0

Chuong 2 (CNST) P1

36 12 0
  • Chuong 2 (CNST) P1

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2021, 21:50

 Quaù trình xöû lyù kî khí hoaëc hieáu khí thöôøng ñöôïc söû duïng nhö ao sinh hoïc, loïc nhoû gioït, buøn hoaït tính, beå tieáp xuùc sinh hoïc quay vaø phaân huûy kî khí. Xöû lyù caá[r] (1)CHƯƠNG 2 Xử lý nước thải sinh hoạt KỸ THUẬT SINH THAÙI (2)Nước thải nguồn gốc gây nên ô nhiễm sông hồ biển Nước thải gây nên loại dịch bệnh lan truyền môi trường nước Xử lý nước thải việc áp dụng q trình Sinh - Hóa - Lý nhằm làm giảm các chất gây nhiễm có nước Việc xử lý nước thải thường liên kết với việc cung cấp nước (3)S S ôô nhiễmnhiễm   SSựự giagia tăngtăng cacácùc chachấtát gâygây ôô nhiễmnhiễm trongtrong nnưươơcùcù đđaặcëc bie bietäät lalàø cacacùcù chachấtát hhưữũu cơcơ khokhóù phânphân huhủỷy   ChaChấtát gâygây ôô nhiễmnhiễm ththưươờngøng totonààn tatạiïi ơởû dadạngïng rarắnén vavàø lo lỏngûng   NguoNguồnàn gâygây ơơ nhiễmnhiễm xuaxuấtát phaphátùt ttừừ quaquáù trtrììnhnh sinhsinh hoa hoạtït, , sasanûûn xuaxuấtát, , cacácùc bebenhäänh vieviệnän   CaCácùc quaquáù trtrììnhnh sinhsinh hohọcïc xaxảỷy rara trongtrong nnưươớcùc thathảiûi đ đoóngùng vaivai trotròø quanquan trotrọngïng trongtrong vieviệcäc phânphân huhủỷy chachấtát tha thảiûi   SSựự mamấtát câncân babằngèng trongtrong chuỗichuỗi sinhsinh thatháiùi môimôi trtrưươờngøng n (4)Vo Voøøngng tuatuaàànn hoahoaøønn nnưươơùcùc vavaøø nnưươơùùcc thathaûûii Khu xử lý nước thải Khu xử lý nước cấp Người sử dụng Các sông, hồ, nước ngầm… Nước sạch (5)Ta (6)Cha Chaáátt thathaûûii   ChaChaátát hhưữũu cơcơ hohòàa tan, tan, chachấtát rarắnén lơlơ llưữngõng, vi , vi sinhsinh vavậtät ( (mamầmàm bebenhäänh) ) vavàø momộtät sosốá cacácùc thathànhnhø phaphầnàn khakhácùc   NoNồngàng đđoộä châtchât thathảiûi biebienáná đđoộngäng theotheo ttừừngng ngangàỳy vavàø theo theo mumùàa   TrongTrong nnưươớcùc thathảiûi đđieiểnån hhììnhnh, 75% SS , 75% SS vavàø 40% 40% chachấtát ho hòàa tan tan lalàø hhưữũu cơcơ   ChaChấtát vôvô cơcơ lalàø sodium, Ca, Mg, sodium, Ca, Mg, ClCl, SO, SO4422 , PO, PO 433 , , CO CO33 , NO, NO 3 , NH, NH44++ vavàø momộtät íítt kimkim loaloaiïïi nanaëngëng  (7)Ca Cacùùc thôngthông sosoáá cucuûaûa mẫumẫu nnưươơùcùc thathaûiûi sinhsinh hoahoaïtït đ đieieånån hhììnhnh Thành phần Nồng độ (mg/l) Tổng chất rắn 300 – 1200 Chất rắn lơ lững 100 – 350 Tổng carbon hữu 80 – 290 BOD5 110 – 400 COD 250 – 1000 Toång nitrogen 20 – 85 Ammonia (NH4+) 12 – 50 Nitrite (NO2-) 0 Nitrate (NO3-) 0 (8)Ch Chứứcc năngnăng cucuûaûa cacaùcùc heheää thothoángáng xxửử ly lyùù nnưươơùcùc thathaûiûi  Chức hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt làm giảm thành phần hữu tối đa để đổ sông nước ven bờ mà không gây nên