0

Áp dụng công nghệ điện toán đám mây trong các cơ quan thông tin-thư viện Việt Nam và kết quả thử nghiệm tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia

12 19 0
  • Áp dụng công nghệ điện toán đám mây trong các cơ quan thông tin-thư viện Việt Nam và kết quả thử nghiệm tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2021, 23:20

đủ, chính xác, kịp thời về các hoạt động KH&CN, nhóm thử nghiệm đề xuất chọn OpenStack làm công nghệ nền tảng cho đám mây VinaREN vì OpenStack linh hoạt, dễ thích nghi với các yê[r] (1)1 Tổng quan điện toán đám mây 1.1 Khái niệm Th uật ngữ “Điện toán đám mây” (Cloud computing) xuất vào khoảng năm 2007 để ghi nhận trào lưu công nghệ thông tin (CNTT), mà để khái quát xu hướng phát triển sở hạ tầng CNTT diễn từ năm trước tiếp tục phát triển Điện toán đám mây (ĐTĐM) mơ hình tính tốn sử dụng cơng nghệ máy tính dựa mạng Internet Có thể diễn giải cách đơn giản: người dùng kết nối sử dụng cần nguồn tính tốn khổng lồ phần cứng, phần mềm chương trình ứng dụng, v.v… nằm máy chủ ảo (đám mây) Internet thay máy tính gia đình văn phịng Có lẽ đặc điểm mà người ta cịn gọi ĐTĐM điện tốn máy chủ ảo Nhìn từ khía cạnh thông tin, ĐTĐM thông tin lưu trữ thường trực máy chủ Internet được lưu trữ tạm thời máy khách, gồm máy tính cá nhân, máy tính doanh nghiệp phương tiện máy tính cầm tay, v.v…[3] Nói cách khác, với ĐTĐM, khả liên quan đến CNTT cung cấp dạng dịch vụ, cho phép người dùng truy cập dịch vụ Tóm tắt: Giới thiệu khái niệm, mơ hình triển khai mơ hình dịch vụ điện tốn đám mây Phân tích lợi ích điện toán đám mây quan thông tin-thư viện Giới thiệu vị tác nhân quan thông tin-thư viện tham gia điện toán đám mây kết thử nghiệm áp dụng điện toán đám mây cho Mạng Nghiên cứu Đào tạo Việt Nam (VinaREN) Cục Th ơng tin KH&CN quốc gia. Từ khóa: Điện tốn đám mây; thông tin; thư viện. Cloud computing application at information centers and libraries in Vietnam and its experimental results at the National Agency for Science and Technology Information Abstract: Introducing the defi nition, implementation and related services of cloud computing Analyzing its benefi ts for information centers and libraries Introducing the catalyst position of information centers and libraries when applying cloud computing and the experimental results of applying cloud computing at the National Agency for Science and Technology Information’s VinaREN center. Keywords: Cloud computing; information; library. ÁP DỤNG CƠNG NGHỆ ĐIỆN TỐN ĐÁM MÂY TRONG CÁC CƠ QUAN THÔNG TIN-THƯ VIỆN VIỆT NAM VÀ KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TẠI CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA Th S Phan Huy Quế, TS Nguyễn Hồng Vân (2)CNTT từ nhà cung cấp “trong đám mây” mà không cần phải biết công nghệ, không cần quan tâm đến sở hạ tầng phục vụ cơng nghệ [3] Mơ hình tổng quát ĐTĐM Hình [5] 1.2 Mơ hình triển khai điện tốn đám mây ĐTĐM triển khai theo mơ hình chủ yếu sau: - Đám mây công cộng (Public Cloud): Đặc điểm đám mây công cộng hạ tầng ĐTĐM tổ chức sở hữu cung cấp dạng dịch vụ rộng rãi cho tất khách hàng thông qua hạ tầng mạng Internet mạng công cộng diện rộng Chúng tồn tường lửa người sử dụng, lưu trữ đầy đủ nhà cung cấp đám mây quản lý Các đám mây công cộng tiêu biểu gồm: Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), Blue