chuyển giao kỹ thuật chỗ điều kiện cụ thể bệnh viện Trình độ cán tuyến nâng cao, họ có khả thực nhiều ca phẫu thuật chỗ mà không cần phải chuyển tuyến [58] Những kết ban đầu cho thấy Đề án có hiệu quả, giúp nâng cao nhanh chất lượng dịch vụ KCB tuyến trước, đồng thời góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến TW thành phố lớn Bộ phê duyệt “Đề án mời giáo sư, phó giáo sư chuyên gia ngành y tế nghỉ hưu cịn sức khoẻ, tự nguyện tham gia cơng tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn dịch vụ y tế" theo Quyết định số 1278/QĐ-BYT, Bộ trưởng Bộ Y tế Trong thời gian tới, Bộ Y tế có định hướng triển khai đề án số trường đại học, để tăng cường chất lượng đào tạo nghiên cứu nhà trường Nhằm bảo đảm chất lượng đào tạo nói chung đào tạo ngành y nói riêng, Bộ Giáo dục Đào tạo Quyết định số 29/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 06/06/2008, ban hành quy định chu kỳ quy trình kiểm định chất lượng chương trình giáo dục trường đại học, cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp Bộ Lao động - Thương binh Xã hội Quyết định số 08/2008/QĐ-BLĐTBXH, ngày 25/03/2008, ban hành quy định quy trình kiểm định chất lượng dạy nghề Chỉ thị 06/2008/CT-BYT Bộ trưởng Bộ Y tế, ngày 27/06/2008, việc tăng cường chất lượng đào tạo nhân lực y tế, yêu cầu sở đào tạo nhân lực y tế, sở y tế có học sinh, sinh viên y dược đến thực tập, thực hành phải thực tốt số công việc Cụ thể, phải tuyển sinh theo định mức số sinh viên/giảng viên, tỷ lệ sinh viên hệ quy tổng số sinh viên Chỉ thị yêu cầu sở đào tạo nhân lực y tế phải có kế hoạch đầu tư để đảm bảo điều kiện sở vật chất, trang thiết bị trình độ đội ngũ giáo viên theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo Điều kiện thực hành, thực tập chuyên môn trường phải đạt quy chuẩn chuyên môn theo quy định Bộ Y tế Điều kiện thực hành, thực tập chuyên mơn ngồi trường phải đảm bảo theo quy định hành 2.2 Bất cập thách thức 2.2.1 Những bất cập lực chuyên môn cán y tế Bất cập trình độ cán y tế (78)78 Bảng 26: Cơ cấu cán y tế theo chuyên ngành bậc học, 2008 Ngành học/bậc học Số lượng Cơ cấu trình độ theo loại cán (%) Bác sỹ 56 208 100,0 Sau đại học 098 10,8 Đại học 50 110 89,2 Dược sỹ 32 830 100,0 Đại học sau đại học 10 524 32,1 Dược sỹ kỹ thuật viên dược trung cấp 12 533 38,2 Dược tá sơ học (công nhân dược) 726 29,7 Điều dưỡng, hộ sinh 90 024 100,0 Điều dưỡng, hộ sinh (ĐH) 272 2,5 Điều dưỡng, hộ sinh (CĐ, TC) 77 004 85,5 Điều dưỡng, hộ sinh (sơ học) 10 748 11,9 Kỹ thuật viên y học 15 682 100,0 Kỹ thuật viên y học (ĐH) 806 11,5 Kỹ thuật viên y (CĐ, TC) 13 876 88,5 Y sỹ 49 213 16,5 Lương y 882 0,3 Cán chuyên ngành khác 54 308 100,0 Trình độ đại học 13 192 24,3 Trình độ cao đẳng trung cấp 11 577 21,3 Khơng rõ trình độ 29 539 54,4 Cộng 299 100 100,0 Nguồn: Niên giám thống kê y tế năm 2008 [7] Số cán có trình độ cao cịn phân bổ chưa hợp lý Số lượng CBYT nhà (79)79 Bảng 27: Phân bổ trình độ cán theo tuyến, 2008 Trung ương Tỉnh Huyện Tổng Trình độ cán Số người % Số người % Số người % Số người % Số người % Sau đại học 578 54 713 41 327 0 618 100 Đại học 14 343 21 28 086 42 17 413 26 010 10 66 852 100 Cao đẳng, trung cấp 13 753 50 354 33 45 978 30 42 526 28 152 611 100 Sơ học 093 13 769 24 882 25 965 38 15 709 100 Ngành khác 811 20 12 984 54 745 24 704 24 244 100 Tổng 38 578 15 97 906 37 73 345 28 56 205 21 266 034 100 Chú thích: Số liệu khơng tính sở sản xuất kinh doanh dược nhà nước gồm 19 171 lao động Nguồn: Niên giám thống kê y tế năm 2008 [7] Trình độ cán thuộc hệ YTDP yếu Số lượng cán có trình độ đại học ở hệ thống dự phòng thấp (11,2%), có 2% có bằng/chứng chuyên ngành y học dự phịng (y tế cơng cộng, y học lao động…) [59] Số cán quản lý đào tạo chun lĩnh vực quản lý cịn ít, ảnh hưởng không tốt đến hiệu hoạt động nhiều sở y tế, có việc thực Nghị định 43 tự chủ đơn vị nghiệp [8] Trình độ CBYT tuyến thấp, nên khả đáp ứng dịch vụ CSSK và tỷ lệ sai sót chẩn đoán, điều rị phổ biến Số liệu nghiên cứu cho thấy [60], năm 2001, có 64% bệnh nhân chuyển tuyến từ bệnh viện tỉnh huyện lên bệnh viện trung ương chẩn đoán xác từ sở tuyến có 51% bệnh nhân chuyển từ tuyến huyện lên tuyến tỉnh chẩn đốn xác từ tuyến huyện Tuy mức tăng lên 75% 59% tương ứng năm 2003, rõ ràng tỷ lệ chẩn đốn sai bệnh viện tuyến cịn cao [61] Khả thực nhiệm vụ kỹ thuật yếu Chất lượng dịch vụ y tế sở bị ảnh hưởng thiếu cán số chuyên ngành y học sở, bệnh xã hội, nhi khoa… Cũng trình độ CBYT tuyến thấp, nên khả thực nhiệm vụ kỹ thuật phân tuyến chưa đạt Kết nghiên cứu đánh giá khả thực nhiệm vụ chuẩn TYT xã báo cáo Đánh giá Dự án Y tế Nông thôn (Dự án váy vốn Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) năm 2008 cho thấy năm 2006-2007 79,1% TYT xã có khả thực tối thiểu 60% quy trình kỹ thuật giao trách nhiệm thực tuyến xã [62] Có lẽ lý chất lượng dịch vụ y tế thấp, mà người dân thường bỏ qua tuyến dưới, thẳng lên tuyến để nhận dịch vụ y tế dẫn đến tình trạng tải bệnh viện trung ương (80)80 Tình trạng thiếu cán có trình độ chun sâu số lĩnh vực ảnh hưởng tới khả đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ người dân Theo báo cáo đánh giá hệ thống CSSK bà mẹ trẻ em nước số cán đào tạo gây mê hồi sức ngoại sản nhiều tỉnh thiếu, có tới tỉnh khơng thể thực mổ đẻ tuyến huyện [64] Đến mổ nội soi chủ yếu thực bệnh viện trung ương tỉnh có kinh tế Nhiều kỹ thuật ghép gan, ghép thận, ghép tim chuyển giao công nghệ nước ta gần 30 năm rồi, việc áp dụng diện rộng cịn hạn chế Tốc độ áp dụng cơng nghệ phạm vi rộng diễn chậm, phần thiếu trang thiết bị, phần thiếu chuyên gia có kỹ sử dụng thiết bị đại [41] Mặc dù có tình trạng thiếu cán chun môn sâu số lĩnh vực lực đào tạo sau đại học trường, viện có hạn, thiếu nhiều điều kiện, trình độ giáo viên, sở vật chất, thiết bị giảng dạy Ngồi thiếu sách đãi ngộ hấp dẫn, người đào tạo chuyên sâu có kỹ dễ tìm việc khu vực tư nhân, thành thị, nên khó thu hút cán có trình độ chuyên môn giỏi làm việc tuyến tỉnh, huyện 2.2.2 Những bất cập hệ thống đào tạo cấp văn Hệ thống đào tạo cấp văn bao gồm trường đào tạo chương trình từ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng đến đại học, gồm đào tạo trước hành nghề, nâng cao trình độ học sau đại học Có nhiều yếu tố tác động đến trình độ/năng lực CBYT trường, chương trình đào tạo yếu tố Bên cạnh đó, yếu tố khác số lượng trình độ sinh viên tuyển vào, sở vật chất trường, đội ngũ giảng viên, quy trình đào tạo chế đảm bảo chất lượng đào tạo trường yếu tố không phần quan trọng Chất lượng tuyển sinh vào nhiều trường có xu hướng giảm Do nhiều sách dẫn đến tăng tiêu tuyển sinh, cho phép nhận sinh viên điểm thi thấp, nên chất lượng đầu vào chương trình đào tạo giảm đi, có nguy ảnh hưởng tới chất lượng đầu ra, tức NVYT tốt nghiệp Đồng thời, tiêu chí để nhận sinh viên y dược chủ yếu dựa vào điểm thi, đạo đức sinh viên chưa quan tâm mức Một yếu tố tác động đến việc tăng tiêu tuyển sinh trường áp lực tự chủ theo Nghị định 43 áp dụng trường đào tạo lĩnh vực y, dược Do kinh phí (NSNN ít, học phí thấp), chi phí đào tạo lại tăng liên tục giai đoạn qua, giải pháp trường để đảm bảo thu nhập cho cán chi phí hoạt động khác phải tăng tuyển sinh [63] Hiện số bình quân trường đào tạo nhân lực y tế 6,5 học viên đại học/giảng viên [65] Dù số trung bình thấp quy định theo Chỉ thị 06/2008/CT-BYT việc tăng cường chất lượng đào tạo nhân lực y tế, số trường có số cao (18 sinh viên/giảng viên Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 12 Trường Đại học Răng-Hàm-Mặt năm 2007) [44, 65].Vấn đề tải thường nặng trường đào tạo nhiều cấp (ví dụ vừa đào tạo học, vừa đào tạo cao đẳng) Điều cho thấy trường tiếp tục tăng tiêu tuyển sinh nay, vấn đề chất lượng đào tạo bị ảnh hưởng lớn trường không đủ nhân lực sở vật chất đảm bảo cho việc giảng dạy [63] (81)81 vào sở đào tạo, đặc biệt trường có điểm chuẩn đầu vào cao Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh [57] Điều tất nhiên có ảnh hưởng đến trình độ CBYT tốt nghiệp trường Tuy nhiên đào tạo cử tuyển giải trước mắt vấn đề ưu tiên vùng miền, dân tộc Vì vậy, để tăng hiệu thiết cần giám sát, hỗ trợ công việc sau bác sỹ cử tuyển trường tạo điều kiện cho họ đào tạo liên tục Hiện trường đại học tư đào tạo điều dưỡng, kỹ thuật y học, y tế công cộng quản lý bệnh viện Điểm chuẩn tuyển sinh đầu vào trường đại học tư thấp so với trường công chuyên ngành có đào tạo tư nhân Ví dụ năm 2009, điểm chuẩn ngành điều dưỡng trung bình trường công lập 18,4, trường tư nhân có cơng bố điểm chuẩn trung bình 15, so với điểm sàn 14 cho khối B trường xét tuyển chưa thi tuyển Do cịn có băn khoăn trình độ sinh viên tốt nghiệp trường ngồi cơng lập chất lượng thực hành KCB họ Bên cạnh đó, số báo cáo cịn cho thấy trường ngồi cơng lập tăng số lượng đầu vào để bù đắp chi phí giảng dạy, học phí đủ cho 40% chi phí giảng dạy thuế [63] Vì việc giám sát chất lượng giảng dạy trường tư phải đặc biệt trọng Nhiều chương trình chưa cập nhật theo thời hạn năm Hiện Bộ Y tế phê duyệt 48 chương trình đào tạo cấp từ trung cấp tới sau đại học Căn chương trình khung ban hành, Giám đốc học viện Hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng tổ chức xây dựng chương trình giáo dục cụ thể trường; tổ chức biên soạn duyệt giáo trình mơn học để sử dụng thức trường sở thẩm định Hội đồng thẩm định giáo trình Giám đốc Hiệu trưởng thành lập (82)82 Bảng 28: Một số ngành đào tạo chương trình đào tạo Loại hình Ts Ths CK2 CK1 học Đại đẳng Cao Trung cấp Y đa khoa x x x x x Dược x x x x x x x Y học cổ truyền x x x x x x x Răng hàm mặt x x x x x x Điều dưỡng x x x x Hộ sinh x Y tế công cộng x x x x Kỹ thuật y học x x x Y học dự phòng x x x x x Nguồn: Vụ Khoa học- Đào tạo, Bộ Y tế Thông thường, chương trình đào tạo phải cập nhật sau năm Nhưng có chứng cho thấy nhiều chương trình khơng cập nhật, vấn đề thay đổi xã hội mơ hình bệnh tật, phương pháp chẩn đốn điều trị, sách y tế, chưa đưa vào giảng dạy kịp thời [66] Trong năm qua, Bộ Y tế đạo trường cập nhật chương trình đào tạo đại học, bác sỹ đa khoa, cử nhân kỹ thuật y học, dược sỹ Hiện tại, chương trình chưa Bộ Giáo dục Đào tạo phê duyệt Do hạn chế kinh phí chế, cịn nhiều chương trình chưa cập nhật theo thời hạn năm Điều phần ảnh hưởng tới tính đại chương trình chất lượng đào tạo trường Bên cạnh chương trình khung Bộ Y tế Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành, việc xây dựng cập nhật chương trình chi tiết trường chưa giám sát, phụ thuộc vào việc tổ chức giảng dạy sở đào tạo Do vậy, sở thực kiểm định chất lượng đào tạo việc giám sát đưa vào hoạt động thường quy trường góp phần nâng cao chất lượng đào tạo Cơ sở vật chất nhiều thiếu thốn Hiện sở đào tạo nhân lực y tế nhiều thiếu thốn sở vật chất, đặc biệt sở thực tập, bệnh viện, labo y học sở thư viện Bộ Y tế có nhiều sách tạo điều kiện giúp đỡ sở đào tạo đưa sinh viên thực hành, thực tập, Thông tư hướng dẫn kết hợp viện - trường (09/2008/TT-BYT ngày 01/08/2008) Tuy nhiên điều kiện khó khăn kinh phí cở sở hạ tầng, nhiều trường chưa có bệnh viện thực hành, Đại học Y Thái Bình, Đại học Điều dưỡng Nam Định (83)83 trường khơng có đủ kinh phí trả cho bệnh viện khơng có đủ giảng viên để giám sát học viên bệnh viện, ảnh hưởng không tốt đến việc thực tập sinh viên Một khó khăn lớn mà trường gặp phải thiếu phòng thực hành y học sở [44] Bộ Y tế có kế hoạch huy động vốn vay từ Ngân hàng ADB để giúp 18 trường trực thuộc Bộ nâng cấp phòng thực hành y học sở Các trường cần có kế hoạch tiếp nhận triển khai sở thực hành này, việc bố trí sở vật chất đào tạo nhân lực để vận hành trang thiết bị cung cấp [57] Các điều kiện học tập cần thiết, thư viện, tài liệu học tập, phòng học, thiếu thốn tất trường công tư [63] Số lượng chất lượng giảng viên nhiều bất cập Giảng viên trường bao gồm giảng viên hữu giảng viên thỉnh giảng Giảng viên thỉnh giảng thường cán có kinh nghiệm bệnh viện, viện nghiên cứu Tuy nhiên, trình độ giảng viên có chênh lệch lớn trường Trình độ giảng viên trường lớn thuộc thành phố lớn Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh cao so với khu vực khác Điều cho thấy khả năng có chênh lệch chất lượng giảng dạy trường Có thể suy nghĩ đến chế tài chính, hợp tác để trao đổi giảng viên, tạo điều kiện nâng cao chất lượng giảng dạy trường khu vực [63] Mặc dù trình độ giảng viên trường cải thiện [44], khó khăn để đạt mục tiêu Chính phủ trình độ giảng viên vào năm 2020 với 90% giảng viên đại học 70% giảng viên cao đẳng có trình độ thạc sỹ trở lên; 75% giảng viên đại học 25% giảng viên trường cao đẳng có tiến sỹ [67] Một lý thiếu hỗ trợ quan chủ quản kinh phí cho giảng viên học nâng cao, khả ngoại ngữ cịn hạn chế khiến họ khó tiếp cận với chương trình học bổng phủ để học thạc sỹ tiến sỹ nước Hiện nay, tất trường đại học thiếu giáo viên dạy y học sở [44] Các chương trình học bổng chủ yếu khu trú vào số lĩnh vực y tế cơng cộng, quản lý Bên cạnh đó, trình độ ngoại ngữ giảng viên trường yếu, hội tìm kiếm học bổng giảng viên y học sở trở nên khó khăn Hơn nữa, tuyển sinh viên học ngành y học sở khó ngành có thu nhập thấp Cơng tác đào tạo, bồi dưỡng giảng viên kế cận làm chưa tốt Hiện có khoảng phần ba số giảng viên đại học trung cấp có 20-30 năm tuổi nghề khoảng 1/3 giảng viên có năm kinh nghiệm, cần phải kèm cặp hỗ trợ phát triển nghề nghiệp [44].Ngay trường lớn Đại học Y Hà Nội, giáo sư [68] Do nhà trường cần có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán kế cận, có trình độ cao (84)84 Số sinh viên tốt nghiệp tăng, chưa đáp ứng yêu cầu chất lượng Còn nhiều băn khoăn chất lượng CBYT, đặc biệt bác sỹ trường, khả thực công việc cách độc lập Hiện số lượng sinh viên giữ lại để đào tạo nội trú (10%) Số cịn lại trường cần phải có kèm cặp nhiều công việc Một lý khiến chất lượng CBYT trường thấp liên quan đến tình trạng thiếu sở điều kiện thực tập trình học tập, kể đào tạo sau đại học [69] Số trường quan tâm đến khả làm việc độc lập, đáp ứng nhu cầu xã hội sinh viên tốt nghiệp cịn Hiện có Khoa Y, Đại học Tây Nguyên có điều tra khả đáp ứng sinh viên sở làm việc Hằng năm, Đại học Y tế Cơng cộng có họp với đơn vị tuyển dụng nơi có cựu học viên làm việc để tìm hiểu khả đáp ứng với công việc Hai đơn vị có điều chỉnh chương trình giảng dạy thích hợp nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội ngày tốt Một điều kiện để đánh giá lực làm việc sinh viên phải có chuẩn để đánh giá Quyển sách xanh trường đại học y xây dựng lực bác sỹ đa khoa cập nhật, chưa có chuẩn chuyên ngành khác [66] Bộ Y tế dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh Quốc hội thông qua tháng 11 năm 2009 Luật yêu cầu CBYT phải đạt chuẩn lý thuyết thực KCB Chỉ có người đạt chuẩn cấp chứng hành nghề Điều cho thấy thách thức cho trường đào tạo nhân lực y tế, đặc biệt cán làm lâm sàng (bác sỹ - điều dưỡng) Các trường đào tạo bắt buộc phải thực kiểm định chất lượng đào tạo phải dựa vào chuẩn lực sinh viên tốt nghiệp để cập nhật chương trình đào tạo, bố trí giảng viên sở vật chất phù hợp để sinh viên tốt nghiệp trường đáp ứng tốt kỳ thi sát hạch cấp chứng hành nghề Bộ Y tế có kế hoạch giúp đỡ trường chỉnh sửa chương trình đào tạo phù hợp, đáp ứng yêu cầu sát hạch cấp chứng hành nghề thông qua dự án vay ADB viện trợ từ AusAID [63] Hơn thế, đến năm 2010, thỏa thuận công nhận cấp tương đương điều dưỡng nước khối ASEAN có hiệu lực Để chuẩn bị cho q trình đó, điều quan trọng phải thực có hiệu Luật Khám bệnh, chữa bệnh, trường đào tạo điều dưỡng phải có chương trình chuẩn, tương đương với nước khối ASEAN để thực dự án, xuất điều dưỡng sang nước này, ngược lại, cho phép điều dưỡng nước sang hành nghề Việt Nam mà đảm bảo chất lượng làm việc 2.2.3 Những bất cập đào tạo liên tục Dù Nhà nước ban hành Thông tư số 07/2008/TT-BYT, ngày 28/05/2008, hướng dẫn công tác đào tạo liên tục CBYT, việc triển khai công tác đào tạo liên tục nhiều bất cập, thiếu chế kiểm định chất lượng chương trình đào tạo chế buộc tất CBYT phải tuân thủ quy định, thiếu điều phối chung để việc triển khai chương trình có hiệu Thiếu chế quản lý nội dung chất lượng đào tạo liên tục (85)85 lý quản lý bệnh viện, kỹ lãnh đạo, hội nhập kinh tế quốc tế nguyên lý kinh tế y tế [70] Bộ Y tế thành lập Ban Đào tạo lại, với tham gia Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Khoa học - Đào tạo số đơn vị tham gia đào tạo Đại học Y tế Công cộng, Viện Vệ sinh Y tế Cơng cộng thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm tin học Bộ Y tế, lãnh đạo Thứ trưởng phụ trách công tác đào tạo Đại học Y tế Công cộng Viện Vệ sinh y tế Cơng cộng TP Hồ Chí Minh hai đơn vị phân công tổ chức thực lớp đào tạo lại cho hai miền Bắc Nam Trong tương lai có trung tâm đào tạo lại Đại học Y Huế tham gia vào trình đào tạo [68] Trong giai đoạn thực tự chủ theo Nghị định 43, cán lãnh đạo của đơn vị có nhu cầu học tập thêm nhiều kỹ quản lý [70] Bộ Y tế có định hướng định hướng chuẩn hố số kỹ lãnh đạo quản lý bắt buộc cán lãnh đạo quản lý Về chun mơn y tế, vùng khó khăn tuyến y tế sở có CBYT trình độ thấp hơn, có nhu cầu củng cố, cập nhật nâng cao trình độ cao nơi khác Chính phủ có chương trình đầu tư lớn để xây dựng, cải tạo, nâng cấp sở y tế tuyến huyện, xã, KCB (theo Quyết định Thủ tướng Chính phủ số 225/2005/QĐ-TTg số 47/2008/QĐ-TTg), YTDP (theo Quyết định số 1402/2007/QĐ-TTg) tuyến xã thuộc vùng khó khăn (theo Quyết định số 950/2008/QĐ-TTg) Trong có mục tiêu nâng cao lực chun mơn, kỹ thuật CBYT, ưu tiên tập trung đào tạo, bồi dưỡng năm đầu thực Đề án để kịp có cán đủ lực sử dụng, phát huy hiệu trang thiết bị đầu tư Nhiều lớp đào tạo ngắn hạn khác dự án tổ chức thường có chủ đề trùng lặp nhiều [66] Các chủ đề khơng đáp ứng nhu cầu thực tế đơn vị Hiện có loại hình đào tạo theo hợp đồng với sở đào tạo Loại hình đáp ứng nhu cầu thật CBYT sở Cơ sở y tế muốn đào tạo theo hợp đồng phải có nguồn kinh phí chi trả cho hợp đồng đào tạo Chất lượng khóa đào tạo chưa cao, lại chủ yếu giảng dạy lý thuyết, có điều kiện thực hành [44], vậy, CBYT phần không hứng thú tham gia khóa học ngắn hạn nói Những cản trở thực sách đào tạo liên tục Một hạn chế lớn lớp đào tạo ngắn hạn thiếu kinh phí, phần định mức thấp Hiện kinh phí đào tạo lại Bộ Y tế cịn hạn chế, đủ cho 50 lớp với khoảng 2000 học viên đơn vị trực thuộc Bộ Y tế Do nhiều CBYT có nhu cầu khơng thể tham gia Đối với chương trình đào tạo theo Quyết định 225/2005/TTg đầu tư cho tuyến huyện giai đoạn 2005-2008, năm kinh phí cho khoảng tỷ đồng Nhưng theo Quyết định 47/TTg đầu tư cho bệnh viện tuyến huyện giai đoạn 2008-2010 kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lực chuyên môn cho CBYT sử dụng dự toán chi thường xuyên năm theo quy định Luật NSNN Theo Quyết định 1402/2007/QĐ-TTG, ngân sách địa phương ưu tiên bố trí kinh phí để thực nhiệm vụ cụ thể Đề án để củng cố phát triển Trung tâm YTDP tuyến huyện Đối với khu vực khó khăn, điều khơng phải dễ thực Có nơi có kinh phí (theo đề án 1816), khơng thực (86)86 trình đạo tạo khác, khơng có người thực nhiệm vụ chun mơn [62] Vì cần phải có chế độ đầu tư đủ địa điểm, thời gian đào tạo phải thuận lợi người học [65] Hiện thiếu cán làm công tác quản lý đào tạo sở, kể đơn vị trung ương có cán đào tạo bổ túc kiến thức quản lý đào tạo; việc điều phối lớp đào tạo ngắn hạn chưa thực Có tình trạng trùng chéo chủ đề lớp Để khắc phục tình trạng này, Thơng tư 07/2008/TT-BYT Bộ Y tế đào tạo liên tục CBYT nêu rõ số đơn vị học trình (số giờ) mà CBYT cần phải tích lũy năm thơng qua khóa học đào tạo lại Bộ Y tế quy định đơn vị ủy quyền thực khóa đào tạo lại Đây tiền đề cho việc triển khai Luật Khám bệnh, chữa bệnh, dự kiến đào tạo liên tục bắt buộc CBYT Tuy nhiên, chưa có quy định bắt buộc CBYT phải theo học khóa ngắn hạn Nhà nước có kế hoạch cho CBYT thơn/bản đào tạo ngắn hạn Hiện có nhiều chương trình đạo tạo khác cho đối tượng này, ví dụ chương trình nhà nước tài trợ, nhà tài trợ GAVI, trước chương trình đào tạo Sida tài trợ Vấn đề lớn với chương trình đào tạo y tế thôn/bản liên quan đến đầu vào phải có đủ trình độ văn hố để học kỹ phù hợp với nhiệm vụ y tế thôn/bản vùng sâu, vùng xa thiếu người, đặc biệt thiếu phụ nữ có đủ trình độ cần thiết [71] 2.2.4 Một số bất cập chung quản lý đào tạo y tế Việc kiểm định công nhận chất lượng đào tạo nhiều hạn chế Kiểm định chất lượng đào tạo giải pháp đảm bảo chất lượng đào tạo Hiện Bộ Giáo dục Đào tạo quy chế lộ trình thực kiểm định chất lượng đào tạo quy chế đào tạo theo tín Bộ Y tế có Chỉ thị 06/2008/CT-BYT, ngày 27/06/2008 “Về việc tăng cường chất lượng đào tạo nhân lực y tế” Tuy nhiên, việc thực kiểm định chất lượng đào tạo đảm bảo chất lượng trường đại học cịn hạn chế Hiện có số trường (Đại học y tế công cộng) nộp báo cáo đánh giá nội cho Cục Khảo thí kiểm định chất lượng Việc giám sát thực quy chế đảm bảo chất lượng đào tạo từ phía Bộ Y tế cịn nhiều khó khăn thiếu nguồn lực [44] Đặc biệt với trường đào tạo ngồi cơng lập, việc giám sát đảm bảo chất lượng từ phía Bộ Y tế cịn chưa chặt chẽ Kinh phí cho đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu (87)87 Bảng 29: Ngân sách nhà nước dành cho đào tạo ngành y tế, 2000~2007 Năm NSNN dành cho y tế (tỷ đồng) đào tạo (tỷ đồng) NSNN cho Tỷ trọng (%) 2000 098,70 87,97 1,73 2005 18 976,30 295,32 1,56 2007 31 481,16 382,80 1,22 Nguồn: Niên giám Thống kê y tế năm Một nghiên cứu năm 2001 thiết kế phương pháp thực tính tốn chi phí đào tạo ngành y Việt Nam [72] Theo kết nghiên cứu, năm 1997, ước tính chi phí đào tạo bác sỹ Trường Đại học Y khoa Thái Bình 111 462 989 VND (US$9527) Chi phí đào tạo bác sỹ cao 14 lần so với đào tạo điều dưỡng Hà Nội Đào tạo bác sỹ đầu tư lớn đòi hỏi nhiều thời gian Trong việc lập kế hoạch phát triển nhân lực, nhà hoạch định sách chưa quan tâm mức đến chi phí hiệu chi phí để xác định cấu đào tạo cho phù hợp, mơ hình đào tạo có hiệu chi phí, cuối liên quan đến đầu phối hợp loại CBYT khác để tìm mơ hình sử dụng nhân lực tối ưu 3 Những vấn đề ưu tiên 3.1 Chất lượng đào tạo trường y tế chưa cao Các chương trình đào tạo chưa cập nhật kịp thời (cả chương trình ngắn dài hạn) Thiếu chế bắt buộc thực kiểm định chất lượng đào tạo Thiếu hội thực hành trình đào tạo 3.2 Năng lực thực hành chun mơn NVYT tốt nghiệp cịn yếu Thiếu hình thức đào tạo thực hành tiếp tục sau tốt nghiệp (chỉ có 10% bác sỹ trường đào tạo nội trú) Thiếu tiêu chuẩn chế đánh giá lực thực hành để sử dụng cấp chứng hành nghề 3.3 Cơ chế đào tạo liên tục cịn yếu, khu vực khó khăn Cơ chế quản lý nhà nước đào tạo liên tục yếu- thiếu hướng dẫn, thiếu tiêu chuẩn chế kiểm định chất lượng lớp đào tạo liên tục Nguồn kinh phí để đào tạo liên tục hạn chế, thiếu hỗ trợ kinh phí cho cán tham gia đào tạo liên tục, đặc biệt vùng khó khăn (88)88 Chương 5: Quản lý sử dụng nhân lực y tế Chương đánh giá thực trạng vấn đề liên quan tới công tác quản lý sử dụng nhân lực y tế, làm rõ mặt thực có hiệu bất cập, thách thức Quan niệm quản lý, điều hành nhân lực y tế đề cập cách khái quát, làm sở cho việc