ô nhiễm dưỡng chất (9) Chất lượng nước xử lý vào nguồn tiếp nhận phụ thuộc vào thể tích, tình trạng nguồn tiếp nhận khả pha lỗng nước thải  Với lượng nước thải lớn hàng ngày địi hỏi quy mơ lớn cho việc xử lý KỸ THUẬT SINH THÁI vấn đề giải cách hiệu Ch Chứứcc năngnăng cucuûaûa cacaùcùc heheää thothoángáng xxửử ly (10) đđooàà quyquy hoahoaïïchch heheää thothoáángng XLNT XLNT sinhsinh hoahoaïïtt Nước thải từ cụm dân cư Xử lý chỗ Thu gom và chứa Thu gomvà xử lý Xử lý Xử lý mầm bệnh Xử lý Bể tự hoại Chất dinh dưỡng, vi sinh làm phân bón Thu gom luân chuyển Hệ thống xử lý Tưới tiêu thải nguồn tiếp nhận (11)Quy Quy trtrììnhnh xx lylyùù n (12)Ca Caùcùc giaigiai đđoaoaïïnn xx lylyùù nnưươơùùcc thathaûûii Tiền xử lý Xử lý sơ cấp Xử lý cấp II Xử lý cấp III Nước thải Song chắn rác Đệm cát Lắng sơ cấp Bùn sơ cấp Oxy hóa sinh học Lắng thứ cấp Bùn Thải / Sử dụng Phân hủy kỵ khí Ao hiếu khí Lọc sinh học Bùn hoạt tính Ao sinh học Chlore hóa Lọc cát Tiền xử lyù Xử lý sơ cấp Xử lý cấp II Xử lý cấp III Nước thải Song chắn rác Đệm cát Lắng sơ cấp Bùn sơ cấp Oxy hóa sinh học Lắng thứ cấp Bùn Thải / Sử dụng Phân hủy kỵ khí Ao hiếu khí Lọc sinh học Bùn hoạt tính Ao sinh học Chlore hóa (13)Ca Caùùcc giaigiai đđoaoaïnïn xx lylyùù nnưươơùùcc thathaûûii Xử lý cấp 1: cho phép lắng từ 1.5 – 2.5 để loại SS làm giảm BOD5 từ 40 – 60% Xử lý cấp 2: nước thải từ XLC1 chứa 40-50% chất rắn lơ lững Trong giai đoạn trình sinh học diễn để loại thải chất hữu Quá trình kỵ khí hiếu khí, xử lý hiếu khí thường nhanh ứng dụng nhiều Quá trình xử lý kỵ khí hiếu khí thường sử dụng ao sinh học, lọc nhỏ giọt, bùn hoạt tính, bể tiếp xúc sinh học quay phân hủy kỵ khí. Xử lý cấp 3: loại thải phosphate, nitrate vi sinh vật nhằm làm cho nước uống ngăn cản phú dưỡng (14) hhììnhnh mơmơ tatảû cacáùcc giaigiai đđoaoạïnn xxửử lylýù nnưươớùcc thathảûii XL caáp 1 (15)Kyõ Kyõ thuathuaäätt sinhsinh thathaùùii trongtrong XLNTSH (16)Ho Hoàà sinhsinh hohoïïcc Thường áp dụng cho vùng có nhiều ánh sáng Ao tùy nghi thường nông (1-2.5 m) trình sinh học diễn hình (làm nước thải vi tảo vi sinh vật) Ao hiếu khí nơng ao tùy nghi, thường m để ánh sáng chiếu xuyên đến đáy (17)Quá trình làm nước thải tảo vi sinh vật theo W J Oswald (1977) Ô nhiễm hữu Carbon Nitrogen phosphore Sinh khối tảo Vi khuẩn C68H95O27N4 Oxygen Sinh khối vi khuẩn Vi tảo C106H181O45N16P Thức ăn đồng hóa trực tiếp CO2, NH4+, PO 4 3-Bức xạ mặt trời Nước thải xử lý CO2 không khí Sản phẩm phụ sử dụng Ô nhiễm hữu Carbon Nitrogen phosphore Sinh khối tảo Vi khuẩn C68H95O27N4 Oxygen Sinh khối vi khuẩn Vi tảo C106H181O45N16P Thức ăn đồng hóa trực tiếp CO2, NH4+, PO 4 3-Bức xạ mặt trời Nước thải xử lý CO2 khoâng khí (18)Ao lắng có kết cấu giống với ao tùy nghi sử dụng giai đoạn