Cloud IBM, Sun Cloud, Google App Engine Windows Azure Services Platform - Đám mây riêng (Private Cloud): gọi đám mây doanh nghiệp, mô hình hạ tầng đám mây tổ chức sở hữu phục vụ cho người dùng tổ chức Những đám mây tồn bên tường lửa người sử dụng tổ chức sở hữu đám mây quản lý Đám mây riêng vận hành bên thứ ba hạ tầng đám mây đặt bên bên tổ chức sở hữu - Đám mây lai (Hybrid Cloud): mô hình kết hợp đám mây cơng cộng đám mây riêng Những đám mây thường tổ chức, doanh nghiệp tạo Hình Mơ hình tổng quát ĐTĐM (3)và trách nhiệm quản lý phân chia tổ chức, doanh nghiệp nhà cung cấp đám mây công cộng - Đám mây cộng đồng (Community Cloud): mô hình hạ tầng đám mây chia sẻ số tổ chức cho cộng đồng người dùng nhóm người hoạt động lĩnh vực cụ thể tổ chức Mơ hình đám mây cộng đồng thường số tổ chức có chung lĩnh vực hoạt động thiết lập nhằm chia sẻ sở hạ tầng để tận dụng lợi ích ĐTĐM 1.3 Mơ hình dịch vụ điện toán đám mây Điện toán đám mây xây dựng theo tầng, tầng thực chức riêng Các tầng ĐTĐM “nhúng” thành phần “là dịch vụ”, tạo sở cho tầng cung cấp loại dịch vụ hàng hóa, bao gồm: - Cơ sở hạ tầng cung cấp dịch vụ (Infrastructure as a Service - IaaS): Trong kiến trúc ĐTĐM tầng thấp nhất, nơi tập hợp tài sản vật lý phần cứng máy chủ, hệ thống lưu trữ thiết bị mạng, chia sẻ cung cấp dạng dịch vụ IaaS cho tổ chức, doanh nghiệp khác Trong IaaS, ảo hóa cơng nghệ sử dụng rộng rãi để tạo chế chia sẻ phân phối nguồn tài nguyên theo yêu cầu Người dùng triển khai chạy phần mềm tùy ý hệ điều hành ứng dụng Ví dụ dịch vụ IaaS như: IBM BlueHouse, Vmware, Amazon EC2, Microsoft Azure Platform, Sun Parascale Cloud Storage… - Nền tảng cung cấp dịch vụ (Platform as a Service - PaaS): PaaS cho phép nhà phát triển xây dựng triển khai ứng dụng web sở hạ tầng lưu trữ máy chủ Nói cách khác, PaaS cho phép khách hàng tận dụng tài ngun tính tốn dường vô hạn sở hạ tầng đám mây Dịch vụ PaaS cung cấp dạng hạ tầng trao đổi thông tin ứng dụng, tảng ứng dụng công cụ lập trình với ngơn ngữ lập trình định để xây dựng ứng dụng Một số thí dụ PaaS như: IBM WebSphere Application Server Virtual Images, Amazon Web Services, Boomi, Cast iron, Google App Engine, Force com của Salesforce.com, Yahoo Pipes … + Phần mềm cung cấp dịch vụ (Soft ware as a Service-SaaS): SaaS phát triển hoạt động tảng web nhà cung cấp quản lý, cho phép người dùng truy cập từ xa Khác với phần mềm đóng gói truyền thống, người sử dụng cài đặt vào hệ thống máy tính máy chủ họ, mà nhà cung cấp SaaS sở hữu vận hành phần mềm hệ thống máy tính trung tâm CSDL Tất khách hàng nhà cung cấp SaaS dùng chung phần mềm Khách hàng th phần mềm để tiết kiệm chi phí, thường thuê theo tháng Hướng cung cấp dịch vụ SaaS tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sau với nhà cung cấp tiêu biểu: Pháp luật (DirectLaw, Advologix, Fios, Certifi …); Xã hội (Ning, Zembly, Yammer, Jobvite); Quản trị nội dung (Crownpick, Clickability, SpringCM); An ninh (Cisco, McAfee, Barracuda, AppRiver, Qualys, Veracode); Nhân lực (Taleo, Workday, SalesForce, SAP, SuccessFactors) v.v Dịch vụ SaaS tiếng phải kể đến Salesforce.com với ứng dụng cho doanh nghiệp [3, 4] (4)vụ; Lưu trữ dịch vụ; Bảo mật dịch vụ; Dữ liệu dịch vụ; Desktop dịch vụ; Cơ sở liệu dịch vụ; Môi trường kiểm tra dịch vụ; v.v… 2 Lợi ích