đánh giá thực trạng Trên sở phân tích thực trạng cơng tác quản lý sử dụng nhân lực y tế, chương xác định vấn đề ưu tiên khuyến nghị giải pháp cho vấn đề ưu tiên 1 Quan niệm quản lý điều hành nhân lực y tế Quản lý nhà nước điều hành nhân lực y tế tiến hành cấp trung ương, cấp tỉnh/thành phố, huyện cấp sở (bệnh viện, TTYT, viện, trường…) với đặc điểm vai trò khác Quản lý, điều hành cấp vĩ mơ có vai trị quan trọng, trước hết việc hoạch định sách kế hoạch, chiến lược phát triển sử dụng nhân lực Ban hành chế tiêu chuẩn bảo đảm chất lượng nhân lực chất lượng dịch vụ y tế nhiệm vụ Nhà nước, đặc biệt nhân lực y tế khác với nhân lực ngành khác Để hỗ trợ quản lý nhà nước y tế, hệ thống thông tin quản lý y tế cần hoạt động hiệu cấp, đáp ứng với thay đổi sách nhân lực, phục vụ giám sát việc tuân thủ kế hoạch, quy chế kết hoạt động Cuối cùng, quản lý nhà nước đòi hỏi phải huy động nguồn lực tài để nâng cao hiệu nhân lực y tế qua đào tạo nâng cao lực tăng chế độ đãi ngộ gắn với kết làm việc Quản lý, điều hành cấp tỉnh/thành phố có vai trị quan trọng việc triển khai thực sách, kế hoạch Nhà nước, với cấp trung ương tiến hành xây dựng tiêu chuẩn, thủ tục chuyên môn hướng dẫn, theo dõi, giám sát việc thực tất sở y tế; cung cấp liệu cho báo cáo phản hồi cho cấp dưới; loại bỏ rào cản địa phương để chuẩn bị, triển khai, trì thường xuyên nâng cao chất lượng nhân sự; huy động nguồn lực đầu tư nguồn tài giải vấn đề sức khỏe đặc thù địa phương Với đạo hỗ trợ cấp trên, cấp sở (huyện, xã) có trách nhiệm hướng dẫn thường xuyên theo dõi, giám sát tất NVYT thực tốt trách nhiệm họ nhiệm vụ xác định mô tả công việc phù hợp với thủ tục điều hành công việc; quản lý nhân hoạt động liên quan đến nhân cấp sở, có nhiệm vụ quan trọng tạo động lực, bảo đảm môi trường làm việc hỗ trợ công việc nhân lực y tế; đề xuất việc huy động nguồn lực nguồn tài trợ để nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ 2 Đánh giá thực trạng 2.1 Những tiến thành tựu (89)89 việc tạo động lực Mục cuối phân tích tình hình lực quản lý hệ thống y tế 2.1.1 Bộ Y tế bộ, ngành xây dựng kế hoạch, chiến lược, sách sự lãnh đạo, đạo Đảng Chính phủ Nghị 46/NQ-TW Bộ Chính trị, Chỉ thị 06/NQ-TW Ban Bí thư, Nghị Quyết 18/2008/QH12 Quốc hội, Quy hoạch tổng thể ngành y tế văn đạo quan trọng định hướng cho ngành y tế xây dựng kế hoạch, chiến lược, sách y tế, có nhân lực y tế Quyết định Thủ tướng Chính phủ số 243/2005/QĐ-TTG, ngày 05/10/2005, ban hành chương trình hành động Chính phủ thực Nghị số 46/NQ-TW Quyết định Thủ tướng phủ số 402/2009/QĐ-TTg việc ban hành kế hoạch hành động Chính phủ thực Nghị Quyết số 18/2008/QH12 hướng dẫn cụ thể để Bộ Y tế xây dựng sách kế hoạch Việc quản lý nhân lực y tế, từ khâu đào tạo, tuyển dụng, đến sử dụng, đãi ngộ… điều tiết nhiều văn pháp luật, Luật Giáo dục, Pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân, Luật Cán bộ, công chức, Luật Thi đua khen thưởng, Chương trình cải cách hành quốc gia nhiều văn quy phạm pháp luật khác Để quản lý cán bộ, cơng chức, Chính phủ giao cho chịu trách nhiệm xây dựng sách quản lý cán theo chức năng, nhiệm vụ Bộ Y tế giao trách nhiệm quy hoạch cán bộ; cấp, thu hồi chứng hành nghề y, dược tư nhân bệnh viện sở có đầu tư nước ngồi; xây dựng thực sách đào tạo CBYT; quản lý ngạch viên chức chuyên ngành y tế theo quy định pháp luật [73] Các sách cụ thể trình bày tóm tắt mục phù hợp Đối với chức xây dựng thực sách khác quản lý nhân lực, ngành y tế phụ thuộc vào nhiều bộ, ngành khác Theo Nghị định Chính phủ, Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm xây dựng đề án phân công, phân cấp cán bộ, công chức biên chế hành chính, nghiệp nhà nước; đào tạo, bồi dưỡng; chế độ tiền lương, phụ cấp; sử dụng, đánh giá, luân chuyển; khen thưởng, kỷ luật; bổ nhiệm; tổng hợp biên chế năm quan nhà nước; quy định chức danh, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ; tuyển dụng, nâng ngạch công chức [74] Bộ Lao động, Thương binh Xã hội chịu trách nhiệm xây dựng sách lao động, tiền lương, tiền cơng, bảo hiểm xã hội, việc làm, xuất lao động, an tồn vệ sinh lao động, dạy nghề…[75] Bộ Tài lo nguồn kinh phí ngân sách để trả lương phụ cấp cho cán bộ…[76] (90)90 khai thực Luật địi hỏi phải có thời gian lộ trình thích hợp, để phát huy tác động tích cực ngăn chặn hệ khơng mong muốn Mọi sách chiến lược quốc gia nhân lực y tế tuyến địa phương thực hiện, nhiên mức độ khác Các vùng khó khăn miền núi, biên giới, hải đảo… việc thực có nhiều hạn chế Phòng Tổ chức cán Sở Y tế tỉnh thành phố giao quản lý toàn nhân lực ngành y tế địa phương Mạng lưới tuyến phòng tổ chức cán sở y tế hay người lãnh đạo sở y tế huyện/quận 2.1.2 Hệ thống bảo đảm chất lượng chuyên môn Như phân tích Chương 4, bảo đảm chất lượng nhân lực y tế hệ thống y tế Việt Nam trước chủ yếu dựa vào nâng cao lực chuyên môn qua đào tạo cấp văn Trong số quy định gần đây, đặc biệt Luật Khám bệnh, chữa bệnh Quốc hội thông qua, vấn đề quản lý chất lượng y tế thể mang tính hệ thống Mơ hình chế bảo đảm chất lượng nhân lực y tế miêu tả Hình 10 Theo Hình 10, chia đội ngũ nhân lực y tế thành nhóm Thứ nhóm vừa học xong chuẩn bị hành nghề y tế thứ hai nhóm lớn người hành nghề Trước hành nghề có chế kiểm định chất lượng đào tạo cấp chứng hành nghề Đối với nhóm hành nghề có chế bên ngồi để giám sát, khuyến khích đào tạo, cập nhật kiến thức chun mơn liên tục Đối với người hành nghề xác định có sai sót, vi phạm chế độ chun mơn kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh bị kỷ luật, thu hồi chứng hành nghề Cơ chế quan trọng chế nội sở y tế giám sát quản lý chuyên môn, tránh vấn đề dẫn đến sai sót chun mơn thu hồi chứng hành nghề Hình 10: Sơ đồ hệ thống bảo đảm chất lượng chuyên môn nhân lực y tế Kiểm soát chất lượng: Kiểm định trường đào tạo; Cấp chứng hành nghề Khiếu nại; Kỷ luật; Nâng cao lực khắc phục sai sót chuyên mơn Kiểm sốt chất lượng từ bên ngoài: Cấp chứng chỉ; đào tạo liên tục, kiểm định chất lượng KCB Kiểm soát nội cơ sở y tế: Giám sát quản lý Cơ chế xử lý, kỷ luật nội sở y tế Đang hành nghề Mới tốt nghiệp trường y Rời khỏi đội ngũ nhân lực y (91)91 Xác nhận lực chuyên môn trước hành nghề Hiện chế xác nhận lực chuyên môn trước hành nghề cán công chức dựa hội đồng tuyển dụng thành lập quan có thẩm quyền quản lý viên chức đơn vị giao quyền tuyển dụng Hội đồng tuyển dụng đánh giá lực chuyên môn qua tổ chức thi tuyển xét hồ sơ dự tuyển, chế để đánh giá tiêu chuẩn kiến thức lực chuyên môn chưa rõ Khi ký hợp đồng lần đầu, CBYT ký hợp đồng thử việc có thời hạn từ đến 12 tháng nhằm có thời gian để đánh giá khả thực hành chuyên môn Đối với khu vực tư nhân, Bộ Y tế Sở Y tế có trách nhiệm cấp chứng cho người đứng đầu người quản lý chuyên môn đạt điều kiện giấy cấp, xác nhận thời gian thực hành, xác nhận sức khỏe, văn cam kết tuân thủ quy định hành Cả hai chế có quy định số đối tượng không dự tuyển không cấp chứng chỉ, người bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù Cập nhật kiến thức y khoa liên tục Quy định việc cập nhật kiến thức y khoa liên tục, nói tắt đào tạo liên tục, ban hành năm 2008 (Thông tư số 07/2008/TT-BYT) giải thích Chương Hiện việc xây dựng quy chế đào tạo liên tục nêu Thông tư số 07 trình xây dựng Bộ Y tế (Vụ trưởng Vụ Khoa học Đào tạo) có trách nhiệm quản lý chương trình, nội dung, điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo liên tục cán ngành y tế, hướng dẫn cụ thể chương trình, tài liệu, điều kiện tổ chức lớp, giấy chứng nhận, trực tiếp quản lý công tác đào tạo liên tục sở y tế trực thuộc chương trình, dự án y tế Bộ Y tế quản lý Giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm quản lý công tác đào tạo liên tục CBYT thuộc phạm vi quản lý; đạo sở thuộc thẩm quyền quản lý xây dựng kế hoạch đào tạo liên tục, bố trí kinh phí tổ chức thực Cơ chế quản lý nhà nước đào tạo liên tục chủ yếu dựa vào việc xác định sở có lập kế hoạch đào tạo, xem qua chương trình đào tạo danh sách học viên đào tạo tổng kết khóa đào tạo năm Kiểm soát chất lượng làm việc từ bên Trước tiêu chuẩn chất lượng sở y tế chủ yếu dựa vào đầu vào, số lượng loại CBYT, số lượng loại trang thiết bị y tế Gần có nhiều đổi việc xây dựng tiêu chuẩn, gồm chuẩn liên quan đến trình thực công việc chuyên môn, Chuẩn Quốc gia dịch vụ CSSK sinh sản [77], hướng dẫn điều trị, quy trình kỹ thuật, quy định sử dụng thuốc an toàn hợp lý, tiêu chuẩn xét nghiệm chẩn đốn hình ảnh nhằm bảo đảm nhân lực y tế thực khâu chuyên môn y tế (92)92 rõ ràng thực chuyên môn cho nhiệm vụ, phòng chống dịch lây nhiễm, bảo đảm ATVSTP… Trong Chuẩn quốc gia ngồi tiêu chuẩn cịn có chế công nhận đạt đủ tiêu chuẩn chế giám sát tuân thủ chuẩn năm Còn lại việc giám sát công việc trực tiếp gián tiếp thực tương đối tốt số chương trình y tế quốc gia Ví dụ tiêm chủng mở rộng, phịng chống sốt rét lao chất lượng hệ thống thông tin tương đối tốt, công tác giám sát kết thực chương trình đảm bảo Việc theo dõi giám sát y tế tư nhân trách nhịệm nhiều cấp Tại Bộ Y tế Cục Quản lý khám, chữa bệnh Thanh tra Bộ chịu trách nhiệm Tại Sở Y tế, Phịng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân phối hợp với Thanh tra Sở chịu trách nhiệm thực Tại tuyến huyện TTYT huyện, tuyến xã TYT phối hợp với công an ban quản lý thị trường trực dõi, kiểm tra, quản lý người sở hành nghề y, dược tư nhân địa bàn Sai sót chun mơn chế khiếu nại, tố cáo Hiện chế giám sát sai sót nghề nghiệp chế khiếu nại bệnh nhân đuợc thực chủ yếu nội sở y tế Ví dụ quy định địi hỏi bệnh viện phải có hệ thống theo dõi báo cáo đầy đủ cố, sai sót chun mơn cấp khoa tồn bệnh viện Báo cáo có phân tích ngun nhân biện pháp phịng ngừa có sai sót, cố xảy Việc tuân thủ quy định đoàn kiểm tra xác định năm cách kiểm tra sổ ghi chép theo dõi khoa bệnh viện, biên họp báo cáo cấp trên, kiểm tra ngẫu nhiên số bệnh án tử vong bệnh án có sai sót, tai biến, đặc biệt trường hợp phản ánh phương tiện thông tin đại chúng Kiểm soát chất lượng nội sở y tế Chính phủ ban hành sách liên quan đến giám sát đánh giá CBYT nhằm động viên khuyến khích kết quả, hiệu làm việc Các sách quan trọng gồm Pháp lệnh Cán bộ, công chức [80] (từ 01/01/2010, theo Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12), Bộ Luật Lao động [81], Luật Thi đua khen thưởng [82] Ngồi cịn văn hướng dẫn thực Luật pháp lệnh Thông tư hướng dẫn Luật Thi đua khen thưởng [83], Nghị định kỷ luật cán bộ, công chức [84] Nghị định việc tuyển dụng, sử dụng quản lý cán bộ, công chức đơn vị nghiệp Nhà nước [85] Cơ chế giám sát đánh giá cán dựa vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ giao, việc chấp hành luật pháp, quy định, chế độ chun mơn, quy chuẩn kỹ thuật hành thông qua tự nhận cán viên chức bình bầu sở, sau có chuẩn y cấp có thẩm quyền Việc thực sách mang lại nhiều lợi ích cho cơng tác quản lý CBYT tuyến sở y tế (93)93 Chấm cơng: Phương thức có ưu điểm theo dõi cán bộ, công chức hằng ngày thông qua chấm công để làm lương Tuy nhiên có nhược điểm khơng đánh giá sát chất lượng suất làm việc họ Do việc động viên, khuyến khích lao động hăng say, nhiệt tình sáng tạo người hạn chế Khen thưởng kỷ luật Dựa Bộ Luật Lao động, Luật Nghị định Thi đua Khen thưởng [86] Pháp lệnh Cán bộ, công chức, đến cuối năm, cán phải làm “kiểm điểm cá nhân” Phương thức góp phần vào quản lý nhân lực động viên thúc đẩy nhiều người lao động làm việc, nâng cao chất lượng phục vụ Ngoài hệ thống đoàn thể Cơng đồn, Đồn Thanh niên, Hội Phụ nữ… tham gia vào công tác theo dõi, giám sát, đánh giá cán theo quy định riêng đồn thể Kiểm sốt y đức, tinh thần, thái độ làm việc Năm 1996 Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành tiêu chuẩn đạo đức người làm công tác y tế, quy định 12 điều y đức chuẩn mực đạo đức, tác phong cho cán toàn ngành y tế thực [87] Nghị định Chính phủ số 45/2005/NĐ-CP quy định xử phạt hành lĩnh vực y tế có đề cập vấn đề y đức, trách nhiệm CBYT cụ thể hoá hành vi vi phạm mức phạt, thẩm quyền xử phạt Năm 2008, Bộ Y tế ban hành Quy tắc ứng xử cán bộ, viên chức đơn vị nghiệp y tế theo Quyết định số 29/2008/QĐ-BYT, quy định rõ việc CBYT phải làm không làm người bệnh đồng nghiệp, quy tắc ứng xử lãnh đạo đơn vị Năm 2009, Bộ Y tế có kế hoạch thực vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” tồn ngành, có mục tiêu xây dựng quan đơn vị đạo đức lối sống; nâng cao ý thức trách nhiệm khám bệnh, chữa bệnh, phòng chống dịch, củng cố mạng lưới y tế sở, cung cấp thuốc, trang thiết bị vật tư y tế; nâng cao sức khỏe cho nhân dân, đẩy lùi suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống tệ nạn xã hội khác ngành y tế Bộ Y tế định năm lấy ngày 27 tháng để tổ chức sơ kết, kiểm điểm việc thực vận động [88] Bộ Y tế xây dựng sách nhằm hạn chế tiêu cực cụ thể, ví dụ thành lập đường nóng, cấm trình dược viên tiếp thị bệnh viện, bệnh nhân mua thuốc quầy bán thuốc bệnh viện… Thủ tướng Chính phủ đưa nhiệm vụ tăng cường công tác giáo dục đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế, nhằm nâng cao y đức, ý thức trách nhiệm việc thực Luật Phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí [36] Y đức yếu tố đóng góp lớn vào chất lượng dịch vụ y tế Ngoài việc phổ biến quy định y đức, cần có chế giám sát hiệu tạo động lực cho việc thực 2.1.3 Hệ thống thông tin hỗ trợ giám sát kết thực sách lập kế hoạch nhân lực y tế (94)94 Tại tuyến sở y tế có phận có nhiệm vụ thơng tin, thống kê y tế phận quản lý cán Chính phủ quy định rõ trách nhiệm đồng thời cung cấp phương tiện, biểu mẫu, sổ sách, lớp đào tạo công nghệ thông tin truyền thông cho hệ thống y tế Bộ Y tế bộ, ngành khác quy định chế độ thống kê báo cáo định kỳ nhân lực cho địa phương sở y tế thực [89-91] Ngồi cịn có hỗ trợ số hệ thống khác theo ngành dọc, Cơng đồn ngành y tế, hệ thống thi đua khen thưởng Bộ Y tế [83], vấn đề thông tin báo cáo y tế phần cải thiện Chính phủ Bộ Y tế chủ trương đại hoá hệ thống thơng tin tồn quốc thơng qua sách tin học hóa quản lý hành nhà nước theo Đề án 112 Thông tin nhân lực y tế, chi tiêu lương, phụ cấp bệnh viện thu thập năm hoạt động kiểm tra bệnh viện Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Các điều tra quy mô nhỏ thực để tìm hiểu, đánh giá tình hình chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc, CBYT tuyến xã tùy nhu cầu phát triển sách, thường nguồn thông tin thường xuyên để giám sát tình hình 2.1.4 Huy động nguồn lực tài nhằm nâng cao khả cung cấp dịch vụ cán y tế Theo sách xã hội hóa, huy động nguồn lực gồm vận động tăng tỷ lệ NSNN dành cho hoạt động y tế xây dựng sách nhằm huy động thêm nguồn lực xã hội Nhằm tăng chất lượng công việc nhân lực y tế cần chi cho đào tạo, nâng cao lực, bảo đảm môi trường làm việc đủ trang thiết bị, thuốc vật tư, bảo đảm đủ kinh phí trả lương đủ sống có thêm động lực tăng chất lượng suất làm việc Kinh phí đào tạo nhân lực y tế (95)95 Bảng 30: Tổng chi đào tạo nhân lực y tế, 2001-2005 Năm Các số 2001 2002 2003 2004 2005 Tổng chi đào tạo nhân lực y tế (tỷ đồng) 306 305 408 342 294 Chi đào tạo/tổng chi y tế toàn xã hội 1,1% 1,1% 1,3% 0,9% 0,6% Tổng chi đào tạo nhân lực y tế từ NSNN (tỷ đồng) 218 238 274 203 180 Chi đào tạo/tổng chi y tế từ NSNN 3,8% 3,8% 3,6% 2,5% 2,0% Chú thích: Số liệu cho hệ thống y tế gồm ngành khác Nguồn: Tài khoản Y tế Quốc gia [19] Cải thiện môi trường làm việc Nhằm phát triển hệ thống y tế, Bộ Y tế vận động cách có hiệu để tăng NSNN, viện trợ, vốn xã hội hóa dành cho xây dựng ngành y tế Quyết định Thủ tướng Chính phủ số 47/2008/QĐ-TTG, ngày 02/04/2008, phê duyệt đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện Tổng số vốn đầu tư thực Đề án khoảng 17 000 tỷ đồng, ngân sách trung ương huy động từ phát hành trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2008-2010 để hỗ trợ địa phương 14 000 tỷ đồng, Ngân sách năm địa phương khoảng 2200 tỷ đồng huy động từ nguồn vốn hợp pháp khác khoảng 800 tỷ đồng Quyết định số 950/2008/QĐ-TTG, ngày 27/07/2007, việc đầu tư xây dựng TYT xã thuộc vùng khó khăn giai đoạn 2008 – 2010 nhằm cải thiện môi trường làm việc tuyến sở Vốn thực đề án từ NSNN chính, đặc biệt từ nguồn vốn lồng ghép từ chương trình 135 giai đoạn II chương trình liên quan khác triển khai địa bàn Còn lại có nhiều dự án viện trợ trực tiếp nước ngồi đầu tư tư nhân xây dựng, nâng cấp cung cấp trang thiết bị chuyên môn đại Việc thực đề án nâng cấp điều kiện vật chất sở y tế cơng lập tuyến, bảo đảm CBYT có thêm môi trường phương tiện làm việc thuận lợi, để thực có hiệu nhiệm vụ phịng bệnh chữa bệnh Kinh phí trả lương cán y tế nhà nước Hằng năm tỷ lệ cao NSNN dành cho y tế sử dụng để trả lương phụ cấp cho CBYT cán quản lý BHYT xã hội Cho đến nay, phần lớn nhân lực y tế khu vực công thuộc biên chế nhà nước, có nghĩa nhà nước đào tạo, sử dụng quản lý theo quy định nhà nước cán bộ, công chức, từ khâu tuyển dụng, phân bổ, đãi ngộ, giám sát đánh giá hoạt động (96)96 Bảng 31: Tổng chi tiêu chế độ đãi ngộ cho nhân viên y tế, 2001-2005 Năm Các số 2001 2002 2003 2004 2005 Tổng chi thu nhập nhân viên (tỷ đồng) 4298 4209 4844 7606 7969 Chi thu nhập nhân lực/tổng chi y tế toàn xã hội (%) 16,0 15,3 15,1 19,3 16,1 Tổng chi thu nhập nhân lực khu vực công (gồm BHYT) (tỷ đồng) 2066 2179 2976 4747 2940 Tổng chi thu nhập nhân lực khu vực công/tổng chi công (%) 36,2 34,6 38,6 59,7 32,4 Chi thu nhập nhân lực công/tổng chi thường xuyên sở y tế quan công (%) 48,6 49,1 50,8 63,0 42,3 Trung ương (%) 32,0 29,0 31,3 50,1 31,7 Tỉnh (%) 49,9 51,2 52,7 34,5 47,2 Huyện (%) 61,9 62,8 62,4 72,5 44,5 Xã (%) 59,7 63,4 61,8 61,8 61,8 Chú thích: Số liệu cho hệ thống y tế gồm ngành khác Nguồn: Tài khoản Y tế Quốc gia [19] 2.1.5 Điều hành nhân lực sở cung cấp dịch vụ y tế Có nhiều yếu tố tác động đến việc CBYT thực công việc chuyên mơn, bảo đảm y đức Ví dụ, mơi trường làm việc phải có đủ điều kiện, sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ thuốc Thêm nữa, công cụ quản lý chuyên môn, nhân lực phải áp dụng hiệu để bảo đảm lực nâng lên sử dụng tốt hơn, xây dựng chức nhiệm vụ rõ ràng, giám sát đánh giá thực công việc cơng hiệu Gắn vào chế độ đãi ngộ thích hợp Điều hành nhân lực sở y tế phải hỗ trợ có kết để CBYT làm việc có chất lượng khu vực công tư Việc đánh giá lực tuyển dụng đề cập Mục đề cập chủ yếu vào môi trường làm việc, công cụ quản lý nhân sự, động lực để hoạt động hiệu Môi trường làm việc hỗ trợ cán thực cơng việc có chất lượng Đảm bảo môi trường làm việc đầy đủ (cơ sở vật chất, trang thiết bị, cấu nhân lực, thuốc vật tư tiêu hao) điều kiện tiên để cung cấp tốt dịch vụ CSSK có chất lượng Hiện Việt Nam có sách nhằm vào bảo đảm có đủ sở hạ tầng, nhân lực cần thiết để tiến hành nhiệm vụ theo phân tuyến kỹ thuật, Chuẩn quốc gia y tế xã [92], Tiêu chuẩn xếp hạng bệnh viện [93], Tiêu chuẩn kiến thức, kỹ NVYT trang thiết bị y tế chăm sóc chấn thương thiết yếu [94] Gần nhà nước đầu tư lớn để nâng cao sở vật chất trang thiết bị tuyến xã, huyện (Mục 2.1.4 trên) (97)97 Công cụ quản lý nhân lực Nhà nước tạo quy định liên quan đến tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt, sử dụng, quản lý nhân để sở y tế nhà nước áp dụng Nhà nước tạo quy định kiểm tra, tra, giải khiếu nại, tố cáo thủ trưởng quan y tế áp dụng đơn vị sản xuất kinh doanh, quan hành nghiệp trực thuộc Bộ Y tế, quan y tế thuộc Sở Y tế, Chi cục Dân số – KHHGĐ, Chi Cục An toàn Vệ sinh thực phẩm [95] Đồng thời nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho lãnh đạo sở y tế tự chủ thực chức quản lý, có quản lý nhân lực Cơ chế tuyển dụng bối cảnh thực Nghị định 43 tạo điều kiện thuận lợi cho tuyến trung ương, tuyến tỉnh thành phố lớn tuyển dụng cán giỏi Người dự tuyển làm đủ thủ tục dự thi tuyển theo quy định Nhà nước, mà phải trải qua phần tuyển dụng sở đặt thêm ngoại ngữ, tin học, khiếu Nghị định 43 cho phép tự chủ chọn người, nên nhiều sở tuyến trung ương tuyển dụng cán thực có lực làm việc Trong vài năm tới, thực Luật Cán bộ, công chức, nhiều NVYT đơn vị nghiệp công lập không coi công chức tất yếu làm việc theo chế độ viên chức, điều tạo điều kiện cho sở y tế động việc tuyển dụng cán Đây tư giúp công tác quản lý nhân lực sở y tế tăng cường Các nhà lãnh đạo, quản lý sở y tế nhà nước thực tự chủ tài quản lý theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP [96], đồng thời phải tuân thủ quy định Pháp lệnh Cán bộ, công chức Nghị định Chính phủ tuyển dụng, sử dụng, quản lý, nâng ngạch, đề bạt, bổ nhiệm, kỷ luật [85, 97, 98], quy định định mức biên chế [99], lương phụ cấp [100] Dần dần Nhà nước chuyển quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho đơn vị cung ứng dịch vụ y tế, đào tạo y tế, nghiên cứu y tế giảm quản lý trực tiếp mặt, gồm quản lý nhân lực Thực tự chủ theo Nghị định 43 giúp cho nhiều đơn vị chủ động linh hoạt quản lý nhân lực đơn vị Theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP, người đứng đầu sở y tế có quyền hạn sau: Xây dựng kế hoạch biên chế năm gửi quan chủ quan để tổng hợp giải theo thẩm quyền; Quyết định ký hợp đồng thuê khoán lao động cho vị trí cơng việc xét thấy khơng cần biên chế thường xuyên; Quyết định tuyển dụng cán cơng chức theo hình thức thi tuyển hay xét tuyển; Quyết định bổ nhiệm vào ngạch viên chức; Sắp xếp, bố trí sử dụng cán bộ, viên chức; Quyết định việc điều động, biệt phái, nghỉ hưu, việc, chấm dứt hợp đồng làm việc, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, viên chức thuộc quyền; (98)98 Tạo động lực làm việc Theo quan điểm thứ năm Nghị 46-NQ/TW "Nghề y nghề đặc biệt, cần tuyển chọn, đào tạo, sử dụng đãi ngộ đặc biệt.” Quyết định Thủ tướng Chính phủ số 243/2005/QĐ-TTg, ngày 05/10/2005, ban hành chương trình hành động Chính phủ thực Nghị số 46-NQ/TW đưa nhiệm vụ xây dựng số chế độ đãi ngộ đặc biệt cho CBYT Đến có Nghị định Quyết định Thủ tướng Chính phủ nâng chế độ phụ cấp cán bộ, viên chức y tế NVYT thôn/bản [101-104] Động lực chủ yếu để làm việc tốt giá trị tinh thần đạo đức người thầy thuốc, đồng thời hệ thống đãi ngộ vật chất có lương phụ cấp Chế độ tiền lương phụ cấp cho cán nói chung CBYT nói riêng thường xuyên cải tiến [105, 106],góp phần tăng cường chất lượng dịch vụ CSSK Năm 2009, Chính phủ nâng phụ cấp ưu đãi phụ cấp thu hút 70% mức lương theo ngạch, bậc hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo phụ cấp thâm niên vượt khung [102], tạo phụ cấp đặc thù cán bộ, viên chức công tác số bệnh viện đặc biệt [104] Đối với số lĩnh vực y tế khó thu hút nhân lực, Chính phủ đạo Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài rà sốt, xây dựng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề cán bộ, viên chức ngành y tế, lưu ý có mức phụ cấp ưu đãi đặc biệt CBYT làm việc chuyên khoa lao, phong, tâm thần, HIV/AIDS, nhi, CBYT dự phòng [36] Trong sách có khuyến khích tài (như hội lên lương sớm, thưởng, thu nhập tăng thêm, cấp nhà ở) khuyến khích phi tài (như hội học tập nâng cao trình độ chun mơn, đề bạt, cất nhắc phong công nhận danh hiệu thi đua, học vị, chức danh khoa học…) Bên cạnh đội ngũ CBYT