với thời gian lưu nước lâu từ – 15 ngày cho phép chất rắn lắng trước nước thải Ao kỵ khí chủ yếu sử dụng để xử lý nước thải trước vào ao tùy nghi Các ao thích hợp cho giá trị BOD cao 300 mg/l Các điều kiện kỵ khí trì cách tăng độ sâu của ao từ – 7m tăng tải lượng BOD Thời giai lưu nước từ – 160 ngàyvới khả loại thải BOD từ 70 – 80% (19)Nước thải (BOD treân 300 mg/l) Giai đoạn sơ cấp Giai đoạn II Giai đoạn III Ao kỵ khí BOD giảm 50-70% 1- ngày Ao tùy nghi 20-40 ngày Ao lắng 1-7 ngày Nước đầu (BOD < 25mg/l) (20)Ao (21)Ca (22)So So sasaùùnhnh hiehieääuu qua quaûû xx lylyùù nnưươơùùcc tha thaûiûi trtrưươơùùcc vavaøø sau sau khikhi aaùùpp duduïïngng Ao (23)Ao (24)Ca Caùcùc thôngthông sosoáá đđooáiái ùùii aoao tutuøøyy nghinghi Thông số Đơn vị Giá trị Độ sâu m – Thời gian lưu nước ngày – 50 Tải lượng BOD kg/acre/ngày 9 – 22 BOD5 xử lý % 70 – 95 Nồng độ tảo mg/l 10 – 100 Nồng độ chất rắn lơ lững đầu mg/l (25)Lo Loïïcc nhonhoûû giogioïïtt Hầu hết vi sinh vật tự nhiên thường bám vào bề mặt chất rắn biết màng sinh học Màng sinh học phát triển bề mặt vật liệu, cấu tạo chủ yếu vi khuẩn nấm (26)Lo Loïïcc nhonhoûû giogioïïtt Các hệ thống lọc sử dụng rộng rãi cho xử lý cấp II  Chi phí xây, vận hành bảo dưỡng thấpThích ứng với thay đổi thành phần nước thải. (27)Hình 2.3 Bể lọc sinh học nhỏ giọt Cấu tạo Bể lọc sinh học nhỏ giọt (28)Lo (29) (30)Qua Quaùù trtrììnhnh bubuønøn hoahoaïïtt ttíínhnh Trong Trong quaqù trtrììnhnh nanàỳy chachấtát thathảiûi đưđươợcïc đưđưaa vavàịo trong bebểå tietiếpáp xuxúcùc vơvớiùi nonồngàng đđoộä vi vi sinhsinh vavậtät caocao trong đđieiều kiekienänä hiehiếu khkhíí Cha Chấtát thathảiûi ttừừ giaigiai đđoaoạnnï I I chachảỷy liênliên tutụcïc vavàịo trongtrong be bểå hiehiếu khkhíí đđeểå tatạọo nênnên dodòngøng chachaỷỷ nơinơi mamàø ssựự đ đoồngàng hohóáa sinhsinh khokhốiái cacácùc thathànhønh phaphầnàn hhưữũu cơcơ, , tatạọo nên nên nhienhiều tetếá babàòo hơnhơn vavàø sinhsinh khokhốiái S Sựự vavậnän hahanhøønh bbììnhnh ththưươờngøng vavàø hehệä thothốngáng dodịngøng cha chảỷy trongtrong momotäät bebểå hhììnhnh chchưữõ nhanhậtät, , ththưươờngøng rorộngäng (31)Nguyeân Nguyên tataéécc quaquaùù trtrììnhnh bubuøønn hoahoaïïtt ttíínhnh Nước thải Cấp khí Nước xử lý Bể lắng Bể sục khí Tuần hồn bùn B u øn T ha ûi (32)Ca Caùcùc checheáá phaphaûnûn ngng trongtrong quaquaùù trtrììnhnh bu buøønn hoahoaïïtt ttíínhnh Vùng 1 Kỵ khí Vùng 2 Thiếu khí (33)Liên (34)Membrane Activated Sludge Process / Membrane Activated Sludge Process / Membrane Bio (35)T (36)
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuong 2 (CNST) P1,

Hình ảnh liên quan

Hình 2.3. Bể lọc sinh học nhỏ giọt - Chuong 2 (CNST) P1

Hình 2.3..

Bể lọc sinh học nhỏ giọt Xem tại trang 27 của tài liệu.