quan thơng tin-thư viện áp dụng điện toán đám mây Áp dụng ĐTĐM đem lại lợi ích sau cho quan thông tin-thư viện (TT-TV) Việt Nam: * Th ứ nhất, tạo thuận lợi đáng kể cho q trình đại hóa hoạt động TT-TV: Tiếp cận từ khía cạnh học, nội dung phổ biến xu hướng đại hóa hoạt động TT-TV nước ta xây dựng kho liệu số để khai thác Cổng thông tin (Networking Portal) Với mức độ đầu tư khiêm tốn cho hoạt động TT-TV nay, trở ngại lớn quan TT-TV thực nội dung vấn đề chi phí cho sở hạ tầng, cơng nghệ nhân lực CNTT ĐTĐM giúp khắc phục trở ngại nói Cụ thể là: - Giảm chi phí đầu tư hạ tầng CNTT ĐTĐM giúp cho quan TT-TV tiết kiệm chi phí đầu tư hạ tầng liên quan đến CNTT quyền sở hữu phần mềm, phần cứng Ngồi ra, mơ hình ĐTĐM tạo tính linh hoạt nhanh nhạy cho quan TT-TV việc mở rộng thu hẹp mơ hình sở hạ tầng dịch vụ CNTT nhằm đáp ứng cách tốt nhu cầu xã hội; - Không phải quan tâm đến tài ngun tính tốn Nếu khơng sử dụng ĐTĐM vấn đề “đau đầu” quan TT-TV tính tốn đầu tư máy chủ để bảo đảm cho việc lưu trữ kho tài liệu số hóa Vấn đề được giải sử dụng ĐTĐM sở tài ngun tính tốn động (Dynamic Coputing Resources) Sử dụng ĐTĐM, quan TT-TV có nhu cầu tài ngun tính tốn, “đám mây” tự tìm kiếm tài nguyên rỗi đáp ứng cách tức thời Tuy vậy, để tận dụng tối đa lợi ích nói trên, điều quan trọng quan TT-TV cần phải tìm nhà cung cấp “đám mây” có khả đáp ứng tốt nhu cầu tài ngun tính tốn Trong tương lai, tuyệt vời ĐTĐM vươn tới việc sử dụng tài nguyên dư thừa máy tính cá nhân quan TT-TV; - Giải vấn đề nhân lực CNTT Lợi ích có sở giảm thiểu nhu cầu nhân lực chuyên trách CNTT, chủ yếu nhân lực vận hành, bảo trì máy chủ Khi khối lượng khổng lồ công việc CNTT chuyển đến máy chủ ảo ĐTĐM, giảm đáng kể nhu cầu số lượng trình độ nhân lực CNTT quan TT-TV * Th ứ hai, tạo thuận lợi cho người dùng tin sử dụng sản phẩm dịch vụ TT-TV: Với tiến vượt bậc công nghệ, áp dụng ĐTĐM mang lại lợi ích sau cho người dùng tin trình sử dụng sản phẩm dịch vụ TT-TV: (5)- Ngoài khai thác liệu, người dùng tin cịn sử dụng sản phẩm dịch vụ khác quan TT-TV, như: lưu trữ liệu, sử dụng trình ứng dụng, v.v… Các sản phẩm dịch vụ đặc biệt phong phú đa dạng quan TT-TV tham gia ĐTĐM với tư cách nhà cung cấp dịch vụ Đây khác biệt sử dụng sản phẩm dịch vụ TT-TV ĐTĐM với sử dụng sản phẩm dịch vụ TT-TV qua Cổng thông tin * Th ứ ba, tăng cường mối quan hệ quan TT-TV với người dùng tin: Qua ĐTĐM, mối quan hệ quan TT-TV với người dùng tin tăng cường khía cạnh sau đây: - Người dùng tin gắn bó với quan TT-TV từ việc dễ dàng tiếp cận khai thác sản phẩm dịch vụ thơng tin Ngồi ra, phong phú, đa dạng sản phẩm dịch vụ thông tin ngày “lơi kéo” người dùng phía quan TT-TV; - Sự co giãn, mềm dẻo “đám mây” cho phép quan TT-TV dễ dàng điều chỉnh hệ thống dịch vụ theo nhu cầu người sử dụng Ngồi lợi ích trên, quan TT-TV cịn hưởng lợi ích chung sử dụng ĐTĐM mã nguồn mở Đó hỗ trợ cộng đồng để phát triển tính sửa lỗi Lợi khơng thể có mã nguồn đóng Với ĐTĐM mã nguồn mở, giải vấn đề cộm việc mở rộng mạng “đám mây” phần mềm quyền cách sử dụng số hệ điều hành miễn phí, ví dụ hệ điều hành Ubuntu hỗ trợ ĐTĐM hồn tồn miễn phí nên việc mở rộng dễ dàng Ngồi ra, với mã nguồn đóng, giải pháp phục vụ tác nghiệp thiếu chức đó, khó để tìm phương thức thay trừ chờ phiên hỗ trợ Nhưng với mã nguồn mở, thay đổi mã để bổ sung chức