đào tạo thức, cịn có số loại hình nhân lực y tế hỗ trợ NVYT thôn/bản Những người chủ yếu làm công tác tuyên truyền vận động giáo dục sức khỏe Có số người đào tạo theo chương trình y tế thơn/bản Để động viên họ làm tốt cơng việc, Nhà nước có trả thù lao tháng Trước mức phụ cấp thấp gần Nhà nước nâng mức phụ cấp tháng y tế thôn, lên 0,3 0,5 so với mức lương tối thiểu chung [103], giúp ổn định hệ thống y tế thơn/bản, trì NVYT cộng đồng tăng cường khả thực chương trình y tế tuyến sở Trong việc bổ nhiệm, đề bạt sở y tế, cán công chức dùng phiều kín giới thiệu người có đủ tiêu chuẩn cho cấp xem xét đề bạt, bổ nhiệm Qua số kênh tham khảo khác (như lãnh đạo đảng, đoàn thể…) cuối chọn số người cho dự kiến đề bạt, bổ nhiệm Những người (gọi ứng cử viên lãnh đạo sở y tế) phải làm đề cương phát triển quan/đơn vị cho nhiệm kỳ tới trình bày trước hội nghị tồn thể cán bộ, công chức Tại hội nghị người chất vấn ứng cử viên cách tự Sau buổi chất vấn, cán công chức bỏ phiếu kín để giới thiệu lãnh đạo quan, đơn vị Để bổ nhiệm hay đề bạt lãnh đạo, thêm vài khâu (tất khoảng khâu, gọi bước) 2.1.6 Năng lực sách quản lý (99)99 nhà quản lý chuyên nghiệp Vì vậy, việc nâng cao lực quản lý cán quản lý cấp đơn vị nghiệp y tế quan tâm đặc biệt Thông thường sau đề bạt, cán tham gia chương trình đào tạo tháng quản lý nhà nước Học viện Hành quốc gia Trong năm gần đây, số dự án nước tài trợ trọng đào tạo kỹ quản lý cho cán quản lý tuyến tỉnh trở xuống Dự án Hỗ trợ y tế quốc gia (1999 -2005); Dự án Tăng cường nhân lực y tế Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tài trợ (1992-2000); Dự án y tế Tây Nguyên (2005-2010)… Các lớp thường kéo dài 5- ngày, giới thiệu phần quản lý bản, sâu quy trình lập kế hoạch y tế, phần khác giám sát hay đánh giá việc thực chương trình hay kế hoạch y tế đề cập sơ [107] Các trường đại học y bắt đầu xây dựng chương trình đào tạo chuyên môn quản lý Trường Đại học Y tế Công cộng đào tạo quản lý cho cử nhân học viên sau đại học y tế công cộng nhiều sâu Trường Đại học Dân lập Hùng Vương, Đại học dân lập Thăng Long Đại học Y tế công cộng bắt đầu đào tạo chuyên ngành quản trị bệnh viện 2.2 Bất cập, thách thức Công tác quản lý nhà nước điều hành nhân lực y tế cấp vĩ mô, cấp tỉnh/thành phố, huyện cấp sở dù có tiến rõ rệt, cịn có nhiều bất cập, thách thức Qua phân tích chiến lược nhân lực y tế khu vực Tây Thái Bình Dương phân tích tình trạng Việt Nam nay, xác định số lĩnh vực thiếu sách, quy định, số lĩnh vực Nhà nước ban hành sách chưa có hiệu lực (như Luật Khám bệnh, chữa bệnh), chưa ổn định thực sách trình thảo luận Việc nhận dạng đầy đủ bất cập thách thức bước quan trọng để tìm giải pháp khắc phục, nhằm bước phát triển nhân lực y tế ngày hiệu Phân tích tài liệu có, đưa số đánh sau 2.2.1 Quy trình soạn thảo sách, chiến lược kế hoạch cịn có bất cập Dù có phân cơng rõ ràng trách nhiệm xây dựng thực sách nhân lực y tế bộ, ngành, có số bất cập Thứ nhất, đến chưa có kế hoạch tổng thể chiến lược phát triển quản lý nhân lực y tế có tầm nhìn tồn diện để định hướng tạo khung xây dựng sách phù hợp Các vấn đề nhân lực y tế giải theo sách riêng lẻ, chưa lồng ghép phát triển sử dụng nhân lực y tế, quản lý lực chuyên mơn, giám sát sai sót chun mơn đào tạo liên tục Lĩnh vực YTDP ví dụ điển hình Dù YTDP coi ưu tiên ngành y tế, sách chưa thể tính ưu tiên đó, ví dụ thiếu sách tăng cường đào tạo nhân lực cho YTDP, sách bảo đảm thu nhập cho CBYT dự phòng tương đương với thu nhập cán KCB – người thường có thu nhập lương lớn Thứ hai, nhà hoạch định sách thiếu thơng tin để xây dựng sách nhằm giải vấn đề tồn nhân lực y tế Ví dụ, khơng có thơng tin để biết người tốt nghiệp đại học, cao đẳng trung cấp y, dược có tìm việc làm ngành y tế hay không để lập kế hoạch phát triển nhân lực cho hệ thống y tế tương lai (100)100 lên Việc dự báo nhu cầu tuyển dụng nhân lực để làm sở lập kế hoạch đào tạo ngày phức tạp Nhu cầu tạo điều kiện có chế khuyến khích khu vực tư nhân tham gia đào tạo nhân lực y tế, bác sỹ, để đáp ứng nguồn nhân lực cho sở y tế tư nhân chưa quan tâm mức Đến nay, nhân lực cho sở y tế tư nhân phụ thuộc chủ yếu vào nguồn nhân lực từ sở y tế cơng lập Các sách hành cách lập kế hoạch chưa tính đến tác động thị trường lao động Điều kiện làm việc thu nhập sở y tế tư nhân cao so với khu vực công lập tạo sức ép lớn sở y tế công lập việc giữ cán bộ, đặc biệt cán giỏi Tình trạng tạo khó khăn cho sở y tế cơng lập, cán trả lương cao nhiều việc làm so với việc sở y tế cơng Thứ tư, công tác lập kế hoạch nhân lực sở cịn yếu, nhiều lý Ngồi lý chung thiếu hụt kiến thức kỹ lập kế hoạch thiếu thông tin bản, cần kể đến lý quan trọng khác, i) chế lập kế hoạch chủ yếu theo tiêu giao từ xuống quy chế quản lý lập kế hoạch chưa tốt, ii) khơng có cơng trình nghiên cứu khoa học hỗ trợ tuyến sở, iii) công tác lập kế hoạch chủ yếu phòng chức thực hiện, thiếu tham gia cán bộ, công chức sở y tế đặc biệt người hưởng lợi… Do hạn chế công tác lập kế hoạch y tế nói chung lập kế hoạch nhân lực y tế nói riêng vấn đề cần ưu tiên giải thời gian tới 2.2.2 Các bất cập bảo đảm chất lượng nhân lực y tế Xác nhận lực chuyên môn trước hành nghề Cơ chế xác nhận lực trước hành nghề y có điểm hạn chế lớn chưa thống tiêu chuẩn lực địa phương, khu vực công lập tư nhân, chí sở y tế với Dù theo Pháp lệnh Cán bộ, cơng chức có chế thi tuyển, tiêu chuẩn cách đánh giá khác theo hội đồng tuyển dụng sở y tế, hội đồng chịu áp lực để không tuân thủ tiêu chuẩn Đối với khu vực tư nhân, chế xác nhận lực chủ yếu dựa văn bản, giấy tờ, văn bằng, xác nhận thời gian hành nghề, thực đánh giá lực thực hành Nhiều sở y tế tuyến huyện, đặc biệt vùng sâu, vùng xa phải chấp nhận nhân lực chưa đạt chuẩn mực lực chun mơn hay khơng có cán làm việc Do có người chấp nhận cơng tác sở y tế vùng khó khăn hải đảo, vùng sâu, miền núi, nên quy trình tuyển dụng thường đơn giản hóa đến mức tối thiểu, gọi làm cho đủ thủ tục quy định, khơng địi hỏi chất lượng theo quy định lực chuyên môn Nghị định 43 cho phép tự chủ việc tuyển dụng, chế bảo đảm trách nhiệm giải trình lãnh đạo sở y tế cịn yếu Điều tạo môi trường thuận lợi cho tiêu cực phát sinh tuyển dụng cán vào biên chế Những tượng tiêu cực làm giảm chất lượng tuyển dụng cán bộ, cơng chức Có thể người có đủ lực không vào làm việc, người yếu lại tuyển dụng (101)101 cổ truyền khu vực nhà nước tư nhân Tuy nhiên, theo chế phân cấp cấp chứng theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh cần phải có thống tiêu chuẩn lực chuyên mơn có chế kiểm tra lực chun môn hành nghề thông nước Cập nhật kiến thức liên tục Đối với chế bảo đảm cho người hành nghề y tế cập nhật kiến thức y học liên tục, giải thích Chương 4, cịn nhiều khó khăn, quy định đào tạo liên tục cho CBYT ban hành năm 2008 Kinh phí để tổ chức lớp, chế bảo đảm tuân thủ người hành nghề, kiểm định chất lượng chương trình chưa ổn định Trong thời gian gần đây, địa phương thuộc vùng khó khăn nhận hỗ trợ dự án viện trợ nước để cử cán đào tạo, Dự án Y tế Tây Nguyên, Dự án Hỗ trợ vùng Đông sông Cửu Long, Dự án hỗ trợ tỉnh nghèo miền núi phía Bắc Luật Khám bệnh, chữa bệnh Quốc hội thông qua hy vọng khắc phục hạn chế quản lý giám sát đào tạo liên tục Để triển khai Luật, cần phải ban hành quy định, tiêu chuẩn đào tạo liên tục, chế giám sát để biết người hành nghề có tuân thủ, trì chứng chỉ, người không tuân thủ đào tạo liên tục lại bị thu hồi chứng hành nghề Cơ chế có tiềm tăng chất lượng nhân lực y tế thời gian ngắn, liên quan đến tồn nhân lực hành nghề KCB bao gồm người tốt nghiệp người hành nghề Cơ chế khắc phục phần điểm yếu đào tạo liên tục khơng có biện pháp bắt người hành nghề tuân thủ Kiểm soát chất lượng làm việc từ bên Nhà nước chưa thống quản lý chuyên môn kỹ thuật y tế y tế công lập y tế tư nhân theo tinh thần Nghị 46/2005/NQ-TW, đặc biệt việc kiểm tra, tra, giám sát đánh giá, đào tạo cho cán y, dược tư nhân, nên số lượng chất lượng hoạt động chưa kiểm soát chặt chẽ Hiện quy chế chưa đề cập đến chế hợp tác sở y tế cơng tư hoạt động KCB, phịng chống dịch, giáo dục sức khỏe, đào tạo, chuyển tuyến, nghiên cứu khoa học, quản lý… Việc kiểm tra chéo bệnh viện thực năm, chủ yếu tập trung vào quy trình hành mà chưa đánh giá chất lượng dịch vụ cung cấp [63] Luật Khám bệnh, chữa bệnh bổ sung nhiều quy định cụ thể y đức người hành nghề y thái độ, hành xử người KCB (102)102 Sai sót chun mơn chế khiếu nại Sai sót y tế bệnh viện vấn đề đáng quan tâm [109-111], Việt Nam chưa có số liệu đầy đủ để đánh giá Cơ chế giám sát sai sót chuyên môn chủ yếu chế nội sở y tế Thanh tra y tế thường can thiệp trường hợp tử vong, có khiếu nại, chủ yếu nhằm thương lượng mức bồi thường thầy thuốc sở y tế với bệnh nhân Vấn đề người hành nghề có sai sót nghiêm trọng người bệnh, có khả lặp lại sai sót với người bệnh khác, khơng có biện pháp đào tạo lại, xây dựng chế giám sát bảng kiểm nhắc nhở nội sở y tế Vì cần có chế để theo dõi sai sót chun mơn nhằm rút kinh nghiệm để khắc phục sai sót có hệ thống, để thực hiệu việc thu hồi chứng người hành nghề thiếu trách nhiệm Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định trách nhiệm Bộ Y tế, có việc xây dựng quản lý sở liệu người hành nghề y đơn vị cung cấp dịch vụ KCB Đây tảng để bắt đầu thu thập, tổng hợp phân tích thơng tin sai sót chuyên môn Hiện nay, nước giới sử dụng số số để đánh giá chất lượng nhân lực y tế, ví dụ báo cáo sai sót điều trị, độ xác chẩn đốn, độ xác điều trị kê đơn thuốc Hệ thống báo cáo giúp nâng cao an tồn bệnh nhân thơng qua việc học tập sai lầm hệ thống CSSK WHO có tài liệu hướng dẫn báo cáo sai sót để giúp nước cải thiện hệ thống báo cáo nhằm nâng cao an toàn cho người bệnh [112] Tuy nhiên Việt Nam có Trung tâm quốc gia thơng tin thuốc theo dõi phản ứng có hại thuốc Trường Đại học Dược Hà Nội thức khai trương từ ngày 09/06/2009 Luật Khám bệnh, chữa bệnh có chương sai sót chun mơn kỹ thuật giải khiếu nại người bệnh khám bệnh, chữa bệnh Cơ chế quản lý nhà nước sai sót chun mơn có khả ảnh hưởng lớn tới chất lượng hành nghề hai khía cạnh Thứ nhất, người hành nghề xác định có sai sót, vi phạm chế độ chuyên môn kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh bị thu hồi chứng hành nghề Trong thời gian bị kỷ luật liên quan đến chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh, người không cấp chứng hành nghề Như vậy, người hành nghề thiếu chất lượng bị rút khỏi đội ngũ có phép hành nghề tạm thời vĩnh viễn Khía cạnh thứ hai, người hành nghề sợ bị kỷ luật, bị thu hồi chứng hành nghề, họ có động lực lớn để tuân thủ chế độ chuyên môn kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh Nếu chế độ chuyên môn kỹ thuật cập nhật thường xuyên áp dụng thống có khả nâng cao chất lượng khám bệnh chữa bệnh (103)103 Kiểm soát chất lượng nội sở y tế Tại số sở y tế, việc đánh giá công việc dựa vào quy chuẩn kỹ thuật ban hành Tuy nhiên việc đảm bảo chất lượng dịch vụ chủ yếu dừng việc chia sẻ thông tin quy định liên quan đến chất lượng dịch vụ Chính sách giám sát hỗ trợ từ phía khách hàng để đảm bảo chất lượng dịch vụ, đáp ứng với nhu cầu thị trường chưa triển khai hiệu rộng khắp Mặc dù quy chế bệnh viện yêu cầu phải đánh giá hài lòng người bệnh, thực tế thông tin cịn hạn chế Lý người bệnh cịn hạn chế thơng tin, khó có khả đánh giá chất lượng dịch vụ (kỹ thuật), chủ yếu nhận định số tiêu chí thời gian chờ đợi thái độ ứng xử bác sỹ Ở vùng miền xa xôi, nơi y tế tư nhân không phát triển, người bệnh khơng có lựa chọn khác, nên việc đánh giá cịn hạn chế [113] Kiểm sốt y đức Vấn đề vi phạm đạo đức nghề nghiệp đề cập nhiều báo cáo phương tiện thông tin đại chúng [114] Kết luận 43-KL/TW, ngày 01/04/2009, Bộ Chính trị năm thực Nghị 46-NQ/TW năm thực Chỉ thị 06-CT/TW nhận định: “… biểu xuống cấp đạo đức nghề nghiệp phận cán bộ, nhân viên ngành y tế chưa ngăn chặn khắc phục triệt để.” Kết luận Bộ Chính trị đề số giải pháp, bao gồm “Tăng cường hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương quản lý nhà nước y tế; cải cách mạnh mẽ thủ tục khám bệnh, chữa bệnh nhằm giảm phiền hà cho nhân dân; tăng cường quản lý nhà nước BHYT; tổ chức thực quy định pháp luật quản lý giá thuốc, quản lý hành nghề y dược tư nhân; quản lý ATVSTP, nâng cao y đức trách nhiệm CBYT, xử lý nghiêm minh vi phạm pháp luật y tế” Trong Thông báo Thủ tướng Chính phủ triển khai cơng tác y tế năm 2008, Thủ tướng nêu số nhiệm vụ trọng tâm, có vấn đề chất lượng nhân lực y tế y đức, cụ thể là: “Loại trừ hành vi sách nhiễu, gây phiền hà, thái độ vô cảm người bệnh; đẩy mạnh cơng tác phịng, chống tham nhũng cấp, đơn vị” “Đổi nâng cao chất lượng công tác đào tạo nâng cao phẩm chất đạo đức người thày thuốc, cán bộ, nhân viên ngành y tế”[115] Một số nguyên nhân dẫn đến suy giảm đạo đức trách nhiệm cán bộ, NVYT cần xem xét, i) thiếu gương mẫu đạo đức buông lỏng quản lý số cán lãnh đạo đơn vị; ii) công tác giáo dục đạo đức nghề nghiệp chưa tốt, mặt khác, chế tài chưa đủ mạnh để răn đe chưa có lực lượng có thẩm quyền để kiểm tra xử phạt vi phạm đạo đức; iii) chưa có quy định mang tính chất pháp lý mạnh để bảo đảm thực nghiêm quy định Tiêu chuẩn đạo đức người làm công tác y tế [87] (104)104 Cần chấn chỉnh trì hoạt động có hiệu đường dây nóng Số điện thoại đường dây nóng phải công khai nơi mà người dân dễ dàng nhận thấy Tăng cường công tác kiểm tra, tra, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy chế chuyên môn sở khám bệnh, chữa bệnh Khen thưởng thích đáng tinh thần vật chất cho tập thể cá nhân có thành tích [116] 2.2.3 Hệ thống thơng tin quản lý nhân lực y tế yếu Ngoài vấn đề chưa xác định rõ khẳng định vai trị tầm quan trọng hệ thống thơng tin quản lý nhân lực y tế, cịn có bất cập đầu tư chưa xứng đáng để nâng cao hệ thống thống kê y tế Về thực chất Việt Nam chưa có luật quy định quản lý thông tin y tế Với Bộ Y tế tuyến y tế địa phương cơng tác thu thập, kiểm tra, đối chiếu thống kê dựa báo cáo sở y tế địa phương chương trình mục tiêu y tế thực theo quy chế thống kê y tế, ban hành theo Quyết định Bộ Y tế số 379/2002/BYT-QĐ Tuy nhiên, chưa có sở pháp lý để bắt sở y, dược tư nhân (đông y tây y) báo cáo số thống kê có thơng tin nhân lực y, dược [117].Cũng cịn thiếu yếu tố khuyến khích chế tài để bắt sở y tế công lập địa phương cung cấp thông tin hạn, đầy đủ với chất lượng tin cậy Ngoài số thống kê quốc gia bản, trung ương địa phương chưa xác định rõ nhu cầu thơng tin để xây dựng kế hoạch bố trí nguồn lực phù hợp để thu thập phân tích thông tin đầy đủ nhân lực y tế Một số loại thông tin thiếu ước lượng có sai số lớn, số lượng hành nghề y tế tư nhân; thu nhập CBYT, thu nhập lương hay số liệu loại hình đào tạo, theo địa chỉ, chức, chuyên tu, hợp đồng… Đặc biệt thơng tin phân tích theo giới, tuổi, dân tộc, vùng địa lý, tình trạng khó khăn vùng (tức xã thuộc chương trình 135 hay khơng); thơng tin ln chuyển cán tồn quốc; thơng tin điều kiện làm việc CBYT, số làm việc… hồn tồn chưa thống kê hay thống kê chưa đầy đủ [63] Số liệu thống kê thiếu khơng xác gây khó khăn việc lập kế hoạch hoạch định sách liên quan đến nhân lực Các sở y tế có làm báo cáo thường xuyên cho tuyến trên, lực thu thập thơng tin hạn chế, điều kiện thu thập thơng tin khó khăn, chế độ khuyến khích thấp, bệnh chạy theo thành tích, nên thơng tin thu thập sở y tế có nhiều sai lệch so với thực tế, đặc biệt tuyến xã, phường Công tác quản lý thông tin y tế, bao gồm lập kế hoạch, xây dựng tiêu chí chất lượng thơng tin, tra, kiểm tra, giám sát đánh giá chưa nếp chưa quan tâm đầy đủ dẫn tới nhiều CBYT lỏng lẻo, chưa có trách nhiệm cao thu thập, lưu giữ, xử lý thông tin, làm cho thông tin y tế bị thiếu hụt số lượng chất lượng Mặt khác, chương trình y tế chưa phối hợp lồng ghép với nhau, chương trình lại tạo quy định sổ sách quản lý thông tin riêng biệt, nên dẫn tới nhiều sổ sách báo cáo TYT xã làm cho CBYT tuyến nhiều công sức cho làm sổ sách, thống kê mà hiệu chưa cao Hệ thống thu thập lưu giữ số liệu chất lượng cán bộ, suất lao động, kết làm việc chưa xây dựng quản lý cách hiệu Vấn đề (105)105 trách nhiệm khó đo lường; số kết cơng tác KCB, dự phịng, truyền thơng, hài lịng đối tượng phục vụ… - số phản ánh xác chất lượng cán chất lượng quản lý, ln ln có nhiều sai số, khó định nghĩa thu thập Một vấn đề hệ thống tra nhà nước mỏng, tuyến huyện xã hoàn toàn khơng có mạng lưới tra chun ngành, thực tế chưa có hoạt động tra lĩnh vực thơng tin y tế, nên cịn nhiều bất cập lĩnh vực điều dễ hiểu 2.2.4 Huy động tài liên quan đến nhân lực y tế NSNN phân bổ cho nhân lực y tế chủ yếu gồm tiền lương cán chi cho đào tạo (được trình bày Bảng 30 Bảng 31 trên) So sánh với nước khác giới cho thấy Việt Nam tỷ lệ thấp, dao động khoảng từ 32 đến 35%, trung bình số quốc gia 42,2%, riêng trung bình quốc gia khu vực Đông Nam Á 35,5% khu vực Tây Thái Bình Dương 45% [28] Muốn có nhân lực y tế chất lượng phân bổ cách cơng bằng, phải đầu tư Để bảo đảm công khả tiếp cận với nhân lực y tế, cần kinh phí để khuyến khích làm việc vùng sâu, vùng xa Để nâng cao khả lập kế hoạch sách, bảo đảm cho tổ chức hoạt động hệ thống y tế hiệu hơn, cần kinh phí cho đầu tư đổi hệ thống thông tin quản lý y tế Để tăng cường lực chuyên môn khả hành nghề, cần đầu tư vào sở đào tạo y tế để cập nhật chương trình đào tạo, tạo điều kiện cho sinh viên thực hành có giám sát Để bảo đảm chất lượng nhân lực y tế theo Luật khám bệnh, chữa bệnh cần đầu tư để thành lập ổn định hệ thông cấp chứng chỉ, khu vực công lập tư nhân Nhu cầu đào tạo liên tục, cập nhật kiến thức y khoa liên tục đòi hỏi khoản tiền tương đối lớn để đạt mục tiêu tăng chất lượng hiệu suất đội ngũ nhân lực y tế Cơ chế cấp tài để đãi ngộ cho nhân lực y tế có thiết kế để trả cao cho cán làm việc vùng khó khăn Tuy nhiên, chế tự chủ cho phép bổ sung thu nhập cho CBYT, điều kiện để thu cao không đồng nước, dẫn đến gia tăng thiếu cơng Thậm chí thực sách tự chủ dẫn tới việc sở y tế địa phương khơng có khả cung cấp dịch vụ thiếu nguồn tài cần thiết để trả lương tạo điều kiện khác hấp dẫn để thu hút giữ cán lại địa phương để khuyến khích làm việc hiệu có chất lượng địa phương khó khăn kinh tế [118] Việc thực tự chủ theo Nghị định 43 góp phần làm gia tăng chênh lệch thu nhập điều kiện làm việc bệnh viện tuyến trung ương, thành phố lớn với bệnh viện tỉnh nghèo, vùng sâu, vùng xa, bệnh viện huyện, đơn vị YTDP, dẫn đến chuyển dịch cán từ tuyến lên tuyến trên, từ nông thôn thành thị, làm cho thiếu hụt CBYT tuyến sở lĩnh vực YTDP ngày trầm trọng 2.2.5 Quản lý nhân sở y tế (106)106 Một báo cáo mô tả thực trạng việc quản lý thực công việc nước ta sau (Bảng 32): Bảng 32:Phân cấp thực quản lý nhân lực Việt Nam Các lĩnh vực Mức độ phân cấp Cơ hội phát triển nghề nghiệp Bổ nhiệm chức vụ/vị trí cao * Luân chuyển sở ** Quản lý thực công việc Giám sát trực tiếp gián tiếp *** Đánh giá hiệu công việc * Khen thưởng vật chất ** Kỷ luật/đuổi việc vi phạm ** Chính sách tiền lương/thưởng Định mức lương * Định mức thưởng sở ** *: chưa phân cấp, phụ thuộc vào sách chung **: Phân cấp phần ***: Phân cấp hoàn toàn Nguồn: Scott A Fritzen (2007) [113] Từ Bảng thấy Việt Nam, chưa phân cấp nhiều quyền cho sở y tế Phân cấp phải thực có đủ điều kiện để thực hiệu quả, phải xây dựng kế hoạch lộ trình rõ ràng cho việc phân cấp để tăng khả quản lý nhân lực nhằm đáp ứng tốt nhu cầu dịch vụ y tế có chất luợng cho địa phương Mơi trường làm việc cịn chưa hỗ trợ để cán y tế thực tốt công việc Từ phía nhà quản lý sở y tế quan nhà nước điều kiện làm việc có hai khía cạnh Thứ nhất, nơi làm việc có đủ tiện nghi, điều kiện dễ chịu, an tồn, dễ thu hút người làm việc không cần trả chế độ đãi ngộ cao để đền bù khó khăn, độc hại Thứ hai, phương tiện lao động (trang thiết bị, vật tư, thuốc, thông tin cập nhật y tế, …) bảo đảm suất chất lượng công việc cao, đồng thời dễ thu hút CBYT có chuyên môn tốt Điều kiện làm việc gồm vật chất phi vật chất Điều kiện làm việc an toàn, hấp dẫn người lao động Về khía cạnh thứ nhất, sở y tế bắt đầu quan tâm tới an toàn lao động Dù nhà nước có quy định quy chế bảo hộ lao động, việc chấp hành nhiều sở y tế chưa thật tốt, nên để xảy nhiều tai nạn nghề nghiệp đáng tiếc [119] Một thống kê nho nhỏ cho thấy, bệnh viện Hà Nội Thanh Nhàn, Tràng An, Đông Anh, tổn thương vật sắc nhọn gây CBYT chiếm tỷ lệ cao, 70% Đặc biệt, CBYT làm lĩnh vực cấp cứu, ngoại sản, nhi, hồi sức cấp cứu… có nguy cao bị tổn thương vật sắc nhọn [120] (107)107 quan tâm cộng với tình trạng thiếu sở vật chất, phương tiện nội quy an toàn lao động gây khó khăn việc thực sách bảo hộ lao động Theo Bộ Luật Lao động, thời gian làm việc cán công chức y tế ngày, tuần ngày 40 giờ, số làm thêm người năm không 200 Tuy nhiên, đặc trưng nghề y, nhiều sở y tế cần có cán bộ, nhân viên trực sở y tế 24 ngày, đặc biệt TYT bệnh viện tuyến Theo Thông tư liên tịch Bộ Y tế - Bộ Tài Chính - Bộ Nội vụ số 09/2003/TTLT-BYT-BTC-BNV, ngày 29/09/2003, hướng dẫn thực chế độ phụ cấp thường trực ngành y tế, cán bộ, nhân viên thực nhiệm vụ thường trực chuyên môn y tế 24/24 vào ngày thường hay ngày nghỉ tuần nghỉ bù 01 ngày hưởng nguyên lương; thường trực vào ngày lễ, tết nghỉ bù 02 ngày hưởng nguyên lương cộng thêm phụ cấp thường trực [122] Quy định không phù hợp với sở y tế luôn thiếu cán Việc học tập chỗ hình thức học tập giúp cán có điều kiện nâng cao trình độ, người có kinh nghiệm hướng dẫn người chưa có kinh nghiệm Tuy nhiên, hội học tập chỗ CBYT không đồng khu vực, cán có trình độ cao thường tập trung sở thuộc tỉnh giàu, thành phố lớn số cán đào tạo quy cịn khu vực khó khăn [58] Ở bệnh viện, viện nghiên cứu lớn, hội học tập CBYT qua giao ban, hội thảo, hội chẩn tốt nhiều so với tuyến dưới, đặc biệt vấn đề liên quan kỹ thuật y học đại [39] Phương tiện làm việc Kết nhiều nghiên cứu cho thấy điều kiện làm việc CBYT nhiều thiếu thốn, đặc biệt tuyến khu vực miền núi Theo báo cáo đánh giá hệ thống CSSK bà mẹ trẻ em 63 tỉnh nước có 26 tỉnh có đủ sở vật chất để triển khai khoa phòng theo định thành lập trung tâm CSSK sinh sản tỉnh (Quyết định số 23/2006/QĐ-BYT) Rất nhiều tỉnh khơng có khoa CSSK sinh sản vị thành niên nam học (12/63 tỉnh) Có 6/63 tỉnh trụ có sở làm việc trung tâm CSSK sinh sản nhà cấp [8] Về phương tiện lao động, nhiều sở y tế tuyến huyện thiếu thốn phòng ốc, trang thiết bị Theo thống kê cho thấy cuối năm 2008 “Hầu hết sở y tế tuyến huyện không đạt tiêu chuẩn nhà cửa: 45% số huyện có diện tích nhà đạt 60% so với tiêu chuẩn, 34% số huyện có diện tích nhà đạt từ 30-60% so với tiêu chuẩn có tới 21% số huyện đạt mức 30% tiêu chuẩn”, trang thiết bị y tế “xét chủng loại 30 thiết bị y tế chủ yếu danh mục Bộ Y tế ban hành đạt khoảng 30-50%, đặc biệt có huyện đạt 20%”[123] Theo số cơng trình nghiên cứu, sau Nhà nước ban hành Nghị định 172/2004/NĐ-CP Thông tư 11/2005/TTLB-BYT-BNV, TTYT huyện bị chia làm ba đơn vị, gây tình trạng thiếu thốn nhiều trang thiết bị, sở vật chất cán [124, 125] Nhiều nơi thiếu điện sinh hoạt thiếu nước Với tình trạng mơ tả trên, nhìn