phù hợp với mục đích tác nghiệp hệ thống 3 Vị tác nhân quan thông tin-thư viện tham gia điện toán đám mây Trong kiến trúc tham chiếu ĐTĐM có tác nhân tham gia sau đây: - Người sử dụng đám mây: tác nhân dịch vụ ĐTĐM Người sử dụng đám mây cá nhân tổ chức sử dụng dịch vụ từ nhà cung cấp đám mây Họ duyệt catalog dịch vụ, yêu cầu dịch vụ phù hợp, thiết lập liên hệ dịch vụ với nhà cung cấp đám mây sử dụng dịch vụ - Nhà cung cấp đám mây: cá nhân tổ chức có trách nhiệm đảm bảo dịch vụ đám mây sẵn sàng cho tác nhân khác dịch vụ đám mây Nhà cung cấp đám mây quản lý hạ tầng tính tốn theo u cầu cho việc cung cấp dịch vụ, vận hành phần mềm đám mây để cung cấp dịch vụ thực việc phân phối dịch vụ đám mây cho người sử dụng đám mây thông qua việc truy cập mạng - Nhà kiểm toán đám mây: tác nhân thực hoạt động kiểm tra độc lập hoạt động kiểm soát dịch vụ đám mây tác nhân có liên quan Hoạt động kiểm tốn đám mây kiểm tra tuân thủ tiêu chuẩn qua việc rà soát đánh giá dịch vụ cung cấp từ nhà cung cấp đám mây theo điều khoản kiểm soát an ninh, tác động tính riêng tư, hiệu năng, v.v (6)và phân phối dịch vụ đám mây, thương thảo mối quan hệ nhà cung cấp đám mây người sử dụng đám mây - Nhà vận chuyển đám mây: nhà vận chuyển đám mây hành động nhà trung gian cung cấp kết nối giao thông dịch vụ đám mây người sử dụng đám mây nhà cung cấp đám mây Nhà vận chuyển đám mây cung cấp cho người sử dụng công cụ truy cập tới dịch vụ đám mây thông qua thiết bị mạng, truyền thông công cụ truy cập khác [2,3,4] Với trạng sở hạ tầng trình độ cơng nghệ, chúng tơi cho trước mắt quan TT-TV nước ta lựa chọn hai vị tác nhân tham gia ĐTĐM là: - Người sử dụng đám mây: lựa chọn dành cho quan TT-TV có sở hạ tầng CNTT yếu khơng có đủ điều kiện để cải thiện Cơ quan TT-TV lựa chọn nhà cung cấp đám mây đáp ứng với yêu cầu ứng dụng (chủ yếu lưu trữ cung cấp liệu) Trường hợp Th viện Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh ví dụ điển hình Th viện triển khai Giải pháp iDragon Cloud Viện Công nghiệp Phần mềm Nội dung số thực từ tháng 8/2011 đến tháng 12/2011 Trong giai đoạn một, 580 tài liệu thư viện nhà trường đưa lên “đám mây” Trường xây dựng kho tài liệu điện tử để tra cứu tài liệu tồn văn phục vụ cho nhu cầu thơng tin cán giảng viên trường, khuyến khích cán bộ, giảng viên tra cứu, sử dụng kho tài liệu điện tử tảng iDragon Cloud có phân quyền truy cập giải pháp ĐTĐM - Người cung cấp đám mây: lựa chọn dành cho quan TT-TV có sở hạ tầng CNTT mạnh, đặc biệt quan TT-TV quản trị mạng thông tin KH&CN Trường hợp Cục Th ông tin KH&CN quốc gia, trực thuộc Bộ KH&CN, ví dụ điển hình Sau chúng tơi giới thiệu số thông tin thử nghiệm áp dụng ĐTĐM Cục TTKHCNQG 4 Th nghiệm áp dụng điện tốn đám mây Cục Th ơng tin khoa học công nghệ quốc gia (7)các địa phương 36 đầu mối thông tin KH&CN bộ, ngành [1] Để thực nhiệm vụ phát triển nói trên, năm 2015 Cục TTKHCNQG đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu thử nghiệm “đám mây VinaREN” với mục tiêu nâng cao hiệu sử dụng mạng VinaREN sở áp dụng ĐTĐM nhằm thúc đẩy hoạt động hợp tác, hội nhập quốc tế nghiên cứu đào tạo Dưới đặc điểm đám mây VinaREN kết thử nghiệm 4.1 Đặc điểm đám mây VinaREN - Mơ hình triển khai Sau so sánh ưu nhược điểm mơ hình triển khai đám mây: đám mây cơng cộng, đám mây riêng đám mây lai, nhóm thử nghiệm đám mây VinaREN cho rằng: thay từ bỏ ứng dụng máy cục sử dụng đám mây, ngược lại, dựa ứng dụng máy cục không sử dụng đám mây, lựa chọn khơn ngoan VinaREN nên sử dụng ứng dụng máy cục ĐTĐM Như vậy, với trạng xu phát triển VinaREN hệ thống quy mơ trung bình VinaREN sử dụng mơ hình đám mây lai phù hợp Điều cho phép VinaREN tiếp tục giữ quyền kiểm soát ứng dụng quan trọng sử dụng ĐTĐM nơi nên dùng Ví dụ, thời gian đầu sử dụng dịch vụ lưu trữ đơn giản đám mây công cộng để lưu trữ thứ hình ảnh, video tài liệu thơng thường Sau đó, thấy mơ hình triển khai phù hợp di chuyển phần quan trọng VinaREN tới đám mây Điều cần lưu ý hoàn tồn khơng nên mạo hiểm di chuyển tất thứ lúc lên đám mây Tuy nhiên, câu hỏi đặt thời điểm nên triển khai VinaREN theo mơ hình đám mây lai Nhiều cảnh báo đưa bối cảnh ĐTĐM lai thời điểm này, đặc biệt vấn đề an toàn liệu đặt ứng dụng dịch vụ nhà cung cấp thứ ba Tuy nhiên, dự báo tương lai gần có tiêu chuẩn tương thích để bảo đảm an tồn liệu đám mây lai sẽ tiếp tục phát triển bởi tập hợp tính tảng linh hoạt dịch vụ Từ cân nhắc trên, nhóm thử nghiệm cho trước mắt VinaREN nên bắt đầu cách xây dựng tối ưu hóa ĐTĐM riêng với số chức cần thiết dựa tảng hạ tầng có Sau đó, VinaREN cần thương thảo với một nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba điều khoản cụ thể khả di chuyển số dịch vụ vào đám mây công cộng sẵn sàng để chuyển đổi dần sang mơ hình triển khai đám mây lai Đây bước thận trọng thực cần thiết VinaREN, với công nghệ nào, người dùng nói chung VinaREN nói riêng cần phải chuẩn bị trước khoảng thời hạn để chờ cơng nghệ hồn thiện [2] - Mơ hình dịch vụ (8)mây VinaREN sau: + Trước mắt, tạm loại bỏ mơ hình SaaS khỏi lựa chọn khơng phù hợp với tính chất, khả định hướng phát triển VinaREN; + Trong hai mơ hình cịn lại PaaS IaaS, mơ hình IaaS tỏ phù hợp với VinaREN lý sau đây: Th ứ nhất, người sử dụng VinaREN thuộc lĩnh vực nghiên cứu đào tạo, bao gồm chủ yếu nhà NC&PT, đội ngũ giảng viên học sinh sở NC&PT, sở giáo dục đào tạo Đội ngũ người dùng tin cần tập trung nhiều thời gian cho công việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập quản lý Sẽ thuận tiện thay phải bận tâm đến việc mua sắm, bổ sung thay đổi trang thiết bị phục vụ cho việc xử lý, lưu trữ liệu nhiệm vụ thường xuyên, họ thuê chúng từ dịch vụ đám mây VinaREN theo cách hợp lý tiết kiệm “sử dụng đến đâu trả tiền đến đó” Th ứ hai, định hướng phát triển VinaREN yếu tố nịng cốt hạ tầng thơng tin, CSDL quốc gia, thống kê KH&CN gắn liền với việc đại hóa sở hạ tầng VinaREN Do đó, việc cho th “hạ tầng thơ” thuận lợi phù hợp Như vậy, dịch vụ mà đám mây VinaREN cần xây dựng giai đoạn trước mắt dịch vụ Hạ tầng dịch vụ (IaaS) bổ sung thêm dịch vụ tảng dịch vụ (PaaS) phần mềm dịch vụ (SaaS) giai đoạn cuối Các dịch vụ thuộc Hạ tầng dịch vụ (IaaS) mà đám mây VinaREN cung cấp dự kiến trước mắt là: + Compute- as- a-Service: cung cấp máy chủ ảo máy trạm ảo không phụ thuộc vào hệ điều hành mà người dùng VinaREN chọn để chạy, đồng nghĩa với việc người dùng VinaREN có nhiều khả để chọn hệ điều hành mà u thích cho máy ảo tạo + Storage-as-a-Service: cung cấp chức ổ đĩa ảo cho người dùng VinaREN với hạn mức dung lượng tối đa xác định tùy theo phân loại người dùng Dịch vụ hoạt động tương tự Google Drive Drop Box cung cấp, với