chung tuyến huyện tuyến xã khó hấp dẫn CBYT làm việc Riêng tuyến tỉnh, tình hình điều kiện làm việc có khả quan hơn, nhiên nhiều bệnh viện tỉnh nghèo nàn, thiếu thốn thứ, Lai Châu, Kon Tum…[126] (108)108 đảm bảo môi trường làm việc đầy đủ (cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực) điều kiện tiên để cung cấp tốt dịch vụ CSSK có chất lượng Sử dụng công cụ quản lý kết làm việc quản lý nhân Dù nhà nước khuyến khích tự chủ quản lý theo Nghị định 43 thông tư hướng dẫn, dù có nhiều biện pháp đại giới thiệu để sử dụng quản lý nhân sự, sở y tế chưa phát huy hiệu chế Các sở y tế chủ yếu bị phụ thuộc vào quy định tổ chức, biên chế tiêu chí cán từ đưa xuống [44] Một số vấn đề tuyển chọn đề cập Ở đề cập việc sử dụng công cụ quản lý kết làm việc quản lý nhân Biện pháp giám sát công việc dựa mô tả chức nhiệm vụ nhân viên biện pháp quản lý sử dụng nhiều sở y tế giới, chưa áp dụng nhiều sở y tế Việt Nam Một vấn đề cần quan tâm việc mô tả nhiệm vụ CBYT thường chưa rõ ràng, việc thực đánh giá thực cơng việc giao cịn khó khăn.i Điều có tác động xấu tới động hồn thành tốt công việc Những người làm việc tốt không đánh giá thích hợp để có chế độ động viên khuyến khích phù hợp người làm khơng tốt chưa có chế kỷ luật tương xứng [127] Việc thực sách phân cấp quản lý nhân lực y tế cịn bất cập tuyến thực quản lý nhân lực lại vướng phải nhiều sách quy chế cấp trên, hệ thống quản lý lao động mang tính tập trung [113].Ví dụ chế độ lương, phụ cấp, định mức số lượng cấu cán Kết nghiên cứu việc thực tự chủ bệnh viện năm 2008 [15] cho thấy cấp có thẩm quyền ký định đề bạt, cất nhắc, sa thải cán ký định lên lương cho đối tượng theo quy định Ở nhiều địa phương, đơn vị nghiệp y tế chưa phân cấp, chưa thực quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm quy định Nghị định 43/2006/NĐ-CP, cụ thể biên chế quan chủ quản giao (nhiều địa phương giao thấp định mức quy định Thông tư liên Y tế- Nội vụ), phải thi tuyển tập trung…, gây khó khăn cho đơn vị tự chủ để hồn thành nhiệm vụ chun mơn [25] Việc giám sát công việc trực tiếp gián tiếp thực tương đối tốt nhiều sở Tuy nhiên, việc giám sát kỹ thuật chưa thực thường xuyên chất lượng thấp [128] Một nguyên nhân hệ thống thơng tin yếu kém, khơng hỗ trợ q trình giám sát Một số chương trình trọng điểm tiêm chủng mở rộng, phịng chống sốt rét lao có chất lượng hệ thống thông tin tương đối đảm bảo, cơng tác giám sát thực chương trình tốt nhiều so với chương trình khác Bên cạnh đó, tuyến, cơng tác giám sát từ tuyến xuống tuyến hiệu quả, thiếu phản hồi trực tiếp với người thực công việc để cải tiến chất lượng dịch vụ [129] (109)109 Chế độ đãi ngộ Chế độ đãi ngộ công cụ đặc biệt quan trọng để thu hút, trì nhân lực cở y tế để khuyến khích nhân lực y tế thực đầy đủ có chất lượng trách nhiệm giao Tuy nhiên, chế độ đãi ngộ có nhiều bất cập Chế độ lương phụ cấp cho CBYT hầu hết sở y tế cơng lập, dù có tăng gần đây, chưa đảm bảo đời sống CBYT, chưa thỏa đáng, tương xứng với sức lao động họ (so sánh với khu vực tư nhân thấp nhiều), phần chưa động viên họ làm việc với trách nhiệm cao phát huy hết khả Cơ chế tài bệnh viện cịn bó hẹp, chưa có điều kiện để chi trả xứng đáng cho CBYT có trình độ cao, hạn chế phát huy lực cán Đó nguyên nhân quan trọng làm cho nhiều CBYT nhà nước rời bỏ khu vực công đến làm việc cho khu vực tư, phải làm thêm việc khác để kiếm tiền Tình trạng thu nhập NVYT phụ thuộc vào nguồn thu nghiệp, tạo thiếu bình đẳng chế độ đãi ngộ sở y tế, địa phương, khả thu khác sở y tế Các sở y tế tuyến vùng khó khăn, khả trả lương chế độ thu hút hạn chế, nhiều điều kiện làm việc khác khơng thuận lợi, có hội kiếm thêm thu nhập, gây nhiều trở ngại việc thu hút giữ lại CBYT có lực Việc số địa phương gặp khó khăn ngân sách đơi dẫn đến trì hỗn hay khơng thực sách Chính phủ (ví dụ phải nâng lương tối thiểu, thực sách bảo hiểm xã hội CBYT xã) Thiếu chế giám sát việc thực sách nhà nước nói chung, nguồn nhân lực nói riêng Bảng 33 tính số liệu Tài khoản y tế quốc gia, lấy tổng chi chế độ đãi ngộ tuyến chia tổng số lao động tuyến Kết khơng ổn định qua năm Tuy nhiên thấy tuyến xã hưởng mức lương từ NSNN thấp nhất, tuyến huyện Mức toán chế độ đãi ngộ từ nguồn NSNN thấp mức lương quy định sở y tế Có thể giải thích việc thực Nghị định 10 Nghị định 43 tự chủ, sở y tế phải thu từ nghiệp để bù vào thâm hụt quỹ lương không NSNN chi trả Bảng 33: Chi chế độ đãi ngộ từ NSNN, 2001-2008 (nghìn đồng/tháng) Năm 2001 2002 2003 2004 2005 Chi thu nhập bình quân một người lao động 747 782 1012 1195 780 Trung ương 743 712 868 1422 1279 Tỉnh 1294 1318 1716 1964 1001 Huyện 516 586 757 889 723 Xã 207 249 327 251 182 Phụ cấp/lương 58% 60% 39% 44% 69% Nguồn: Tài khoản y tế quốc gia 2000-2006 [19] (110)110 tỉnh tương đương lần lương bản, phụ cấp bệnh viện huyện vùng sâu tương đương lần lương Giám đốc nhiều sở y tế bị giới hạn nguồn thu nghiệp thấp, không đủ tiền để thực chế độ đãi ngộ hấp dẫn Điều dẫn đến tình trạng khuyến khích lạm dụng dịch vụ y tế để tăng thu nhập sở y tế bảo đảm đạt kết tốt sức khoẻ nhân dân với chi phí thấp Để hoạt động hiệu chất lượng, mức lương phải gắn với kết thực nhiệm vụ CSSK nhân dân Một khó khăn thực sách chi trả theo kết làm việc khó đo lường cách khách quan kết CSSK, trả lương theo thâm niên trình độ học vấn lại tương đối dễ dàng Một số người cịn có quan niệm khơng đúng, coi “chênh lệch thu, chi” “kết hoạt động đơn vị” lấy làm để tăng thu nhập cho cán Khuyến khích tài quan trọng, bối cảnh lương CBYT thấp, chưa đảm bảo sống Tuy nhiên số nghiên cứu cho thấy khuyến khích tài chưa đủ để động viên cán làm việc có chất lượng hiệu quả, mà khuyến khích phi tài lại giữ vài trị vô quan trọng đào tạo, tôn trọng nhân viên, giám sát phát triển nhân viên…[129] Trên thực tế, việc thực sách cịn nhiều bất cập 2.2.6 Phần lớn cán quản lý y tế cấp cán chuyên môn y tế chưa đuợc đào tạo quản lý Hầu hết đội ngũ cán lãnh đạo, cán quản lý cấp, giám đốc viện, bệnh viện TTYT, cán chuyên môn y tế, nhiều người có trình độ chun mơn cao Họ không đào tạo quản lý, hoạch định sách nhân lực y tế, nhìn chung lực quản lý hoạch định sách họ cịn nhiều hạn chế Đây vấn đề lớn cần quan tâm ba khía cạnh Thứ nhất, có thiếu hụt nhân lực, chức vụ quản lý thu hút số lượng lớn nhân lực y tế có trình độ chun mơn cao, vừa gây lãng phí chun mơn lại vừa gây nhiều bất cập cho xây dựng sách quản lý y tế Thứ hai, đào tạo quản lý cho cán chun mơn y tế để quản lý tốt việc gây tốn thêm thời gian Trên thực tế, nhiều lớp bồi dưỡng quản lý tổ chức, song thu hút giám đốc sở y tế, giám đốc bệnh viện hay TTYT, họ bận việc hay chưa nhận thức tầm quan trọng lớp bồi dưỡng Thứ ba, coi việc bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo, quản lý sở y tế đường tiến thân ảnh hưởng không tốt cho động lực tiến thân đường chun mơn CBYT nói chung Cơng việc quản lý nhân lực đại gồm bốn vai trò là: cơng việc hành chính, bảo vệ quyền lợi nhân viên, quản lý chuyển đổi môi trường hoạt động liên kết chiến lược nhân lực lãnh đạo phát triển đơn vị Tuy nhiên, thông thường phạm vi quản lý sử dụng nhân lực giới hạn hai vai trò đầu, hai vai trò lại chưa khai thác, sử dụng Nói chung sở y tế quan quản lý nhà nước y tế chưa thực tốt chức quản lý nhân lực lực nhà quản lý chưa chun nghiệp nhiều sách chưa có chưa cho phép tự chủ thực (111)111 khác Việc đào tạo quản lý cho sinh viên y khoa đại học y chưa quan tâm mức Thời gian đào tạo ít, chủ yếu lý thuyết 3 Những vấn đề ưu tiên 3.1 Chiến lược, sách thiếu Chưa có Quy hoạch phát triển nhân lực y tế gồm khu vực cơng tư nhân Chưa có chế, sách điều tiết phân bổ hợp lý nhân lực y tế, đưa bác sỹ tốt nghiệp y tế sở, vùng khó khăn; quy định bắt buộc sinh viên y, dược học xong phải làm ngành học Chính sách đãi ngộ chưa thoả đáng để bảo đảm sống CBYT, khuyến khích làm việc hiệu quả, chất lượng Chính sách quản lý khu vực y tế tư nhân chưa bảo đảm chất lượng hành nghề tương đương với khu vực công 3.2 Ngân sách cho nhân lực y tế thấp Ngân sách cho đào tạo đào tạo thường xuyên thấp, không khuyến khích mở rộng đào tạo tăng chất lượng Lương, phụ cấp, thu nhập tăng thêm phụ thuộc nhiều vào nguồn thu nghiệp, NSNN chưa đóng vai trị quan trọng điều hồ sở y tế để tạo điều kiện bình đẳng Thiếu ngân sách chế bảo đảm an toàn lao động ngành y tế Thiếu ngân sách để hệ thống thông tin quản lý y tế hoạt động hiệu 3.3 Năng lực cán quản lý chưa đáp ứng nhu cầu Năng lực quản lý lập kế hoạch yếu, đào tạo/cập nhật quản lý cho cán lãnh đạo quản lý Lãng phí việc cử nhiều cán giỏi chuyên môn y tế sang làm lãnh đạo, quản lý 3.4 Hệ thống thông tin quản lý nhân lực yếu Thiếu thông tin để lập kế hoạch phát triển nhân lực có tính đầy đủ đến nhu cầu khu vực y tế tư nhân Chưa có đánh giá nhu cầu thông tin cần thiết để quản lý nhân lực y tế Chưa có chế thu thập thơng tin thường xuyên từ khu vực y tế tư nhân Thiếu thơng tin sai sót nghề nghiệp khu vực công lập tư nhân Thiếu thơng tin từ phía bệnh nhân người dân để đánh giá nhân lực y tế 3.5 Bất cập nhân lực liên quan tự chủ xã hội hoá (112)112 Chính sách xã hội hố tự chủ khuyến khích tăng doanh số, lạm dụng cung cấp dịch vụ để tăng thu nhập, làm tăng chi phí BHYT người dân, mặt khác, dẫn đến di chuyển tự phát nhân lực y tế (113)113 Chương 6: Kết luận 1 Trong năm gần đây, số lượng cán y tế tăng đáng kể, từ 241 498 người năm 2003 lên 299 100 năm 2008 Mức độ gia tăng nhóm nhân lực có trình độ cao bác sỹ, dược sỹ, điều dưỡng đại học lớn so với nhóm có trình độ thấp y sỹ, dược tá Riêng dược sỹ đại học số lượng không tăng mà có năm cịn giảm tuyển sinh Số CBYT vạn dân tăng tương ứng Số bác sỹ/10 000 dân 5,9 năm 2003 6,5 năm 2008 Nhân lực cho khu vực y tế tư nhân có xu hướng gia tăng Đến nước có 30 000 sở y tế tư nhân, 90 bệnh viện tư nhân với 5800 giường bệnh Điều tạo điều kiện cho dân dễ tiếp cận với dịch vụ y tế góp phần giảm q tải bệnh viện cơng, tạo nhu cầu lớn nhân lực y tế, đặc biệt đội ngũ NVYT có trình độ chuyên môn khá, giỏi Phân bổ nhân lực y tế theo tuyến vùng địa lý có xu hướng hợp lý Số liệu năm 2008 cho thấy 93,1% xã có hộ sinh y sỹ sản nhi, 65,9% số xã có bác sỹ, 84,4% thơn/bản có NVYT hoạt động Nhân lực y tế phân bố cho vùng tương đối đồng số dân Riêng vùng Đồng sơng Cửu Long có số lượng CBYT thấp cả, 17,7 triệu dân số CBYT có 43 ngàn Phân bổ giới không đồng tất loại CBYT Tỷ lệ CBYT người dân tộc thiểu số cịn 2 Tuy vậy, số lượng cán y tế thiếu so với nhu cầu Theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 tầm nhìn đến năm 2020 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, phải có 52 CBYT/10 000 dân vào năm 2020 (trong có 10 bác sỹ, 2,5 dược sỹ đại học, 20 điều dưỡng từ trung cấp trở lên, kỹ thuật viên) Hiện đạt: 6,5 bác sỹ, 1,2 dược sỹ đại học 10,4 điều dưỡng hộ sinh/10 000 dân (2008) Nếu dân số năm 2020 vào khoảng 96 triệu, để đạt 52 CBYT/10 000 dân, từ 2010 đến 2020 cần phải đào tạo thêm khoảng 478 000 NVYT (trung bình năm khoảng 49 000 NVYT, khả đào tạo năm 2007 28 900) Mức độ thiếu không đồng theo chuyên ngành Những khu vực chuyên môn, chuyên ngành rủi ro nhiều thiếu hấp dẫn thu nhập thiếu nhiều hơn, ví dụ: YTDP, dược, cận lâm sàng, ung thư, tâm thần, tai - mũi - họng, - hàm - mặt, mắt, giải phẫu bệnh, y pháp, thương tích, y học cổ truyền, cận lâm sàng, cán quản lý đào tạo chuyên nghiệp Về lĩnh vực YTDP, thiếu số lượng trình độ cịn hạn chế tuyến tỉnh và huyện Số lượng CBYT dự phòng tuyến tỉnh 11 135 người, khoảng 2/3 nhu cầu, tuyến huyện 15 276 người, 1/2 nhu cầu Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thiếu số lượng lớn cán YTDP, sách sử dụng khuyến khích tài khơng hấp dẫn, 10 năm qua không đào tạo bác sỹ chuyên khoa y học dự phòng đại học; điều kiện làm việc nhiều đơn vị YTDP thiếu thốn, thu nhập thấp Thiếu cán giỏi chuyên môn, cán chuyên sâu tuyến tỉnh huyện, dẫn đến chất lượng dịch vụ tuyến hạn chế Có khác biệt q lớn trình độ chuyên môn nhân lực y tế trung ương địa phương, thành thị nông thôn CBYT giỏi, bác sỹ, tập trung nhiều thành phố Dân số thành thị chiếm 28,1% dân số nước, chiếm đến 84% số dược sỹ đại học, 60% số bác sỹ 57% số điều dưỡng nước (114)114 ở trình độ sau đại học nội trú, chuyên khoa 1, chuyên khoa 2, thạc sỹ tiến sỹ Ngành y tế có nhiều chuyên gia thực kỹ thuật y tế đại, ghép tạng, thụ tinh ống nghiệm, mổ thần kinh-sọ não dao Gama; mổ tim hở, nong mạch vành, tách song sinh Công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực y tế có nhiều tiến Hệ thống trường đào tạo y tế công tư tăng cường, với nhiều chuyên ngành mới, bao phủ trình độ từ trung cấp, cao đẳng, đại học, sau đại học Cơ sở vật chất nâng cấp, đặc biệt hệ thống phịng thí nghiệm tiền lâm sàng; hệ thống bệnh viện thực hành xây dựng số trường đại học Trình độ giảng viên trường bước nâng cao Phương pháp giảng dạy đổi số sở đào tạo, với việc áp dụng biện pháp giảng dạy tích cực Một số chương trình khung cập nhật, đổi Công tác đào tạo lại, đào tạo liên tục tiến hành với loại hình đa dạng phù hợp với nhiều hoàn cảnh khác cán cơng chức, đào tạo quy tập trung; quy không tập trung, chức, lớp bồi dưỡng ngắn hạn có cấp chứng Các địa phương khó khăn chủ yếu dựa vào dự án tài trợ để cử cán đào tạo Nhiều sách, giải pháp thúc đẩy nâng cao chất lượng nhân lực y tế ban hành thực Đó sách Bộ Y tế đào tạo liên thông, đào tạo cử tuyển theo địa chỉ, tạo điều kiện thuận lợi cho CBYT học tập nâng cao lực, giải thiếu hụt nhân lực y tế, đặc biệt trọng tới khu vực miền núi, khó khăn Thơng tư hướng dẫn thực kiểm định chất lượng đào tạo trường đại học y dược ban hành nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo Quy chế đào tạo liên tục triển khai nước, hướng tới việc thực Luật Khám bệnh, chữa bệnh thời gian tới Để giúp đỡ tăng cường lực CBYT, đặc biệt vùng khó khăn, Bộ Y tế triển khai Đề án 1816 đưa CBYT từ bệnh viện trung ương, tỉnh hỗ trợ cho sở y tế tuyến dưới, nhằm nâng cao chất lượng KCB, Đề án mời giáo sư, phó giáo sư chuyên gia ngành y tế nghỉ hưu sức khoẻ, tự nguyện tham gia công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn cung cấp dịch vụ y tế Bộ Y tế ngày trọng việc giám sát thực quy định chức năng, nhiệm vụ cán bộ, NVYT nói chung y đức sở y tế Chủ trương thành lập môn y xã hội học y đức trường đại học minh chứng cho chủ trương 4 Tuy nhiên, chất lượng nhân lực y tế cịn nhiều bất cập, khó khăn thách thức Số cán y tế có trình độ cao, chun sâu cịn Trình độ cán thuộc hệ YTDP yếu Số cán quản lý đào tạo chuyên lĩnh vực quản lý cịn Trình độ CBYT tuyến thấp, nên khả đáp ứng dịch vụ CSSK tỷ lệ sai sót chẩn đoán, điều trị phổ biến Thiếu cán số chuyên ngành y học sở, bệnh xã hội, nhi khoa… Việc chuyển giao áp dụng cơng nghệ cịn chậm thiếu chun gia trang thiết bị đại Chất lượng đào tạo trường đào tạo nhân lực y tế thấp, chưa đáp (115)115 ảnh hưởng tới chất lượng đào tạo trường Các sở đào tạo nhân lực y tế nhiều thiếu thốn sở vật chất, đặc biệt sở thực tập, labo y học sở, tiền lâm sàng thư viện Sự hợp tác số trường bệnh viện thực hành chưa tốt Số lượng chất lượng giảng viên bất cập Các trường đại học thiếu giáo viên dạy y học sở Việc áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực cịn lẻ tẻ, chưa đồng Đào tạo lại, đào tạo liên tục cịn gặp nhiều khó khăn, hiệu thấp, đối với nhân lực y tế tuyến sở CBYT vùng khó khăn có hội đào tạo chỗ Chất lượng khóa đào tạo cịn chưa cao Giám sát kiểm định chất lượng đào tạo giải pháp đảm bảo chất lượng đào tạo trường đại học hạn chế, đặc biệt trường đào tạo ngồi cơng lập Ứng xử có trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh số CBYT cịn chưa cao Sai sót chun mơn y tế bệnh viện vấn đề cần quan tâm Việc giáo dục đạo đức nghề nghiệp chưa gắn với biện pháp khác cần thiết để phát tượng vi phạm y đức 5 Về quản lý sử dụng Nguồn nhân lực y tế điều tiết nhiều văn pháp luật, Luật Giáo dục, Pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân, Pháp lệnh cán bộ, công chức, Luật Thi đua, khen thưởng, Chương trình cải cách hành quốc gia nhiều văn quy phạm pháp luật khác Chính phủ Bộ Y tế ban hành nhiều sách nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực y tế tuyến sở: tăng số bác sỹ, hộ sinh y sỹ sản nhi TYT xã, tăng số thơn, có CBYT cộng đồng hoạt động, ngồi cịn quy định số CBYT cho trường học, doanh nghiệp dựa theo số lượng công nhân; phê duyệt “Đề án đào tạo nhân lực y tế cho vùng khó khăn, vùng núi tỉnh thuộc miền Bắc miền Trung, vùng Đồng sông Cửu Long vùng Tây Nguyên theo chế độ cử tuyển” Các sách nhằm đưa cán tuyến hỗ trợ tuyến thông qua công tác đạo tuyến bệnh viện đặc biệt Đề án 1816 Các sách cán bộ, viên chức y tế công tác sở vùng khó khăn Nhiều địa phương chủ động sáng tạo việc xây dựng sách cho địa phương mình, sách thu hút cán cơng tác địa phương; sách khuyến khích đào tạo đại học sau đại học y, dược; sách phụ cấp cho NVYT thơn/bản, nên giải nhiều xúc nhân lực y tế cho địa phương Các quy định thủ tục tuyển dụng nhân lực khu vực y tế công, định mức biên chế cho loại sở y tế quy định Thông tư liên tịch Bộ Y tế Bộ Nội vụ Điều kiện làm việc NVYT cải thiện, tuyến trung ương tuyến tỉnh/thành phố Nhà nước huy động nguồn đầu tư để trang bị phương tiện, máy móc cho sở y tế tuyến huyện trở lên, đồng thời sử dụng nguồn vốn từ NSNN mua sắm trang thiết bị xây dựng sở hạ tầng cho nhiều TYT xã Giáo dục nâng cao y đức trách nhiệm NVYT coi trọng thông qua Quy định 12 điều y đức ban hành Quy tắc ứng xử cán bộ, viên chức đơn vị nghiệp y tế Công tác khen thưởng, đề bạt, bổ nhiệm, đào tạo nâng cao lực CBYT có bước chuyển biến tích cực Chính phủ địa phương ban hành nhiều sách để khuyến khích, tạo động lực cho cán bộ, NVYT làm việc có chất lượng, hiệu quả, để thu hút (116)116 khích tài (tạo hội lên lương sớm, thưởng, thu nhập tăng thêm, cấp nhà ở…) yếu tố phi tài (tạo hội học tập nâng cao trình chun mơn, đề bạt, cất nhắc phong công nhận danh hiệu thi đua, học vị, chức danh khoa học…) Việc nâng cao lực quản lý cán quản lý cấp đơn vị sự nghiệp y tế quan tâm đặc biệt Người đề bạt tham gia chương trình đào tạo tháng quản lý nhà nước Một số dự án nước tài trợ trọng đào tạo kỹ quản lý cho cán quản lý tuyến tỉnh trở xuống Thực tự chủ theo Nghị định 43 giúp cho nhiều đơn vị chủ động quản lý nhân lực đơn vị mình, quyền định ký hợp đồng thuê khoán lao động; tuyển dụng cán bộ, cơng chức theo hình thức thi tuyển hay xét tuyển; bổ nhiệm vào ngạch viên chức; xếp, bố trí sử dụng cán bộ, viên chức; điều động, biệt phái, nghỉ hưu, việc, chấm dứt hợp đồng làm việc, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, viên chức thuộc quyền; nâng bậc lương thời hạn, trước thời hạn … 6 Công tác quản lý, điều hành nhân lực y tế bất cập Một số chiến lược, sách cịn thiếu bất cập: Chưa có chế, sách điều tiết phân bổ hợp lý nhân lực y tế Chính sách đãi ngộ chưa thoả đáng để bảo đảm sống CBYT Chưa có sách ưu đãi phù hợp cho cán làm chuyên ngành YTDP số chuyên ngành khó khăn khác Thiếu quy hoạch tổng thể phát triển nhân lực y tế; thiếu số liệu tổng thể nhân lực y tế hệ thống cơng tư Kinh phí dành cho đào tạo thấp, chưa đáp ứng nhu cầu Công tác lập kế hoạch nhân lực sở cịn yếu, hệ thống thơng tin quản lý nhân lực y tế yếu, chưa cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho quản lý lập kế hoạch phát triển nhân lực y tế NSNN dành cho nhân lực y tế chiếm tỷ trọng thấp Theo số liệu Tài khoản y tế quốc gia gần năm 2005, tổng chi y tế toàn xã hội, 16,1% dành cho thu nhập NVYT Trong tổng chi nhà nước cho y tế, chi cho giáo dục, đào tạo chiếm có 2% Trong tổng chi nhà nước, chi cho chế độ đãi ngộ chi thường xuyên chiếm 42,3% Gắn kết đào tạo tuyển dụng chưa tốt Nhiều người không làm nghề đào tạo khơng tìm việc làm thành phố lớn, sẵn sàng làm không công sở y tế công tư để chờ hội Mặt khác, nhiều bệnh viện lớn lại có tình trạng thiếu CBYT tượng tải bệnh viện Tuyển dụng nhân lực y tế cịn khó khăn, tuyến sở, YTDP số chuyên ngành có khó khăn thu nhập Chế độ đãi ngộ cho CBYT thấp, chênh lệch thu nhập NVYT các sở y tế ngày gia tăng Số đông cán bộ, công chức sở y tế không sống đồng lương phụ cấp Tình trạng thu nhập NVYT phụ thuộc vào nguồn thu nghiệp tạo thiếu bình đẳng chế độ đãi ngộ sở y tế, địa phương, khả thu khác sở y tế Tình trạng phong bao, phong bì, chi phí ngầm có xảy số đơn vị Cơ chế khuyến khích tài phi tài quản lý nhân lực y tế yếu, chưa đủ để tạo động lực cho cán làm việc có chất lượng hiệu Điều kiện làm việc nhiều hạn chế Phần lớn sở y tế thiếu (117)117 nên để xảy tai nạn nghề nghiệp Nguyên nhân tình trạng khơng có chun mơn cán bảo hộ, phòng chống bệnh nghề nghiệp, thiếu kinh phí để thực chế giám sát bảo hộ lao động, công tác tuyên truyền cho CBYT để tự bảo vệ chưa tốt Thiếu quy định để theo dõi, đánh giá kết làm việc nhân lực y tế Hệ thống thu thập lưu giữ số liệu chất lượng cán bộ, suất lao động, kết làm việc chưa xây dựng quản lý cách hiệu Năng lực cán quản lý chưa đáp ứng nhu cầu Phần lớn cán quản lý y tế ở cấp cán chuyên môn y tế chưa đuợc đào tạo quản lý, nhìn chung lực quản lý nhiều hạn chế, mặt khác lại hút nhiều cán có trình độ chun mơn y tế giỏi vào công việc quản lý Quản lý nhà nước nhân lực y tế khu vực tư nhân chưa hiệu Chưa (118)118 Chương 7: Khuyến nghị Trên sở xác định vấn đề ưu tiên nhân lực y tế nước ta số năm tới, thông qua việc thảo luận với cán bộ, chuyên gia Bộ Y tế bộ, ngành liên quan, tham vấn ý kiến thành viên HPG, báo cáo nêu số khuyến nghị giải pháp cho vấn đề ưu tiên nhân lực y tế, nhằm hỗ trợ cho việc lập kế hoạch tới Bộ Y tế để lựa chọn trọng tâm hợp tác đối thoại ngành y tế Việt Nam đối tác nước nhân lực y tế Các giải pháp hạn chế tình trạng thiếu nhân lực y tế cho số chuyên ngành vùng nơng thơn, đặc biệt vùng khó khăn 1 Chính sách thu hút nhân lực y tế cho số chuyên ngành vùng khó khăn - Nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung chế độ tiền lương, phụ cấp ưu đãi theo nghề để thu hút CBYT làm việc chuyên khoa lao, phong, tâm thần, HIV/AIDS, nhi, YTDP, để thu hút thêm điều dưỡng làm việc sở công lập, khắc phục tình trạng thiếu hụt tỷ số điều dưỡng:bác sỹ - Xây dựng trình cấp thẩm quyền ban hành chế đặc thù khuyến khích học sinh theo học chuyên khoa: lao, phong, tâm thần, nhi, YTDP Khuyến khích đào tạo bác sỹ gia đình - Xây dựng thực sách khuyến khích quy chế “Nghĩa vụ, trách nhiệm xã hội CBYT vùng kinh tế - xã hội khó khăn”; sách quy định để bảo đảm số học viên từ vùng khó khăn sau tốt nghiệp trở địa phương làm việc, người có trình độ đại học (bao gồm khuyến khích tài phi tài chính) 2 Cải thiện điều kiện làm việc cho số chuyên ngành vùng khó khăn - Cải thiện điều kiện làm việc sở y tế tuyến xã, huyện, sở tổng kết việc thực đầu tư xây dựng TYT xã thuộc vùng khó khăn giai đoạn 2008 – 2010 theo Quyết định số 950/2008/QĐ-TTg; đề án Hỗ trợ phát triển Trung tâm YTDP tuyến huyện giai đoạn 2007 – 2010 theo Quyết định 1402/2007/QĐ-TTg; đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ nguồn hợp pháp khác giai đoạn 2008-2010 theo Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg - Nghiên cứu ngân sách hoạt động thường xuyên TYT xã, bệnh viện huyện, TTYT huyện; xây dựng quy định cụ thể để khuyến khích UBND huyện, xã bổ sung ngân sách huyện, xã cho hoạt động CSSK sở cộng đồng 3 Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán y tế cho vùng khó khăn - Tổng kết kinh nghiệm để tiếp tục thực tốt sách đào tạo theo địa chỉ, đào tạo cử tuyển, tuyển sinh theo vùng cho Trung du miền núi phía Bắc, Trung Bộ, Tây Nguyên Đồng sông Cửu Long (119)119 - Chỉ đạo địa phương xây dựng quy hoạch đào tạo CBYT cho đơn vị, kế hoạch cử cán học liên kết với trường – viện tổ chức đào tạo chỗ - Nghiên cứu để xây dựng kế hoạch (cơ sở vật chất, nhân lực giảng dạy) mở thêm sở khoa đào tạo nhân lực y tế vùng miền khó khăn, thiếu nhân lực y tế (Tây Bắc, Đồng Sông Cửu Long, Tây Nguyên) Các giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực y tế 4 Đẩy mạnh hình thức đào tạo liên tục, đào tạo ngắn hạn - Các trường đại học, bệnh viện, viện thuộc ngành y tế xây dựng kế hoạch thường xuyên mở lớp đào tạo liên tục để nâng cao trình độ bác sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên cho tuyến tỉnh, huyện xã, dựa nhu cầu xác định kế hoạch địa phương nâng cao lực CBYT - Xây dựng đề án để khuyến nghị Nhà nước tăng kinh phí thích đáng cho đào tạo liên tục, đặc biệt cho ngành hấp dẫn, cho CBYT vùng khó khăn, đồng thời huy động đóng góp kinh phí đào tạo sở y tế có người học - Xây dựng chế hỗ trợ cán vùng khó khăn tham gia học tập liên tục; hỗ trợ vùng tổ chức lớp học địa phương để cán tham gia học tập, khơng phải bỏ quan dài ngày Tiếp tục triển khai chủ trương có Bộ Y tế nhằm nâng cao lực cán vùng khó khăn: cơng tác đạo tuyến, luân chuyển cán tuyến hỗ trợ cho tuyến - Từng bước thể chế hóa đào tạo liên tục điều kiện để cấp lại chứng hành nghề y tế; kiểm định chương trình đào tạo liên tục; bảo đảm ngân sách xây dựng chương trình thực đào tạo liên tục 5 Nâng cao chất lượng đào tạo trường - Bộ Y tế định bắt buộc phải cập nhật khung chương trình đào tạo sau năm Tăng hỗ trợ kinh phí từ Bộ Giáo dục - Đào tạo Bộ Y tế huy động hỗ trợ quốc tế cập nhật chương trình đào tạo - Xây dựng chiến lược đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán giảng dạy, nghiên cứu sở đào tạo CBYT, đôi với đổi phương pháp giảng dạy - Kiến nghị việc hình thành sở đào tạo lớn y dược Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh, sở trường Đại học Y Hà Nội, Đại học Dược Hà Nội, Đại học Y tế công cộng, Đại học Răng hàm mặt, Học viện Y Dược học cổ truyền, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh - Tăng cường giám sát thực kiểm định chất lượng đào tạo sở đào tạo Thực lộ trình kiểm định chất lượng đào tạo theo quy định Bộ Giáo dục - Đào tạo Bộ Y tế giám sát thực lộ trình kiểm định chất lượng đào tạo trường cơng tư theo quy trình thống Cần nghiêm túc nhìn nhận lực thật trường, tránh chạy theo số lượng túy, điều kiện trường tự định số lượng tuyển sinh - Lập kế hoạch lộ trình xây dựng tiêu chuẩn cấp chứng tiêu chuẩn (120)120 - Tăng cường sở vật chất cho hệ thống nhà trường nhiều nguồn để phát triển Đổi chế tài chính, cho phép trường có nguồn thu cao 6 Tăng cường đào tạo đội ngũ cán y tế chuyên sâu nhân tài - Xem xét để ban hành chế liên thông CK1 với Thạc sỹ, CK2 với Tiến sỹ để khuyến khích CBYT tham gia chương trình đào tạo CK1, CK2, góp phần nâng cao chất lượng chun mơn y tế - Bộ Y tế xây dựng Đề án phát triển đội ngũ CBYT chuyên sâu, đào tạo nhân tài, xác định rõ chuyên ngành mũi nhọn trình độ chuyên sâu cần phát triển theo dựa thơng tin mơ hình bệnh tật, giải pháp huy động nguồn lực, trách nhiệm thực sở đào tạo, nghiên cứu địa phương, đơn vị sở Chế độ đãi ngộ kèm theo trách nhiệm đội ngũ CBYT chuyên sâu đào tạo với hỗ trợ NSNN cần quy định rõ ràng - Tăng cường hợp tác quốc tế nâng cao chất lượng nhân lực, đào tạo sau đại học, chuyển giao kỹ thuật công nghệ y tế Việc đầu tư từ NSNN để đào tạo đội ngũ CBYT chuyên sâu dài hạn, cán kỹ thuật nước cần quan tâm Các giải pháp nâng cao hiệu sử dụng nhân lực sở y tế 7 Nâng cao lực cán quản lý - Xây dựng chương trình đào tạo ngắn hạn quản lý cho cán quản lý cấp, cán quản lý bệnh viện, quản lý nhà trường Lập kế hoạch đào tạo lại cán quản lý theo chương trình - Mở rộng chuyên ngành đào tạo quản trị bệnh viện có chương trình đào tạo quản lý cho sinh viên học viên sau đại học ngành y tế Xây dựng chương trình đào tạo quản lý cho sinh viên học viên sau đại học ngành y tế - Sửa đổi sách đề bạt, bổ nhiệm cán lãnh đạo quản lý đơn vị sở theo hướng dân chủ bảo đảm tiêu chuẩn phẩm chất lực quản lý lãnh đạo - Xây dựng hướng dẫn cho sở y tế để huy động cán lâm sàng tham gia định quản lý chuyên môn nhằm tăng hiệu chất lượng cung ứng dịch vụ - Nghiên cứu biện pháp trì cán chuyên môn y tế giỏi tiếp tục làm việc chun mơn, khơng lãng phí kỹ họ chức vụ lãnh đạo bệnh viện 8 Áp dụng biện pháp có hiệu để quản lý nhân lực sở y tế - Xây dựng chiến lược/kế hoạch để thường xuyên cập nhật ban hành hướng dẫn điều trị quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, làm sở để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá kết làm việc - Xây dựng chiến lược/kế hoạch để thường xuyên cập nhật ban hành (121)121 - Hướng dẫn sở y tế xây dựng quy trình hoạt động chuẩn, mơ tả chức nhiệm vụ, gắn với theo dõi, giám sát đánh giá kết làm việc NVYT thực chế độ đãi ngộ dựa vào kết làm việc Các giải pháp nâng cao hiệu quản lý nhà nước phát triển nhân lực y tế 9 Xây dựng chiến lược, sách văn pháp luật - Hoàn thành việc xây dựng trình Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực y tế đến năm 2020; xây dựng chế, sách khuyến khích thành phần kinh tế tham gia đào tạo nhân lực y tế; xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đào tạo nhân tài; đào tạo chuyển giao kỹ thuật cao cho sở y tế - Xây dựng kế hoạch triển khai thực Luật Khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt điều khoản liên quan đến cấp chứng hành nghề, sai sót chuyên môn y đức; tập trung vào việc nghiên cứu, xây dựng ban hành hướng dẫn điều trị quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh; xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Thực hành lâm sàng cho bác sỹ điều dưỡng viên tốt nghiệp để thực cấp chứng hành nghề cho bác sỹ điều dưỡng viên toàn quốc” - Xây dựng Đề án kiện toàn hệ thống tra y tế, có nội dung tra nhân lực y tế; trình Chính phủ ban hành Nghị định Thanh tra y tế - Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Luân phiên CBYT từ tuyến hỗ trợ tuyến dưới” để thực thường xuyên, lâu dài nước ban hành Nghị định Chính phủ “Nghĩa vụ, trách nhiệm xã hội CBYT vùng kinh tế - xã hội khó khăn đất nước” - Xây dựng chiến lược 10 năm (2010-2020) kế hoạch năm ngành y tế (2010-2014) cho năm 2010 có tính lồng ghép thành phần hệ thống y tế, bảo đảm nhân lực y tế đáp ứng yêu cầu hỗ trợ cho thành phần đầu vào khác 10 Tăng cường hệ thống thông tin quản lý nhân lực y tế - Xây dựng thực dự án điều tra, đánh giá tổng thể thực trạng nhân lực toàn ngành y tế (cả y tế công tư, y tế ngành), xác định nhu cầu nhân lực chi tiết cho ngành y tế đến 2020, cung cấp chứng để xây dựng sách lập kế hoạch (chiến lược) đào tạo sử dụng nhân lực - Xây dựng tổ chức chuẩn bị nhân lực để tăng cường hệ thống thông tin dựa tin học Xây dựng quy định bắt buộc sở y tế khu vực tư nhân phải báo cáo số liệu thống kê thường xuyên - Xây dựng phương pháp cho trường đào tạo y khoa theo dõi đầu ra, đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu điều chỉnh chương trình đào tạo cho phù hợp 11 Tăng ngân sách cho nhân lực y tế (122)122 động ngân sách nâng cấp sở đào tạo Quyết định số 420/QĐ-TTg ngày 27/03/2009 phê duyệt - Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chế tài thực “Đề án đào tạo nhân lực y tế cho vùng khó khăn, vùng núi tỉnh thuộc miền Bắc, miền Trung, vùng đồng Sông Cửu Long vùng Tây Nguyên theo chế độ cử tuyển” theo Quyết định số 1544/QĐ-TTg, ngày 14/11/2007, Thủ tướng Chính phủ (123)123 Phụ lục 1: Các khuyến nghị JAHR 2008 kết thực Ngân sách nhà nước Vấn đề Kết cần đạt Kết thực cuối năm 2009 NSNN cấp cho y tế chưa đáp ứng nhu cầu CSSK nhân dân Tỷ lệ tăng chi cho y tế cao so với mức tăng chi ngân sách bình quân Đề xuất, vận động cho tiêu chi NSNN đạt 10% tổng chi NSNN Xây dựng tiêu tỷ trọng NSNN đầu tư cho y tế số lĩnh vực Thiết lập chế theo dõi giám sát việc thực chủ trương “tốc độ tăng chi cho y tế cao tốc độ tăng chi bình quân chung NSNN” thực tuyến trung ương địa phương Tiếp tục ưu tiên nguồn vốn viện trợ (ODA, NGO), phát hành trái phiếu phủ, vay vốn ngân hàng huy động nguồn vốn hợp pháp khác để tạo bước đột phá đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tuyến Năm 2008, tỷ lệ tăng chi NSNN cho y tế cao tỷ lệ tăng chi NSNN chung (8,3%) Vụ NSNN Bộ Tài Chính tiêu định mức thiết lập với chế theo dõi, giám sát việc thực Chưa có chế theo dõi giám sát việc phân bổ NSNN cho y tế thiết lập Tỷ lệ vốn đầu tư cho y tế từ nguồn trái phiếu tăng lên (Theo QĐ 47/TTg cấp 14 ngàn tỷ từ Trái phiếu phủ đầu tư nâng cấp BV tuyến huyện) Bộ Y tế chủ trương tăng cường vay dự án đầu tư nước thơng qua hình thức vay tín dụng Ngân hàng phát triển Việt Nam với tổng số vốn khoảng 1.600 tỷ đồng để đầu tư cho số bệnh viện công Đổi chế cấp ngân sách cho hoạt động YTDP, dựa vào nhiệm vụ giao kết hồn thành cơng việc Xây dựng lộ trình chế giám sát để tăng đầu tư cho YTDP để đến 2010 đạt tối thiểu 30% tổng chi NSNN cho y tế, đặc biệt địa phương Bộ Y tế xây dựng chế cấp ngân sách cho hoạt động YTDP theo nhiệm vụ (124)124 Ngân sách nhà nước Vấn đề Kết cần đạt Kết thực cuối năm 2009 Tính hiệu sử dụng NSNN hạn chế Tiếp tục đổi phương thức phân bổ NSNN cho sở y tế theo hướng ưu tiên cho người nghèo, vùng nghèo, vùng khó khăn, y tế sở, YTDP Ưu tiên NSNN để thực sách y tế bản, đặc biệt sách hỗ trợ người nghèo, cận nghèo, trẻ em tuổi đối tượng sách xã hội khác Tiến tới chế phân bổ quản lý ngân sách dựa theo nhiệm vụ giao, khối lượng chất lượng công việc, kèm theo với chế giám sát, đánh giá mức độ hoàn thành tiêu giao Tỷ lệ NSNN phân bổ cho sở y tế vùng nghèo, vùng khó khăn, y tế sở, YTDP tăng lên (Tài khỏan y tế quốc gia chưa công bố) Nhà nước tăng mức NSNN đóng mua BHYT cho đối tượng sách Chưa ban hành quy định phẩn bổ ngân sách dựa vào nhiệm vụ chi phí dịch vụ Củng cố hệ thống báo cáo chi tiêu NSNN cho y tế đê có thơng tin xác cho việc lập kế hoạch tài y tế Nghiên cứu phương án áp dụng khung chi tiêu trung hạn Tiến hành số nghiên cứu hiệu sử dụng nguồn vốn NSNN, đặc biệt cho số lĩnh vực trọng tâm ngành y tế Chưa ban hành quy định việc thực báo cáo chi tiêu NSNN cho y tế sở y tế Chưa xây dựng chương trình nghiên cứu hiệu quả sử dụng NSNN cho số lĩnh vực trọng tâm Chế độ đãi ngộ cán bộ, NVYT chưa hợp lý, tuyến sở, chưa tạo động lực để thu hút họ làm việc tuyến sở, đặc biệt vùng sâu, vùng xa, vùng nghèo Bổ sung hoàn thiện chế độ đãi ngộ phù hợp để khuyến khích CBYT đến công tác y tế sở, khu vực miền núi, vùng khó khăn Nghị định 64/2009/NĐ-CP quy định sách cán bộ, viên chức y tế cơng tác vùng có điều kiện kinh-tế xã hội đặc biệt khó khăn (125)125 Bảo hiểm y tế Vấn đề Kết cần đạt Kết thực cuối năm 2009 Khó khăn việc thực mục tiêu bao phủ tồn dân Để bao phủ tồn khu vực lao động quy, cần đảm bảo tuân thủ đóng BHYT quy định pháp lý giao quan BHYT quyền giám sát, kiểm tra xử phạt đối tượng không tham gia BHYT Luật BHYT Quốc hội thông qua vào tháng 11 năm 2008 Hiện việc xử phạt BHYT theo quy định chung xử phạt hành chính, xây dựng văn quy định xử phạt riêng lĩnh vực BHYT Chưa có nguồn số liệu để đánh giá tỷ lệ tuân thủ tham gia BHYT khu vực lao động hưởng lương đạt tối thiểu 80% năm 2010 Chương trình “Nâng cao chất lượng KCB sở KCB mục tiêu đáp ứng hài lịng người bệnh BHYT” Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Mất khả cân đối quỹ BHYT Cần có nghiên cứu, rà sốt kỹ dịch vụ y tế, thuốc, vật tư tiêu hao đưa vào danh mục BHYT chi trả, xây dựng gói quyền lợi nguyên tắc dựa vào chi phí – hiệu quả, phù hợp với mức đóng khả cân đối Quỹ BHYT, sở xây dựng mệnh giá thẻ BHYT đủ cân đối chi phí KCB gói dịch vụ chăm sóc sức khoẻ BHYT bước áp dụng phương thức chi trả trọn gói theo bệnh, theo nhóm chẩn đốn, thay cho phương thức “phí theo dịch vụ” Khắc phục tình trạng chi trả khơng hạn chế sở KCB tuyến trừ tiền BHYT tuyến thông qua việc sửa đổi quy định tốn đa tuyến Thơng tư liên tịch số 21/2005/TTLT-BYT-BTC Quyết định Bộ Y tế số 06/2008/QĐ-BYT ngày 01/02/2008 việc ban hành danh mục thuốc chữa bệnh chủ yếu sử dụng sở khám bệnh, chữa bệnh Quyết định Bộ Y tế số 21/2008/QĐ-BYT ngày 09 tháng 06 năm 2008 việc ban hành danh mục vật tư y tế tiêu hao, vật tư y tế thay KCB Năm 2010 Bộ Y tế rà soát lại danh mục thuốc, dịch vụ, vật tư BHYT hồn trả Nghị định Chính phủ số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 07 năm 2009 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo hiểm y tế quy định lộ trình tăng mệnh giá BHYT (126)126 Bảo hiểm y tế Vấn đề Kết cần đạt Kết thực cuối năm 2009 Khống chế tình trạng lựa chọn bất lợi BHYT giải pháp kỹ thuật phù hợp Cơ quan BHXH cần làm tốt công tác truyền thông, nâng cao nhận thức người dân BHYT, giảm thiểu tình trạng lựa chọn ngược tham gia BHYT Sửa đổi, bổ sung Nghị định hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm, tạo sở pháp lý đầy đủ để thực chương trình BHYT thương mại tự nguyện nguyên tắc BHYT thương mại không thay BHYT xã hội đối tượng tham gia BHYT xã hội, tham gia BHYT thương mại sau đóng phí BHYT xã hội Khơng đạt việc khống chế tình trạng lựa chọn bất lợi: Khảo sát nhiều địa phương cho thấy tình trạng lựa chọn ngược nhóm tự nguyện nhân dân phổ biến (127)127 Bảo hiểm y tế Vấn đề Kết cần đạt Kết thực cuối năm 2009 Tổ chức quản lý lực hệ thống BHYT chưa đáp ứng nhu cầu Cần có lãnh đạo, đạo liệt thống cấp ủy đảng, quyền, coi phát triển BHYT nhiệm vụ trị địa phương, đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội phát triển cơng tác CSSK nhân dân địa phương Cần có tham gia phối hợp chặt chẽ ban, ngành liên quan (Kế hoạch-Đầu tư, Tài chính, Lao động, Thương binh Xã hội) hỗ trợ đoàn thể, xã hội phát triển BHYT Hệ thống BHYT phải tổ chức cách chuyên nghiệp, không kiêm nhiệm công tác quản lý quỹ khác Hệ thống BHYT thống theo mơ hình đơn quỹ, cần tăng cường phân cấp cho quan BHYT cấp tỉnh, tạo quỹ dự phòng quốc gia trung ương Cần thành lập quan chuyên môn phục vụ công tác BHYT Các cán hệ thống BHYT cần đào tạo quản lý BHYT, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ vị trí cơng tác Hoạt động quản lý BHYT cần tin học hố đồng bộ, có lồng ghép chương trình quản lý bệnh nhân bệnh viện chương trình quản lý chi phí KCB BHYT Chỉ thị số 38/CT-TW ngày 07/09/2009 ban bí thư đẩy mạnh cơng tác BHYT tình hình yêu cầu địa phương phải coi phát triển BHYT nhiệm vụ trị quan trọng Chưa có Nghị định hướng dẫn tổ chức BHYT theo hướng chuyên nghiệp hóa ban hành Quyết định Bộ trưởng Bộ Y tế số 5205/2008/QĐ-BYT ngày 30/12/2008 việc ban hành quy chế phối hợp hoạt động thực sách, pháp luật BHYT Chưa có Nghị định hướng dẫn Luật BHYT quy định Quỹ khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý (phân cấp), không quản lý theo mô hình đơn quỹ Có quỹ dự phịng Chưa thành lập thêm quan chuyên môn phục vụ cơng tác BHYT Chưa có thơng tin số cán hệ thống BHYT đào tạo chun mơn quản lý BHYT Chưa có thông tin tỷ lệ bệnh viện thực quản (128)128 Viện trợ nước Vấn đề Kết cần đạt Kết thực cuối năm 2009 Thiếu khung điều phối quản lý viện trợ phù hợp với kế hoạch tổng thể ngành Bộ Y tế xây dựng kế hoạch phát triển ngành y tế quán, nêu rõ chiến lược nội dung ưu tiên phát triển ngành y tế thời gian tới, đặc biệt kế hoạch năm (2011-2015) Kế hoạch cần nêu tổng thể nhu cầu đầu tư cho ngành, nguồn vốn NSNN, nguồn vốn viện trợ, nguồn vốn XHH mức độ thiếu hụt ngân sách, làm sở để huy động viện trợ nguồn vốn bổ sung khác điều phối hiệu nguồn tài cho y tế Bộ Y tế bên đối tác phát triển phối hợp để triển khai nội dung “Cam kết Hà Nội” Chương trình hành động Accra (AAA) tăng cường hiệu viện trợ; xây dựng thỏa thuận chung để tăng hiệu viện trợ ngành y tế Bộ Y tế đối tác phát triển tiếp tục thực Đánh giá chung ngành y tế năm (JAHR) Các nhà tài trợ cam kết tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho JAHR với điều phối Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế Vụ Hợp tác Quốc tế yêu cầu nhà tài trợ cập nhật sở liệu viện trợ quốc tế cho y tế, sở liệu nguồn thông tin tốt để đánh giá liệu kế hoạch sử dụng viện trợ cho ngành y tế ngắn hạn (2009-2010) kế hoạch giai đoạn 2011-2015, phù hợp với kế hoạch tổng thể ngành giai đoạn 2011-2015 Văn thoả thuận Chính phủ nhà tài trợ để triển khai Cam kết Hà Nội ngành y tế hoàn thành JAHR 2009 hoàn thành có kế hoạch ngân sách để xây dựng tiếp JAHR 2010 Điều phối quản lý viên trợ chưa đáp ứng yêu cầu, dẫn đến trùng lắp, phân tán hiệu viện trợ chưa cao Tăng cường hoạt động Nhóm đối tác y tế (HPG) cách hiệu thông qua đổi chế làm việc, sửa đổi điều khoản tham chiếu HPG tăng cường tham gia bên liên quan (các Vụ/Cục/Tổng cục, đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Bộ, ngành liên quan, đối tượng thụ hưởng sách ) Củng cố Tổ thư ký Nhóm cơng tác với vai trò, nhiệm vụ chế hoạt động cụ thể Điều khoản tham chiếu nhóm HPG Văn thoả thuận Chính phủ nhà tài trợ để triển khai Cam kết Hà Nội ngành y tế hoàn thành Hiện xây dựng điều khoản tham chiếu cho tổ thứ ký thành viên tổ thức ký Chưa có thơng tin để đánh giá liệu chương trình làm việc HPG 2008-2010 bao gồm ưu tiên xác định JAHR Thiếu điều kiện thực mơ hình viện trợ mới, thiếu chứng mức độ hiệu mơ hình viện trợ Tìm hiểu kỹ thêm ưu điểm, nhược điểm, điều kiện cần có để thực phương thức viện trợ (hỗ trợ ngành, hỗ trợ chương trình, hỗ trợ ngân sách), sở xác định điều kiện cụ thể, lĩnh vực ngành y tế bước chuẩn bị cần thiết để áp dụng phương thức (129)129 Viện trợ nước ngồi Vấn đề Kết cần đạt Kết thực cuối năm 2009 Còn thiếu quán chưa đồng thủ tục, hướng dẫn quy định Chính phủ nhà tài trợ; lực tiếp nhận viện trợ hạn chế Cải thiện hệ thống thông tin viện trợ y tế để đảm bảo thông tin đầy đủ, xác, cấp nhật dễ dàng tiếp cận, góp phần vào việc lập kế hoạch y tế trung ương địa phương Phối hợp với Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Tài thực đơn giản hóa thủ tục hành quy trình quản lý dự án, đặc biệt thủ tục phê duyệt điều chỉnh kế hoạch; thống định mức chi tiêu với nhà tài trợ cho phù hợp Bộ Kế hoạch-Đầu tư trình sửa đổi Nghị định 131 để đơn giản hoá thủ tục quản lý dự án Khung theo dõi thực kết với số công cụ thu thập liệu xây dựng khuôn khổ hoạt động JAHR EC tài trợ Năm 2010, trang Web Bộ Y tế viện trợ nước cho y tế xây dựng (130)130 Chi tiêu y tế trực tiếp từ tiền túi hộ gia đình Vấn đề Kết cần đạt Kết thực cuối năm 2009 Chi phí hộ gia đình cho y tế q cao Xây dựng tiêu chuẩn chuyên môn định dịch vụ xét nghiệm, chẩn đốn hình ảnh, đặc biệt xét nghiệm đắt tiền, xét nghiệm liên quan đến trang thiết bị liên doanh, liên kết ; chuẩn hóa trang thiết bị xét nghiệm, bảo đảm kết xét nghiệm sử dụng liên thông sở y tế Đổi công tác quản lý bệnh viện, nâng cao chất lượng hiệu phục vụ người bệnh; thúc đẩy việc sử dụng xét nghiệm, thuốc vật tư y tế tiêu hao cách hợp lý, hạn chế tiêu cực chi phí khơng thức 10 quy trình chun mơn xây dựng BV Thanh Nhàn Chưa ban hành tiêu chuẩn chuyên mơn định dịch vụ xét nghiệm, chẩn đốn hình ảnh Thơng báo số 130/TB-VPCP ngày 17/04/2009 đưa ý kiến đạo Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Bộ Y tế, Bộ Khoa học Cơng nghệ, rà sốt sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn quản lý nhà nước trang thiết bị y tế, tăng cường công tác xây dựng ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn trang thiết bị y tế; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm định định kỳ trang thiết bị y tế sở y tế đảm bảo sử dụng đúng, an toàn hiệu trang thiết bị y tế Thông tư Bộ Y tế số 06/2009/TT-BYT ngày 26 tháng 06 năm 2009 quy định định mức thuốc thiết yếu vật tư tiêu hao dịch vụ, thủ thuật CSSK sinh sản ban hành hỗ trợ chuẩn hóa đầu vào, giúp tính tốn chi phí cho dịch vụ SKSS Hành vi kiếm sử dụng dịch vụ y tế người dân chưa hiệu Khuyến khích việc sử dụng dịch vụ phù hợp theo tuyến chuyên môn, kỹ thuật, sử dụng dịch vụ y tế tuyến cách hợp lý để giảm chi phí liên quan đến KCB, đặc biệt chi phí gián tiếp Hạn chế tình trạng tự điều trị, tự mua thuốc, bán thuốc không theo đơn Tỷ lệ bệnh nhân KCB tuyến tăng lên Quy chế bán thuốc theo đơn thực chặt chẽ Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc không kê đơn Thông tư số 08/2009/TT-BYT ngày 01 tháng năm 2009 (131)131 Chi tiêu y tế trực tiếp từ tiền túi hộ gia đình Vấn đề Kết cần đạt Kết thực cuối năm 2009 Cơ chế an sinh xã hội y tế chưa đáp ứng nhu cầu Phát triển hình thức chi trả trước cho tất loại đối tượng, đặc biệt hình thức BHYT Nhà nước tiếp tục phân bổ đủ kinh phí để hỗ trợ BHYT cho người nghèo, cận nghèo đối tượng sách xã hội khác Cần tăng mệnh giá thẻ BHYT cho người nghèo cận nghèo cho phù hợp với chi phí dịch vụ gia tăng Điều chỉnh mức toán BHYT theo hướng chi trả nhiều cho người nghèo cận nghèo Các địa phương cần quan tâm huy động nguồn lực để hỗ trợ cho người nghèo, cận nghèo khoản chi phí ngồi y tế (như lại, ăn uống ) Tỷ lệ có BHYT tăng từ 42,0% đến 43,8% dân số NSNN đảm bảo cấp đủ mua BHYT cho 100% người nghèo hỗ trợ đủ 50% kinh phí BHYT cho người cận nghèo theo Nghị định 62/2009/NĐ-CP 01/07/2009 Mệnh giá thẻ BHYT cho người nghèo cận nghèo tăng lên năm mức lương tối thiểu tăng theo Luật mệnh giá 3% mức lương tối thiểu Chưa điều chỉnh phạm vi trần toán cho BHYT người nghèo (132)132 Huy động nguồn lực xã hội cho y tế Vấn đề Kết cần đạt Kết thực cuối năm 2009 Hệ thống y tế chưa huy động nhiều nguồn lực xã hội mang tính “phi lợi nhuận” Bộ Y tế phối hợp với bộ, ngành địa phương tiếp tục huy động sử dụng hiệu vốn đầu tư phát triển sở y tế công từ nguồn vay vốn Ngân hàng Phát triển, trái phiếu Chính phủ nguồn vốn huy động hợp pháp khác để đầu tư phát triển sở y tế, đặc biệt sở y tế tuyến sở, tuyến huyện tuyến tỉnh Chưa có thơng tin cấu vốn Dự án đầu tư tuyến huyện, xã, YTDP số bệnh viện chuyên khoa Cơ chế liên doanh, liên kết phát triển bệnh viện công chưa đủ rõ ràng Xây dựng chế tài minh bạch, quy định chi tiết tài sản cơng (ví dụ: đất đai, sở hạ tầng, nhân lực, thương hiệu ) sử dụng liên doanh, liên kết huy động nguồn vốn ngân sách cho y tế Đồng thời, cần có chế kiểm sốt việc định sử dụng dịch vụ y tế liên doanh, liên kết nhằm đảm bảo chất lượng KCB đôi với hiệu kinh tế đảm bảo tính công CSSK Chưa sửa đổi Thông tư 15/2007/TT-BYT liên doanh, liên kết Chưa có quy chế kiểm sốt việc sử dụng trang thiết bị kỹ thuật cao Còn nhiều tác động việc huy động nguồn tài “xã hội hóa” cho y tế chưa hiểu rõ, gây khó khăn xây dựng sách phù hợp Tiến hành nghiên cứu đánh giá nguồn đầu tư ngân sách cho y tế, hình