ngoại trừ tất liệu lưu trữ máy chủ đặt Việt Nam trung tâm vận hành NOC VinaREN Đây điểm cộng lớn cho việc sử dụng đám mây VinaREN nhiều người dùng VinaREN, điều họ quan tâm an toàn thơng tin an tồn sở hữu trí tuệ Các dịch vụ nói cho phép người dùng đám mây VianREN triển khai cơng việc sau: * Kiểm thử phần mềm, thử nghiệm ứng dụng: đám mây VinaREN cung cấp dịch vụ hạ tầng, cho phép cấp phát thu hồi tài nguyên linh hoạt (các máy chủ ảo) theo quy trình tự động hồn tồn sau có phê duyệt người quản trị đám mây Các máy ảo tích hợp sẵn cơng cụ phát triển cho cán lập trình, cán kiểm thử để cung cấp môi trường làm việc cho lập trình viên, kiểm thử viên Dịch vụ phù hơp cho dự án xây dựng phần mềm, phát triển ứng dụng; (9)đào tạo thường xuyên, liên tục cần tạo môi trường đào tạo sau lại thu hồi tài ngun cho mơi trường đào tạo mới; * Tạo máy trạm: việc tập trung ứng dụng làm việc máy trạm lên hạ tầng đám mây VinaREN cho phép người dùng truy cập tới mơi trường làm việc (desktop) ứng dụng từ đâu Dịch vụ phù hợp cho thành viên VinaREN có nhu cầu tập trung kiểm soát chặt chẽ liệu, sách với nhân viên; * Cộng tác-văn phòng: cung cấp đầy đủ dịch vụ cho mơi trường văn phịng, như: soạn thảo văn bản, thư điện tử, chia sẻ quản lý tài liệu, truyền thông hội tụ (tin nhắn, thoại trực tuyến, kết nối với điện thoại, hội thoại có hình, họp trực tuyến, trình diễn đám mây VinaREN qua web, v.v.); * Khai thác CSDL quốc gia: cho phép trung tâm thông tin KH&CN từ trung ương đến địa phương thuộc mạng lưới thông tin KH&CN quốc gia truy cập khai thác CSDL quốc gia KH&CN thủ tục hành có đám mây VinaREN [2] - Cơng nghệ ảo hóa phần cứng Các cơng nghệ ảo hóa phần cứng so sánh để lựa chọn là: Hyper-V, KVM, vSphere XEN Nhìn chung, kết xem xét, so sánh đặc tính kết thử nghiệm hypervisors nói cho thấy tranh phức tạp hiệu suất hypervisor Khơng có hypervisor hồn hảo để bảo đảm cho lựa chọn tốt nhất; ứng dụng khác hưởng lợi từ hypervisor khác tùy thuộc vào nhu cầu hoạt động ứng dụng tính xác mà ứng dụng cần Nhìn chung, vSphere thực tốt thử nghiệm Điều khơng đáng ngạc nhiên sản phẩm VMware có thời gian phát triển dài có nhóm nhà phát triển chuyên dụng lớn phía sau Tuy nhiên, ba hypervisors khác đáng tơn trọng loại có chương trình kiểm thử chạy nhanh so với tất khác Đối với VinaREN, nhóm thử nghiệm thấy bốn hypervisor so sánh trên, có hai hypervisor mã nguồn mở KVM Xen, hai hypervisor thương mại vSphere Hyper-V Do định hướng VinaREN hướng tới tảng ảo hóa mã nguồn mở nên lựa chọn thu hẹp KVM Xen Nhóm triển khai thử nghiệm định chọn KVM làm cơng nghệ ảo hóa cho VinaREN lý sau: + KVM có số tính trội phù hợp với địi hỏi VinaREN như: thời gian đáp ứng, hiệu suất thao tác vào bị ảnh hưởng máy ảo khác so với Xen; + Trong KVM, máy chủ gốc cài đặt Linux, KVM hỗ trợ tạo máy chủ ảo chạy với Linux, Windows hỗ trợ hệ thống x86 x86-64 Đây tiện ích cần thiết phần lớn người dùng chạy Windows; + KVM cơng nghệ ảo hóa cho phép ảo hóa thực tảng phần cứng Do máy chủ KVM cung cấp riêng tài nguyên để sử dụng, tránh việc tranh chấp tài nguyên với máy chủ khác node; (10)đủ, xác, kịp thời hoạt động KH&CN, nhóm thử nghiệm đề xuất chọn OpenStack làm cơng nghệ tảng cho đám mây VinaREN OpenStack linh hoạt, dễ thích nghi với yêu cầu việc cung cấp sở hạ tầng, đáp ứng mục tiêu hàng đầu mà VinaREN hướng tới, cung cấp Hạ tầng dịch vụ (IaaS) [2] 4.2 Kết thử nghiệm Nhóm thử nghiệm tiến hành cài đặt mơ hình kiến trúc ba nút sử dụng OpenStack đám mây riêng VinaREN Controller Node, Network Node Compute Node Nhóm thực ba lần thử nghiệm hạ tầng đám mây riêng VinaREN với dịch vụ ảo hóa máy trạm Sau lần, nhóm rút kinh nghiệm có điều chỉnh cần thiết để hoàn thiện hệ thống Nội dung ba lần vận hành thử nghiệm đám mây riêng VinaREN trình bày Bảng Sau ba lần vận hành thử nghiệm đám mây riêng VinaREN, nhóm thử nghiệm có nhận xét sau: - Về bản, nghiên cứu lý thuyết phù hợp với kết triển khai thực tiễn Hơn nữa, qua lần thử nghiệm, nhóm thử nghiệm tiến hành rút kinh nghiệm có điều chỉnh cần thiết để hồn thiện hệ thống; - Việc tự động cấp phát tài nguyên đặc tính quan trọng đám mây Ở người dùng địi hỏi hay nhiều máy ảo với số lựa chọn cấu hình có sẵn qua giao diện web Máy ảo cấp sau có chấp thuận người quản trị hệ thống Điều giúp hệ thống tránh số lỗi người dùng đòi hỏi tài nguyên vượt yêu cầu hệ thống, cấp phát không phù hợp cho Kết kiểm thử cho thấy KVM có mức độ ổn định cao vềthời gian đáp ứng; Khơng có chương trình kiểm thử nhiễu nào làmtổn thươngđáng kể đến hiệu suất của KVM, nhạy cảm nhiễu Xen nhớvà mạng cao; Hiệu suất KVM thời gian dịch cao so với Xen; KVM vượt tất cácđối thủ cạnh tranh, mặc dùnó sử dụng cùng backend dựa QEMU Xenđể xử lýđĩa [2] - Cơng nghệ tảng Nhóm triển khai thử nghiệm chọn so sánh bốn công nghệ tảng mã nguồn mở tiêu biểu để lựa chọn công nghệ phù hợp với VinaREN, là: OpenNebula, Eucalyptus, OpenStack CloudStack Trong nghiên cứu, xem xét tảng quản lý đám mây mã nguồn mở khác nhau, nhóm thử nghiệm nhận thấy có triết lý khác liên quan đến việc thiết kế tảng quản lý đám mây OpenNebula CloudStack hướng tới ảo hóa trung tâm liệu nhiều Eucalyptus OpenStack hướng tới việc cung cấp sở hạ tầng nhiều Trong OpenNebula OpenStack hai đại diện cho giải pháp linh hoạt dễ dàng thích nghi với nhu cầu người dùng Trong số bốn công nghệ chọn để so sánh, nhóm thử nghiệm nhận thấy OpenStack công nghệ tảng đám mây mã nguồn mở phù hợp với việc cung cấp giải pháp linh hoạt, dễ dàng thích nghi với yêu cầu việc cung cấp sở hạ tầng (11)Bảng Nội dung vận hành thử nghiệm đám mây riêng VinaREN TT Lần thử nghiệm Nội dung 1 Lần 1 + Tạo máy ảo có lựa chọn hệ điều hành centos, khơng có chức đăng ký, approve by admin hay hệ điều hành windows 2 Lần 2 + Tạo máy ảo chạy hệ điều hành windows 3 Lần + Th êm khả đăng ký chấp nhận yêu cầu máy ảo từ phía người dùng thơng thường + Sau vận hành chạy thử thành cơng máy ảo Windows, nhóm thử nghiệm tiếp tục nghiên cứu thêm tính liên quan tới khả phân quyền hệ thống Tính tạo cho người dùng thông thường khả năng: - Đăng ký tài khoản; - Lựa chọn cấu hình + Người quản trị có khả năng: - Nhận yêu cầu cấu hình máy ảo từ người dùng thông thường; - Chấp nhận yêu cầu khơng + Sau người quản trị đồng ý tạo máy ảo, người dùng nhận máy ảo hình điều khiển một số đối tượng Hiện đám mây riêng thử nghiệm VinaREN tự động cấp phát tài nguyên để tạo máy ảo Máy ảo máy chủ hay máy trạm với hệ điều hành dựa Linux Windows; - Mơ hình thử nghiệm áp dụng triển khai thật điều kiện tài nguyên cho phép [2] 5 Th ay lời kết Trong xu nhanh chóng nắm bắt sử dụng công nghệ đại, tiên tiến nay, việc tiếp cận áp dụng ĐTĐM