thức liên doanh, liên kết với nhà đầu tư tư nhân, hoạt động dịch vụ theo yêu cầu bệnh viện cơng, dự báo tác động tình hình tư nhân hố phần bệnh viện cơng đưa đề xuất giải pháp để kiểm sốt tình hình Viện Chiến lược Chính sách Y tế thực "Khảo sát đánh giá kết thực Nghị định số 43/2006/NĐ-CP hệ thống bệnh viện cơng lập" Chưa có báo cáo đánh giá dự báo tác động tình hình tư nhân hóa phần bệnh viện cơng Khu vực y tế tư nhân phát triển chậm phân tán; chưa kiểm sốt an tồn, chất lượng; chưa có hệ thống báo cáo số liệu để theo dõi, đánh giá Trong thời gian tới, cần thúc đẩy phát triển hệ thống y tế tư nhân (đặc biệt bệnh viện tư, bệnh viện đầu tư nước ) trọng tâm sách huy động nguồn lực xã hội cho y tế, thay cho việc huy động đầu tư tư nhân cho dịch vụ theo yêu cầu, dịch vụ bán công, dịch vụ liên doanh, liên kết bệnh viện công lập Xây dựng quy định bắt buộc sở y tế tư nhân phải báo cáo công việc chuyên môn y tế bảo đảm an toàn, chất lượng Chưa sửa đổi quy chế cấp phép quy chế hoạt động cho CSYT tư nhân Số bệnh viện tư lên từ 77 đến 85 đơn vị, từ 5412 đến 5800 giường (133)133 Thực chế tự chủ tài đơn vị nghiệp y tế Vấn đề Kết cần đạt Kết thực cuối năm 2009 Quá trình tự chủ diễn thiếu quán thiếu quy định cụ thể văn hướng dẫn thực Bổ sung hồn thiện sách liên quan tới tự chủ tài chính: (i) Sớm điều chỉnh sách viện phí; (ii) thực tốt sách hỗ trợ người nghèo, người cận nghèo đối tượng sách xã hội; (iii) điều chỉnh số quy định trích nộp quỹ phát triển nghiệp, hệ số lương tăng thêm, quy định liên doanh, liên kết, nộp thuế doanh nghiệp Chưa sửa đổi văn quy định giá viện phí, BHYT, quản lý sử dụng nhân lực sở y tế công lập Chưa bổ sung văn liên quan đến Nghị định 43 quy định trích nộp quỹ phát triển nghiệp; hệ số lương tăng thêm; quy định liên doanh, liên kết… Chưa có văn hướng dẫn triển khai thực hiện tự chủ tài Chưa có hướng dẫn triển khai tự chủ cho loại đơn vị khác Cơ chế giám sát trình thực tự chủ để hạn chế ảnh hưởng tiêu cực tự chủ chưa đầy đủ, đồng bồ hiệu Tăng cường tính cơng khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình tài đơn vị; phát huy tính dân chủ quan việc giám sát hoạt động đơn vị; tổ chức đào tạo nâng cao lực quản lý bệnh viện, đặc biệt quản lý chế bệnh viện tự chủ Tăng cường vai trò giám sát, kiểm tra quan quản lý đơn vị thực tự chủ tài nhằm ngăn chặn xu hướng chạy theo lợi nhuận Tăng cường giám sát việc thực nhiệm vụ bệnh viện công lập tuyến trên, trước hết công tác đạo tuyến, công tác luân chuyển cán hỗ trợ tuyến Thực nghiên cứu, đánh giá tác động (tích cực tiêu cực) q trình thực tự chủ tài bệnh viện công lập hệ thống y tế, người sử dụng dịch vụ y tế, đặc biệt người nghèo, cận nghèo Chưa có số giám sát chun mơn, tài chuẩn Chưa tổng hợp biên giám sát, tra, kiểm tra BYT bên có liên quan Hội Khoa học Kinh tế y tế tiến hành nghiên cứu đánh giá nhu cầu đào tạo quản lý cho lãnh đạo bệnh viện Bộ đạo xây dựng Hướng dẫn điều trị chuẩn trước mắt bệnh thuộc chương trình MTQG bệnh thường gặp bệnh viện Các kế hoạch báo cáo kết thực giám sát việc thực tự chủ quản lý sở y tế, báo cáo giám sát việc thực đạo tuyến cho đơn vị tuyến (134)134 Phương thức chi trả dịch vụ bệnh viện Vấn đề Kết cần đạt Kết thực cuối năm 2009 Cách tính viện phí chưa hợp lý, chưa bao gồm đầy đủ chi phí dịch vụ cung cấp Chỉ đạo hướng dẫn triển khai hạch toán chi phí bệnh viện cách hệ thống Xây dựng khung phí hợp lý, minh bạch cho dịch vụ, kỹ thuật y tế Bộ Y tế thành lập Ban đạo đổi phương thức thành toán dịch vụ y tế từ tháng năm 2009 Chưa xây dựng hệ thống liệu chi phí mức phí (giá dịch vụ) Các phương thức chi trả bệnh viện yếu tố khuyến khích hiệu sử dụng nguồn lực Đổi phương thức phân bổ NSNN cho bệnh viện dựa theo giường bệnh biên chế sang phương thức dựa sở nhiệm vụ giao, khối lượng chất lượng công việc, kèm theo chế kiểm tra, giám sát việc thực nhiệm vụ Triển khai thí điểm chuyển đổi phương thức thu “phí theo dịch vụ” sang trả trọn gói theo “ca bệnh” theo “nhóm chẩn đốn” Trước hết cần tiến hành thí điểm số bệnh thơng thường, có tiêu chuẩn chẩn đốn quy trình điều trị rõ ràng Chưa sử dụng phương thức để phân bổ NSNN cho sở y tế Bộ trưởng đồng ý thí điểm phương thức chi trả trọn gói theo trường hợp bệnh thành lập ban đạo để hỗ trợ, thúc đẩy việc thực thí điểm Mơ hình bắt đầu thí điểm từ tháng 11 năm 2009 Thiếu chế chung đủ mạnh cho giám sát quản lý chất lượng dịch vụ Từng bước xây dựng quy trình chun mơn chuẩn cho bệnh thông thường, làm sở để chuẩn hóa cơng tác KCB, hạn chế việc lạm dụng dịch vụ y tế sở y tế (135)135 Trợ cấp tài cho đối tượng sách xã hội Vấn đề Kết cần đạt Kết thực cuối năm 2009 Chính sách trợ cấp tài y tế cho đối tượng sách xã hội (người nghèo, cận nghèo, người cao tuổi, trẻ em) nhiều bất cập Chính phủ tiếp tục ưu tiên NSNN để triển khai tốt sách hỗ trợ cho người nghèo, trẻ em tuổi đối tượng sách xã hội, đảm bảo cơng CSSK điều kiện kinh tế thị trường, tăng cường nguồn đầu tư xã hội hóa chế tự chủ tài đơn vị Hỗ trợ KCB cho trẻ em tuổi hình thức mua thẻ BHYT Triển khai tốt sách hỗ trợ tối thiểu 50% mệnh giá BHYT cho người cận nghèo Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục quyền nghĩa vụ người nghèo sử dụng dịch vụ y tế Bộ Y tế cần có đầu mối (đặt Vụ Kế hoạch – Tài chính) để thường xuyên theo dõi, giám sát, tổng hợp báo cáo hoạt động hỗ trợ cho người nghèo đối tượng sách xã hội Thiếu thông tin tỷ lệ bao phủ BHYT thực tế người nghèo, trẻ em tuổi, người từ 85 tuổi trở lên đối tượng sách khác theo dõi, giám sát Mức trợ cấp BHYT người nghèo nâng lên 4,5% lương tối thiểu theo Nghị định 62/2009/NĐ-CP 01/01/2010 Hình thức hỗ trợ tài cho trẻ em tuổi chuyển sang theo BHYT từ 01/10/2009 theo Nghị định số 62/2009/NĐ-CP Dự án Đồng Sông Cửu Long Ngân hành giới thực sách hỗ trợ người cận nghèo, hỗ trợ 100% mệnh giá Chưa có đơn vị giao trách nhiệm theo dõi, giám sát, tổng hợp báo cáo hoạt động hỗ trợ người nghèo đối tượng sách khác Khả tiếp cận sử dụng dịch vụ y tế có chất lượng đối tượng chinh sách xã hội cịn khó khăn Các địa phương quan tâm huy động nguồn kinh phí để hỗ trợ chi phí gián tiếp (ăn, ở, lại ) để giảm khó khăn tài cho người nghèo KCB Các Nhà tài trợ quan tâm hỗ trợ việc xây dựng triển khai sách hỗ trợ người nghèo CSSK Việt Nam Số tỉnh báo cáo huy động tiền thực hỗ trợ thêm tiền ăn, ở, lại cho người nghèo tăng lên (chưa có nguồn số liệu) (136)136 Phụ lục 2: Tóm tắt vấn đề ưu tiên giải pháp Các giải pháp/hành động Các vấn đề ưu tiên Ngắn hạn (đến 2010) Dài hạn (2011-) Kết cần đạt (2010) 1 Số lượng nhân lực thiếu so với nhu cầu 1.1 Thiếu nhân lực YTDP số chuyên ngành Xây dựng chế khuyến khích học sinh theo học chuyên khoa: lao, phong, tâm thần, nhi, YTDP, truyền nhiễm Nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung chế độ tiền lương, phụ cấp ưu đãi theo nghề , điều kiện làm việc biện pháp khác để thu hút nhân lực y tế làm việc chuyên khoa lao, phong, tâm thần, HIV/AIDS, nhi, YTDP Đề xuất việc ban hành chế khuyến khích học sinh theo học chuyên khoa: lao, phong, tâm thần, nhi, YTDP, truyền nhiễm Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề CBYT làm việc chuyên khoa lao, phong, tâm thần, HIV/AIDS, nhi, CBYT dự phòng 2 Phân bố nhân lực cho vùng nơng thơn, đặc biệt vùng khó khăn chưa đáp ứng nhu cầu 2.1 Thiếu sách thu hút chế tài làm việc vùng khó khăn Đánh giá hiệu sách đào tạo theo địa chỉ, đào tạo cử tuyển, tuyển sinh theo vùng cho vùng Trung du miền núi phía Bắc, Trung Bộ, Tây Nguyên Đồng sông Cửu Long Xây dựng sách để số học viên từ vùng khó khăn sau tốt nghiệp trở địa phương làm việc, người có trình độ đại học (bao gồm khuyến khích tài phi tài chính) Xây dựng sách “ Nghĩa vụ, trách nhiệm xã hội CBYT vùng kinh tế - xã hội khó khăn” Tăng tiêu tuyển sinh đào tạo NVYT cho Trung du miền núi phía Bắc, Trung Bộ, Tây Nguyên Đồng sông Cửu Long Báo cáo đánh giá hiệu sách Các tỉnh thống kê số sinh viên cử tuyển sau tốt nghiệp trở địa phương làm việc Trình Chính phủ ban hành Nghị định “Nghĩa vụ, trách nhiệm xã hội CBYT vùng kinh tế - xã hội khó khăn đất nước” Bộ Y tế có văn đạo tăng tuyển sinh đào tạo NVYT cho Trung du miền núi phía Bắc, Trung Bộ, Tây Nguyên Đồng sông Cửu Long (137)137 Các giải pháp/hành động Các vấn đề ưu tiên Ngắn hạn (đến 2010) Dài hạn (2011-) Kết cần đạt (2010) 2.2 Điều kiện làm việc xã, huyện thiếu thốn Tổng kết việc thực đầu tư xây dựng TYT xã thuộc vùng khó khăn giai đoạn 2008 – 2010 theo Quyết định số 950/2008/QĐ-TTg Tổng kết việc thực đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ nguồn hợp pháp khác giai đoạn 2008-2010 theo Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg Tổng kết việc thực Đề án Hỗ trợ phát triển Trung tâm YTDP tuyến huyện giai đoạn 2007 – 2010 theo Quyết định 1402/2007/QĐ-TTg Nghiên cứu ngân sách hoạt động thường xuyên TYT xã, bệnh viện huyện, TTYT huyện; Dựa kết nghiên cứu xây dựng quy định cụ thể để “khuyến khích UBND huyện, xã bổ sung ngân sách huyện, xã cho hoạt động CSSK sở cộng đồng” Xây dựng kế hoạch tiếp tục đầu tư vào sở vật chất cho sở y tế tuyến xã, huyện Xây dựng sách bảo đảm ngân sách hoạt động cho TYT xã bệnh viện huyện, TTYT huyện Báo cáo tổng kết thực Quyết định 950/2008/QĐ-TTg Báo cáo tổng kết thực Quyết định 47/2008/QĐ-TTg Báo cáo tổng kết thực hiệnQuyết định 1402/2007/QĐ-TTg Báo cáo nghiên cứu ngân sách hoạt động thường xuyên TYT xã, bệnh viện huyện TTYT huyện Chỉ thị Bộ Y tế khuyến khích UBND huyện, xã bổ sung ngân sách huyện, xã cho hoạt động CSSK sở cộng đồng 2.3 Phân bố sở đào tạo chưa hợp lý Nghiên cứu để xây dựng kế hoạch (cơ sở vật chất, nhân lực giảng dạy) để mở thêm sở khoa đào tạo nhân lực y tế vùng miền khó khăn, nhân lực y tế thiếu (Tây Bắc, Đồng Sông Cửu Long, Tây Nguyên) Mở thêm sở khoa đào tạo nhân lực y tế vùng miền khó khăn, nhân lực y tế thiếu (Tây Bắc, Đồng Sông Cửu Long, Tây Nguyên) (138)138 Các giải pháp/hành động Các vấn đề ưu tiên Ngắn hạn (đến 2010) Dài hạn (2011-) Kết cần đạt (2010) 3 Chất lượng nhân lực y tế cịn nhiều bất cập 3.1 Trình độ CBYT tuyến khu vực khó khăn thấp Tổng kết việc thực Đề án 1816 BYT công tác đạo tuyến, để xây dựng đề án “Luân phiên CBYT từ tuyến hỗ trợ tuyến dưới” trình Chính phủ phê duyệt để thực thường xuyên, lâu dài nước Hướng dẫn địa phương xây dựng kế hoạch đào tạo cán (dài hạn để nâng trình độ, liên tục để cập nhật kiến thức chun mơn, ưu tiên hình thức liên kết với trường, viện tổ chức đào tạo chỗ) theo nhu cầu địa phương (gồm KCB, YTDP; tuyến xã, huyện, tỉnh; đa khoa, chuyên khoa, chuyên sâu) Phân cấp cho địa phương xây dựng kế hoạch đào tạo cán dựa vào hướng dẫn cấp trên, Bộ Y tế điều phối kế hoạch địa phương trường đào tạo nhân lực y tế Báo cáo Tổng kết việc thực Đề án 1816 BYT công tác đạo tuyến Trình Chính phủ phê duyệt đề án “Luân phiên CBYT từ tuyến hỗ trợ tuyến dưới” Các hội thảo hướng dẫn địa phương lập kế hoạch nâng cao lực CBYT Cơ chế hỗ trợ cán vùng khó khăn tham gia học tập liên tục 3.2 Đào tạo liên tục, chuyển giao kỹ thuật nhiều hạn chế (chưa gắn với hệ thống cấp chứng chỉ) Các trường đại học, bệnh viện, viện thuộc ngành y tế xây dựng kế hoạch thường xuyên mở lớp đào tạo liên tục để nâng cao trình độ bác sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên cho tuyến tỉnh, huyện xã, dựa nhu cầu xác định kế hoạch địa phương nâng cao lực CBYT; Lưu ý hỗ trợ vùng tổ chức lớp học địa phương để cán tham gia học tập, bỏ quan dài ngày Xây dựng đề án để kiến nghị Nhà nước tăng kinh phí thích đáng cho đào tạo liên tục, đặc biệt cho ngành hấp dẫn, cho CBYT vùng khó khăn, đồng thời huy động đóng góp kinh phí đào tạo sở y tế có người học Thể chế hóa: đào tạo liên tục điều kiện để trì chứng hành nghề y tế; kiểm định chương trình đào tạo liên tục; bảo đảm ngân sách xây dựng chương trình thực đào tạo liên tục Bộ Y tế đạo (điều phối) công tác đào tạo liên tục trường ĐH, bệnh viện sở y tế ỏ trung ương địa phương (139)139 Các giải pháp/hành động Các vấn đề ưu tiên Ngắn hạn (đến 2010) Dài hạn (2011-) Kết cần đạt (2010) 3.3 Chất lượng đào tạo trường y tế chưa cao (kể đào tạo điều dưỡng, kỹ thuật viên…) Bộ Y tế định bắt buộc phải cập nhật khung chương trình đào tạo sau năm Tăng hỗ trợ kinh phí từ phía Bộ Giáo dục - Đào tạo Bộ Y tế Huy động hỗ trợ quốc tế cập nhật chương trình đào tạo Xây dựng chiến lược đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán giảng dạy, nghiên cứu sở đào tạo CBYT Mở rộng đào tạo bác sỹ nội trú, hội khác để sinh viên y học tiếp xúc với bệnh nhân thường xuyên thời gian học y tế Nâng cao trình độ chun mơn đội ngũ giảng viên trường đào tạo nhân lực y tế, giảng viên chuyên ngành y Đặc biệt coi trọng khâu tuyển chọn giảng viên để tạo đội ngũ giảng viên có trình độ đạo đức tốt Ban hành Quy định Bộ Y tế cập nhật chương trình đào tạo Tiếp tục huy động hỗ trợ quốc tế cập nhật chương trình đào tạo Chỉ đạo mở rộng đào tạo bác sỹ nội trú 3.4 Thiếu hệ thống thống quản lý chất lượng đào tạo trường đào tạo y khoa, công tư Thực lộ trình kiểm định chất lượng đào tạo theo quy định Bộ Giáo dục - Đào tạo Bộ Y tế giám sát thực lộ trình kiểm định chất lượng đào tạo trường công tư theo quy trình thống Trên sở kết kiểm định chất lượng đào tạo, Bộ Y tế hướng dẫn trường xây dựng kế hoạch phát triển sở vật chất, nhân lực, quy chế trường, trọng tâm mã số đào tạo, sách số lượng tuyển sinh phù hợp với sách nhà nước, nhu cầu xã hội khả đáp ứng nhà trường Bộ Y tế đạo thực lộ trình kiểm định chất lượng đào tạo trường công tư theo quy trình thống đánh giá khả đào tạo trrường 3.5 Thiếu tiêu chuẩn phù hợp để cấp chứng chỉ, đánh giá kết làm việc cho NVYT Lập kế hoạch lộ trình xây dựng tiêu chuẩn cấp chứng tiêu chuẩn hành nghề y tế hỗ trợ việc đánh giá kết làm việc (performance appraisal) Xây dựng tiêu chuẩn cấp chứng cho loại NVYT tiêu chuẩn đánh giá kết làm việc việc theo lộ trình (140)140 Các giải pháp/hành động Các vấn đề ưu tiên Ngắn hạn (đến 2010) Dài hạn (2011-) Kết cần đạt (2010) 4 Sử dụng nhân lực các sở y tế hiệu 4.1 Năng lực cán quản lý chưa đáp ứng yêu cầu Xây dựng chương trình đào tạo ngắn hạn quản lý cho cán quản lý cấp, cán quản lý bệnh viện, quản lý nhà trường Xây dựng chương trình đào tạo quản lý cho sinh viên học viên sau đại học ngành y tế Sửa đổi sách đề bạt, bổ nhiệm cán lãnh đạo quản lý đơn vị sở theo hướng dân chủ bảo đảm tiêu chuẩn phẩm chất lực quản lý lãnh đạo Xây dựng hướng dẫn cho sở y tế để huy động cán lâm sàng tham gia định quản lý chuyên môn nhằm tăng hiệu chất lượng cung ứng dịch vụ Lập kế hoạch đào tạo lại cán quản lý theo chương trình Đào tạo sinh viên, học viên sau đại học theo chương trình đào tạo quản lý Nghiên cứu tính khả thi phù hợp mơ hình quản lý bệnh viện có Hội đồng quản trị với nhiều thành viên, có chủ tịch giám đốc điều hành (CEO) Chương trình đào tạo ngắn hạn quản lý bệnh viện, quản lý trường đào tạo y tế Chương trình đào tạo quản lý cho sinh viên học viên sau đại học Chính sách sửa đổi đề bạt, bổ nhiệm cán lãnh đạo sở y tế Hướng dẫn huy động cán lâm sàng tham gia định quản lý chuyên môn (Total Quality Management) 4.2 Thiếu biện pháp có hiệu để quản lý nhân lực sở y tế Xây dựng chiến lược/kế hoạch để thường xuyên cập nhật ban hành hướng dẫn điều trị quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, làm sở để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá kết làm việc Xây dựng chiến lược/kế hoạch để thường xuyên cập nhật ban hành hướng dẫn lĩnh vực YTDP, làm sở để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá kết làm việc Ban hành văn pháp luật cần thiết để triển khai thực Kết luận Bộ Chính trị Đổi chế hoạt động chế tài đơn vị nghiệp y tế cơng lập (trong có tiền lương, giá dịch vụ y tế) Xây dựng kế hoạch triển khai thực Luật Cán bộ, công chức ngành y tế Chiến lược/kế hoạch thường xuyên cập nhật hướng dẫn điều trị, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn thực kỹ thuật YTDP Tài liệu hướng dẫn nhà quản lý về biện pháp khuyến khích phi vật chất (141)141 Các giải pháp/hành động Các vấn đề ưu tiên Ngắn hạn (đến 2010) Dài hạn (2011-) Kết cần đạt (2010) Hướng dẫn sở y tế xây dựng quy trình hoạt động chuẩn, mô tả chức nhiệm vụ, gắn với theo dõi, giám sát đánh giá kết làm việc NVYT thực chế độ đãi ngộ dựa vào kết làm việc Bộ Y tế đạo thực quy trình hoạt động chuẩn, mô tả chức nhiệm vụ, gắn với theo dõi, giám sát đánh giá kết làm việc NVYT thực chế độ đãi ngộ dựa vào kết làm việc 5 Công tác quản lý Nhà nước nhân lực yếu 5.1 Thiếu số kế hoạch, chiến lược phát triển nhân lực y tế Xây dựng kế hoạch triển khai thực Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Xây dựng trình Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực y tế đến năm 2020 Bảo đảm quy hoạch đáp ứng nhu cầu biến động dân số mơ hình bệnh tật có tính khả thi Xây dựng chiến lược 10 năm (2010-2020) kế hoạch năm ngành y tế (2010-2014) cho năm 2010 có tính lồng ghép thành phần hệ thống y tế, bảo đảm nhân lực y tế đáp ứng yêu cầu hỗ trợ cho thành phần đầu vào khác Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Thực hành lâm sàng cho bác sỹ điều dưỡng viên tốt nghiệp để thực cấp chứng hành nghề cho bác sỹ điều dưỡng viên toàn quốc”; Nghiên cứu cải tiến chế giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực y tế, theo hướng thuận tiện cho người bệnh, minh bạch, hiệu việc rút kinh nghiệm, gắn với hệ thống cấp chứng chỉ, rút chứng để tăng trách nhiệm CBYT, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ Bộ Y tế xây dựng kế hoạch triển khai thực Luật Khám bệnh, chữa bệnh Bộ Y tế trình Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực y tế đến năm 2020 Bộ Y tế xây dựng Chiến lược chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân giai đoạn 2011-2020 kế hoạch năm có tính lồng ghép (142)142 Các giải pháp/hành động Các vấn đề ưu tiên Ngắn hạn (đến 2010) Dài hạn (2011-) Kết cần đạt (2010) 5.2 Hệ thống thông tin quản lý y tế liên quan đến nhân lực hoạt động hiệu Tiến hành điều tra, đánh giá tổng thể thực trạng nhân lực toàn ngành y tế (cả y tế công tư, y tế ngành), xác định nhu cầu nhân lực chi tiết cho ngành y tế đến 2020, làm sở để xây dựng sách lập kế hoạch (chiến lược) đào tạo sử dụng nhân lực Xây dựng tổ chức chuẩn bị nhân lực để tăng cường hệ thống thông tin dựa tin học Xây dựng quy định bắt buộc sở y tế khu vực tư nhân phải báo cáo số liệu thống kê thường xuyên Xây dựng phương pháp cho trường đào tạo y khoa theo dõi đầu ra, đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu điều chỉnh chương trình đào tạo cho phù hợp Tiếp tục huy động viện trợ tài kỹ thuật từ HPG hệ thống thông tin y tế nghiên cứu để tăng cường hệ thống thông tin y tế Tiến hành tổng điều tra nhân lực y tế Xây dựng triển khai kế hoạch phát triển hệ thống thơng tin quản lý y tế có gắn ngân sách đầy đủ Ban hành quy định báo cáo số liệu thống kê khu vực tư nhân công lập (143)143 Các giải pháp/hành động Các vấn đề ưu tiên Ngắn hạn (đến 2010) Dài hạn (2011-) Kết cần đạt (2010) 5.3 NSNN dành cho nhân lực y tế thấp Đầu tư xây dựng Tăng cường sở vật chất cho hệ thống nhà trường đào tạo y tế nhiều nguồn Chi thường xuyên Bảo đảm kinh phí đào tạo CBYT phục vụ vùng khó khăn, vùng núi tình thuộc miền Bắc, miền Trung, vùng Đồng Sông Cửu Long vùng Tây Nguyên Bảo đảm kinh phí thực cấp chứng chỉ, qn sát sai sót chun mơn (and ky luat), đào tạo liên tục theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh Bảo đảm ngân sách cho công việc xây dựng và hoạt động hệ thống thông tin y tế Bảo đảm kinh phí để nâng phụ cấp cho chuyên ngành YTDP, HIV, nhi, v.v Bảo đảm kinh phí cho NS chi thường xuyên TTYT huyện, TYT xã, v.v Đề án đầu tư, nâng cấp hệ thống sở đào tạo nhân lực y tế giai đoạn 2010 – 2015 Chính phủ Dự án vốn vay ADB cho Chương trình phát triển nguồn nhân lực Y tế từ 2009-2013 (kinh phí đầu tư sở vật chất nhà trường hỗ trợ thực cấp chứng chỉ); Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chế tài thực “Đề án đào tạo nhân lực y tế cho vùng khó khăn, vùng núi tỉnh thuộc miền Bắc, miền Trung, vùng đồng Sông Cửu Long vùng Tây Nguyên theo chế độ cử tuyển” theo Quyết định số 1544/QĐ-TTg, ngày 14/11/2007, Thủ tướng Chính phủ (144)144 Phụ lục 3: Các số theo dõi Các số đề xuất 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Nguồn thông tin Tình trạng sức khỏe yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe Chết trẻ em tuổi 1000 trẻ em đẻ sống 21,0 18,1 17,8 16,0 16,0 15,0 Điều tra biến động dân số kế hoạch hố gia đình năm (Tổng cục Thống kê) 1 Chết trẻ em tuổi 1000 trẻ em đẻ sống 32,8 28,5 27,5 26,0 25,9 25,5 Niên giám thống kê y tế 2 Tỷ lệ tử vong mẹ (trên 100 000 trẻ em đẻ sống) 85 85 80 75 75 75 Niên giám thống kê y tế Tỷ lệ trẻ sơ sinh thiếu cân (%) 6,5 5,8 5,1 5,3 5,3 5,3 Niên giám thống kê y tế Tỷ lệ suy dinh dưỡng (cân nặng theo tuổi) trẻ em<5 tuổi (%) 28,4 26,6 25,2 23,4 21,2 19,9 Điều tra năm Viện dinh dưỡng Tỷ lệ suy dinh dưỡng (chiều cao theo tuổi) trẻ em <5 tuổi (%) 32,0 30,7 29,6 31,9 33,9 32,6 Điều tra năm Viện dinh dưỡng 3 Tỷ lệ suy dinh dưỡng nữ giới < tuổi (cân nặng theo tuổi) (%) 26,5 25,4 n/a Viện dinh dưỡng Số phụ nữ có thai phát nhiễm HIV - - - - 479 415 Cục HIV/AIDS Số người mắc HIV/AIDS 68 630 81 982 94 040 104 763 121 734 179 735 Cục HIV/AIDS Số phụ nữ mắc HIV - - 4029 5440 6030 n/a Cục HIV/AIDS 4 (145)145 Các số đề xuất 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Nguồn thông tin Tỷ lệ phát HIV 100 000 dân 21,0 17,3 16,5 14,8 27,0 23,5 Tính theo số liệu Niên giám thống kê y tế Tỷ lệ chết AIDS 100 000 dân 2,1 2,3 2,0 2,1 4,0 8,2 Tính theo số liệu Niên giám thống kê y tế Tỷ lệ bệnh nhân lao thể phát 100 000 dân 114,5 120,9 115,5 116,8 115,5 114,5 Tính theo số liệu Niên giám thống kê y tế 5 Tỷ lệ lao phổi AFB+ (mới mắc) 100 000 dân 69,3 71,2 66,9 67,0 63,9 62,0 Tính theo số liệu Niên giám thống kê y tế Tỷ lệ mắc sốt rét 100 000 dân 203,5 156,8 119,4 108,9 83,3 70,2 Niên giám thống kê y tế 6 Tỷ lệ chết sốt rét 100 000 dân 0,06 0,03 0,02 0,05 0,02 0,03 Niên giám thống kê y tế Tỷ lệ mắc sốt xuất huyết 100 000 dân 61,5 95,9 68,8 81,4 118,8 182,7 Niên giám thống kê y tế Tỷ lệ chết sốt xuất huyết 100 000 dân 0,09 0,14 0,00 0,06 0,10 0,09 Niên giám thống kê y tế Số vụ ngộ độc thực phẩm báo cáo cho Cục ATVSTP 238 145 144 165 248 205 Cục An toàn vệ sinh thực phẩm 8 Số người chết ngộ độc thực phẩm báo cáo cho Cục ATVSTP 37 41 53 57 55 61 Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm Tỷ lệ chết tai nạn giao thông 100 000 dân - - 19,9 21,2 21,7 12,2 Cục YTDP Môi trường 9 Tỷ lệ chết nam tai nạn giao thông 100 000 (146)146 Các số đề xuất 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Nguồn thông tin Tỷ lệ chết nữ tai nạn giao thông 100 000 dân - - 8,6 9,0 8,7 n/a Cục YTDP Môi trường Tỷ lệ bị thương tai nạn giao thông đường (trên 100 000 dân) 25,8 18,5 14,1 13,2 12,1 8,5 Tính theo số liệu Niên giám thống kê y tế 10 Tỷ lệ mắc ung thư theo số liệu bệnh viện (cộng u ác lại với nhau) 100 000 dân 64,1 62,9 138,3 124,6 120,4 201,8 