yêu cầu tất yếu khách quan quan tổ chức nói chung, quan TT-TV nói riêng Tuy nhiên, ĐTĐM khái niệm mẻ ngành CNTT Việt Nam nên quan TT-TV nước ta gặp trở ngại đáng kể vấn đề sở lý luận, phương pháp luận kinh nghiệm thực tiễn triển khai áp dụng Qua việc áp dụng thử nghiệm công nghệ cho mạng VinaREN Cục TTKHCNQG, rút số nhận xét sau: (12)nhau phù hợp với sở hạ tầng CNTT có; Hoặc người sử dụng Đại học Luật Tp HCM, nhà cung cấp Cục TTKHCNQG; - Th ứ hai, quan TT-TV cần xây dựng chiến lược lộ trình áp dụng ĐTĐM cách bản, khoa học thực tế Căn chủ yếu để xây dựng chiến lược chức năng, nhiệm vụ hướng phát triển quan TT-TV; trạng khả nâng cấp sở hạ tầng CNTT; xu phát triển công nghệ ĐTĐM, đặc biệt cơng nghệ ảo hóa cơng nghệ tảng Việc không giúp quan TT-TV triển khai hiệu việc áp dụng ĐTĐM, mà giúp quan TT-TV không bị động trước phát triển nhanh chóng cơng nghệ ĐTĐM, tránh lãng phí đầu tư công nghệ; - Th ứ ba, cần trọng vấn đề an toàn an ninh trình chuyển dịch lên đám mây Mặc dù độ an toàn an ninh đám mây nhà cung cấp đám mây trọng đặc biệt, cơng nghệ cịn mẻ quan TT-TV nước ta nên tính tốn cân nhắc an tồn an ninh cần thiết Cần phân loại liệu ưu tiên đưa lên đám mây, trước mắt nên đưa liệu thông thường phục vụ hàng ngày quan TT-TV, như: sách, báo, tạp chí… Cần tiến hành lưu toàn liệu ứng dụng dự định đưa lên đám mây, không phụ thuộc vào mức độ quan trọng chúng; - Th ứ tư, cần bồi dưỡng cập nhật kiến thức ĐTĐM cho đội ngũ nhân lực CNTT quan TT-TV Hiện tại, phần lớn quan TT-TV nước ta có lẽ phù hợp với vị người sử dụng đám mây, nên cần trọng kiến thức tác nhân tham gia ĐTĐM, đặc biệt nhà cung cấp, hiểu biết Cam kết dịch vụ (SLA), nhằm tránh khỏi nguy bị “hớ” trình sử dụng dịch vụ nhà cung cấp Việc ứng dụng phát triển ĐTĐM quan TT-TV nước ta nhiều trở ngại, đòi hỏi hợp sức chặt chẽ nhà quản lý, nhà NC&PT, tổ chức, cá nhân hoạt động lĩnh vực liên quan đến ĐTĐM, cộng đồng CNTT, toàn quan TT-TV Hy vọng tương lai không xa, công nghệ tiên tiến mẻ trở nên quen thuộc quan TT-TV Việt Nam công nghệ twitter, facebook… -TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Quyết định số 735/QĐ-TTg ngày 18/5/2011 Th ủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Đề án hội nhập quốc tế KH&CN đến năm 2020 2 Nghiên cứu đề xuất triển khai thử nghiệm mơ hình điện tốn đám mây cho mạng nghiên cứu đào tạo Việt Nam (VinaRREN) dựa tảng mã nguồn mở/BCTH đề tài nghiên cứu KH&CN cấp bộ/CNĐT: TS Nguyễn Hồng Vân.-Cơ quan chủ trì: Cục TTKHCNQG.-H.:2015.-328 tr 3 https://www.ibm.com/ developerworks/vn/library/cl-cloudintro/ Truy cập tải ngày 25/4/2016 4 http://www.athlsolutions.com/web/ ho-tro/kien-thuc-co-ban/tim-hieu-ve-dien-toan-dam-may/Truy cập tải ngày 25/4/2016 5 https://www.http://longvan.net/Truy cập tải ngày 25/4/2016
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng công nghệ điện toán đám mây trong các cơ quan thông tin-thư viện Việt Nam và kết quả thử nghiệm tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia,

Hình ảnh liên quan

1.2. Mô hình triển khai điện toán đám mây - Áp dụng công nghệ điện toán đám mây trong các cơ quan thông tin-thư viện Việt Nam và kết quả thử nghiệm tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia

1.2..

Mô hình triển khai điện toán đám mây Xem tại trang 2 của tài liệu.

Từ khóa liên quan