Tính theo số liệu Niên giám thống kê y tế Tổ chức quản lý hệ thống y tế Tỷ lệ sở y tế công giao tự chủ theo NĐ 43 10 (%) - -46,2 - 88,0 n/a Vụ Kế hoạch-Tài - Bộ Y tế Tỷ lệ sở y tế công tuyến trung ương giao tự chủ theo NĐ 43 10 (%) - - 41,4 - 100,0 n/a Vụ Kế hoạch- Tài - Bộ Y tế 11 Tỷ lệ sở y tế công tuyến địa phương giao tự chủ theo NĐ 43 10 (%) - - 46,4 - 87,5 n/a Vụ Kế hoạch-Tài - Bộ Y tế 12 Số sở y tế tư nhân có giấy phép hành nghề n/a Chưa có số liệu Nguồn nhân lực Tỷ lệ bác sỹ 10 000 dân (bao gồm trung ương, địa phương ngành khác) 5,88 5,88 6,03 6,23 6,45 6,52 Tính theo số liệu Niên giám thống kê y tế Tỷ lệ % bác sỹ nữ tổng số bác sỹ (cả trung ương, địa phương ngành khác) - - 34,2 33,9 32,9 37,7 Tính theo số liệu Niên giám thống kê y tế Tỷ lệ dược sỹ 10 000 dân (bao gồm trung ương, địa phương ngành khác) 0,77 0,78 1,28 1,27 1,21 1,22 Tính theo số liệu Niên giám thống kê y tế 14 Tỷ lệ % dược sỹ nữ tổng số dược sỹ (cả trung ương, địa phương ngành khác) - - 59 59,2 51,1 63,6 (147)147 Các số đề xuất 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Nguồn thông tin 15 Tỷ lệ trạm y tế xã có bác sỹ (%) 65,4 67,8 69,4 65,1 67,38 65,93 Niên giám thống kê y tế Tỷ lệ cán y tế có trình độ đại học trở lên 10 000 dân (bao gồm trung ương, địa phương, ngành khác) 7,7 7,7 8,5 8,8 9,2 9,7 Tính theo số liệu Niên giám thống kê y tế Tỷ lệ % cán y tế tuyến huyện có trình độ đại học ở Vùng Tây Bắc (đại diện vùng khó khăn) 19,8 16,5 15,4 15,6 18,1 14,7 Tính theo số liệu Niên giám thống kê y tế 16 Tỷ lệ % cán y tế tuyến huyện có trình độ đại học ở Vùng Đông Nam Bộ (đại diện vùng thuận lợi) 29,4 30,0 30,6 29,6 27,9 25,2 Tính theo số liệu Niên giám thống kê y tế 17 Tỷ số cán y tế/dân khu vực khó khăn theo giới, loại cán khu vực (thành thị/nơng thơn), tỉnh n/a Chưa có số liệu Tài y tế 18 Tổng chi tiêu cho y tế % tổng sản phẩm quốc nội 5,22 5,52 5,91 6,44 - Tài khoản y tế Quốc gia 2000-2006 19 Chi tiêu NSNN cho y tế % tổng chi tiêu cho y tế 27,25 23,14 21,74 28,77 -Tài khoản y tế Quốc gia 2000-2006 NSNN gộp chi cho y tế (NSNN thuần, viện phí dịch vụ khác CSYT nhà nước thu, BHYT, viện trợ/vay)/Tổng chi NSNN 7,66 7,85 8,59 9,77 -Tài khoản Y tế Quốc gia 2000-2006 NSNN chi cho y tế (NSNN cấp trực tiếp không bao gồm viện phí, dịch vụ khác CSYT nhà nước thu)/Tổng chi NSNN 4,8 4,3 4,2 5,7 -Tài khoản Y tế Quốc gia 2000-2006 20 Chi tiêu công cho y tế (NSNN thuần, BHYT, viện trợ/vay)/Tổng chi NSNN [theo TCYTTG] 5,3 4,6 4,6 6,2 - Tài khoản Y tế Quốc gia 2000-2006 (148)148 Các số đề xuất 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Nguồn thông tin 22 Tỷ lệ bao phủ BHYT người nghèo % tổng dân số - - 4,9 15,3 15,5 18,3 Tính theo số liệu Niên giám thống kê y tế 23 Tỷ lệ bao phủ BHYT cho đối tượng cận nghèo trong % tổng người cận nghèo (chưa có số liệu) - - - - - -Chưa có số liệu Tỷ lệ chi phịng bệnh/Tổng tài chi y tế 15,0 14,0 13,8 - - Tài khoản y tế Quốc gia 2000-2006 24 Tỷ lệ chi phịng bệnh y tế cơng/Tổng chi y tế công 29,8 30,8 27,7 - - Tài khoản y tế Quốc gia 2000-2006 Cung ứng dịch vụ y tế 25 Số lượt bệnh nhân ngoại trú bệnh viện 1000 dân/năm 68,8 68,4 73,8 84,3 296,3 309,3 Tính theo số liệu Niên giám thống kê y tế; năm 2003-2006 người ngoại trú, năm 2007-2008 lượt ngoại trú 26 Số lượt bệnh nhân nội trú bệnh viện 1000 dân/năm 88,4 91,1 88,9 86,7 109,1 125,9 Tính theo số liệu Niên giám thống kê y tế Công suất sử dụng giường bệnh (%) 92,1 91,8 89,7 103,1 116,1 125,6 Niên giám thống kê y tế Công suất sử dụng giường bệnh tuyến trung ương (%) 99,22 105,2 109,4 132,2 134,2 128,5 Niên giám thống kê y tế 27 Công suất sử dụng giường bệnh tuyến địa phương (tỉnh, huyện) (%) 76,5 89,5 86,7 99,13 117,9 126,7 Niên giám thống kê y tế Số ngày điều trị trung bình bệnh nhân nội trú 6,7 6,5 6,6 7,8 7,2 7,2 Niên giám thống kê y tế 28 Số ngày điều trị trung bình bệnh nhân nội trú (tuyến trung ương) 10,0 10,5 10,6 11,6 11,0 11,0 (149)149 Các số đề xuất 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Nguồn thông tin Số ngày điều trị trung bình bệnh nhân nội trú (tuyến địa phương) 6,2 6,0 6,1 7,3 6,9 6,8 Tính tốn theo số liệu niên giám thống kê Tỷ lệ % sở xử lý chất thải rắn y tế nguy hại (số liệu ước tính) - - - 30 - Cục Quản lý khám, chữa bệnh 29 Tỷ lệ bệnh viện đáp ứng yêu cầu xử lý tiêu hủy chất thải rắn y tế nguy hại - - - 73,3 - n/a Cục Quản lý khám, chữa bệnh Tỷ lệ phụ nữ đẻ khám thai từ lần trở lên (%) 83,0 87,9 84,3 84,5 86,2 86,7 Báo cáo tổng kết năm (2003-2004) - Vụ Sức khoẻ sinh sản - Bộ Y tế; Niên giám thống kê y tế (2005 - 2008) Tỷ lệ phụ nữ có thai đẻ sở y tế 80 89 84,6 90,6 n/a n/a Báo cáo tổng kết năm (2003-2004) - Vụ Sức khoẻ sinh sản - Bộ Y tế; Niên giám thống kê y tế (2005 - 2006); Không thu thập 30 Tỷ lệ phụ nữ đẻ cán y tế đỡ 95 94,7 93,4 92,7 94,3 97,1 Báo cáo tổng kết năm (2003-2004) - Vụ Sức khoẻ sinh sản - Bộ Y tế; Niên giám thống kê y tế (2005 - 2008) 31 Tỷ lệ % trẻ em tuổi tiêm chủng đầy đủ 97,1 96,5 96,5 95,7 81,8 81,8 Niên giám thống kê y tế 32 Tỷ lệ % TYT xã đạt chuẩn quốc gia y tế - - - 38,5 50,5 55,5 Niên giám thống kê y tế Thông tin y tế 12 Tỷ lệ bệnh viện sử dụng phần mềm quản lý bệnh (150)150 Tài liệu tham khảo 1.Tổng cục Thống kê "Báo cáo: Kết só Tổng điều tra dân số nhà 01/04/2009." Hội nghị công bố kết sơ Tổng điều tra dân số nhà năm 2009 ngày 13 tháng năm 2009 Hà Nội 2009 2.Tổng cục Thống kê Điều tra biến động dân số, nguồn lao động kế hoạch hố gia đình 1/4/2008: Những kết chủ yếu Hà Nội: NXB Thống kê 2009 3.Bộ Kế hoạch - Đầu tư Việt Nam tiếp tục chặng đường thực mục tiêu phát triển thiên niên kỷ năm 2008 Hà Nội: 12/2008 4.Bộ Y tế Báo cáo tổng kết công tác y tế năm 2008 kế hoạch năm 2009 2009 5.Vụ Kế hoạch-Tài Niên giám thống kê y tế năm 2000 Hà Nội: Bộ Y tế 2001 6.Vụ Kế hoạch-Tài Niên giám thống kê y tế năm 2005 Hà Nội: Bộ Y tế 2006 7.Vụ Kế hoạch-Tài Niên giám thống kê y tế năm 2008 Hà Nội: Bộ Y tế 2009 8.Bộ Y tế Báo cáo Y tế Việt Nam 2006: Công bằng, hiệu quả, phát triển tình hình Hà Nội: NXB Y học 2007 9.Trường Đại học Y tế Công cộng Hà Nội Kết sơ nghiên cứu gánh nặng bệnh tật 2006 Hà Nội: Dự án Cung cấp chứng cho xây dựng sách 2008 10.Bộ Y tế Công văn số 1764/BYT-KCB ngày 20/10/2008 việc tăng cường triển khai thực Quản lý xử lý chất thải y tế Cục Khám chưa bệnh 2008 11.WHO Everybody’s business: Strengthening health systems to improve health outcomes: WHO’s framework for action Geneva 2007 12.Vụ Kế hoạch-Tài Niên giám thống kê y tế năm 2007 Hà Nội: Bộ Y tế 2008 13.Bộ Y tế Báo cáo số 714/BC-BYT Thực Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2001-2010 xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế -xã hội 2011-2020 30/07/2009 14.Tổng cục Thống kê Kết Khảo sát Mức sống hộ gia đình năm 2006 Hà Nội: NXB Thống kê 2008 15.Viện Chiến lược Chính sách Y tế Đánh giá tác động ban đầu việc thực tự chủ tài chính bệnh viện cung ứng chi trả dịch vụ y tế Hà Nội 2008 16.Martinez J How external support for Health and HIV will evolve as Vietnam becomes a Middle-Income country Hanoi 2008 17.WHO Statistical Information System (WHOSIS) accessed on 08/08/2009, accessed at http://www.who.int/whosis.2009 18.Islam M, ed., Health System Assessment Approach: A How-To Manual Submitted to the U.S Agency for International Development in collaboration with Health Systems 20/20, Partners for Health Reformplus, Quality Assurance Project, and Rational Pharmaceutical Management Plus Arlington, VA: Management Sciences for Health 2007 19.Bộ Y tế Tài khoản y tế quốc gia thực Việt Nam Thời kỳ 2000-2006 Hà Nội: NXB Thống kê 2007 20.Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Tổng cục Thống kê Khảo sát Mức sống dân cư Việt Nam 1992-1993 Hà Nội Tháng 9, 1994 21.Tổng cục Thống kê Kết Khảo sát Mức sống hộ gia đình năm 2004 Hà Nội 2006 22.Trần Tuấn cs Chi phí y tế thảm hoạ Việt Nam 2000-2004 2007 23.Lieberman SS, Wagstaff A Báo cáo chuyên đề: Tài cung ứng dịch vụ y tế Việt Nam - Hướng tới tương lai Hà Nội: Ngân hàng Thế giới 2008 24.Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009 25.Bộ Y tế Dự thảo Đề án đổi chế hoạt động, chế tài (trong có chế tiền lương giá dịch vụ y tế) đơn vị nghiệp Y tế công lập 2008 26.Martineau T, Martínez J Human resources in the health sector: Guidelines for appraisal and strategic development "Health and Development Series" Working Paper No.1 Brussels: European Commission Tháng 1, 1997 27.Zurn P, Dal Poz MR, Stilwell B, Adams O "Imbalance in the healthworkforce" Human Resources for Health 2(13):2004 (151)151 29.Heathfield SM What Is Human Resource Development (HRD)? Tải ngày 14/08/2009 taị About.com: Human Resources (http://humanresources.about.com/od/glossaryh/f/hr_development.htm) 2009 30.WHO-WPRO Regional Strategy on Human Resources for Health 2006-2015 (WPR/RC57/9) 2006 31.WHO Toolkit on monitoring health systems strengthening – Human resource for Health tải http://www.who.int/healthinfo/statistics/toolkit_hss/en/index.html 2008 32.Gupta N, Zurn P, Diallo K, Dal Poz M "Uses of population census data for monitoring geographical imbalance in the health workforce: snapshots from three developing countries" International Journal for Equity in Health 2(11):2003 33.Bài nói Nguyên Thủ tướng Phạm Văn Đồng http://www.moh.gov.vn/homebyt/vn/portal/InfoDetail.jsp?ID=2617&area=58&cat=1444 27/02/1985 34.Thủ tướng Chính phu Quyết định số 243/2005/QĐ-TTg ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực Nghị 46 05/10/2005 35.Thủ tướng Chính phu Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 tầm nhìn đến năm 2020 30/06/2006 36.Thủ tướng Chính phu Quyết định số 402/2009/QĐ-TTg việc ban hành Kế hoạch hành động Chính phủ thực Nghị số 18/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 Quốc hội đẩy mạnh thực sách pháp luật xã hội hóa để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân 27/03/2009 37.Joint Learning Initiative Human Resources for Health: Overcoming the Crisis Cambridge (MA): Harvard University Press 2004 38.WHO-SEA Regional Strategic Plan for Human Resource Development (SEA/RC59/16) 2006 39.Trương Việt Dũng, Phạm Ngân Giang, c.s Báo cáo chuyên đề: Phân tích đề xuất lựa chọn sách phát triển nguồn nhần lực y tế góp phần đổi mới, hoàn thiện hệ thống y tế Việt Nam theo hướng công bằng, hiệu phát triển Hà Nội: Bộ Y tế WHO 2007 40.Vụ Kế hoạch-Tài Niên giám thống kê y tế Hà Nội: Bộ Y tế năm 41.Bộ Y tế Dự thảo Quy hoạch phát triển nhân lực hệ thống đào tạo y tế đến năm 2020 Vụ Khoa học- Đào tạo Tháng 5, 2009 42.Bộ Y tế Chỉ thị số 06/2008/CT-BYT việc tăng cường chất lượng đào tạo nhân lực y tế 27/06/2008 43.Bộ Y tế Số liệu số sinh viên dự kiến tốt nghiệp năm Vụ Khoa học – Đào tạo 2009 44.Fields B, Nghiêm Xuân Đức Health workforce training: Situation Analysis and Initial Identification of Opportunities for Program Support ADB, Vietnam 2008 45.Trường Việt Dũng, Phạm Xuân Việt, Phạm Ngân Giang Đào tạo nhân lực y tế nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội tải ngày 05/10/2009 http://www.hspi.org.vn/vcl/vn/home/InfoDetail.jsp?area=1&cat=92&ID=1144 2009 46.Tổng cục Dân số- KHHGĐ Số liệu nhân lực thực sách Dân số- KHHGĐ 2009 47.ThS Nguyễn Thị Hồng Minh Số liệu số cán chuyên ngành rằng-hàm-mặt Phòng đạo tuyến- Viện RHM trung ương 2009 48.Interview with GS TS Trần Văn Trường, Chủ tịch Hội RHM Việt Nam 2009 49.Interview with GS TS Trần Văn Sáng, Chủ nhiệm môn Lao, Trường Đại học Y Hà Nội; Hội Lao & bệnh phổi Việt Nam 2009 50.Interview with PGS TS Trần Hậu Khang, chủ nhiệm môn da liễu, ĐHYHN; Hội Da liễu VN 2009 51.Interview with GS.TS Nguyễn Gia Khánh, chủ nhiệm môn Nhi, Đại học Y Hà Nội; Hội Nhi khoa Việt Nam 2009 52.Interview with TS.Nguyễn Văn Kính, Nguyên lãnh đạo phòng chống HIV/AIDS, Viện trưởng Viện lâm sàng bệnh nhiệt đới, Chủ nhiệm Bộ môn Truyền nhiễm Đại học Y Hà Nội 2009 53.Interview with GS.TS Nguyễn Vượng, Nguyên chủ nhiệm Bộ môn Giải phẫu bệnh học, Đại học Y Hà Nội, Hội Giải phẫu học Việt Nam 2009 54.Interview with TS Triệu Nguyên Trung, Viện trưởng Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn Trùng Quy Nhơn 2009 55.Ban điều hành dự án trung tâm y tế chuyên sâu- Bộ Y tế Trung tâm y tế chuyên sâu Một (152)152 56.Trương Việt Dũng Đào tạo nhân lực y tế Hội thảo trực tuyến nhân lực y tế 2009 57.Hội đồng hiệu trưởng Báo cáo nhân lực y tế, Cát Bà 2009 58.Bệnh viện tỉnh Cao Bằng Báo cáo tổng kết hoạt động bệnh viện Tỉnh Cao đón Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến 19/05/2009 59.Thủ tướng Chinh phủ Quyết định số 1402/2007/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Hỗ trợ phát triển Trung tâm Y tế dự phòng tuyến huyện giai đoạn 2007 - 2010 15/10/2007 60."Các kết nghiên cứu chất lượng chuyên môn bệnh viện tuyến Việt Nam." Hội thảo Hướng dẫn chuyên môn bệnh viện tuyến cho tuyến 2003 61.Bộ Y tế, WHO Các lựa chọn sách để đổi hoàn thiện hệ thống y tế Việt nam theo hướng công bằng, hiệu phát triển Hà Nội 2007 62.Viện Chiến lược sách y tế Dự án Y tế Nông thôn (1777-VIE): Đánh giá cuối kỳ Tháng 6, 2008 63.Konkelenberg Rv Vietnam's Health Workforce: A review of challenges and reform initiatives Hà Nội: World Bank 2008 64.Bộ Y tế Khảo sát mạng lưới chăm sóc sức khỏe sinh sản 64 tỉnh Việt Nam Vụ Sức khỏe sinh sản 2007 65.Vụ Khoa học - Đào tạo Một số vấn đề đào tạo nhân lực y tế Tài liệu báo cáo Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu,Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến Tháng 10, 2007 66.Bộ Y tế, Nhóm đối tác y tế Báo cáo chung Tổng quan ngành Y tế năm 2007 2008 67.Thủ tướng Chính phủ Quyết Định 121/2007/QD-TTg việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các trường đại học cao đẳng giai đoạn 2006-2020 27/07/2007 68.Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến Hội thảo trực tuyến: Nhân lực y tế 2009 69.Interview with Nguyễn Tiến Quyết - Giám đốc Bệnh viện Việt Đức Báo cáo công tác tỉnh Cao Bằng Bắc Kạn 2009 70.Bộ Y tế Kế hoạch đào tạo lại năm 2009 2008 71.Nguyễn Hoàng Long, Nguyễn Đăng Vững, Dương Đức Thiện, Vũ Văn Chính, Ngơ Mạnh Vũ, Lê Thị Thúy An Báo cáo nghiên cứu thực trạng giải pháp đổi họat động nhân viên y tế thôn Dự án Tăng cường lực hệ thống y tế sở số tỉnh trọng điểm giai đoạn 1( 2007-2010) GAVI tài trợ 2009 72.Bicknell W, Beggs AC, Phi VT "Determining the full costs of medical education in Thai Binh, Vietnam: A generalizable model" Health Policy and Planning 16(4):412-420.2001 73.Chính phủ Việt Nam Nghị định số 188/2007/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Y tế 17/12/2007 74.Chính phủ Việt Nam Nghị định số 45/2003/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức Bộ Nội vụ 09/03/2003 75.Chính phủ Việt Nam Nghị định số 29/2003/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức Bộ Lao động-Thương binh Xã hội 31/02/2003 76.Chính phủ Việt Nam Nghị định số 118/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Tài 27/11/2003 77.Bộ Y tế Hướng dẫn Chuẩn quốc gia dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản Hà Nội 2002 78.Bộ trưởng Bộ Y tế Quy chế bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ 19/09/1997 79.Bộ Y tế Quyết định số 4696/2009/QĐ-BYT việc ban hành “Chuẩn quốc gia Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương” 27/11/2008 80.Ủy ban thường vụ Quốc hội Pháp lệnh cán bộ, công chức số 01/1998/PL-UBTVQH10 26/02/1998 81.Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Bộ Luật Lao động, ban hành theo sắc lệnh số 35L/CTN 23/06/1994 82.Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Luật số 15/2003/QH11 Thi đua khen thưởng 26/11/2003 83.Bộ Y tế Thông tư số 01/2008/TT-BYT Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành y tế 22/01/2007 84.Chính phủ Việt Nam Nghị định số 35/2005/NĐ-CP quy định rõ hình thức kỷ luật: khiển (153)153 85.Chính phủ Việt Nam Nghị định số 116/2003/NĐ-CP việc tuyển dụng, sử dụng quản lý cán bộ, công chức đơn vị nghiệp Nhà nước 10/10/2003 86.Chính phủ Việt Nam Nghị định số 121/2005/NĐ-CPquy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thi đua, Khen thưởng Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thi đua, Khen thưởng 30/09/2005 87.Bộ trưởng Bộ Y tế Quyết định số 2088/1996/QĐ-BYT việc ban hành “Quy định y đức” 06/11/1996 88.Bộ trưởng Bộ Y tế Công văn số 58/KH-BYT Kế hoạch tổ chức thực vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” ngành y tế năm 2009 22/01/2009 89.Bộ Kế hoạch - Đầu tư Chế độ báo cáo thống kê định kỳ lao động thu nhập ban hành theo Quyết định số 145/2003/QĐ-BKH 07/03/2003 90.Tổng cục Thống kê Quyết định số 634/2003/QĐ-TCTK ban hành quy chế báo cáo thống kê định kỳ 29/10/2003 91.Bộ Y tế Quyết định số 379/2002/QĐ-BYT việc ban hành quy chế thông kê y tế 08/02/2002 92.Bộ trưởng Bộ Y tế Quyết định số 370/2002/QĐ-BYT việc ban hành “Chuẩn Quốc gia y tế xã giai đoạn 2001-2010" 07/02/2002 93.Bộ Y tế Thông tư số 23/2005/TT-BYT Hướng dẫn xếp hạng đơn vị nghiệp y tế 25/08/2005 94.Bộ trưởng Bộ Y tế Quyết định số 12/2008/QĐ-BYT việc ban hành “Tiêu chuẩn kiến thức, kỹ nhân viên y tế trang thiết bị y tếtrong chăm sóc chấn thương thiết yếu“ 27/02/2009 95.Bộ Y tế Thông tư số 17/2009/TT-BYT Hướng dẫn công tác kiểm tra, tra, giải khiếu nại, tố cao thủ trưởng quan y tế 25/09/2009 96.Chính phủ Việt Nam Nghị định số 43/2006/NĐ-CP quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực nhiệm vụ, tổ chức, máy, biên chế tài đơn vị nghiệp cơng lập 25/04/2006 97.Chính phủ Việt Nam Nghị định số 117/2003/NĐ-CP việc tuyển dụng, sử dụng quản lý cán bộ, công chức quan nhà nước 10/10/2003 98.Chính phủ Việt Nam Nghị định số 09/2007/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 117/2003/NĐ-CP 15/01/2007 99.Bộ Y tế-Bộ Nội vụ Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV hướng dẫn định mức biên chế nghiệp sở y tế Nhà nước 05/06/2007 100.Chính phủ Việt Nam Nghị định số 204/2004/NĐ-CP chế độ tiền lương cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang 14/12/2004 101.Thủ tướng Chính phu Quyết định số 276/2005/QĐ-TTg quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề cán bộ, viên chức sở y tế nhà nước 01/11/2005 102.Chính phủ Việt Nam Nghị định số 64/2009/NĐ-CP sách cán bộ, viên chức y tế cơng tác vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn 20/07/2009 103.Thủ tướng Chính phu Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg việc quy định chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, 11/05/2009 104.Thủ tướng Chính phu Quyết định số 46/2009/QĐ-TTg quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức công tác Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện C Đà Nẵng thuộc Bộ Y tế, Phòng Bảo vệ sức khỏe Trung ương 1, 2, 2B, 5, Khoa A11 Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Khoa A11 Viện Y học cổ truyền Quân đội 31/03/2009 105.Bộ Nội vụ Thông tư số 03/2005/TT- BNV Hướng dẫn thực chế độ nâng bậc lương thường xuyên nâng bậc lương trước thời hạn cán bộ, công chức, viên chức 05/01/2005 106.Bộ Y tế- Bộ Nội vụ-Bộ Tài Thơng tư số 02/2006/TTLT-BYT-BNV-BTC Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề cán bộ, viên chức thuộc sở y tế nhà nước 23/01/2006 107.Nguyễn Văn Dịp Quản lý bệnh viện huyện (tài liệu dùng cho học viên)- Module thành phần Đào tạo Dự án Hỗ trợ Y tế quốc gia, Hà Nội: NXBY học 2000 108.Ủy ban Thường vụ Quốc Hội Báo cáo số 118/2008/BC-TVQHQH12 kết giám sát, (154)154 109.Wilson RM, Runciman WB, Gibberd RW, Harrison BT, Newby L, Hamilton JD "The Quality in Australian Health Care Study " The Medical journal of Australia 163(9):458-471.06/11/1995 110.Institute of Medicine To Err is Human: Building a Safer Health System Washington, D.C.: National Academy Press Tháng 11,1999 111.Department of Health- UK An Organisation with a Memory- Report of an expert group on learning from adverse events in the NHS London: The Stationery Office 2000 112.WHO WHO guidelines for adverse event reporting and learning system-From Information to Action World Alliance for Patient Safety 2005 113.Fritzen SA "Strategic management of the health workforce in developing countries: what have we learned?" Human Resources for Health 5(4):2007 114.Bales S Human resource financing issues ADB TA-7029 (VIE) Hà Nội: 2008 115.Văn phịng Chính phủ Thơng báo số 27/2008/TB-VPCP Ý kiến đạo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng Hội nghị tổng kết công tác Y tế năm 2007 triển khai công tác năm 2008 15/02/2008 116.Bộ Y tế Chỉ thị số 06/2007/CT-BYT việc nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân 07/12/2007 117.Vũ Khắc Lương Chuyên đề quản lý người hành nghề y, dược học cổ truyền tư nhân trên địa bàn Hà Nội, Trong đề tài cấp thành phố: Thực trạng giải pháp nâng cao lực hoạt động mạng lưới y, dược học cổ truyền tư nhân thành phố Hà Nội Hội Đông Y Hà Nội 2007 118.Rigoli F, Dussault G The interface between health sector reform and human resources in health Human Resources for Health Washington DC, USA: World Bank Institute 2003 119.Wilburn SQ, Eijkmans G "Preventing Needlestick Injuries Among Health Workers: A WHO-ICN Collaboration" International Journal of Occupational and Environmental Health 10(4):451-456.Tháng 10-12, 2004 120.Hoàng Hải Nhiều cán y tế bị thương trình làm việc 2008 121.Quế T Cán y tế tỉnh Đồng Nai: Phải tổ chức khám bệnh nghề nghiệp định kỳ http://www.dongnai.gov.vn/cong-dan/20090409.523/view 2009 122.Bộ Y tế-Bộ Tài chính-Bộ Nội vụ Thông tư liên tịch số 09/2003/TTLT-BYT-BTC-BNV Hướng dẫn thực Quyết định số 155/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 Thủ tướng Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung số chế độ phụ cấp đặc tù công chức, viên chức ngành y tế 29/09/2003 123.Van Lâm Cơ sở y tế tuyến huyện: thiếu trang thiết bị tối cần thiết http://giadinh.net.vn/home/42249p1044c1050/co-so-y-te-tuyen-huyen-thieu-cac-thiet-bi-toi-can-thiet.htm 2008 124.Đàm Viết Cương, Khương Anh Tuấn Nghiên cứu thực trạng quản lý y tế tuyến sở nay một số địa phương Viện Chiến lược Chính sách y tế http://www.hspi.org.vn/vcl/vn/home/InfoDetail.jsp?area=1&cat=63&ID=1106 2006 125.Vũ Khắc Lương "Bước đầu nghiên cứu mơ hình tổ chức y tế tuyến sở theo Nghị định 172 Chính Phủ" Tạp chí Nghiên cứu Y học 45(5):78-82.Tháng 12, 2006 126.Trần Văn Phúc Cần tháo gỡ khó khăn bệnh viện đa khoa tỉnh để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh http://www.kontum.gov.vn/news/newsprint.php?pageid=0000004568 127.Đỗ Xuân Trường Một số mơ hình cơng vụ việc nghiên cứu đổi quản lý công chức nước ta 2008 128.Fritzen S Reorienting Health Ministry Roles in Transition Settings: Capacity and Strategy Gaps Draft Working Paper for the World Bank Hanoi: 2006 129.Dieleman M, Phạm Việt Cường, Lê Vũ Anh, Martineau T "Identifying factors for job motivation of rural health workers in North Viet Nam" Human Resources for Health 1(10):2003
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo Cáo Chung Tổng Quan Ngành Y Tế Năm 2009,

Hình ảnh liên quan

Hình 1: Các mục tiêu và cơ cấu của báo cáo JAHR 2009 - Báo Cáo Chung Tổng Quan Ngành Y Tế Năm 2009

Hình 1.

Các mục tiêu và cơ cấu của báo cáo JAHR 2009 Xem tại trang 11 của tài liệu.
Hình 2: Khung lý thuyết về hệ thống y tế (theo WHO) - Báo Cáo Chung Tổng Quan Ngành Y Tế Năm 2009

Hình 2.

Khung lý thuyết về hệ thống y tế (theo WHO) Xem tại trang 15 của tài liệu.
Bảng 4: Các lĩnh vực kết quả đầu ra chủ yếu của Chiến lược phát triển nguồn nhân lực y tế khu vực Tây Thái Bình Dương giai đoạn 2006-2015  - Báo Cáo Chung Tổng Quan Ngành Y Tế Năm 2009

Bảng 4.

Các lĩnh vực kết quả đầu ra chủ yếu của Chiến lược phát triển nguồn nhân lực y tế khu vực Tây Thái Bình Dương giai đoạn 2006-2015 Xem tại trang 42 của tài liệu.
Hình 3: Quản lý nâng cao hiệu quả làm việc - Báo Cáo Chung Tổng Quan Ngành Y Tế Năm 2009

Hình 3.

Quản lý nâng cao hiệu quả làm việc Xem tại trang 45 của tài liệu.
Bảng 6: Số lượng một số loại cán bộ y tế trên 1 vạn dân, 2003-2008 - Báo Cáo Chung Tổng Quan Ngành Y Tế Năm 2009

Bảng 6.

Số lượng một số loại cán bộ y tế trên 1 vạn dân, 2003-2008 Xem tại trang 49 của tài liệu.
Bảng 5: Cán bộ y tế qua các năm, 2003-2008 - Báo Cáo Chung Tổng Quan Ngành Y Tế Năm 2009

Bảng 5.

Cán bộ y tế qua các năm, 2003-2008 Xem tại trang 49 của tài liệu.
Bảng 8: Tình hình phân bổ cán bộ y tế tuyến xã, thôn/bản, 2008 - Báo Cáo Chung Tổng Quan Ngành Y Tế Năm 2009

Bảng 8.

Tình hình phân bổ cán bộ y tế tuyến xã, thôn/bản, 2008 Xem tại trang 51 của tài liệu.
Hình 6: Cơ cấu và phân bổ cán bộ y tế theo tuyến, 2008 - Báo Cáo Chung Tổng Quan Ngành Y Tế Năm 2009

Hình 6.

Cơ cấu và phân bổ cán bộ y tế theo tuyến, 2008 Xem tại trang 51 của tài liệu.
Bảng 9: Phân bố dân số và số cán bộ y tế nhàn ước theo vùng lãnh thổ, 2008 - Báo Cáo Chung Tổng Quan Ngành Y Tế Năm 2009

Bảng 9.

Phân bố dân số và số cán bộ y tế nhàn ước theo vùng lãnh thổ, 2008 Xem tại trang 52 của tài liệu.
Bảng 11: Ước tính nhu cầu đào tạo hằng năm, 2015 và 2020 - Báo Cáo Chung Tổng Quan Ngành Y Tế Năm 2009

Bảng 11.

Ước tính nhu cầu đào tạo hằng năm, 2015 và 2020 Xem tại trang 54 của tài liệu.
Bảng 13: Các cơ sở đào tạo nhân lực y tế bậc đại học, sau đại học theo các vùng địa lý, 2009  - Báo Cáo Chung Tổng Quan Ngành Y Tế Năm 2009

Bảng 13.

Các cơ sở đào tạo nhân lực y tế bậc đại học, sau đại học theo các vùng địa lý, 2009 Xem tại trang 55 của tài liệu.
Bảng 16: Số sinh viên đại học tốt nghiệp & dự kiến ra trường hằng năm, 2007~2012  - Báo Cáo Chung Tổng Quan Ngành Y Tế Năm 2009

Bảng 16.

Số sinh viên đại học tốt nghiệp & dự kiến ra trường hằng năm, 2007~2012 Xem tại trang 59 của tài liệu.
Bảng 15: Số lượng NVYT theo loại hình, bậc học tốt nghiệp hằng năm - Báo Cáo Chung Tổng Quan Ngành Y Tế Năm 2009

Bảng 15.

Số lượng NVYT theo loại hình, bậc học tốt nghiệp hằng năm Xem tại trang 59 của tài liệu.
Bảng 23: Phân bố cán bộ y tế là người dân tộc thiểu số theo các tuyến, 2007 - Báo Cáo Chung Tổng Quan Ngành Y Tế Năm 2009

Bảng 23.

Phân bố cán bộ y tế là người dân tộc thiểu số theo các tuyến, 2007 Xem tại trang 66 của tài liệu.
Bảng 24: Phân bổ nhân lực y tế công theo thành thị/nông thôn, 2008 - Báo Cáo Chung Tổng Quan Ngành Y Tế Năm 2009

Bảng 24.

Phân bổ nhân lực y tế công theo thành thị/nông thôn, 2008 Xem tại trang 67 của tài liệu.
Hình 8: Sơ đồ về các cơ chế đào tạo trong hệ thống y tế - Báo Cáo Chung Tổng Quan Ngành Y Tế Năm 2009

Hình 8.

Sơ đồ về các cơ chế đào tạo trong hệ thống y tế Xem tại trang 73 của tài liệu.
Hình 9: Cơ cấu nhân lực y tế theo trình độ học vấn, 2000 và 2008 2000 - Báo Cáo Chung Tổng Quan Ngành Y Tế Năm 2009

Hình 9.

Cơ cấu nhân lực y tế theo trình độ học vấn, 2000 và 2008 2000 Xem tại trang 74 của tài liệu.
Loại hình Ts Ths CK2 CK1 h Đạ ọ ci đẳ Cao ng Trung cấp - Báo Cáo Chung Tổng Quan Ngành Y Tế Năm 2009

o.

ại hình Ts Ths CK2 CK1 h Đạ ọ ci đẳ Cao ng Trung cấp Xem tại trang 82 của tài liệu.
Bảng 29: Ngân sách nhàn ước dành cho đào tạo trong ngành yt ế, 2000~2007 - Báo Cáo Chung Tổng Quan Ngành Y Tế Năm 2009

Bảng 29.

Ngân sách nhàn ước dành cho đào tạo trong ngành yt ế, 2000~2007 Xem tại trang 87 của tài liệu.
Bảng 30: Tổng chi đào tạo nhân lực yt ế, 2001-2005 - Báo Cáo Chung Tổng Quan Ngành Y Tế Năm 2009

Bảng 30.

Tổng chi đào tạo nhân lực yt ế, 2001-2005 Xem tại trang 95 của tài liệu.
Bảng 31: Tổng chi tiêu chế độ đãi ngộ cho nhân viên yt ế, 2001-2005 - Báo Cáo Chung Tổng Quan Ngành Y Tế Năm 2009

Bảng 31.

Tổng chi tiêu chế độ đãi ngộ cho nhân viên yt ế, 2001-2005 Xem tại trang 96 của tài liệu.
Bảng 32: Phân cấp thực hiện quản lý nhân lự cở Việt Nam - Báo Cáo Chung Tổng Quan Ngành Y Tế Năm 2009

Bảng 32.

Phân cấp thực hiện quản lý nhân lự cở Việt Nam Xem tại trang 106 của tài liệu.
Hệ thống BHYT thống nhất theo mô hình đơn quỹ, nhưng cần - Báo Cáo Chung Tổng Quan Ngành Y Tế Năm 2009

th.

ống BHYT thống nhất theo mô hình đơn quỹ, nhưng cần Xem tại trang 127 của tài liệu.
hiện các mô hình viện - Báo Cáo Chung Tổng Quan Ngành Y Tế Năm 2009

hi.

ện các mô hình viện Xem tại trang 128 của tài liệu.
Phát triển các hình thức chi trả trước cho tất cả các loại đối - Báo Cáo Chung Tổng Quan Ngành Y Tế Năm 2009

h.

át triển các hình thức chi trả trước cho tất cả các loại đối Xem tại trang 131 của tài liệu.
ngoài ngân sách cho yt ế, các hình thức liên doanh, liên - Báo Cáo Chung Tổng Quan Ngành Y Tế Năm 2009

ngo.

ài ngân sách cho yt ế, các hình thức liên doanh, liên Xem tại trang 132 của tài liệu.
Hỗ trợ KCB cho trẻ em dưới 6 tuổi bằng hình thức mua thẻ - Báo Cáo Chung Tổng Quan Ngành Y Tế Năm 2009

tr.

ợ KCB cho trẻ em dưới 6 tuổi bằng hình thức mua thẻ Xem tại trang 135 của tài liệu.
để cập nhật kiến thức chuyên môn, ưu tiên hình - Báo Cáo Chung Tổng Quan Ngành Y Tế Năm 2009

c.

ập nhật kiến thức chuyên môn, ưu tiên hình Xem tại trang 138 của tài liệu.
và phù hợp của mô hình - Báo Cáo Chung Tổng Quan Ngành Y Tế Năm 2009

v.

à phù hợp của mô hình Xem tại trang 140 của tài liệu.
dân số và mô hình bệnh tật và có tính khả thi. - Báo Cáo Chung Tổng Quan Ngành Y Tế Năm 2009

d.

ân số và mô hình bệnh tật và có tính khả thi Xem tại trang 141 của tài liệu.